Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

NN 130/2015 (30.11.2015.), Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

130 30.11.2015 Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2464

Na temelju članka 207. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZBORA MIRITELJA I PROVOĐENJU POSTUPKA MIRENJA U KOLEKTIVNIM RADNIM SPOROVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način izbora miritelja, provođenje postupka mirenja u kolektivnom radnom sporu (u daljnjem tekstu: spor) i obavljanje organizacijskih, stručnih i administrativnih poslova za potrebe toga postupka.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Postupak mirenja provodi se u slučaju spora koji može dovesti do štrajka ili drugog oblika industrijske akcije, ako stranke spora nisu dogovorile neki drugi način njegovog mirnog rješavanja.

(2) Stranke u sporu mogu biti jedan ili više sindikata, odnosno udruga više razine i jedan ili više poslodavaca, odnosno udruga više razine.

II. LISTA MIRITELJA

Članak 3.

(1) Miritelje mogu predložiti sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine, Vlada Republike Hrvatske i županijska gospodarsko-socijalna vijeća.

(2) Postupak predlaganja kandidata provodi se povodom objavljenog javnog poziva za predlaganje kandidata za miritelje u kolektivnim radnim sporovima, koji objavljuje ministarstvo nadležno za poslove rada (u daljnjem tekstu: ministarstvo), na mrežnim stranicama ministarstva.

(3) Za miritelja u određenoj županiji, na listi miritelja može biti imenovana osoba koja ima prebivalište ili boravište u županiji za koju se imenuje ili u nekoj od susjednih županija.

(4) Prije imenovanja miritelja, miritelji moraju biti educirani za provođenje mirenja u sporu sukladno posebnim propisima o mirenju.

(5) Edukaciju miritelja organizira ministarstvo.

Članak 4.

(1) Listu miritelja na nacionalnoj razini po županijama odlukom utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće na nacionalnoj razini (u daljnjem tekstu: GSV).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako GSV nije osnovan ili je prestao s radom, ministar nadležan za poslove rada (u daljnjem tekstu: ministar) utvrdit će listu miritelja na nacionalnoj razini po županijama početkom svake kalendarske godine, najkasnije do 31. siječnja.

(3) Odluka iz stavka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

III. POSTUPAK MIRENJA

Provođenje postupka mirenja

Članak 5.

Postupak mirenja provodi jedan miritelj, ako stranke nisu o tomu postigle drukčiji sporazum.

Pokretanje postupka mirenja

Članak 6.

(1) Postupak mirenja pokreće bilo koja stranka u sporu, dostavom pisane obavijesti o sporu (u daljnjem tekstu: obavijest) GSV-u ili mjesno nadležnom uredu državne uprave nadležnom za poslove rada u županiji ili uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada (u daljnjem tekstu: ured).

(2) Ured je dužan odmah po primitku, obavijest dostaviti GSV-u
ili, ako GSV nije osnovan ili je prestao s radom, ministarstvu.

(3) Stranka koja pokreće postupak mirenja, u pisanoj obavijesti mora obvezno navesti naziv, sjedište, telefon, telefaks i elektroničku adresu stranaka u sporu, datum obavijesti, predmet spora i obrazložiti razloge koji su doveli do spora te uz obavijest, dostaviti izjavu o postignutom dogovoru o miritelju ili izjavu da dogovor o miritelju nije postignut.

(4) Stranka koja pokreće postupak mirenja u slučaju spora o sklapanju, izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora, u obavijesti je dužna navesti podatke za sve stranke koje, u skladu s posebnim propisom, sudjeluju u pregovorima o sklapanju novog kolektivnog ugovora, odnosno sudjeluju u pregovorima o izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora i koji su potpisnici toga kolektivnog ugovora.

(5) GSV ili ministarstvo, ako GSV nije osnovan ili je prestao s radom, obavijest će dostaviti svim strankama u sporu odmah po primitku, a najkasnije dvadeset četiri sata nakon primitka obavijesti.

(6) Urednom dostavom u smislu ovoga Pravilnika, osim dostave obavljene u skladu s propisom koji uređuje opći upravni postupak, smatra se svaka dostava elektroničkim putem o kojoj postoji zapis na poslužitelju (telefaks, e-mail i slično).

(7) Ako prestanu razlozi zbog kojih je pokrenut postupak mirenja, stranka koja je pokrenula postupak, dužna je odmah po saznanju, pisanim putem o tome obavijestiti GSV ili ministarstvo, ako GSV nije osnovan ili je prestao s radom.

Izbor miritelja

Članak 7.

(1) Ako spor obuhvaća područje jedne županije, miritelj u sporu mora biti osoba s liste miritelja za područje te županije, a ako spor obuhvaća područje dvije ili više županija, miritelj u sporu mora biti osoba s liste miritelja jedne od županija u kojima je nastao spor.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako miritelja za nastali spor određuju stranke sporazumno, za miritelja mogu odabrati osobu koja nije na listi miritelja.

(3) O izboru miritelja koji će provesti postupak mirenja, stranke u sporu mogu se prethodno dogovoriti.

(4) Ako su stranke postigle prethodni dogovor o miritelju iz stavka 3. ovoga članka, stranka koja pokreće postupak mirenja dužna je uz obavijest dostaviti izjavu o postignutom dogovoru o miritelju.

(5) Ako stranke nisu postigle prethodni dogovor o miritelju iz stavka 3. ovoga članka, odluku o miritelju donijet će predsjednik GSV-a ili, ako GSV nije osnovan ili je prestao s radom, ministar.

(6) Odluka o imenovanju miritelja za predmetni spor, donosi se najkasnije u roku od dvadeset četiri sata od dana dostave obavijesti iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Nakon što je odluka o imenovanju miritelja u nastalom sporu dostavljena miritelju, miritelj saziva sastanak sa strankama u sporu isti dan kada mu je dostavljena odluka o imenovanju za predmetni spor, a najkasnije sljedeći dan.

(2) U slučaju da je imenovani miritelj spriječen sudjelovati u postupku mirenja, dužan je odmah po saznanju, a najkasnije u roku od dvanaest sati od nastanka razloga spriječenosti, obavijestiti stranke u sporu i GSV ili ministarstvo, o spriječenosti za sudjelovanje u postupku mirenja.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, predsjednik GSV-a ili ministar donijet će odluku o imenovanju novog miritelja u predmetnom sporu.

(4) Stranke u sporu dužne su, najkasnije do vremena koje je miritelj odredio za početak provođenja postupka mirenja, dostaviti miritelju podatke o ovlaštenoj osobi koja će sudjelovati u postupku mirenja te preuzimati prava i obveze u tom postupku.

(5) Osoba koja za to nije ovlaštena općim aktima stranke u sporu, u postupku mirenja može sudjelovati samo uz prethodno predočenje odgovarajuće punomoći za taj postupak.

Mjesto održavanja postupka mirenja

Članak 9.

(1) Postupak mirenja će se održati u mjestu koje stranke sporazumno odrede.

(2) Ako se stranke u sporu ne mogu dogovoriti o mjestu održavanja postupka mirenja, postupak mirenja će se održati u uredu iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika ili u prostorijama koje odredi miritelj.

Rasprava u postupku mirenja

Članak 10.

(1) Miritelj je postupak mirenja ovlašten provoditi na način koji smatra prikladnim, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, izražene želje i očekivanja stranaka u sporu te interes da se spor među strankama brzo, trajno i mirno okonča.

(2) Miritelj je o spornim pitanjima i o okolnostima važnim za njihovu ocjenu, ovlašten ispitivati navode i prijedloge stranaka u sporu, a po potrebi prikupljati određene informacije i saslušavati stranke u sporu.

Članak 11.

(1) Miritelj je ovlašten održavati sastanke sa strankama u sporu istodobno ili sa svakom strankom u sporu zasebno.

(2) Miritelj je ovlašten prenositi informacije koje je saznao od jedne stranke u sporu drugoj stranci u sporu, osim ako stranka u sporu koja je dala informaciju izričito ne zahtijeva da informacija bude povjerljive naravi.

(3) Stranke u sporu mogu sporazumno odrediti opseg ovlaštenja miritelja, a osobito u kojoj je mjeri ovlašten ili dužan aktivno sudjelovati u izradi prijedloga mirnog rješenja spora.

Članak 12.

(1) Stranke u sporu mogu u svakom trenutku sporazumno predložiti miritelju prekid postupka mirenja kako bi im se omogućilo da samostalno i sporazumno riješe nastali spor.

(2) Ako u slučaju iz stavka 1. ovoga članka jedna stranka u sporu izjavi drugoj da nije moguće postići sporazum izvan postupka mirenja, postupak mirenja se nastavlja.

(3) Razdoblje prekida postupka ne ubraja se u rok za provođenje postupka mirenja iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Rok za okončanje postupka

Članak 13.

(1) Postupak mirenja predviđen ovim Pravilnikom mora se dovršiti u roku od pet dana od dostave obavijesti o sporu GSV-a ili, ako GSV nije osnovan ili je prestao s radom, ministarstvu ili uredu iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim ako stranke u sporu postignu sporazum o drugom roku za okončanje toga postupka.

(2) Ako nastali spor stranke nisu riješile sporazumno u rokovima iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da postupak mirenja nije uspio.

Prijedlog miritelja

Članak 14.

(1) Pisani prijedlog rješenja spornih pitanja sastavlja miritelj u dogovoru s osobama iz članka 8. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika, a koje taj prijedlog i potpisuju.

(2) Nakon potpisivanja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka i preuzimanja primjerka toga prijedloga, miritelj će strankama u sporu odrediti rok za njegovo prihvaćanje ili odbijanje.

Članak 15.

(1) Ako stranke u sporu prihvate prijedlog ili se sporazume o spornim pitanjima, miritelj o tomu sastavlja sporazum kojeg potpisuju osobe iz članka 8. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(2) Sklapanjem sporazuma o spornim pitanjima okončan je postupak mirenja o čemu je miritelj dužan obavijestiti GSV ili, ako GSV nije osnovan ili je prestao s radom, ministarstvo.

Članak 16.

(1) Miritelj je dužan u zapisniku s mirenja, kojeg nakon završetka postupka mirenja dostavlja GSV-u ili, ako GSV nije osnovan ili je prestao s radom, ministarstvu izričito navesti je li mirenje uspješno okončano ili mirenje nije uspjelo.

(2) Ako se pozivu miritelja ne odazove stranka koja je pokrenula postupak mirenja i ne opravda svoj izostanak, smatrat će se da je odustala od postupka mirenja.

(3) Ako se pozivu miritelja ne odazove druga stranka u sporu i ne opravda svoj izostanak, smatrat će se postupak mirenja nije uspio.

(4) O ishodu postupka mirenja, miritelj je dužan obavijestiti GSV ili, ako GSV nije osnovan ili je prestao s radom, ministarstvo.

Članak 17.

(1) Sporazum stranaka o sklapanju, izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora, koji može dovesti do štrajka ili drugog oblika industrijske akcije, ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora, ako ga potpišu sindikati koji su u sporu, a u svom članstvu imaju kvalificiranu većinu, u skladu s posebnim propisom.

(2) Ako su sporazum iz stavka 1. ovoga članka potpisali sindikati u sporu koji u svom članstvu nemaju kvalificiranu većinu u skladu s posebnim propisom, njegovim potpisivanjem započinje postupak pregovora o sklapanju, izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora u skladu s posebnim propisom.

Tajnost postupka

Članak 18.

(1) Izjave stranaka u sporu koje su dane u postupku mirenja, a koji nije uspio, ne mogu se koristiti kao dokaz u arbitražnom, sudskom, upravnom ili nekom drugom postupku.

(2) Podaci koje stranke u sporu iznesu tijekom postupka mirenja i ponude za zaključenje sporazuma povjerljivi su, pa su ih stranke u sporu i miritelj dužni čuvati kao tajnu.

(3) O tijeku postupka mirenja, miritelj nije ovlašten davati izjave sredstvima javnog priopćavanja.

IV. TROŠKOVI POSTUPKA MIRENJA

Članak 19.

(1) Svaka stranka u sporu snosi svoje troškove, uključivo i troškove stručnjaka i drugih osoba koje je ona predložila za sudjelovanje u postupku mirenja.

(2) Troškove i nagradu jednog miritelja s liste miritelja koju utvrđuje GSV, za najviše pet održanih sastanaka snosi ministarstvo, u skladu s odlukom o visini naknade troškova rada miritelja, koju donosi ministar uz prethodno mišljenje GSV-a i uz suglasnost ministra financija.

(3) Ako postupak mirenja nije okončan niti nakon pet održanih sastanaka, daljnje troškove miritelja snosit će stranke u sporu.

(4) Nagradu miritelja koji nisu imenovani s liste miritelja snosi ministarstvo, u skladu s odlukom iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Odluku o iznosu i isplati troškova i nagrade iz stavka 2. ovoga članka ili nagrade iz stavka 4. ovoga članka, donosi ministar u roku od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva miritelja, uz koji je zahtjev miritelj dužan priložiti kopiju zapisnika o provedenom postupku mirenja.

V. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak 20.

Administrativne poslove vezane uz provođenje postupka mirenja provedenih u skladu s ovim Pravilnikom te praćenje i analizu tih postupaka obavlja ministarstvo.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) GSV će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, donijeti odluku iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka, na snazi ostaje lista miritelja utvrđena odlukom GSV-a (»Narodne novine«, broj 146/11), u skladu s Pravilnikom o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (»Narodne novine«, broj 122/10 i 56/11).

(3) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, donijeti odluku iz članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Do donošenja odluke iz stavka 3. ovoga članka, primjenjivat će se Odluka o visini nagrade i naknade troškova miritelja u kolektivnim radnim sporovima (»Narodne novine«, broj 47/13).

Članak 22.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (»Narodne novine«, broj 122/10 i 56/11).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/154

Urbroj: 524-03-01-01/2-15-23

Zagreb, 13. studenoga 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.