Pravilnik o trošarinama

NN 131/2015 (2.12.2015.), Pravilnik o trošarinama

MINISTARSTVO FINANCIJA

2473

Na temelju članka 115. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13 i 81/13) i članka 43. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 100/15 i 120/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O TROŠARINAMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE

Trošarinski dokument

Članak 2.

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članaka 8. i 9. Zakona dozvoljeno je samo uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta (u daljnjem tekstu: e-TD) u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS sustavu – engl. Excise Movement and Control System).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju iz članka 8. stavka 1. točke 2. Zakona kretanje trošarinskih proizvoda koje se u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske dozvoljeno je uz papirnati prateći trošarinski dokument iz članka 11. stavka 2. Zakona, odnosno u slučaju iz članka 12. stavka 8. Zakona uz primjerak papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije po kojoj su trošarinski proizvodi pušteni u slobodan promet – podnesene elektroničkom razmjenom podataka ili temeljem knjigovodstvenog zapisa kada se primjenjuje pojednostavnjeni postupak puštanja robe u slobodan promet iz carinskog skladišta tipa »D« uz uvjet da je korisnik odobrenja za primjenu pojednostavnjenog postupka ujedno i ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, odnosno oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju iz članka 18. stavka 1. Zakona kretanje se dokumentira uobičajenim trgovačkim ispravama.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kretanje energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za namjene iz članka 101. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona, a koje se u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske na način da se energenti otpremaju iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov, odnosno plovni objekt ili plovilo dozvoljeno je bez primjene e-TD-a. e-TD se neće zahtijevati niti u situacijama kada se energenti koji se koriste kao pogonsko gorivo za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 1. Zakona isporučuju javnim tijelima za potrebe tih tijela (odnosno radi obavljanja djelatnosti koja nije komercijalna), neovisno o tome otpremaju li se energenti iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov koji je registriran za potrebe javnih tijela ili se otprema vrši prijevoznim sredstvima iz trošarinskog skladišta do mjesta opskrbe.

(5) Neovisno o odredbama stavka 4. ovoga članka, ako se opskrba plovnih objekata ili plovila energentima koji se koriste kao pogonsko gorivo za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona ne vrši neposredno u plovni objekt ili plovilo, nego prijevoznim sredstvima iz trošarinskog skladišta do mjesta opskrbe, kretanje se u skladu sa stavkom 1. ovoga članka mora odvijati uz primjenu e-TD-a. Trošarinski obveznici koji vrše opskrbu su u tom slučaju dužni podnijeti e-TD za svaku isporuku pogonskog goriva te carinskom uredu nadležnom prema mjestu opskrbe dostaviti najkasnije petog radnog dana od dana završetka kretanja, odnosno isporuke energenata dokumentaciju potrebnu za pravilan završetak kretanja radi unošenja u računalni sustav.

(6) U smislu stavaka 4. i 5. ovoga članka smatra se da se energenti otpremaju iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov, odnosno plovni objekt ili plovilo ako se isporuka energenata obavlja iz trošarinskog skladišta koje je smješteno na području (unutar) zračne luke ili luke cjevovodima ili internim prijevozom u okviru te zračne luke, odnosno luke bez napuštanja tog područja. U svim drugim slučajevima se smatra da se energenti ne otpremaju iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov, odnosno plovni objekt ili plovilo (npr. isporuka energenata koja se obavlja iz trošarinskog skladišta koje se nalazi izvan područja luke prijevoznim sredstvima – autocisternama do luke u kojoj se vrši opskrba).

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kretanje duhanskih prerađevina te alkohola i alkoholnih pića koje se odvija na teritoriju Republike Hrvatske iz trošarinskog skladišta do carinskog skladišta dozvoljeno je uz uobičajenu komercijalnu ispravu. Kretanje duhanskih prerađevina te alkohola i alkoholnih pića koja su prodana u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u treću državu ili treći teritorij dozvoljeno je bez primjene e-TD-a.

Elektronički trošarinski dokument

Članak 3.

(1) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta iz članka 12. stavka 1. i članka 13. stavka 1. Zakona, odnosno registrirani pošiljatelj iz članka 13. stavka 1. Zakona podnose nacrt e-TD-a sustavu Carinske uprave prije otpreme trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koristeći Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda.

(2) Računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu e-TD-a i ako su podaci ispravni dokumentu dodjeljuje jedinstvenu referentnu oznaku.

(3) e-TD koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku iz stavka 2. ovoga članka je dokument kojim se dokazuje da se u njemu navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanje trošarine.

(4) U odnosu na strukturu i sadržaj elektroničkih poruka koje se razmjenjuju putem Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda te pravila i postupaka kojih se treba pridržavati prilikom razmjene tih poruka, kao i u odnosu na strukturu papirnatih dokumenata koji se koriste u slučaju nedostupnosti računalnog sustava iz članka 15. i 16. Zakona primjenjuju se odredbe Uredbe Komisije (EZ-a) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije br. 684/2009), koja je izmijenjena i dopunjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1221/2012 od 12. prosinca 2012. kojom se mijenja i dopunjuje Uredba (EZ) br. 684/2009 s obzirom na podatke podnesene putem računalnih postupaka za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 76/2014 od 28. siječnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 684/2009 u pogledu podataka koje je potrebno podnijeti u okviru računalne obrade postupka za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine.

E-kretanje – razmjena elektroničkih poruka

Članak 4.

(1) U slučaju iz članka 12. stavka 1. i članka 13. stavka 1. Zakona računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu e-TD-a. Ako podaci nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave o tome šalje elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno registriranom pošiljatelju. Ako su podaci ispravni računalni sustav Carinske uprave dokumentu dodjeljuje jedinstvenu referentnu oznaku te šalje:

1. elektroničku poruku validacije podataka sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, kada se kretanje odvija u skladu s člankom 12. Zakona ili

2. elektroničku poruku validacije podataka sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno registriranom pošiljatelju i računalnom sustavu nadležnog tijela države članice odredišta koji istu šalje sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju, kada se kretanje odvija u skladu s člankom 13. Zakona.

(2) Kada se trošarinski proizvodi otpremaju do mjesta na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije, računalni sustav Carinske uprave, ako su podaci ispravni, dokumentu dodjeljuje jedinstvenu referentnu oznaku te šalje:

1. elektroničku poruku validacije podataka sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, kada se trošarinski proizvodi otpremaju u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom 3. Zakona ili

2. e-TD računalnom sustavu nadležnog tijela države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica) kojoj će biti podnesena izvozna carinska deklaracija u skladu s člankom 161. stavkom 5. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92– država članica izvoza, kada se trošarinski proizvodi otpremaju u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 1. alinejom 4. Zakona.

(3) U slučaju kada primatelj u Republici Hrvatskoj šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku u skladu s člankom 12. stavkom 6., odnosno člankom 13. stavkom 5. Zakona, računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o primitku. Ako podaci nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave o tome šalje elektroničku poruku sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju. Ako su podaci ispravni računalni sustav Carinske uprave sustavu primatelja potvrđuje da je potvrda o primitku obrađena i evidentirana u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda i o tome šalje:

1. elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, kada se kretanje odvija u skladu s člankom 12. Zakona ili

2. elektroničku poruku računalnom sustavu nadležnog tijela države članice otpreme koji istu šalje sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom pošiljatelju, kada se kretanje odvija u skladu s člankom 13. Zakona.

(4) U slučaju iz članka 8. točaka 1., 5. i 6. te članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj koji imaju odobrenje za primanje alkohola i alkoholnih pića te energenata na mjestu direktne isporuke na teritoriju Republike Hrvatske šalju računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku kako je popisano stavkom 3. ovoga članka.

(5) Povremeno registrirani primatelj u Republici Hrvatskoj koji prima trošarinske proizvode iz druge države članice šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku u skladu sa stavkom 3. ovoga članka. Iznimno, samo u posebno opravdanim slučajevima, nadležni carinski ured može potvrditi završetak kretanja koristeći računalni sustav ako od povremeno registriranog primatelja prihvati dokaz o završetku kretanja.

(6) U situacijama iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika nadležni carinski ured prema mjestu isporuke potvrđuje završetak kretanja koristeći računalni sustav, temeljem dokumentacije koju su trošarinski obveznici koji vrše opskrbu plovnih objekata ili plovila dužni dostaviti najkasnije petog radnog dana od dana završetka kretanja, odnosno isporuke energenata. Dokumentacija potrebna za pravilan završetak kretanja mora biti u skladu sa dokumentacijom propisanom posebnim propisom kojim se uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

Mjesto direktne isporuke

Članak 5.

(1) Mjesto direktne isporuke odobrava nadležni carinski ured ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i registriranom primatelju na temelju pisanog zahtjeva sa naznačenim mjestima direktne isporuke i njihovim identifikacijskim oznakama (maksimalno 10 alfanumeričkih znakova). U odobrenje se upisuje adresa mjesta direktne isporuke i pripadajuća identifikacijska oznaka.

(2) Mjestom direktne isporuke u Republici Hrvatskoj iz članka 14.a Zakona smatra se mjesto različito od lokacije trošarinskog skladišta te mjesta primitka trošarinskih proizvoda određenog odobrenjem za registriranog primatelja.

(3) Za mjesto direktne isporuke može se odobriti prostor koji udovoljava sljedećim kriterijima:

1. odgovarajući prostor na teritoriju Republike Hrvatske sa prostorno-operativnim kapacitetima i logističkim svojstvima mjesta primitka, uključujući odgovarajući sustav mjerenja za trošarinske proizvode koji se zaprimaju (skladišni i /ili proizvođački prostor)

2. prostor koji je u vlasništvu, odnosno zakupu/najmu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja, a koje je različito od mjesta primitka navedenog u trošarinskom odobrenju, odnosno odobrenju za registriranog primatelja (npr. benzinske postaje, pogon oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda i sl.) i/ili prostor koji nije u vlasništvu ili stvarnom posjedu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja (lokacija krajnjeg kupca)

3. prostor koji posjeduje sustav računovodstvenog praćenja poslovanja i vođenja evidencija i

4. prostor u kojem se može osigurati provedba nadzora.

Rezervni postupak (fallback)

Članak 6.

(1) U slučaju kada je računalni sustav nedostupan, pošiljatelj u Republici Hrvatskoj može započeti kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu rezervnog postupka u skladu s člankom 15. stavkom 1. i 2. Zakona. Papirnati dokument iz članka 15. stavka 1. točke 1. Zakona mora nositi oznaku »Rezervni postupak – Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine«.

(2) Obrazac A dokumenta iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) U slučaju kada je računalni sustav nedostupan, a pošiljatelj tijekom kretanja trošarinskih proizvoda mijenja mjesto odredišta, pošiljatelj može izmijeniti mjesto odredišta uz primjenu rezervnog postupka u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona. Pošiljatelj dostavlja presliku papirnatog dokumenta koji mora nositi oznaku »Rezervni postupak – Prateći dokument za promjenu odredišta«.

(4) Obrazac B dokumenta iz stavka 3. ovoga članka tiskan je u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) U slučaju nemogućnosti podnošenja potvrde o primitku, odnosno potvrde o izvozu iz razloga nedostupnosti računalnog sustava, primatelj, odnosno carinsko tijelo kod kojeg su obavljene izvozne formalnosti postupa u skladu s člankom 16. Zakona. Papirnati dokument iz članka 16. stavka 1. i 4. Zakona mora nositi oznaku »Rezervni postupak – Potvrda o primitku/Potvrda o izvozu«.

(6) Obrazac C dokumenta iz stavka 5. ovoga članka tiskan je u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Papirnati prateći trošarinski dokument

Članak 7.

(1) Papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PTD) iz članka 11. stavka 2. Zakona ispostavlja pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prije otpreme trošarinskih proizvoda iz svog trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: oslobođeni korisnik) i podnosi ga na propisanom obrascu u četiri primjerka, i to:

1. prvi primjerak pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta zadržava za sebe i svoju evidenciju

2. drugi, treći i četvrti primjerak prate pošiljku trošarinskih proizvoda do primatelja – oslobođenog korisnika koji provjerava pošiljku i ovjerava prijem pošiljke na svim primjercima te drugi primjerak zadržava za sebe i svoju evidenciju

3. treći primjerak primatelj vraća pošiljatelju

4. četvrti primjerak primatelj – oslobođeni korisnik bez odlaganja dostavlja nadležnom odredišnom carinskom uredu.

(2) Iznimno, kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz pogona oslobođenog korisnika u trošarinsko skladište uz prethodnu suglasnost nadležnog carinskog ureda na odgovarajući način se primjenjuje stavak 1. ovoga članka.

(3) PTD mora biti ispisan tiskanim slovima tako da upisane podatke nije moguće brisati niti ispravljati. Svako prazno polje ili polje koje se ne mora popuniti mora biti precrtano tako da nije moguće ništa dopisivati. Brisanje ili prepravljanje napisanog nije dopušteno.

(4) Za sve primjerke papir mora biti bijele boje, formata 210 mm x 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem od pet mm manje ili osam mm više u pogledu dužine.

(5) Na PTD-u se mogu upisati tri zasebna opisa trošarinskih proizvoda koji moraju pripadati istoj kategoriji trošarinskih proizvoda.

(6) Obrazac PTD s uputama za popunjavanje tiskan je u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Pojednostavnjeni postupak

Članak 8.

(1) Za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na području Republike Hrvatske između trošarinskih skladišta istog ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta nadležni carinski ured može u skladu s člankom 18. stavkom 1. Zakona odobriti pojednostavnjenje postupka.

(2) Pojednostavnjeni postupak je postupak u kojem se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dokumentira uobičajenim trgovačkim ispravama u skladu s člankom 2. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(3) Pojednostavnjeni postupak se može provoditi samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(4) Prilikom kretanja trošarinskih proizvoda u pojednostavnjenom postupku trošarinske proizvode prati trgovačka isprava koja mora sadržavati:

1. oznaku »Pojednostavnjeni postupak kretanja trošarinskih proizvoda«

2. broj isprave

3. mjesto i datum otpreme

4. trošarinski broj skladišta otpreme i skladišta odredišta

5. vrstu i registracijsku oznaku prijevoznog sredstva

6. evidencijski broj instrumenta osiguranja i

7. količinu, vrstu i trgovački naziv trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife.

(5) Trgovačka isprava iz stavka 2. ovoga članka izdaje se u tri primjerka, i to:

1. prvi primjerak trošarinsko skladište otpreme zadržava za sebe i svoju evidenciju

2. drugi i treći primjerak prate pošiljku do trošarinskog skladišta odredišta koje provjerava pošiljku i ovjerava prijem te drugi primjerak zadržava za sebe

3. treći primjerak trošarinsko skladište odredišta vraća trošarinskom skladištu otpreme.

Primitak vina od strane malog proizvođača vina iz druge države članice

Članak 9.

Primatelj u Republici Hrvatskoj koji je ishodio odobrenje za primitak vina u sustavu odgode plaćanja trošarine koji prima vino iz druge države članice od strane malog proizvođača vina koji je sukladno propisima nadležnog tijela te države članice izuzet od obvezujućih zahtjeva vezanih uz proizvodnju, skladištenje i kretanje vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u obvezi je obavijestiti nadležni carinski ured o primljenim količinama vina u roku od pet radnih dana od dana primitka putem obavijesti o primljenim količinama vina od strane malog proizvođača vina na Obrascu O-MPV koji je tiskan u Prilogu 5 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

III. KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA PUŠTENIH U POTROŠNJU (IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA)

Pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument

Članak 10.

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj, a koji se otpremaju u komercijalne svrhe u drugu državu članicu, dozvoljeno je uz pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PPTD), odnosno komercijalni dokument sukladno članku 19. Zakona.

(2) Primjerak Obrasca PPTD s uputama za popunjavanje, koji se može koristiti kao pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument, tiskan je u Prilogu 6 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) PPTD mora biti ispisan tiskanim slovima tako da upisane podatke nije moguće brisati niti ispravljati. Svako prazno polje ili polje koje se ne mora popuniti mora biti precrtano tako da nije moguće ništa dopisivati. Brisanje ili prepravljanje napisanog nije dopušteno.

(4) Za sve primjerke papir mora biti bijele boje, formata 210 mm x 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem od pet mm manje ili osam mm više u pogledu dužine.

Obavijest o namjeravanom primitku/otpremi trošarinskih proizvoda

Članak 11.

(1) Primatelj koji u skladu s člankom 19. stavkom 5. i 6. Zakona prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici, kao i prodavatelj ili njegov porezni zastupnik iz članka 20. stavka 3. Zakona podnose nadležnom carinskom uredu Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici na Obrascu O-PP koji je tiskan u Prilogu 7 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Pošiljatelj koji u skladu s člankom 19. stavkom 3. i 8. Zakona otprema trošarinske proizvode puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj, kao i prodavatelj iz članka 20. stavka 2. Zakona podnose nadležnom carinskom uredu Obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj na Obrascu O-OP koji je tiskan u Prilogu 8 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Primitak vina od strane malog proizvođača vina iz druge države članice

Članak 12.

U slučaju kada primatelj u Republici Hrvatskoj koji je ishodio odobrenje za primitak vina u statusu primatelja iz članka 21. stavka 1. točke 4. Zakona prima vino iz druge države članice od strane malog proizvođača vina koji posluje izvan sustava odgode plaćanja trošarine u obvezi je obavijestiti nadležni carinski ured o namjeravanom primitku vina na Obrascu O-PP koji je tiskan u Prilogu 7 ovoga Pravilnika.

IV. POSEBNOSTI KRETANJA VINA PROIZVEDENOG OD STRANE MALOG PROIZVOĐAČA VINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 13.

(1) Kretanje vina proizvedenog od strane malih proizvođača vina na teritoriju Republike Hrvatske dozvoljeno je uz prateću dokumentaciju propisanu posebnim propisima ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

(2) Kretanje vina proizvedenog od strane malih proizvođača vina koje se otprema u drugu državu članicu mora biti popraćeno PPTD-om iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(3) Mali proizvođači vina kada samostalno otpremaju vino u drugu državu članicu moraju o tome obavijestiti nadležni carinski ured prije otpreme vina na Obrascu O-OP koji je tiskan u Prilogu 8 ovoga Pravilnika.

V. UTVRĐIVANJE GUBITAKA ILI MANJKOVA

Članak 14.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda oslobođeni su plaćanja trošarine na trošarinske proizvode za utvrđene gubitke ili manjkove trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili, odnosno da su gubici ili manjkovi neodvojivo povezani sa svojstvima proizvoda nastalim tijekom proizvodnje, skladištenja i prijevoza i ako su priznati od strane nadležnog carinskog ureda.

(2) Gubici ili manjkovi trošarinskih proizvoda smatraju se porezno priznatim gubitkom ili manjkom koji su nastali:

1. u procesu proizvodnje (tehnološki manjak) tijekom poslovne godine i/ili

2. tijekom skladištenja i prijevoza proizvoda koji s obzirom na osobine proizvoda nastaju kaliranjem, lomom, kvarom ili rastepom, a porezna osnovica za priznavanje gubitaka ili manjkova je količina trošarinskih proizvoda smještena u trošarinskom skladištu tijekom poslovne godine.

(3) Gubici iz stavka 2. točke 2. ovoga članka mogu se utvrđivati:

1. neposredno nakon nastajanja ili

2. godišnjim popisom (inventurom) zaliha proizvoda ili u kraćim rokovima ako se provodi popis zaliha proizvoda i tijekom poslovne godine.

(4) Gubitke ili manjkove iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje trošarinski obveznik i o tome sastavlja zapisnik kojeg je obvezan dostaviti nadležnom carinskom uredu u roku od pet dana od sastavljanja te prikazati u mjesečnom izvješću za mjesec kada je utvrđen.

(5) Gubici ili manjkovi trošarinskih proizvoda iz stavka 2. ovoga članka smatraju se porezno priznatim gubitkom ili manjkom najviše do visine utvrđene posebnim propisima ili na temelju tehničkih propisa koji vrijede za pojedinu vrstu trošarinskih proizvoda ili drugih dokumenata sastavljenih temeljem jednog od europskih standarda.

(6) Gubici ili manjkovi trošarinskih proizvoda nastali uslijed nepredviđenog slučaja ili više sile, osim provalne krađe, priznaju se do visine utvrđene očevidnikom nadležnog tijela za procjenu šteta.

(7) Od plaćanja trošarine oslobođeni su trošarinski proizvodi koje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i oslobođeni korisnik koriste kao uzorke za analizu za probnu proizvodnju, odnosno za kontrolu kvalitete proizvoda u svrhu utvrđivanja i provjere sastava, svojstava, kvalitete ili drugih karakteristika proizvoda te za znanstvene svrhe radi pridobivanja podataka bitnih za industrijska ili komercijalna istraživanja u količinama propisanim posebnim propisima. Središnji ured može na posebni zahtjev trošarinskom obvezniku i drugim pravnim i fizičkim osobama koje prodaju označena plinska ulja rješenjem odobriti korištenje označenog plinskog ulja uz oslobođenje od plaćanja trošarine u svrhu provedbe kontrole kvalitete prema posebnim propisima. To rješenje se dostavlja i osobi koja pruža usluge podrške sustavu za nadzor potrošnje označenog plinskog ulja radi usklađivanja evidencija o potrošnji.

(8) Od plaćanja trošarine oslobođeni su trošarinski proizvodi koje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i oslobođeni korisnik unište pod carinskim nadzorom, a što se ne može izvršiti bez prisustvovanja ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda.

(9) O namjeri uništenja trošarinskih proizvoda osobe iz stavka 8. ovoga članka dužne su nadležnom carinskom uredu najkasnije tri dana prije planiranog uništenja proizvoda podnijeti prijavu za uništenje u pisanom obliku. Nakon provedenog uništenja ovlašteni službenik nadležnog carinskog ureda mora sastaviti bilješku/zapisnik u dva primjerka u kojemu navodi razloge uništenja trošarinskih proizvoda, te jedan primjerak istoga uručuje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i oslobođenom korisniku, a izvornik pohranjuje u carinskom uredu.

Članak 15.

(1) Obveza obračunavanja trošarine ne nastaje na trošarinske proizvode koji su u sustavu odgode plaćanja trošarine ili potpuno uništeni ili nepovratno izgubljeni zbog nepredviđenih slučajeva ili više sile ili zbog osobine proizvoda ili su uništeni pod carinskim nadzorom. Proizvodi se smatraju potpuno uništenim ili nepovratno izgubljenima kada ih više nije moguće koristiti kao trošarinske proizvode.

(2) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka i članka 14. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na registriranog primatelja, povremeno registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja, primatelja u Republici Hrvatskoj koji prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici te kada trošarinski proizvodi stignu na teritorij Republike Hrvatske kod prodaje na daljinu.

VI. OBRAČUN I PLAĆANJE TROŠARINE KOD NEPRAVILNOSTI

Članak 16.

(1) U slučaju ako je trošarinski dug nastao zbog nezakonitog postupanja s trošarinskim proizvodima u prometu na teritoriju Republike Hrvatske obvezu obračunavanja i plaćanja trošarine osoba koja nije upisana u registar trošarinskih obveznika može izvršiti podnošenjem trošarinske obračunske prijave prema članku 25. stavku 16. Zakona.

(2) Trošarinska obračunska prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u dva primjerka, a dužni iznos trošarine plaća se u roku od pet dana od dana kada je proveden nadzor kojim je utvrđeno da se trošarinski proizvodi nalaze u okolnostima koje uvjetuju nastanak trošarinskog duga.

(3) Trošarinska obračunska prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu TOP koji je tiskan u Prilogu 9 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

VII. POVRAT PLAĆENE TROŠARINE

Članak 17.

(1) Osobe iz članka 28. stavka 1. Zakona podnose zahtjev za povrat plaćene trošarine carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu.

(2) Zahtjev za povrat se podnosi u pisanom obliku u dva primjerka i u istome moraju biti navedene sve potrebne činjenice i priloženi svi potrebni dokumenti kojima se dokazuje opravdanost zahtjeva za povrat trošarine, kao i drugi dokazi koje nadležni carinski ured s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja zahtijeva kako bi se utvrdila stvarna opravdanost povrata plaćene trošarine.

(3) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 28. stavka 1. točke 1. Zakona dokazuje se na osnovu evidencije proizvođača trošarinskih proizvoda o trošarinskim proizvodima na koje je plaćena trošarina, a upotrijebljenim u proizvodnji novih trošarinskih proizvoda uz dokaz da je na iste plaćena trošarina te na osnovu evidencija o vrsti i količini proizvedenih novih trošarinskih proizvoda.

(4) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 28. stavka 1. točke 2. Zakona dokazuje se potvrdom o izvozu koja je izrađena temeljem ovjere nadležnog izlaznog carinskog ureda o stvarnom istupu trošarinskih proizvoda iz carinskog područja Europske unije kako je propisano Uredbom Komisije (EEZ) br. 2454/93 te dokazom da je plaćena trošarina na trošarinske proizvode koji su izvezeni.

(5) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona dokazuje se na osnovu evidencija o korištenju trošarinskih proizvoda za namjene iz članka 61. stavka 1. točke 4. do 12. i članka 101. stavka 1. i 8. Zakona, a sukladno odobrenju iz članka 36. Zakona, uz dokaz da je na iste plaćena trošarina.

(6) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 28. stavka 1. točke 4. Zakona dokazuje se zapisnikom o degradaciji energenata kojeg ovjerava odgovorna osoba na lokaciji nastanka degradacije i ovlašteni carinski službenik koji je po nastalom događaju, odnosno nakon laboratorijski utvrđene degradacije, a po pozivu odgovorne osobe izašao na lice mjesta i obavio očevid te izvršio plombiranje cisterne koja prevozi degradirane energente do trošarinskog skladišta proizvođača. U zapisniku o degradaciji i priloženoj dokumentaciji moraju biti vidljive količine i vrste zagađenih ili slučajno pomiješanih energenata. Zahtjevu za povrat plaćene trošarine potrebno je priložiti i dokaz trošarinskog skladišta proizvođača o zaprimanju cisterne s iskazanim količinama energenata izmjerenog propisanim mjerilima te dokazom da je skidanje plombe izvršeno uz prisutnost ovlaštenog carinskog službenika.

Članak 18.

(1) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 19. stavka 4. Zakona pošiljatelj iz Republike Hrvatske ostvaruje ako carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu podnese zahtjev za povrat plaćene trošarine.

(2) Zahtjev za povrat se podnosi u pisanom obliku u dva primjerka i u istome moraju biti navedene sve potrebne činjenice i priloženi dokazi iz kojih je vidljivo da je trošarina plaćena u Republici Hrvatskoj, kao i dokaz kojim se potvrđuje da je plaćanje trošarine osigurano u državi članici odredišta te druge dokaze koje nadležni carinski ured s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja zahtijeva kako bi se utvrdila stvarna opravdanost povrata plaćene trošarine. Uz zahtjev za povrat plaćene trošarine naknadno se prilaže treći primjerak PPTD ovjeren u skladu s važećim zakonodavstvom države članice odredišta.

Članak 19.

Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 20. stavka 4. Zakona ima prodavatelj iz Republike Hrvatske koji otprema trošarinske proizvode u drugu državu članicu uz uvjet da je postupio u skladu s postupkom utvrđenim člankom 20. stavkom 2. Zakona te da zahtjev za povrat plaćene trošarine podnese carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu u pisanom obliku u dva primjerka te dostavi i druge dokaze koje nadležni carinski ured s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja zahtijeva kako bi se utvrdila stvarna opravdanost povrata plaćene trošarine.

Članak 20.

Povrat plaćene trošarine iz članka 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika neće se izvršiti ako osoba na koju glasi rješenje ima nenamirenih javnih davanja, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti poreznog tijela. Za povrat i dospjeli dug će se u tom slučaju izvršiti prijeboj po službenoj dužnosti.

VIII. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 21.

Oslobođenja od plaćanja trošarine iz članka 29. Zakona detaljnije su propisana provedbenim propisom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije.

Članak 22.

Oslobođenje od plaćanja trošarine iz članka 30. stavka 1. točke 3. Zakona za trošarinske proizvode koje putnik unese u osobnoj prtljazi iz treće države ili trećeg teritorija detaljnije je uređeno provedbenim propisom o ostvarivanju oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarine na uvoz robe za osobe koje putuju iz trećih zemalja.

Članak 23.

Oslobođenje od plaćanja trošarine iz članka 30. stavka 1. točke 4. Zakona za trošarinske proizvode koje u malim pošiljkama besplatno šalju fizičke osobe iz trećih država ili trećih teritorija drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da te pošiljke nisu komercijalne naravi, detaljnije je uređeno provedbenim propisom o ostvarivanju prava na oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja.

IX. OPĆI UVJETI RADA TROŠARINSKIH SKLADIŠTA

Proizvodnja trošarinskih proizvoda

Članak 24.

(1) U trošarinskom skladištu se mogu proizvoditi, prerađivati i obrađivati samo trošarinski proizvodi, a drugi proizvodi samo ukoliko su nusproizvodi te djelatnosti. Zadržavanje tih drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje carinskog ureda nadležnog prema sjedištu pravne osobe, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu fizičke osobe u Republici Hrvatskoj navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(2) U trošarinskom skladištu dozvoljeno je izvoditi i druge radnje s trošarinskim proizvodima samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(3) U trošarinskom skladištu se mogu nalaziti samo one sirovine i poluproizvodi te drugi proizvodi koji su potrebni za proizvodnju, preradu i obradu trošarinskih proizvoda. Zadržavanje tih sirovina, odnosno poluproizvoda te drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(4) U istom trošarinskom skladištu se može proizvoditi, prerađivati i obrađivati samo jedna kategorija trošarinskih proizvoda (alkohol i alkoholna pića ili duhanske prerađevine ili energenti).

(5) U trošarinskom skladištu se mogu skladištiti trošarinski proizvodi na koje je plaćena trošarina pod uvjetom da iste proizvođač upotrijebi za proizvodnju novih trošarinskih proizvoda, a nakon čega je moguće ostvariti povrat sukladno članku 28. stavku 1. točki 1. Zakona.

Skladištenje trošarinskih proizvoda

Članak 25.

(1) U trošarinskom skladištu se može skladištiti više kategorija trošarinskih proizvoda uz uvjet da se skladište fizički odvojeno prema kategoriji, vrsti i po trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife. Zadržavanje drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(2) Na istoj lokaciji može više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta skladištiti trošarinske proizvode pod uvjetom da svaki pojedini ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ishodi trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište te da svako trošarinsko skladište bude odvojeno i vidno označeno.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, nadležni carinski ured može, kada to zahtijevaju tehničko-tehnološke posebnosti skladišta, odobriti da više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta koji skladište energente, iste skladište zajedno na istom mjestu pod uvjetom da se radi o energentima iste vrste.

(4) Pod energentima iste vrste, u smislu odredbe stavka 3. ovoga članka, smatraju se energenti koji su razvrstani u istu tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature carinske tarife s podbrojem od najmanje osam znamenki i iste su kvalitete i osobina.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta koji skladište energente zajedno za plaćanje trošarine i ispunjavanje drugih obaveza iz trošarinskog odobrenja odgovaraju solidarno.

(6) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može, uz posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda, u svom trošarinskom skladištu skladištiti trošarinske proizvode u vlasništvu jedne ili više osoba koje nemaju trošarinsko odobrenje.

(7) Posebno odobrenje iz stavka 6. ovoga članka izdaje se ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji je odgovoran za ispunjavanje svih obveza iz trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, uključujući i plaćanje trošarine, a što mora biti navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(8) Prilikom izdavanja posebnog odobrenja iz stavka 6. ovoga članka nadležni carinski ured određuje mjere trošarinskog nadzora.

(9) U trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji vrši prodaju u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij, mogu se skladištiti alkohol i alkoholna pića te duhanske prerađevine na koje je plaćena trošarina, pod uvjetom da se takvi proizvodi smještaju odvojeno i vidno označeno.

Članak 26.

(1) U trošarinskom skladištu može se nalaziti samo oprema koja je neophodna za obavljanje trošarinske djelatnosti.

(2) Trošarinsko skladište mora biti opremljeno mjernim sustavima za dinamičko i neprekidno mjerenje količina kapljevina različitih od vode i/ili mjernim posudama i spremnicima s odgovarajućom opremom kojom je moguće jednoznačno odrediti obujam medija u mjernoj posudi ili spremniku i/ili mjerilima mase, a ovisno o vrsti trošarinskih proizvoda za koju su namijenjena.

(3) Sva mjerila koja će se koristiti za ovu svrhu moraju biti zakonita mjerila koja propisuje i ovjerava državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo. Mišljenje državnog tijela nadležnog za mjeriteljstvo o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima može se prihvatiti kao isprava koja dokazuje ispunjenje propisanih uvjeta.

Postupak izdavanja trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište

Članak 27.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora podnijeti zahtjev za izdavanje trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište prema članku 32. stavku 1. Zakona carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, odnosno sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj.

(2) Fizička ili pravna osoba koja želi u sustavu odgode plaćanja trošarine kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta primati alkohol i alkoholna pića te energente na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj prema članku 14.a Zakona mora uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka istovremeno zatražiti i odobrenje za primanje alkohola i alkoholnih pića te energenata na mjestu direktne isporuke.

(3) Zahtjev za izdavanje trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. popis osoba s identifikacijskim podacima koje su odgovorne za potpisivanje trošarinskih dokumenata

3. ime i identifikacijski podaci osobe koja će biti odgovorna za rad trošarinskoga skladišta

4. podatke o lokaciji trošarinskog skladišta

5. kategoriju trošarinskih proizvoda za koju se zahtijeva trošarinsko odobrenje

6. opis računovodstvenog praćenja poslovanja trošarinskog skladišta

7. detaljniji opis trošarinske djelatnosti s navedenim vrstama postupaka i izvođenju drugih radnji s trošarinskim proizvodima (postupak denaturiranja, označavanje markicama, označavanje plinskih ulja i dr.), uključujući podatke o uređajima koji omogućuju mjerenje proizvedenih, skladištenih, primljenih i otpremljenih količina trošarinskih proizvoda

8. vrstu i trgovački naziv trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife

9. predviđene, odnosno uobičajene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih proizvoda na zalihi prema pojedinim vrstama

10. podatke o opremi potrebnoj za obavljanje trošarinske djelatnosti

11. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi uporabe robe u proizvodnji trošarinskih proizvoda

12. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni gubici ili manjkovi u proizvodnji, skladištenju i transportu, prema pojedinim vrstama trošarinskih proizvoda

13. način otpremanja trošarinskih proizvoda iz trošarinskoga skladišta, prema vrstama i količinama otpremljenih trošarinskih proizvoda i

14. podatke o adresi mjesta direktne isporuke i pripadajućim identifikacijskim oznakama ako se zahtjevom traži odobrenje i za primanje alkohola i alkoholnih pića te energente na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj, uz uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu kojom se obvezuje položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije izdavanja odobrenja

2. skicu i opis prostora koji je predviđen za trošarinsko skladište

3. potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za proizvodnju, skladištenje i obavljanje trgovine na veliko sukladno posebnim propisima, odnosno potvrdu ili drugi odgovarajući akt nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalnih tehničkih ili drugih uvjeta sukladno posebnim propisima ako se traži izdavanje trošarinskog odobrenja za poslovanje s energentima i

4. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana.

(5) U zahtjevu za izdavanje trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište podnositelj zahtjeva može istovremeno zatražiti i odobravanje pojednostavnjenja postupka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koje se u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske, i to između trošarinskih skladišta istog ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta iz članka 18. stavka 1. Zakona i članka 8. ovoga Pravilnika, kao i zatražiti odobravanje prema članku 25. stavku 6. ovoga Pravilnika.

(6) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(7) Odobrenjem iz stavka 2. ovoga članka nadležni carinski ured može odrediti dodatne mjere trošarinskog nadzora.

Članak 28.

Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta podnose pisani zahtjev nadležnom carinskom uredu za dobivanje odobrenja iz članka 8. (pojednostavljeni postupak), članka 25. stavka 6. (posebno odobrenje za skladištenje trošarinskih proizvoda u vlasništvu jedne ili više osoba koje nemaju trošarinsko odobrenje) i članka 27. stavka 2. (odobrenje za direktnu isporuku) ovoga Pravilnika.

Članak 29.

(1) Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište izdaje se na neodređeno vrijeme.

(2) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava je li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava opće uvjete rada trošarinskih skladišta propisanih Zakonom.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u trošarinskom odobrenju, kao i statusnih promjena u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

X. REGISTRIRANI PRIMATELJ, REGISTRIRANI POŠILJATELJ I POREZNI ZASTUPNIK ZA PRODAJU NA DALJINU

Postupak izdavanja odobrenja za registriranog primatelja i povremeno registriranog primatelja

Članak 30.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine kao registrirani primatelj mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za primanje trošarinskih proizvoda iz druge države članice prema članku 40. stavku 2. Zakona carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, odnosno sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj.

(2) Fizička ili pravna osoba koja želi u sustavu odgode plaćanja trošarine kao registrirani primatelj primati alkohol i alkoholna pića te energente na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj prema članku 14.a Zakona mora uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka istovremeno zatražiti i odobrenje za primanje alkohola i alkoholnih pića te energenata na mjestu direktne isporuke.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. popis osoba s identifikacijskim podacima koje su odgovorne za potpisivanje trošarinskih dokumenata

3. ime i identifikacijski podaci osobe koja će biti odgovorna za poslovanje

4. opis računovodstvenog praćenja poslovanja

5. kategoriju i vrstu trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife koje će primati u okviru obavljanja svoje djelatnosti za koju zahtjeva odobrenje

6. podatke o predviđenoj količini trošarinskih proizvoda prema pojedinim vrstama koje će primiti u razdoblju od 12 mjeseci

7. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni gubici ili manjkovi u transportu, prema pojedinim vrstama trošarinskih proizvoda

8. podatke o mjestu na kojem će primati trošarinske proizvode (odgovarajući prostor sa prostorno-operativnim kapacitetima i logističkim svojstvima mjesta primitka, uključujući odgovarajući sustav mjerenja za trošarinske proizvode koji se zaprimaju) i

9. podatke o adresi mjesta direktne isporuke i pripadajućim identifikacijskim oznakama ako se zahtjevom traži i odobrenje za primanje alkohola i alkoholnih pića te energente na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj, uz uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

2. izjavu kojom se obvezuje priložiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego počne primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice i

3. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana.

(5) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

Članak 31.

(1) Odobrenje za registriranog primatelja izdaje se na neodređeno vrijeme.

(2) Odobrenjem iz članka 30. stavka 2. ovoga članka nadležni carinski ured može odrediti dodatne mjere trošarinskog nadzora.

(3) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li registrirani primatelj ispunjava uvjete poslovanja propisane Zakonom.

(4) Registrirani primatelj obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju kao i statusnih promjena u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(5) Registrirani primatelj podnosi pisani zahtjev nadležnom carinskom uredu za dobivanje odobrenja iz članka 30. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 32.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti samo povremeno primati trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja prema članku 41. stavku 3. Zakona nadležnom carinskom uredu prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, odnosno sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. ime i identifikacijski podaci odgovorne osobe

3. podatke o pošiljatelju: naziv, adresa i trošarinski broj

4. datum otpreme i datum primitka trošarinskih proizvoda

5. kategoriju i vrstu trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, količinu te iznos trošarine za trošarinske proizvode za koje traži odobrenje

6. podatke o mjestu primitka trošarinskih proizvoda (odgovarajući prostor sa prostorno-operativnim kapacitetima i logističkim svojstvima mjesta primitka, uključujući odgovarajući sustav mjerenja za trošarinske proizvode koji se zaprimaju) i

7. opis računovodstvenog praćenja poslovanja.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prilaže instrument osiguranja plaćanja trošarine i izjavu o ispunjavanju uvjeta za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

Članak 33.

(1) Odobrenje za registriranog primatelja koji samo povremeno prima trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine izdaje se posebno za svaku pojedinu pošiljku, odnosno određenu količinu trošarinskih proizvoda koja se unosi iz druge države članice od određenog pošiljatelja i za određeno vremensko trajanje.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka za registriranog primatelja koji posluje s duhanskim prerađevinama donosi se za vremensko trajanje od najdulje 60 dana.

(3) Zahtjev prema članku 32. stavku 2. ovoga Pravilnika dopušteno je podnijeti do tri puta u jednoj kalendarskoj godini.

Postupak izdavanja odobrenja za registriranog pošiljatelja

Članak 34.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi poslovati kao registrirani pošiljatelj mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine nakon njihovog puštanja u slobodan promet prema članku 42. stavku 2. Zakona carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, odnosno sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. popis osoba s identifikacijskim podacima koje su odgovorne za potpisivanje trošarinskih dokumenata

3. ime i identifikacijski podaci odgovorne osobe

4. opis računovodstvenog praćenja poslovanja i

5. kategoriju i vrstu trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife i način otpreme (cestovni, željeznički, morski ili zračni prijevoz).

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

2. izjavu kojom se obvezuje da će prije nego počne otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine priložiti instrument osiguranja plaćanja trošarine u visini moguće nastalog trošarinskog duga za proizvode koje otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine i

3. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana.

Članak 35.

(1) Odobrenje za registriranog pošiljatelja izdaje se na neodređeno vrijeme.

(2) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li registrirani pošiljatelj ispunjava uvjete poslovanja propisane Zakonom.

(3) Registrirani pošiljatelj obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Postupak izdavanja odobrenja za poreznog zastupnika za prodaju na daljinu

Članak 36.

(1) Porezni zastupnik iz članka 43. Zakona za svoje poslovanje mora ishoditi odobrenje carinskog ureda nadležnog prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, odnosno sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj temeljem zahtjeva koji sadrži sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. ime i identifikacijski podaci odgovorne osobe

3. podatke o prodavatelju iz druge države članice u čije ime posluje

4. kategoriju i vrstu trošarinskih proizvoda i

5. opis računovodstvenog praćenja poslovanja.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. ovlaštenje inozemnog prodavatelja za zastupanje

2. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

3. izjavu kojom se obvezuje priložiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego počne primati trošarinske proizvode koji su u drugoj državi članici pušteni u potrošnju i

4. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana.

Članak 37.

(1) Odobrenje za poreznog zastupnika za prodaju na daljinu izdaje se na neodređeno vrijeme.

(2) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li porezni zastupnik za prodaju na daljinu ispunjava uvjete poslovanja propisane Zakonom.

(3) Porezni zastupnik za prodaju na daljinu obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

XI. EVIDENCIJE KOJE VODI TROŠARINSKI OBVEZNIK

Sadržaj i način vođenja evidencija ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta

Članak 38.

(1) U evidencijama ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkom 3. Zakona za svako trošarinsko skladište moraju se voditi podaci o:

1. stanju zaliha trošarinskih proizvoda

2. proizvedenim količinama trošarinskih proizvoda

3. nabavljenim količinama trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom

4. primljenim količinama trošarinskih proizvoda iz drugih trošarinskih skladišta, odnosno pogona oslobođenog korisnika te iz uvoza (uključujući količine trošarinskih proizvoda ponovno uvezenih nakon završenog postupka vanjske proizvodnje)

5. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda drugom trošarinskomu skladištu, odnosno u pogon oslobođenom korisniku za namjene iz članka 61. stavka 1. točke 4. do 12. i članka 101. stavka 1. Zakona te u izvoz (uključujući izvoz trošarinskih proizvoda radi vanjske proizvodnje)

6. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 29. stavkom 1. Zakona

7. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 30. stavkom 1. točkom 1. i 2. Zakona

8. količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 30. stavkom 2. Zakona

9. količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 101. stavkom 1. Zakona

10. količinama trošarinskih proizvoda utrošenih kao osnovni materijal za proizvodnju drugih trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu

11. denaturiranju alkohola u skladu s člankom 63. stavkom 3. Zakona

12. označavanju i bojanju plinskih ulja

13. količini trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju, uključujući količine za vlastitu potrošnju

14. iznosima obračunate i plaćene trošarine

15. trošarinskim dokumentima iz članka 11. i članka 19. Zakona

16. brojevima trgovačkih isprava iz članka 8. ovoga Pravilnika za svaku otpremu i primitak trošarinskih proizvoda

17. otpremljenim/primljenim količinama alkohola i alkoholnih pića te energente po svakoj adresi mjesta direktne isporuke u Republici Hrvatskoj te broj dokumenta i

18. unesenim/otpremljenim količinama energenata te broj dokumenta.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje zaliha trošarinskih proizvoda prema trgovačkom nazivu, odnosno tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda iz Kombinirane nomenklature carinske tarife te zbirne podatke po kategorijama i vrstama trošarinskih proizvoda.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u trošarinskom skladištu.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta uvid u evidenciju te popis zaliha trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu.

Sadržaj i način vođenja evidencija registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i poreznog zastupnika za prodaju na daljinu

Članak 39.

(1) U evidencijama registriranog primatelja u skladu s člankom 40. stavkom 4. alinejom 2. Zakona moraju se voditi podaci o:

1. primljenim količinama trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, i to prema kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature carinske tarife, datumu primitka, pošiljatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a

2. trošarinskim proizvodima korištenima za svrhu trošarinskog nadzora tijekom kretanja

3. utvrđenim gubicima ili manjkovima trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili (osim krađe) ili su neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom prijevoza

4. otpremljenim/primljenim količinama alkohola i alkoholnih pića te energente po svakoj adresi mjesta direktne isporuke u Republici Hrvatskoj te broj dokumenta i

5. iznosima obračunate i plaćene trošarine.

(2) U evidencijama registriranog pošiljatelja u skladu s člankom 42. stavkom 4. alinejom 2. Zakona moraju se voditi podaci o:

1. uvezenim i otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, i to prema kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, mjestu i datumu otpreme, primatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a

2. carinskim dokumentima na temelju kojih su trošarinski proizvodi koje registrirani pošiljatelj otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine pušteni u slobodan promet

3. trošarinskim proizvodima korištenima za svrhu trošarinskog nadzora tijekom kretanja i

4. utvrđenim gubitcima ili manjkovima trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili (osim krađe) ili su neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom prijevoza.

(3) U evidencijama poreznog zastupnika za prodaju na daljinu u skladu s člankom 43. stavkom 4. alinejom 3. Zakona moraju se voditi podaci o:

1. količinama trošarinskih proizvoda po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu te mjestu i datumu otpreme od strane inozemnog prodavatelja u Republiku Hrvatsku

2. primateljima trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj

3. kategoriji i vrsti te trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju na području Republike Hrvatske

4. utvrđenim gubicima ili manjkovima trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili (osim krađe) ili su neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom prijevoza i

5. iznosima obračunate i plaćene trošarine.

(4) Registrirani primatelj, registrirani pošiljatelj i porezni zastupnik za prodaju na daljinu mogu sami izabrati oblik i način vođenja evidencije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ukoliko takav oblik i način osigurava tražene podatke.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i poreznog zastupnika za prodaju na daljinu uvid u evidenciju koju isti vodi.

XII. INSTRUMENT OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

Temeljne odredbe

Članak 40.

(1) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića te energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) koji se skladište i/ili proizvode u trošarinskom skladištu te koji se otpremaju i/ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine, kao i plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja trošarinskog duga podnesen i prihvaćen.

(2) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za duhanske prerađevine koje se skladište i/ili proizvode u trošarinskom skladištu, koje se otpremaju i/ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine, kao i namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati i carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica te plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja duga podnesen i prihvaćen.

(3) Uvoznici koji duhanske prerađevine puštaju u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske instrumentom osiguranja plaćanja duga garantiraju namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica te namirenje carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja u skladu s carinskim propisima, kao i plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja duga podnesen i prihvaćen.

(4) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a koji se primaju radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno članku 19. Zakona, odnosno puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a koji se primaju sukladno članku 20. Zakona. Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnose primatelj iz članka 21. stavka 1. točke 4., odnosno prodavatelj iz druge države članice ili njegov porezni zastupnik iz članka 21. stavka 1. točke 5. Zakona.

(5) Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnose ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani i povremeno registrirani primatelj te registrirani pošiljatelj. Uz ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i registriranog pošiljatelja instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba.

(6) Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnosi osoba iz članka 73.a Zakona i ako to zatraži nadležni carinski ured osoba iz članka 91.a stavak 2. Zakona.

Članak 41.

(1) Trošarinski i/ili carinski dug i druga uvozna javna davanja (u daljnjem tekstu: dug) iz članka 40. ovoga Pravilnika moguće je osigurati:

1. polaganjem bankovne garancije

2. polaganjem bjanko-zadužnice i zadužnice

3. polaganjem gotovine.

(2) Na izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se opća pravila za njihovo izdavanje i korištenje, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Bankovna garancija

Članak 42.

(1) Bankovna garancija izdaje se u tri jednaka primjerka koji se podnose Središnjem uredu.

(2) Ovjerom podnijete bankovne garancije Središnji ured donosi odluku o prihvaćanju te garancije bilješkom na obrascu položene garancije u obliku evidencijskog broja. Izvornik ovjerene garancije pohranjuje se u Središnjem uredu, a dva primjerka ovjerene garancije se vraćaju podnositelju garancije, od kojih jedan primjerak dostavlja izdavatelju garancije.

Članak 43.

(1) Središnji ured može prihvatiti bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Na bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ne primjenjuju se pravila za bankovne garancije na poziv Međunarodne trgovačke komore u Parizu ako su suprotna propisima, odnosno javnom poretku Republike Hrvatske.

(3) Izdavanjem bankovne garancije banka se kao garant obvezuje podmiriti dug kojeg nalogodavac za izdavanje garancije nije platio do njegovog dospijeća.

(4) Naplata duga, prema potrebi, može se provesti s garancije izdane od strane banke sa sjedištem na teritoriju Europske unije.

Članak 44.

(1) Bankovnu garanciju moguće je prije isteka roka valjanosti produžiti.

(2) Ako nalogodavac za izdavanje garancije podnosi novu bankovnu garanciju, dug koji je bio osiguran prethodnom bankovnom garancijom, a nije u cijelosti podmiren, odnosno mogući dug koji može još nastati, mora novom bankovnom garancijom biti osiguran. Nova bankovna garancija mora sadržavati klauzulu da se iz nje mogu naplatiti i dugovi koji su bili osigurani prethodnom bankovnom garancijom.

(3) Ako nalogodavac za izdavanje garancije prvi put podnosi bankovnu garanciju za osiguranje plaćanja duga, ista neće sadržavati klauzulu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Izdavatelj bankovne garancije može opozvati bankovnu garanciju. Opoziv bankovne garancije dostavlja se u pisanom obliku Središnjem uredu. Opoziv stupa na snagu osmoga dana od dana njegova prijema od strane Središnjeg ureda, o čemu se obavještava podnositelj zahtjeva.

(5) U slučaju opoziva bankovna garancija vrijedi za sva davanja koja su do dana njegovog stupanja na snagu bila osigurana opozvanom bankovnom garancijom, a izdavatelja bankovne garancije može se pozvati na plaćanje duga do isteka produženog roka važenja bankovne garancije iz članka 46. ovoga Pravilnika, računajući od dana stupanja opoziva bankovne garancije na snagu.

Članak 45.

(1) Bankovna garancija za osiguranje plaćanja duga mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj garancije

2. razdoblje važenja garancije

3. iznos jamstvene svote garancije

4. odredbu o njezinoj primjeni »na prvi poziv« i »bez prigovora«

5. podatke o izdavatelju bankovne garancije (naziv banke-garanta, osobni identifikacijski broj (OIB), sjedište, broj žiro-računa)

6. podatke o nalogodavcu za izdavanje garancije (naziv tvrtke, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i EORI broj ako se radi o gospodarskom subjektu i drugoj osobi koja sukladno carinskim propisima podliježi obvezi registracije i pribavljanja EORI broja)

7. vrste postupaka za koje vrijedi osiguranje

8. odredbu o preuzimanju garancijskih obveza iz prethodnog razdoblja

9. datum i mjesto izdavanja garancije

10. ovjeru Carinske uprave o prihvatu garancije (evidencijski broj, datum, potpis ovlaštenog službenika te pečat) i

11. potpis ovlaštene osobe i pečat izdavatelja garancije.

(2) Banka izdaje garanciju u sadržaju sukladnom stavku 1. ovoga članka i prema Obrascima A, B, C, D i E koji su tiskani u Prilozima 10, 11, 12, 13 i 14 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 46.

Rok valjanosti bankovne garancije kojom se osigurava plaćanje nastalog i mogućeg duga, ne može biti kraći od roka u kojem taj dug može nastati, produžen za šest mjeseci.

Članak 47.

(1) Visinu jamstvene svote u bankovnoj garanciji određuje nadležni carinski ured u svoti koja namirenje duga u svakome trenutku čini sigurnim, vodeći računa o:

1. vrsti, odnosno osjetljivosti trošarinskih proizvoda

2. vrsti trošarinskog skladišta

3. ugledu, pouzdanosti i financijskoj stabilnosti nalogodavca za izdavanje garancije

4. opsegu poslovanja nalogodavca za izdavanje garancije s trošarinskim proizvodima

5. vremenu trajanja proizvodnje ili skladištenja

6. vrsti, sadržaju i načinu vođenja evidencije i knjigovodstvene dokumentacije

7. nadzoru u trošarinskom skladištu

8. dosadašnjem poslovanju nalogodavca za izdavanje garancije s trošarinskim proizvodima i

9. iznosu mogućeg trošarinskog duga tijekom kretanja trošarinskih proizvoda.

(2) Iznos jamstvene svote u bankovnoj garanciji na poziv ne može biti niži od 60.000,00 kuna.

(3) Visinu jamstvene svote bankovne garancije za nalogodavca za izdavanje garancije koji započinje poslovnu djelatnost s trošarinskim proizvodima određuje se na temelju opsega očekivanog prometa, odnosno proizvodnje i skladištenja trošarinskih proizvoda.

(4) U postupku određivanja visine jamstvene svote bankovne garancije nadležni carinski ured može zahtijevati prilaganje podataka o bonitetu i solventnosti nalogodavca za izdavanje bankovne garancije (BON-1 i BON-2/SOL-2 ne stariji od mjesec dana).

Bjanko-zadužnica i zadužnica

Članak 48.

(1) Podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja za namirenje mogućeg duga odobrava Središnji ured pravnoj ili fizičkoj osobi koja je tijekom svoga poslovanja u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju kao trošarinski obveznik:

1. pravodobno i u cijelosti namirivala obveze prema Carinskoj upravi

2. nema nenamirenih dospjelih poreznih obveza, sukladno uvjerenju Porezne uprave

3. ostvarila pozitivne pokazatelje boniteta/solventnosti, što se dokumentira podacima iz obrazaca BON-1 i BON-2/SOL-2 ne starijim od mjesec dana, ovjerenim od strane nadležne financijske agencije

4. nije kažnjavana za trošarinske, porezne i carinske prekršaje i

5. za koju nije pokrenut stečajni postupak.

(2) Zahtjev za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja duga koji bi mogao nastati za trošarinske proizvode podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu podnositelja zahtjeva, a uz isti se podnose:

1. izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda, odnosno rješenje o upisu i početku obavljanja obrta ili izvadak iz Obrtnog registra, ne stariji od šest mjeseci

2. isprave propisane stavkom 1. ovoga članka, i to:

– potvrda nadležne ispostave Porezne uprave da podnositelj zahtjeva nema nenamirenih dospjelih poreznih obveza i

– obrazac BON-1 za prethodno obračunsko razdoblje i obrazac BON-2/SOL-2, ne stariji od mjesec dana

3. predviđene, odnosno uobičajene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih trošarinskih proizvoda na zalihi prema pojedinim vrstama, kao i predviđene, odnosno uobičajene količine primljenih i/ili otpremljenih trošarinskih proizvoda i

4. procjena mjesečnog zaduženja prema Carinskoj upravi u šestomjesečnom razdoblju.

(3) Odobrenje ili odluku o odbijanju zahtjeva za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja duga donosi Središnji ured na temelju mišljenja nadležnog carinskog ureda nakon provjere ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(4) U slučaju promjene podataka navedenih u odobrenju korisnik odobrenja je dužan o tome odmah obavijestiti Središnji ured.

(5) Prije dostave odobrenja iz stavka 3. ovoga članka korisniku odobrenja isti je obvezan položiti bjanko-zadužnicu i zadužnicu Središnjem uredu.

(6) Središnji ured će ukinuti odobrenje iz stavka 3. ovoga članka ako korisnik odobrenja više ne ispunjava uvjete propisane za njegovo izdavanje.

(7) Iznos jamstvene svote u bjanko-zadužnici i zadužnici kao instrumentu osiguranja za namirenje mogućeg duga ne može biti niži od 60.000,00 kuna.

(8) Odobrenje za podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga neće se izdati ako podnositelj zahtjeva u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju nije primao, proizvodio, prerađivao (obrađivao), skladištio ili izvodio druge radnje s trošarinskim proizvodima ili ako je te trošarinske radnje obavljao samo povremeno ili u manjem opsegu.

(9) Neovisno o odredbi stavka 8. ovoga članka, odobrenje za podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga neće se izdati ako je podnositelj zahtjeva u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju pretežno obavljao trošarinske radnje koje su uključivale skladištenje i/ili trgovinu trošarinskim proizvodima.

(10) Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, odobrenje za podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga neće se izdati ako takav instrument osiguranja ne nudi dostatno jamstvo da je namirenje duga sigurno.

Članak 49.

U postupku određivanja visine jamstvene svote, prihvata, polaganja i povrata instrumenta osiguranja iz članka 48. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o određivanju visine jamstvene svote, prihvatu, polaganju i povratu bankovne garancije.

Vraćanje bankovne garancije, bjanko-zadužnice i zadužnice

Članak 50.

(1) Bankovna garancija kao instrument osiguranja duga vraća se na temelju pisanog zahtjeva nalogodavca ili izdavatelja nakon isteka roka važenja, odnosno produženoga roka važenja iz članka 46. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno, na pisani zahtjev nalogodavca ili banke izdavateljice bankovna garancija koja je prethodno opozvana može se vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako Carinska uprava utvrdi da su izmireni svi dugovi koji su bili osigurani predmetnom bankovnom garancijom, odnosno da mogući dug više ne može nastati ili

2. ako nalogodavac za izdavanje bankovne garancije podnese novu bankovnu garanciju kojom se u cijelosti preuzimaju sve jamstvene obveze prethodno važeće bankovne garancije, a nova bankovna garancija prema utvrđenju Carinske uprave u cijelosti osigurava namirenje jamstvenih obveza po prethodno važećoj garanciji.

(3) Bjanko-zadužnica i zadužnica vraća se na temelju zahtjeva imatelju zadužnice šest mjeseci nakon ukidanja ili opoziva odobrenja za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja duga.

Gotovinski polog

Članak 51.

(1) Gotovinski polog polaže se u kunama na evidentni račun nadležnog područnog carinskog ureda.

(2) Na položeni iznos gotovinskog pologa ne plaćaju se kamate.

Članak 52.

(1) Za korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga podnosi se pisani zahtjev nadležnom carinskom uredu uz istovremenu uplatu iznosa pologa na račun iz članka 51. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je tiskan u Prilogu 15 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Na temelju podnesenog zahtjeva nadležni carinski ured provjerava izvršenu uplatu te izdaje potvrdu o korištenju gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga.

(4) Potvrda iz stavka 3. ovoga članka izdaje se na obrascu koji je tiskan u Prilogu 16 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 53.

(1) Ako trošarinski dužnik više ne želi koristiti gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja duga o tome obavještava nadležni carinski ured podnošenjem pisanog zahtjeva za povrat gotovinskog pologa.

(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 17 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Trošarinski dužnik ne može koristiti gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja duga od dana podnošenja zahtjeva za vraćanje pologa.

(4) Na temelju podnesenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nadležni carinski ured vraća gotovinski polog.

(5) Ako je trošarinski dužnik podnio zahtjev za djelomično vraćanje položenih sredstava, može od dana podnošenja zahtjeva dalje koristiti gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja duga samo u preostalom iznosu.

Članak 54.

U postupku određivanja visine gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 47. stavka 1. i 3. ovoga Pravilnika.

XIII. OSLOBOĐENI KORISNIK

Postupak izdavanja odobrenja za oslobođenog korisnika

Članak 55.

(1) Pravna ili fizička osoba koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine kao oslobođeni korisnik mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište i adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. ime i identifikacijski podaci osobe odgovorne za rad pogona oslobođenog korisnika

3. podatak o lokaciji pogona koji je predviđen za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika

4. detaljan opis djelatnosti za koju nabavlja trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine

5. količinu trošarinskih proizvoda po kategoriji, vrsti i trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda, a prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

6. podatke o planiranoj količini proizvoda za koje koristi trošarinske proizvode, odnosno energente, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

7. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja pojedinih vrsta trošarinskih proizvoda za obavljanje djelatnosti

8. podatke o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja trošarinskih proizvoda i

9. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni gubici ili manjkovi u proizvodnji i skladištenju, prema pojedinim kategorijama i vrstama trošarinskih proizvoda.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

2. skicu i opis prostora (proizvodni, skladišni i sl.) u kojima će se nalaziti trošarinski proizvodi nabavljeni bez plaćanja trošarine i

3. potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti podnositelja zahtjeva sukladno posebnim propisima.

(4) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(5) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na Obrascu Zahtjev-OKTP koji je tiskan u Prilogu 18 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(6) Odobrenje za oslobođenog korisnika za nabavljanje trošarinskih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske bez plaćanja trošarine izdaje se na neodređeno vrijeme.

(7) Količine trošarinskih proizvoda po kategoriji, vrsti i trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda, a prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, koje koristi oslobođeni korisnik za obavljanje djelatnosti u smislu članka 61. stavka 1. točaka 4. do 12. i članka 101. stavka 1. i 8. Zakona o trošarinama za koje traži oslobođenje od plaćanja trošarine utvrđuju se za razdoblje koje ne može biti dulje od 12 mjeseci.

(8) Oslobođeni korisnik obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Članak 56.

(1) Nadležni carinski ured prije donošenja odobrenja za oslobođenog korisnika mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu i prilozima iz članka 55. ovoga Pravilnika te na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured će odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li oslobođeni korisnik ispunjava uvjete poslovanja propisane Zakonom.

Sadržaj i način vođenja evidencije oslobođenog korisnika/registriranog primatelja koji ima status oslobođenog korisnika

Članak 57.

(1) U evidencijama koje oslobođeni korisnik mora voditi u skladu s člankom 38. stavkom 1. točkom 1. Zakona za svaki pogon oslobođenog korisnika moraju se voditi podaci o:

1. primljenim količinama trošarinskih proizvoda iz trošarinskih skladišta te uvezenim količinama trošarinskih proizvoda koje je u statusu uvoznika u sustavu odgode plaćanja trošarine unio u pogon oslobođenog korisnika

2. nabavljenim količinama trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom

3. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u trošarinsko skladište s pozivom na suglasnost nadležnog carinskog ureda

4. korištenim količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 30. stavkom 2. Zakona

5. korištenim količinama trošarinskih proizvoda za namjene iz članka 61. stavka 1. točke 4. do 12. i članka 101. stavka 1. i 8. Zakona

6. proizvedenim količinama proizvoda u okviru svoje registrirane djelatnosti

7. utvrđenim gubicima ili manjkovima trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili (osim krađe) ili su neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom prijevoza

8. stanju zaliha trošarinskih proizvoda

9. referentnim brojevima svakog primljenog PTD-a i

10. količinama energenata iz članka 83. stavka 2. Zakona, a koji nisu navedeni u članku 85. Zakona s naznakom brojeva uobičajenih trgovačkih ili komercijalnih isprava koji se odnose na te energente.

(2) Oslobođeni korisnik mora voditi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje zaliha trošarinskih proizvoda prema kategoriji, vrsti i trgovačkom nazivu, odnosno tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda iz Kombinirane nomenklature carinske tarife.

(3) Oslobođeni korisnik može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Oslobođeni korisnik mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u pogonu oslobođenog korisnika.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od oslobođenog korisnika uvid u evidenciju te popis zaliha trošarinskih proizvoda u njegovom pogonu.

(6) Za trošarinske proizvode obuhvaćene odobrenjem za oslobođenog korisnika ne nastaje obveza plaćanja trošarine ako ih prima registrirani primatelj koji ima i status oslobođenog korisnika.

XIV. PRIJAVA DJELATNOSTI I REGISTRACIJA TROŠARINSKIH OBVEZNIKA

Članak 58.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati s trošarinskim proizvodima mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prema članku 44. Zakona, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu Zakona.

(2) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se uporabom sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički Obrazac PUR, osim u slučaju iz članka 73. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika (prijava djelatnosti i registracija malih proizvođača vina i malih proizvođača jakog alkoholnog pića) kada se prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi u pisanom obliku. Obrazac PUR tiskan je u Prilogu 19 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Uz prijavu iz stavka 1. i 2. ovoga članka prilaže se:

1. izvod iz sudskog registra ili druga važeća isprava izdana prema posebnim propisima iz koje je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva i

2. preslika Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD (samo za pravne osobe).

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu

(5) Nadležni carinski ured briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da trošarinski obveznik nema nepodmirenih trošarinskih dugova s osnova obavljanja djelatnosti radi koje je upisan u registar trošarinskih obveznika.

(6) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na osobe koje nabavljaju trošarinske proizvode puštene u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske i dalje ih prodaju na teritoriju Republike Hrvatske, osim osoba iz članka 21. stavka 2. točke 1. Zakona, odnosno otpremaju u drugu državu članicu ili u izvoz.

Članak 59.

(1) Primatelj u Republici Hrvatskoj koji namjerava u komercijalne svrhe primiti trošarinske proizvode već puštene u potrošnju u drugoj državi članici u obvezi je carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu uporabom sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički Obrazac PUR podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika za status primatelja iz članka 21. stavka 1. točke 4. Zakona.

(2) Prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika primatelj iz stavka 1. ovoga članka obvezan je podnijeti najkasnije osam dana prije namjeravanog prvog primitka trošarinskih proizvoda. Uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika primatelj iz stavka 1. ovoga članka obvezan je dostaviti priloge prema članku 58. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(3) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda smatrati će se ovlaštenjem za rad primatelju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 60.

Obvezu prijave djelatnosti i upisa u registar trošarinskih obveznika imaju i osobe iz članka 73.a i članka 91.a Zakona.

XV. UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Članak 61.

Uporaba sustava elektroničke razmjene podataka detaljnije je uređena posebnim provedbenim propisom o podnošenju trošarinskih obrazaca uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Carinskom upravom.

XVI. ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA

Označavanje alkohola i alkoholnih pića

Članak 62.

(1) Ostala pića dobivena vrenjem, međuproizvodi i etilni alkohol u pakiranju od 0,25 do 5,00 litara koji su proizvedeni ili uneseni ili uvezeni i pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj, koji se otpremaju do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije, koji se otpremaju u drugu državu članicu te koji se prodaju na brodovima i zrakoplovima za vrijeme plovidbe morem ili leta u treće države ili treće teritorije te putnicima u pristaništima otvorenim za međunarodni promet koji putuju u treće države ili treće teritorije uz predočenje ukrcajne karte, moraju biti označeni posebnom markicom (u daljnjem tekstu: markica) Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske ne moraju biti označeni:

1. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2207

2. proizvodi definirani Zakonom o vinu

3. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2207 i 2208 s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol. koji su sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature carinske tarife.

(3) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji nisu proizvedeni u Republici Hrvatskoj, a koje unosi iz druge države članice ili uvozi primatelj iz članka 29. Zakona, ne moraju biti označeni markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(4) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koje je proizveo proizvođač iz članka 69. Zakona i pušteni su u potrošnju u Republici Hrvatskoj, a namijenjeni su otpremi u drugu državu članicu ili otpremi do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije, označavaju se markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske sukladno članku 63. stavku 1. točki 3. ovoga Pravilnika.

Članak 63.

(1) Proizvodi iz članka 62. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju biti označeni markicama koje ispred količinske oznake i broja serije imaju otisnute sljedeće slovne oznake serije:

1. »D« – za sve proizvode koji se proizvedu i puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, u trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj

2. »U« – za sve proizvode uvezene i/ili unesene i puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj, u trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj

3. »E« – za sve proizvode koji se izvoze i/ili iznose iz Republike Hrvatske, u trenutku otpreme u drugu državu članicu ili do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije.

(2) Proizvodi koji se proizvode u Republici Hrvatskoj, a namijenjeni su za pokusnu (probnu) proizvodnju, odnosno probno označavanje moraju biti označeni markicama koje imaju otisnut broj serije i slovnu oznaku »P«.

(3) Proizvodi iz članka 62. stavka 1. ovoga Pravilnika koje je proizveo proizvođač iz članka 69. Zakona i pušteni su u potrošnju u Republici Hrvatskoj, a namijenjeni su otpremi ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji vrši prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij, ne moraju biti označeni markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(4) Registrirani primatelj i povremeno registrirani primatelj mogu proizvode iz članka 62. stavka 1. ovoga Pravilnika označiti markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske u mjestu primitka trošarinskih proizvoda navedenom u odobrenju za registriranog primatelja, odnosno odobrenju za povremeno registriranog primatelja.

(5) Markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske ne moraju biti označeni proizvodi iz članka 62. stavka 1. ovoga Pravilnika koji se iz jednog trošarinskog skladišta otpremaju u drugo trošarinsko skladište radi prodaje putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij uz predočenje ukrcajne karte.

(6) Proizvodi koji se otpremaju u drugu državu članicu ili do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije moraju biti označeni markicama slovne oznake »E«. Iznimno, proizvodi mogu biti označeni oznakom koju zahtjeva država uvoznica ili druga država članica, odnosno bez oznake, što pošiljatelj mora dokumentirati nadležnom carinskom uredu dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom.

Tiskanje markica

Članak 64.

(1) Ministarstvo financija će sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave ugovoriti tiskanje markica s osobom (u daljnjem tekstu: tiskara) koja osigurava poseban način zaštite kakav se koristi pri tiskanju vrijednosnica.

(2) Ugovorom između Ministarstva financija i tiskare uredit će se oblik, veličina, sadržaj, boja i druga obilježja koja imaju markice, njihova jedinična cijena, vrsta papira za tiskanje markica, odnosi između Ministarstva financija i tiskare glede planiranih potreba i naručenih količina markica, mjesto i način predaje tiskarskih tiskanih markica Ministarstvu financija, međusobno izvješćivanje i vođenje evidencija te nadzor pri izradi markica.

Podnošenje zahtjeva za tiskanje markica

Članak 65.

(1) Zahtjev za tiskanje markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića podnosi se nadležnom carinskom uredu.

(2) Zahtjev za tiskanje markica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu ZT-AL jednom mjesečno, i to do petog dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec. Obrazac ZT-AL tiskan je u Prilogu 20 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Naručivanje markica neće se izvršiti bez dostavljenog dokaza podnositelja zahtjeva o izvršenoj uplati naknade za tiskarsku vrijednost markica po ispostavljenom predračunu.

(4) Prvi zahtjev za tiskanje posebnih markica, kao i zahtjev za naredni mjesec po kojemu se naručuju količine markica dvostruko i više od dvostruke količine iznad prosjeka naručenih markica u posljednja tri mjeseca treba podnijeti najmanje 30 dana prije preuzimanja markica.

(5) Nadležni carinski ured objedinjuje zaprimljene zahtjeve i sljedećeg radnog dana po isteku roka iz stavka 2. ovoga članka dostavlja zahtjev za tiskanje markica Središnjem uredu.

Preuzimanje i izdavanje markica

Članak 66.

(1) Središnji ured preuzima markice od tiskare na način i po postupku propisanom za prijevoz vrijednosnica te ih pohranjuje u glavni trezor koji se nalazi u Središnjem uredu do isporuke nadležnim carinskim uredima.

(2) Središnji ured vodi evidenciju o naručenim i preuzetim markicama od tiskare i isporučenim markicama nadležnim carinskim uredima.

(3) Ovlaštena osoba nadležnog carinskoga ureda izdaje markice podnositelju zahtjeva temeljem potvrde o izdavanju/preuzimanju markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića na Obrascu P-AL koji je tiskan u Prilogu 21 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Nadležni carinski ured vodi evidenciju o preuzetim i isporučenim markicama podnositeljima zahtjeva za tiskanje markica.

(5) Preuzimatelj markica mora ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda predati ovlaštenje o preuzimanju markica koje mu je izdao podnositelj zahtjeva.

(6) Podnositelji zahtjeva za tiskanje markica ne smiju preuzimati markice izravno od tiskare.

Markice za označavanje alkohola i alkoholnih pića

Članak 67.

(1) Markice se moraju lijepiti na način da dio markice mora biti preko čepa, odnosno zatvarača boce, tako da se pri otvaranju boce markica ošteti. Položaj markice može biti preko čepa (u obliku slova »U«), do pola čepa (u obliku slova »L«) te oko čepa, tako da se pri otvaranju ošteti.

(2) Ako se proizvodi iz članka 62. ovoga Pravilnika puštaju u potrošnju u Republici Hrvatskoj pakirani u limenoj ambalaži s prsten otvaračem, markice se lijepe bočno na stranicu limenke.

(3) Markice koje se ne utroše u razdoblju za koje su naručene vrijede do utroška ili povrata nadležnom carinskom uredu.

(4) Koristiti se smiju samo neoštećene markice.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju prestanka rada po bilo kojoj osnovi neutrošene markice podnositelj zahtjeva obvezan je uz zapisnik o popisu neutrošenih markica predati ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda.

(6) Oštećene markice podnositelj zahtjeva obvezan je nalijepiti na poseban arak papira te uz zapisnik predati ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda pri narednom podnošenju zahtjeva za tiskanje markica.

(7) Markice koje stroj uništi pri lijepljenju tako da se ne mogu vratiti nadležnom carinskom uredu podnositelj zahtjeva obvezan je popisati i uz zapisnik o popisu uništenih markica predati ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda pri narednom podnošenju zahtjeva za tiskanje markica.

(8) Vraćene oštećene i neutrošene markice nadležni carinski ured uz bilješku vraća u glavni trezor dva puta godišnje radi uništenja.

(9) Markice iz stavka 8. ovoga članka uništavaju rukovatelji glavnog trezora i jedan predstavnik tiskare, o čemu sastavljaju bilješku.

(10) Za neutrošene, oštećene i uništene markice podnositelji zahtjeva za tiskanje markica nemaju pravo na povrat naknade za tiskarsku vrijednost markica.

(11) Trošarinski obveznici iz članka 21. stavka 1. Zakona koji su preuzeli markice obvezni su do 20. dana u tekućem mjesecu dostaviti nadležnom carinskom uredu mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenim i vraćenim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića za protekli mjesec na Obrascu MU-AL. Obrazac MU-AL tiskan je u Prilogu 22 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Dnevni obračun trošarine

Članak 68.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 21. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona obvezni su carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu dostaviti dnevni obračun trošarine na slijedećim obrascima:

1. dnevni obračun trošarine na pivo na Obrascu DOT-PI

2. dnevni obračun trošarine na alkohol i alkoholna pića (osim piva) na Obrascu DOT-AL.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 23 i 24 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Dnevni obračun trošarine osobe iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju dva puta mjesečno, i to:

1. za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu dostavljaju do 20. dana u istom mjesecu

2. za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu dostavljaju do 8. dana sljedećeg mjeseca.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, povremeno registrirani primatelj iz članka 41. Zakona dnevni obračun trošarine dostavlja sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(5) Dnevni obračun trošarine ne podnose uvoznici alkohola i alkoholnih pića.

Mjesečno izvješćivanje

Članak 69.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 21. stavka 1. Zakona obvezni su do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu sljedeća izvješća:

1. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na pivo na Obrascu MI-PI

2. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića (osim piva) na Obrascu MI-AL.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 25 i 26 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Povremeno registrirani primatelj iz članka 41. Zakona i uvoznici alkohola i alkoholnih pića dostavljaju mjesečna izvješća iz stavka 1. ovoga članka samo za mjesec u kojem su ostvarili unos, odnosno uvoz.

(4) Trošarinski obveznici iz članka 21. stavka 1. Zakona koji su obveznici plaćanja trošarine na pivo kao sastavni dio Obrasca MI-PI dostavljaju specifikaciju količina piva puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj prema trgovačkom nazivu proizvoda i volumnom udjelu stvarnog alkohola označenog na proizvodu. Obrazac MI-PI s pripadajućom specifikacijom dostavlja se za svaku visinu trošarine na pivo propisanu člankom 60. stavkom 1. i člankom 66.b stavkom 1. Zakona.

(5) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta obvezni su uz mjesečno izvješće za mjesec prosinac priložiti i popis (inventuru) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca.

Dodatne evidencije ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta – proizvođača piva i proizvođača piva iz članka 69. Zakona o trošarinama

Članak 70.

(1) Uz evidencije propisane člankom 47. Zakona i člankom 38. ovoga Pravilnika ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta − proizvođači piva, kao i proizvođači piva iz članka 69. Zakona obvezni su voditi i evidencije o:

1. proizvedenim količinama vruće (hladne) sladovine (dnevnik kuhanja i prijama hladne sladovine u vrioni podrum)

2. količini mladog piva na odležavanju (dnevnik prijama piva u ležni podrum i isporuke dozrelog piva na filtraciju) i

3. količini otočenog piva u ambalažu ili spremnike (izvješće punionice).

(2) U nadzoru označavanja piva te najvećih dopuštenih odstupanja navedenih vrijednosti za vol. % alkohola primjenjuju se odredbe Zakona o hrani i odgovarajući provedbeni propisi.

Otprema alkohola i alkoholnih pića za namjene iz članka 61. stavka 1. točke 4. do 12. Zakona

Članak 71.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otpremati alkohol i alkoholna pića za namjene iz članka 61. stavka 1. točaka 4. do 12. Zakona bez obračuna trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da alkohol otprema na temelju pisane narudžbe oslobođenog korisnika u kojoj mora biti navedena vrsta i količina alkohola i alkoholnih pića te volumni udjel stvarnog alkohola u tim proizvodima

2. da prije otpreme alkohola i alkoholnih pića, odnosno prije izdavanja računa oslobođenom korisniku zatraži presliku odobrenja za oslobođenog korisnika

3. da na računu upiše klauzulu da je alkohol i alkoholno piće otpremljeno bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika s pozivom na broj i datum odobrenja i

4. da alkohol i alkoholna pića otprema uz PTD prema članku 11. stavku 2. Zakona i članku 7. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se alkohol i alkoholna pića nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju odobrenje za oslobođenog korisnika može se priložiti ugovoru o postupnom nabavljanju ili pri prvoj narudžbi. Kod svake sljedeće otpreme ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta se na računu poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi evidencije o oslobođenim korisnicima trošarinskih proizvoda i otpremljenim količinama alkohola i alkoholnih pića za svrhe navedene u članku 61. stavku 1. točkama 4. do 12. Zakona, i to po vrstama proizvoda i volumnom udjelu stvarnog alkohola u tim proizvodima.

Denaturirani alkohol

Članak 72.

(1) Potpuno denaturirani alkohol iz članka 63. Zakona koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj ili se uvozi u Republiku Hrvatsku mora biti onečišćen sljedećim sredstvima u propisanim količinama, na hektolitar apsolutnog alkohola – etanola: tri litre izopropilnog alkohola (IPA), tri litre metiletilketona (MEK), jedan gram denatonijum benzoata.

(2) Potpuno denaturiranim alkoholom iz članka 63. Zakona smatra se i alkohol koji se unosi iz druge države članice i koji je potpuno denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima druge države članice, a koji su objavljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine i Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 162/2013 od 21. veljače 2013. kojom se mijenja i dopunjuje Dodatak Uredbi (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine.

(3) Djelomično denaturirani alkohol iz članka 63. Zakona koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj i koji se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za ljudsku konzumaciju (neprehrambeni proizvodi) mora biti onečišćen sljedećim sredstvima u propisanim količinama po hektolitru apsolutnog alkohola – etanola:

1. denatonijum benzoat 0.8 g, t-butanol 78.0 g ili denatonijum benzoat 1 gram, t-butanol 100 grama ili izopropanol 5 litara, denatonijum benzoat 1 gram

2. dietilftalat 500 grama, t-butanol 78.0 grama

3. izopropanol 5 kilograma, t-butanol 50.0 grama

4. za biogoriva: benzin + 2% ETBE + 1% IPA (ako je gotov proizvod benzin tada proizvod ima više od 10% benzina, a ako je gotov proizvod denaturirani etanol tada ima samo nizak % benzina)

5. za industriju boja i lakova 3 litre IPA, a za tiskarsku industriju 4 litre etil acetata

6. dietil ftalat 500 grama

7. za proizvodnju dijagnostičkih medicinskih proizvoda 5 litara metanola, 5 litara izopropanola.

(4) Djelomično denaturiranim alkoholom iz članka 63. Zakona smatra se i alkohol koji je denaturiran u skladu s zahtjevima druge države članice i koji se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za ljudsku konzumaciju (neprehrambeni proizvodi).

(5) Postupak denaturiranja alkohola može se izvršiti samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača alkohola primjenom propisanog sredstva za denaturiranje alkohola iz stavaka 1. i 3. ovoga članka.

(6) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač alkohola obvezan je u zahtjevu iz članka 27. stavka 3. ovoga Pravilnika navesti i sljedeće podatke: trgovačko ime i količinu sredstava koje će koristiti za denaturiranje alkohola te predviđene količine godišnje proizvodnje denaturiranog alkohola izražene u litrama čistog alkohola.

(7) Nadležni carinski ured će ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ukinuti odobrenje za denaturiranje alkohola ukoliko denaturiranje alkohola nije provedeno u skladu s člankom 63. Zakona.

(8) Laboratorij Carinske uprave provodi analizu prisutnosti sredstava za denaturiranje alkohola iz članka 63. Zakona te utvrđuje alkoholnu jakost po volumenu u alkoholu, alkoholnim pićima i drugim proizvodima koji su predmet nadzora nad provedbom Zakona.

(9) Ako iz objektivnih razloga nije moguće provesti analize prema stavku 8. ovoga članka u laboratoriju Carinske uprave, iste će provesti druga stručna ustanova.

Prijava djelatnosti i registracija malih proizvođača vina, malih proizvođača jakog alkoholnog pića i proizvođača iz članka 69. Zakona te godišnje izvješćivanje

Članak 73.

(1) Mali proizvođači vina, mali proizvođači jakog alkoholnog pića i proizvođači iz članka 69. Zakona obvezni su prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika podnijeti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, i to najkasnije osam dana prije početka proizvodnje na Obrascu PUR.

(2) Mali proizvođači vina podnose pisanu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u tri primjerka na Obrascu PUR te, uz priloge prema članku 58. stavku 3. ovoga Pravilnika, dostavljaju:

1. podatak o mjestu proizvodnje

2. podatak o očekivanoj količini proizvodnje vina u kalendarskoj godini

3. podatak o površini vinograda u hektarima

4. potvrdu nadležnog tijela da je upisan u odgovarajući upisnik sukladno posebnim propisima

i

5. potvrdu da zadovoljava minimalno tehničko-tehnološke uvjete za proizvodnju vina propisane posebnim propisima.

(3) Mali proizvođači jakog alkoholnog pića podnose pisanu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u tri primjerka na Obrascu PUR te dostavljaju podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola – kotla kojeg ima u vlasništvu, odnosno uporabi.

(4) Proizvođači iz članka 69. Zakona podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te, uz priloge prema članku 58. stavku 3. ovoga Pravilnika, dostavljaju:

1. podatak o mjestu proizvodnje

2. podatak o očekivanoj količini proizvodnje trošarinskih proizvoda u kalendarskoj godini

3. potvrdu nadležnog tijela da zadovoljava minimalno tehničko-tehnološke uvjete za

proizvodnju alkohola i alkoholnih pića propisanu posebnim propisima i

4. ispravu državnog tijela nadležnog za mjeriteljstvo o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima, odnosno ispunjenju propisanih uvjeta.

(5) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika ovjerena ili verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda smatrati će se ovlaštenjem za rad malom proizvođaču vina, malom proizvođaču jakog alkoholnog pića i proizvođaču iz članka 69. Zakona, s danom upisa u registar trošarinskih obveznika.

(6) Mali proizvođači vina, mali proizvođači jakog alkoholnog pića i proizvođači iz članka 69. Zakona obvezni su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Članak 74.

(1) Mali proizvođači vina obvezni su do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu godišnje izvješće o proizvodnji, otpremama i zalihama vina na Obrascu GI-MPV.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 27 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Mali proizvođači vina obvezni su uz godišnje izvješće priložiti i popis (inventura) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće.

Članak 75.

(1) Mali proizvođači jakog alkoholnog pića obvezni su do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 28 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Mali proizvođači jakog alkoholnog pića obračunavaju trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca) i istu plaćaju do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

(4) Proizvođači izvan sustava odgode iz članka 69. Zakona obračunavaju trošarinu u trenutku proizvodnje gotovih trošarinskih proizvoda.

Pečaćenje uređaja za proizvodnju alkohola – kotla

Članak 76.

(1) Pečaćenje i skidanje pečata s uređaja za proizvodnju alkohola – kotla prema članku 68. stavku 10. Zakona obavlja ovlašteni službenik nadležnog carinskog ureda koji je o tome obvezan sastaviti zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika uručuje se malom proizvođaču jakog alkoholnog pića, a izvornik se pohranjuje u nadležnom carinskom uredu.

(3) Trošak pečaćenja i/ili skidanja pečata s kotla plaća se u paušalnom iznosu od 100,00 kuna.

Male nezavisne pivovare

Članak 77.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač piva i proizvođač piva izvan sustava odgode iz članka 69. Zakona ima pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 66.b Zakona samo ako ishodi odobrenje carinskog ureda nadležnog prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se i primjenjuje za razdoblje kalendarske godine.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare za razdoblje tekuće kalendarske godine podnose trošarinski obveznici iz stavka 1. ovoga članka najkasnije do 31. siječnja tekuće godine i mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o statusu trošarinskog obveznika i

2. podatke o godišnjoj proizvodnji piva koje je proizvedeno u prethodnoj kalendarskoj godini.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže:

1. izjavu iz koje je vidljivo da je pivovara za koju se traži status male nezavisne pivovare pravno i ekonomski na bilo koji način neovisna od druge pivovare

2. skicu i opis prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo koje druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i

3. izjavu kojom podnositelj zahtjeva potvrđuje da neće proizvoditi pivo prema licenci.

(5) Nadležni carinski ured prije donošenja odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu i prilozima iz stavka 3. i 4. ovoga članka te na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja.

(6) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare iz stavka 3. ovoga članka trošarinski obveznici dužni su prijaviti promjenu podataka na Obrascu PUR. Nakon ishođenja pravomoćnog odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare trošarinski obveznik iz stavka 1. ovoga članka može početi poslovati u statusu male nezavisne pivovare.

(7) Trošarinski obveznici koji žele poslovati s pivom koje je proizvela mala nezavisna pivovara, a nisu u obvezi ishoditi odobrenje prema stavku 1. ovoga članka, dužni su radi prijave toga poslovanja prijaviti promjenu podataka na Obrascu PUR najkasnije osam dana prije početka poslovanja s pivom koje je proizvela mala nezavisna pivovara.

Članak 78.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom piva, a namjerava ishoditi odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača piva ili status proizvođača piva izvan sustava odgode prema Zakonu, a prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kod podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare navodi se u smislu članka 77. stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika predviđena količina piva koje će se proizvesti u kalendarskoj godini za koju se traži odobrenje te se ispunjavaju i drugi uvjeti propisani tim člankom.

Članak 79.

(1) Ako trošarinski obveznik tijekom tekuće kalendarske godine za koju je ishodio odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare namjerava proizvesti količinu piva veću od gornje granice razreda godišnje proizvodnje piva za koju je odobrena snižena visina trošarine, mora najkasnije osam dana prije početka te proizvodnje podnijeti nadležnom carinskom uredu zahtjev za izmjenom odobrenja.

(2) Po izvršnosti izmjene odobrenja, proizvođač piva može početi proizvoditi novo odobrene količine piva i na te količine ostvariti pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 66.b stavkom 1. Zakona za odobreni novi razred godišnje proizvodnje piva.

Članak 80.

(1) Ako trošarinski obveznik tijekom tekuće kalendarske godine za koju je ishodio odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare proizvede količinu piva veću od gornje granice razreda godišnje proizvodnje piva za koju je odobrena snižena visina trošarine, a ne postupi u skladu s člankom 79. stavkom 1. ovoga Pravilnika smatra se da su te veće količine piva nezakonito proizvedene te se trošarina na te količine proizvedenog piva obračunava prema visini propisanoj člankom 60. stavkom 1. Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležni carinski ured ukida odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.

Članak 81.

(1) Trošarinski obveznik proizvođač piva ima pravo na povrat plaćene trošarine prema članku 66.c stavku 6. Zakona.

(2) Trošarinski obveznik proizvođač piva koji je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare prema članku 77. stavku 3. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. siječnja tekuće godine i pušta u potrošnju pivo u tekućoj godini prije izvršnosti odobrenja, a obračunao je i platio trošarinu prema visini iz članka 60. stavka 1. Zakona, ima pravo na povrat razlike više plaćene trošarine u razdoblju od 1. siječnja tekuće godine do dana izvršnosti odobrenja.

(3) Zahtjev za povrat se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu u pisanom obliku u dva primjerka do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je ispunjen uvjet za povrat plaćene trošarine i u istome moraju biti navedene sve potrebne činjenice i priloženi svi potrebni dokumenti kojima se dokazuje opravdanost zahtjeva za povrat trošarine. Pravo na povrat plaćene trošarine dokazuje se na osnovu propisanih evidencija, dokazom da je plaćena trošarina te drugim dokazima koje nadležni carinski ured zahtijeva kako bi se utvrdila opravdanost povrata plaćene trošarine.

Članak 82.

(1) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske pivo proizvedeno od male nezavisne pivovare sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu primjene visine trošarine propisane člankom 66.b stavkom 1. Zakona mora osigurati za svaku pošiljku ovjereni dokument nadležnog tijela države članice otpreme u kojem se navodi količina piva koju je mala nezavisna pivovara proizvela u prethodnoj godini i potvrđuje:

1. da je pravno i ekonomski neovisna od bilo koje druge pivovare

2. da koristi proizvodne (nadzemni i podzemni prostori) i skladišne prostore fizički odvojene od prostora bilo koje druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i

3. da ne proizvodi pivo prema licenci.

(2) Dokument iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara sa sjedištem u drugoj državi članici kada isto otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara sa sjedištem u drugoj državi članici dostavljaju kao sastavni dio Obrasca MI-PI specifikaciju iz članka 69. stavka 4. ovoga Pravilnika i dokument iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 83.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač piva koji ima odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare dužan je kod otpreme piva u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske dati pisanu izjavu u kojoj navodi broj i datum odobrenja nadležnog carinskog ureda za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 66.b stavkom 1. Zakona.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara kada se isto kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta pivo u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 66.b stavkom 1. Zakona.

(3) Primatelj koji pušta u potrošnju pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-PI specifikaciju iz članka 69. stavka 4. ovoga Pravilnika i izjavu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 84.

(1) Za pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara i koje se otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu u kojoj se namjerava zahtijevati snižena visina trošarine mora se u e-TD certificiranjem potvrditi da je pivo proizvedeno u maloj nezavisnoj pivovari i navesti godišnja proizvodnja ostvarena u prethodnoj godini u hektolitrima piva kako je propisano Uredbom Komisije br. 684/2009.

(2) Pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara i pušteno je u potrošnju u Republici Hrvatskoj, a otprema se u komercijalne svrhe u drugu državu članicu u kojoj se namjerava zahtijevati snižena visina trošarine mora biti popraćeno potvrdom propisanom Uredbom Komisije (EEZ) br. 3649/92 od 17. prosinca 1992. o pojednostavnjenom popratnom dokumentu za kretanje unutar Zajednice proizvoda podložnih trošarinama koji su bili pušteni u potrošnju u državi članici otpreme.

XVII. DUHANSKE PRERAĐEVINE

Označavanje duhanskih prerađevina markicama

Članak 85.

(1) Duhanske prerađevine moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: markice) sukladno članku 78. Zakona.

(2) Markice moraju imati otisnut broj markice, druge podatke sukladno Zakonu, kao i sljedeće slovne oznake predmeta oporezivanja:

1. »C« – za cigarete iz članka 71. Zakona

2. »CR« – za cigare iz članka 72. Zakona

3. »CL« – za cigarilose iz članka 72. Zakona

4. »SR« – za sitno rezani duhan za savijanje cigareta iz članka 73. Zakona

5. »DP« – za ostali duhan za pušenje iz članka 73. Zakona.

(3) Duhanske prerađevine koje se proizvode u Republici Hrvatskoj, a namijenjene su za probnu proizvodnju i analizu kvalitete, moraju biti označene markicama koje imaju otisnut broj markice i slovo »P«.

(4) Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj ili unesene iz druge države članice koje se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske moraju biti označene markicama s oznakama iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj kada se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremaju u drugu državu članicu, uključujući i otpremu uz oslobođenje od plaćanja trošarine sukladno članku 29. Zakona, moraju biti označene markicama koje imaju otisnut broj markice i riječ »EU« ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj kada se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremaju do mjesta na kojem duhanske prerađevine napuštaju teritorij Europske unije moraju biti označene markicama koje imaju otisnut broj markice, riječi »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika i slovo »E« ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Iznimno, duhanske prerađevine koje otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta iz članka 31. Zakona radi prodaje putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij ne moraju biti označene markicama iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Duhanske prerađevine koje se uvoze radi puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj prema članku 78. stavku 4. i 5. Zakona moraju biti označene markicama koje imaju otisnut broj markice i slovo »U« ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 2. ovoga članka.

Posebnosti označavanja cigara duhanskim markicama

Članak 86.

(1) U trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj duhanskom markicom mora biti označena:

1. svaka cigara posebno pri pojedinačnoj prodaji

2. skupno pakiranje koje sadrži više od jedne cigare kada se pakiranje kao takvo prodaje krajnjem potrošaču u tuzemnom prometu.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, cigare koje se prodaju pojedinačno ne moraju biti označene duhanskom markicom:

1. ako se cigare neposredno prodaju iz originalnog skupnog pakiranja koje sadrži više od jedne cigare i označeno je duhanskom markicom koja mora biti prekinuta prilikom otvaranja originalnog skupnog pakiranja na način da ostane vidljiv broj markice i

2. ako je za svaku isporuku originalnog skupnog pakiranja u trgovini, odnosno prometu na veliko do mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo, izdan račun ili druga komercijalna isprava koji, uz ostalo, obavezno sadrži:

– trgovački naziv proizvoda/broj duhanske markice/broj komada cigara u pakiranju i

– naznaku mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo.

(3) U slučaju primjene stavka 2. ovoga članka Središnjem uredu dostavlja se specifikacija cigara s trgovačkim nazivom proizvoda i brojem komada cigara u pakiranju.

(4) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina dužni su osigurati sljedivost lanca dobave i distribucije cigara do mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo.

(5) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine na cigare nastaje u svakom slučaju kada se utvrdi postupanje protivno odredbama ovoga članka.

Tiskanje markica

Članak 87.

(1) Ministarstvo financija će sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave ugovoriti tiskanje markica osobom (u daljnjem tekstu: tiskara) koja osigurava poseban način zaštite kakav se koristi pri tiskanju vrijednosnica.

(2) Ugovorom između Ministarstva financija i tiskare uredit će se oblik, veličina, sadržaj i druga obilježja koja imaju markice, njihova jedinična cijena, vrsta papira za tiskanje markica, odnosi između Ministarstva financija i tiskare glede planiranih potreba i naručenih količina markica, mjesto i način predaje tiskanih markica Ministarstvu financija, međusobno izvješćivanje i vođenje evidencija te nadzor pri izradi markica.

Podnošenje zahtjeva za tiskanje markica

Članak 88.

(1) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina podnosi zahtjev za tiskanje duhanskih markica Središnjem uredu nakon ispunjenja uvjeta propisanih trošarinskim propisima i drugim posebnim propisima.

(2) Zahtjev za tiskanje markica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu ZT-DM jednom mjesečno, i to do 20. dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec. Obrazac ZT-DM tiskan je u Prilogu 29 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Ukoliko trošarinski obveznik prvi puta podnosi zahtjev za tiskanje markica iz stavka 1. ovoga članka dužan ga je podnijeti najkasnije 30 dana prije podnošenja zahtjeva za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina iz članka 90. ovoga Pravilnika.

(4) Ukoliko trošarinski obveznik podnosi zahtjev za tiskanje markica iz stavka 1. ovoga članka kojim se traži količina markica veća od uobičajenih, isti se podnosi do 30 dana prije podnošenja zahtjeva za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina iz članka 90. ovoga Pravilnika.

(5) Naručivanje markica neće se izvršiti bez dostavljenog dokaza podnositelja zahtjeva o izvršenoj uplati naknade za tiskarsku vrijednost markica po ispostavljenom predračunu.

(6) Podnositelji zahtjeva za tiskanje markice ne smiju preuzimati markice izravno od tiskare.

Rukovanje markicama iz glavnog i pomoćnog trezora

Članak 89.

(1) Izdavanje markica iz glavnog trezora obavljaju rukovatelji glavnog trezora.

(2) Iz glavnog trezora markice izravno preuzimaju trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača koji preuzima markice sukladno stavku 7. ovoga članka.

(3) Iz glavnog trezora markice se izravno isporučuju u pomoćni trezor koji je smješten kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač mora osigurati odgovarajući prostor za pohranu i distribuciju markica u pomoćnom trezoru, kao i za smještaj rukovatelja pomoćnog trezora.

(5) U pomoćnom trezoru smještaju se i markice drugih država članica te markice trećih država ili trećih teritorija (u daljnjem tekstu: markice drugih država), uz uvjet da se smještaju odvojeno od duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(6) Otpremu markica od glavnog do pomoćnog trezora može obavljati ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač samo u pratnji jednog od rukovatelja pomoćnog trezora.

(7) Izdavanje markica za označavanje duhanskih prerađevina koje se proizvode u Republici Hrvatskoj iz pomoćnog trezora ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču obavljaju rukovatelji pomoćnog trezora.

(8) Rukovatelji glavnog trezora vode evidenciju o naručenim i preuzetim markicama od tiskare i isporučenim markicama.

(9) Rukovatelji pomoćnog trezora vode evidenciju o preuzetim markicama iz glavnoga trezora i isporučenim markicama ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču, kao i evidenciju o preuzetim i isporučenim markicama drugih država.

(10) Rukovatelji glavnog, odnosno pomoćnog trezora dužni su prije izdavanja markica provjeriti da li je izvršeno plaćanje trošarine obračunate sukladno odredbama Zakona. Markice se ne mogu izdati u slučaju postojanja dospjele, a neplaćene trošarine.

(11) Rukovatelji pomoćnih trezora dužni su kontinuirano kontrolirati uporabu markica u trošarinskom skladištu, usporediti oznake predmeta oporezivanja, brojeve na markicama i datume izdavanja markica s markicama u trošarinskom skladištu uz nazočnost trošarinskog obveznika i o kontroli sastaviti bilješku. Rukovatelji pomoćnih trezora dužni su postupiti na odgovarajući način i pri uporabi markica drugih država.

Podnošenje zahtjeva za preuzimanje markica

Članak 90.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač podnosi rukovatelju pomoćnog trezora zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina na Obrascu ZI-DM koji je tiskan u Prilogu 30 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, podnose rukovatelju glavnog trezora zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnose pojedinačni zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina za svaki status trošarinskog obveznika u kojem posluju.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač podnosi rukovatelju pomoćnog trezora zahtjev za preuzimanje duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama na Obrascu ZI-IM koji je tiskan u Prilogu 31 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Rukovatelj pomoćnog trezora zaprima u trezor markice drugih država članica temeljem ovjerene isprave pošiljatelja koja prati markice iz druge države članice, a čiju kopiju je dužan dostaviti ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač.

(6) Rukovatelj pomoćnog trezora zaprima u trezor markice iz treće države ili trećeg teritorija temeljem primjerka papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije po kojoj su puštene u slobodan promet.

Postupanje trošarinskog obveznika s duhanskim markicama i markicama drugih država

Članak 91.

(1) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina dužni su osigurati kvalitetno lijepljenje markica tako da se prekinu prilikom otvaranja paketića.

(2) Koristiti se smiju samo neoštećene markice.

(3) Oštećene i neiskorištene markice ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači dužni su predati rukovatelju pomoćnog trezora najkasnije do isteka roka od 60 dana od dana preuzimanja markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(4) Neispravne markice ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači dužni su predati rukovatelju pomoćnog trezora najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja neispravnosti markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(5) Oštećene i neiskorištene markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, dužni su predati rukovatelju glavnog trezora najkasnije do isteka roka od 60 dana od dana preuzimanja markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(6) Neispravne markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, dužni su predati rukovatelju glavnog trezora najkasnije u roku od 30 dana od dana utvrđivanja neispravnosti markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(7) Oštećenim markicama iz stavka 3. i 5. ovoga članka smatraju se markice koje imaju oštećeno do 25% ukupne površine markice moraju se nalijepiti na poseban arak papira i dostaviti rukovatelju glavnog odnosno pomoćnog trezora.

(8) Za markice drugih država ne primjenjuju se rokovi propisani stavkom 3. i 4. ovoga članka, a za markice koje ispred slovnih oznaka predmeta oporezivanja imaju slovo »E«, »EU« i »P« ne primjenjuju se rokovi propisani stavkom 3. ovoga članka.

(9) Za oštećene, neiskorištene i neispravne markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina nemaju pravo na povrat naknade za tiskarsku vrijednost markica.

(10) Markice iz stavka 4. i 6. ovoga članka bit će zamijenjene ispravnim markicama najkasnije u roku 30 dana od dana predaje neispravnih markica rukovatelju trezora.

(11) Markice smještene u glavnom i pomoćnom trezoru koje trošarinski obveznici ne preuzmu u roku od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za tiskanje markica iz članka 88. stavka 1. ovoga Pravilnika bit će uništene istekom toga roka.

(12) Rukovatelji glavnoga trezora i jedan predstavnik tiskare vrše uništenje oštećenih, neispravnih i neiskorištenih markica, o čemu sastavljaju bilješku.

Evidencija o unosu i otpremi duhanskih prerađevina

Članak 92.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u slučaju iz članka 78. stavka 7. Zakona i u slučaju kada vrši prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij u obvezi je voditi evidenciju o unosu i otpremi duhanskih prerađevina i istu dostaviti Središnjem uredu sljedećeg radnog dana od dana unosa, odnosno otpreme duhanskih prerađevina na sljedećim obrascima:

1. količine duhanskih prerađevina primljenih u trošarinsko skladište u sustavu odgode plaćanja trošarine, na Obrascu DP-U

2. količine duhanskih prerađevina otpremljenih iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine, na Obrascu DP-I.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 32 i 33 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Dnevni utrošak duhanskih markica

Članak 93.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora podnijeti sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje dnevni utrošak duhanskih markica prema zahtjevu za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina na Obrascu DUM-DM koji je tiskan u Prilogu 34 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, dužan je rukovatelju glavnoga trezora podnijeti slijedećeg radnog dana od dana puštanja duhanskih prerađevina u slobodan promet, odnosno od dana primitka iz druge države članice dnevni utrošak duhanskih markica na Obrascu DUM-DM iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju iz članka 79. stavka 7. Zakona ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dužan je podnijeti sljedećeg radnog dana od dana lijepljenja markica dnevni utrošak duhanskih markica na Obrascu DUM-DM iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora podnijeti sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje dnevni utrošak duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama na Obrascu DUM-IM koji je tiskan u Prilogu 35 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Rukovatelj pomoćnog trezora putem bilješke vraća ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču oštećene, neispravne i neiskorištene markice drugih država po završetku proizvodnje ili zatvaranju zahtjeva za preuzimanje istih markica.

Dnevni obračun trošarine

Članak 94.

(1) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina dužan je carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu dostaviti slijedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine, odnosno Središnjem uredu sljedećeg radnog dana od dana prodaje putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu dnevni obračun trošarine na duhanske prerađevine na Obrascu DOT-DP koji je tiskan u Prilogu 36 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Obrazac DOT-DP iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi uvoznik duhanskih prerađevina.

(3) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina koji vrši prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu dužan je izvršiti obračun proporcionalne trošarine na cigarete prema zadnje prijavljenoj maloprodajnoj cijeni marke cigareta za koju se vrši obračun.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora slijedećeg radnog dana od dana otpreme duhanskih prerađevina iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu, odnosno treću državu ili treći teritorij, iskazati podatke o količinama duhanskih prerađevina otpremljenim iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama na Obrascu DO-IM koji je tiskan u Prilogu 37 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina dužan je carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu dostaviti u roku od osam dana od dana popisa zaliha zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine na Obrascu Z-ORT koji je tiskan u Prilogu 38 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 95.

(1) Ako obveza podnošenja dnevnog utroška duhanskih markica nije nastala u skladu s člankom 93. stavkom 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika i markice nisu predane u rokovima iz članka 91. ovoga Pravilnika ni u produženom roku iz članka 100. ovoga Pravilnika, iste se smatraju izgubljenim markicama te istekom 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica nastaje trošarinska obveza i trošarinski obveznik podnosi Obrazac DUM-DM. Obračunata trošarina plaća se u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračuna trošarine.

(2) Trošarinska obveza nastaje i na izgubljene markice koje je trošarinski obveznik iskazao na Obrascu DUM-DM najkasnije do isteka roka od 60 dana računajući od dana preuzimanja markica.

Mjesečno izvješćivanje

Članak 96.

(1) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina dužan je do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu sljedeća izvješća:

1. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na cigarete, Obrazac MI-C

2. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama cigara i cigarilosa, Obrazac MI-CR-CL

3. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama duhana za pušenje (sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje), Obrazac MI-DP

4. mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini na cigare, cigarilose i duhan za pušenje (sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje), Obrazac MI-OT.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 39, 40, 41 i 42 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Registrirani primatelji iz članka 41. Zakona i uvoznici duhanskih prerađevina dostavljaju mjesečna izvješća iz stavka 1. ovog članka samo za mjesec u kojem su ostvarili unos, odnosno uvoz.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji prodaje duhanske prerađevine u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij ne dostavlja mjesečna izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači, osim obrazaca iz stavka 1. ovoga članka, obvezni su dostaviti i izvješće o stanju i kretanju duhana (sirovine) na Obrascu IZVJ-DUH koji je tiskan u Prilogu 43 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(6) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta dužni su uz mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za mjesec prosinac priložiti i popis zaliha (inventuru) sa stanjem na dan 31. prosinca.

Oslobođenja od plaćanja trošarine

Članak 97.

(1) Prema članku 81. stavku 1. Zakona oslobođene su od plaćanja trošarine duhanske prerađevine koje su isključivo namijenjene za znanstvena istraživanja u javnim ili privatnim organizacijama i ustanovama čija je glavna svrha znanstveno istraživanje i koje služe isključivo u nekomercijalne svrhe.

(2) Rješenje kojim se odlučuje o oslobođenju od plaćanja trošarine na duhanske prerađevine za znanstvena istraživanja donosi Središnji ured na temelju pisanog zahtjeva podnesenog u dva primjerka kojemu se prilaže:

1. izjava da će se duhanske prerađevine koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe

2. mišljenje nadležnog tijela državne uprave iz kojega je razvidan status korisnika oslobođenja duhanskih prerađevina te podobnosti duhanske prerađevine za obavljanje te namjene i

3. specifikacija duhanskih prerađevina, količina i njihova ukupna vrijednost.

(3) Duhanske prerađevine koje su temeljem rješenja Središnjeg ureda sukladno stavku 2. ovoga članka oslobođene od plaćanja trošarine ne moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Članak 98.

(1) Prema članku 81. stavku 1. Zakona oslobođene su od plaćanja trošarine duhanske prerađevine namijenjene analizi kvalitete proizvoda i testiranju u svrhu utvrđivanja i provjere njenoga sastava, svojstava, kvalitete ili drugih tehničkih karakteristika te radi pridobivanja podataka bitnih za industrijska ili komercijalna istraživanja, u količinama neophodnim za te svrhe.

(2) Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na duhanske prerađevine namijenjene za promociju buduće prodaje.

(3) Rješenje kojim se odlučuje o oslobođenju od plaćanja trošarine na duhanske prerađevine za analizu kvalitete i testiranje donosi Središnji ured na temelju pisanog zahtjeva podnesenog u dva primjerka kojemu se prilaže:

1. izjava da će se duhanske prerađevine koristiti isključivo za analizu kvalitete i testiranje u nekomercijalne svrhe, odnosno da nisu namijenjeni za promociju buduće prodaje i

2. specifikacija duhanskih prerađevina, količina i njihova ukupna vrijednost.

(4) Duhanske prerađevine koje su temeljem rješenja Središnjeg ureda sukladno stavku 3. ovoga članka oslobođene od plaćanja trošarine ne moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske, osim u slučaju iz članka 85. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 99.

(1) Jednostavni uređaji za motanje i punjenje cigareta prema članku 81. stavku 2. Zakona pomoću kojih se ručno proizvode cigarete od duhana za pušenje na koji je plaćena trošarina su ručni mehanički uređaji koji nisu prikladni za komercijalnu proizvodnju cigareta.

(2) Fizičkim osobama ne smije se prodavati uređaj za proizvodnju cigareta od duhana za pušenje na koji je plaćena trošarina koji nije jednostavan uređaj u smislu stavka 1. ovoga članka.

Produženje roka za uvoz duhanskih prerađevina

Članak 100.

(1) Središnji ured može odobriti produženje roka za uvoz duhanskih prerađevina prema članku 79. stavku 8. Zakona ako se duhanske prerađevine uvoze iz prekooceanskih zemalja, što podrazumijeva uvoz s drugih kontinenata, osim europskog.

(2) Rješenje kojim se odlučuje o produženju roka za uvoz duhanskih prerađevina prema stavku 1. ovoga članka donosi Središnji ured na temelju pisanog zahtjeva koji se podnosi u dva primjerka, i to najkasnije 15 dana prije isteka roka od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica.

(3) U zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka potrebno je navesti sve potrebne činjenice o opravdanosti traženja produženja roka te predložiti novi rok za uvoz. Uz zahtjev se podnosi:

1. ugovor zaključen između podnositelja zahtjeva i inozemnog dobavljača

2. izjava inozemnog dobavljača, prevedena i ovjerena kod ovlaštenog sudskog tumača, o razlozima zbog kojih nije moguće u roku izvršiti isporuku duhanskih prerađevina i

3. potvrda poreznog tijela da podnositelj zahtjeva u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju nema nenamirenih dospjelih javnih davanja iz njegove nadležnosti, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju.

(4) Rješenjem o produženju roka za uvoz duhanskih prerađevina utvrđuje se opravdanost zahtjeva uz ispunjavanje traženih uvjeta te se određuje novi rok za uvoz koji može trajati najdulje onoliko koliko je trajao rok koji se produljuje i ne može se ponovno produžavati.

Povrat trošarine

Članak 101.

(1) Povrat plaćene trošarine sukladno članku 82. Zakona može se odobriti za duhanske prerađevine koje su postale neupotrebljive zbog izmjena posebnih propisa kojima se uređuje postupanje s duhanskim prerađevinama u prometu i koje su uništene pod carinskim nadzorom.

(2) Rješenje kojim se odlučuje o povratu plaćene trošarine i uništenju neupotrebljivih duhanskih prerađevina pod carinskim nadzorom donosi carinski ured nadležan prema sjedištu podnositelja zahtjeva na temelju pisanog zahtjeva koji se podnosi u dva primjerka.

(3) Zahtjev za povrat plaćene trošarine i uništenje neupotrebljivih duhanskih prerađevina pod carinskim nadzorom mora sadržavati sve potrebne činjenice i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost zahtjeva za povrat trošarine. Zahtjevu se prilaže specifikacija neupotrebljivih duhanskih prerađevina čije se uništenje traži, i to prema slovnoj oznaci predmeta oporezivanja, vrsti i marki duhanske prerađevine, broju duhanske markice, maloprodajnoj cijeni, ukupnoj količini duhanskih prerađevina (broj paketića) koje se uništavaju te broju i datumu Obrasca ZI-DM kao i Zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine. Uz zahtjev se prilaže potvrda poreznog tijela da podnositelj zahtjeva nema u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju nenamirenih dospjelih javnih davanja iz njegove nadležnosti, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju.

(4) Ako nadležni carinski ured smatra da je potrebno nadopuniti zahtjev dodatnim dokazima radi utvrđivanja stvarne opravdanosti zahtjeva za povrat trošarine s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, podnositelju zahtjeva se određuje rok za dopunu zahtjeva. Ukoliko podnositelj u ostavljenom roku ne dopuni zahtjev smatrat će se da je od zahtjeva odustao.

(5) Povrat plaćene trošarine neće se izvršiti ako osoba na koju glasi rješenje ima nenamirenih javnih davanja uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti poreznog tijela. Za povrat i dospjeli dug će se u tom slučaju izvršiti prijeboj po službenoj dužnosti.

Prijavljivanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina

Članak 102.

(1) Za duhanske prerađevine iste marke te u količinski jednakim pakiranjima ne smiju se utvrditi različite maloprodajne cijene.

(2) Proizvođači duhanskih prerađevina sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prijavljuju maloprodajnu cijenu za svaku marku duhanskih prerađevina Središnjem uredu 15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju prema tako utvrđenim cijenama.

(3) Proizvođači duhanskih prerađevina sa sjedištem u drugoj državi članici mogu pisanim ovlaštenjem (punomoć) prenijeti pravo na utvrđivanje, odnosno prijavljivanje maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina svojem predstavniku ili ovlaštenom posredniku u Republici Hrvatskoj koji ima odobrenje nadležnog carinskog ureda da može kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj ili povremeno registrirani primatelj primati duhanske prerađevine u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice.

(4) Uvoznici duhanskih prerađevina prijavljuju maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina ako imaju pisano ovlaštenje (punomoć) nositelja prava intelektualnog vlasništva na žig duhanskih prerađevina sa sjedištem u trećoj državi ili trećem teritoriju o prijenosu prava na utvrđivanje, odnosno prijavljivanje maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina.

(5) Osobe iz stavka 3. i 4. ovoga članka prijavljuju maloprodajnu cijenu za svaku marku duhanskih prerađevina Središnjem uredu 15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju prema tako utvrđenim cijenama.

(6) Uz prvu prijavu maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina prema stavku 3. i 4. ovoga članka Središnjem uredu se podnosi i od ovlaštenog sudskog tumača ovjereni prijevod punomoći nositelja prava intelektualnog vlasništva za utvrđivanje, odnosno prijavljivanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina.

(7) O svakoj promjeni punomoći iz stavka 6. ovoga članka obavještava se Središnji ured u roku od 10 dana od dana izvršene promjene.

(8) Osobe iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka prijavljuju maloprodajnu cijenu temeljem podataka o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina na Obrascu P-MPC koji je tiskan u Prilogu 44 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(9) Obrazac P-MPC koji se podnosi u slučaju primjene roka od dva dana za prijavu povećanja maloprodajne cijene na cigarete u smislu članka 77. stavka 4. Zakona, podnosi se najkasnije do kraja uredovnog radnog vremena Središnjeg ureda Carinske uprave na dan isteka navedenog roka.

Prodaja duhanskih prerađevina putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama

Članak 103.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kada vrši prodaju u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu u obvezi je duhanske prerađevine na originalnom pakiranju označiti oznakom koja ima naznačene riječi »TAX PAID« u trenutku nastanka trošarinske obveze, odnosno u trenutku prodaje.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka kada vrši prodaju putnicima koji putuju u treću državu ili treći teritorij uz predočenje ukrcajne karte u obvezi je duhanske prerađevine na originalnom pakiranju označiti oznakom koja ima naznačene riječi »FOR EXPORT ONLY« u trenutku prodaje.

Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i postupak izdavanja odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom

Članak 104.

(1) Fizička i pravna osoba koja namjerava posjedovati, skladištiti, obavljati promet ili na bilo koji drugi način činjenično ili pravno raspolagati duhanskom sirovinom, što obuhvaća i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, primatelja ili pošiljatelja, mora uporabom sustava elektroničke razmjene podataka podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu, i to najkasnije osam dana od dana izvršnog rješenja o upisu u odgovarajući upisnik sukladno duhanskim propisima prema članku 73.a Zakona.

(2) Uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika (za status XVII. Ostali trošarinski obveznici) osobe iz stavka 1. ovoga članka prilažu izvršno rješenje o upisu u odgovarajući upisnik izdano prema duhanskim propisima.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u privitku podnose i zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom prema članku 73.a Zakona.

(4) Zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrt, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. ime i identifikacijski podaci osobe koja će biti odgovorna za rad skladišta

3. podatke o lokaciji skladišta duhanske sirovine

4. opis računovodstvenog praćenja poslovanja skladišta i

5. predviđene, odnosno uobičajene godišnje količine skladištene duhanske sirovine.

(5) Uz zahtjev iz stavka 4. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak, ne stariju od 15 dana

2. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana

3. izjavu kojom se obvezuje prije izdavanja odobrenja položiti bankovnu garanciju ili gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja trošarine

4. skicu i opis prostora koji je predviđen za skladištenje duhanske sirovine i

5. izjavu ovjerenu od javnog bilježnika (koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i koju potpisuje ovlaštena osoba podnositelja prijave) o uvjetima i načinu obavljanja poslovne aktivnosti s detaljnim prikazom uključenih subjekata i njegovom ovlaštenju o pravu na isporuku, primitak i raspolaganje duhanskom sirovinom te poslovnom korespondencijom za period od jedne godine od dana upisa u registar trošarinskih obveznika, ne stariju od 15 dana.

(6) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

Članak 105.

(1) Nadležni carinski ured prije donošenja odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu iz članka 104. stavka 4. ovoga Pravilnika te na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured će odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Odobrenje za poslovanje s duhanskom sirovinom izdaje se na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu. Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave.

(3) Izjava iz članka 104. stavka 5. točke 5. ovoga Pravilnika podnosi se nadležnom carinskom uredu za svako naredno jednogodišnje razdoblje počevši od dana upisa u registar trošarinskih obveznika. Nadležni carinski ured će po službenoj dužnosti ukinuti odobrenje za poslovanje s duhanskom sirovinom i brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika ako izjava nije podnesena ili nije podnesena na vrijeme, a u tom slučaju će se smatrati da trošarinski obveznik nezakonito postupa.

(4) Nadležni carinski ured će po službenoj dužnosti ukinuti odobrenje za poslovanje s duhanskom sirovinom i brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika i ako se tijekom nadzora nad poslovanjem skladišta utvrdi da izjava iz članka 104. stavka 5. točke 5. ovoga Pravilnika sadrži netočne podatke.

(5) Odobrenjem za poslovanje s duhanskom sirovinom nadležni carinski ured može odrediti dodatne mjere nadzora skladištenja i kretanja duhanske sirovine.

(6) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava je li korisnik odobrenja ispunjava uvjete poslovanja s duhanskom sirovinom propisane Zakonom.

(7) Korisnik odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom mora nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika i podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom, kao i prestanak djelatnosti zbog koje je proveden upis u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Članak 106.

(1) Korisnik odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom koji unosi u Republiku Hrvatsku ili iznosi iz Republike Hrvatske duhansku sirovinu dužan je:

1. najkasnije 24 sata prije unosa/iznosa obavijestiti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o namjeravanom unosu/iznosu duhanske sirovine. Obavijest o namjeravanom primitku duhanske sirovine iz druge države članice ili otpremi duhanske sirovine iz Republike Hrvatske se podnosi elektroničkom poštom na adresu: ELO@carina.hr popunjavanjem Obrasca O-PD koji je tiskan u Prilogu 45 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio i

2. omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.

(2) Primjerak poslane obavijesti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora pratiti duhansku sirovinu s dokazom o slanju (ispis obavijesti i poruke poslane elektroničkom poštom) i prema potrebi ista mora biti predočena nadležnim tijelima.

(3) Korisnik odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi evidencije o primljenoj, otpremljenoj, naručenoj, isporučenoj i uskladištenoj duhanskoj sirovini po trgovačkom nazivu proizvoda, tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količinama, pošiljateljima, naručiteljima i kupcima, kao i evidencije o kretanju tog duhanske sirovine. Oblik i način vođenja evidencija korisnik odobrenja može sam odabrati pod uvjetom da takav oblik i način osigurava propisane podatke.

(4) Korisnik odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi i čuvati evidencije iz stavka 3. ovoga članka u skladištu duhanske sirovine, i to na način da u svakom trenutku može iskazati stanje, odnosno kretanje duhanske sirovine. Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od korisnika odobrenja uvid u evidenciju, odnosno obvezati korisnika odobrenja na dostavu iste.

Članak 107.

(1) Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i ishođenja posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom ne odnosi se na osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza duhanske sirovine, kao niti na osobe koje sukladno duhanskim propisima imaju status proizvođača duhana ili obrađivača duhana ili proizvođača duhanskih prerađevina koji ima trošarinsko odobrenje.

(2) Obveze iz članka 104. i članka 106. ovoga Pravilnika se ne odnose na duhansku sirovinu koja se nalazi u carinskom postupku s odgodom ili postupanju.

XVIII. ENERGENTI I ELEKTRIČNA ENERGIJA

Označavanje plinskih ulja za namjenu grijanja

Članak 108.

(1) Plinska ulja obuhvaćena tarifnim oznakama 2710 19 41, 2710 19 45 i 2710 19 49 koja se koriste kao gorivo za namjenu grijanja moraju biti obojena crvenom bojom (C.I. Solvent Red 19) u količini koja je vidljiva golim okom i moraju sadržavati indikator C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-2–(1-izobutoksietoksi) etil-4-(fenilazo) anilin) u količini ne manjoj od 6,0 mg/l a ne većoj od 9,0 mg/l. Crvena boja (C.I. Solvent Red 19) daje vizualnu razliku između plinskog ulja za pogon i plinskog ulja za grijanje.

(2) Količina i prisutnost indikatora iz stavka 1. ovoga članaka određuje se prema Zajedničkoj referentnoj metodi za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskim uljima.

(3) Označavanje plinskih ulja za namjenu grijanja može se vršiti samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta kojem je u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište odobreno i označavanje plinskih ulja.

(4) Doziranje sredstva za označavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se instrumentom za ispitivanje količine indikatora za označavanje koji mora biti tehnički pregledan i ovjeren od strane tijela nadležnog za mjeriteljstvo te odobren odobrenjem za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i trošarinsko skladište i po potrebi plombiran od strane carinskog ureda nadležnog prema lokaciji trošarinskog skladišta.

Stavljanje u promet označenih plinskih ulja za namjenu grijanja

Članak 109.

(1) Označena plinska ulja za namjenu grijanja smiju se prodavati samo iz posebno utvrđenih skladišta koja se moraju prijaviti nadležnom carinskom uredu.

(2) Trošarinski obveznici i druge pravne i fizičke osobe koje prodaju označena plinska ulja za namjenu grijanja obvezni su carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za posebno utvrđeno skladište za prodaju označenih plinskih ulja za namjenu grijanja najkasnije 8 dana prije početka obavljanja prodaje.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka koje prodaju označena plinska ulja za namjenu grijanja dužne su uz pisanu prijavu dostaviti i podatak o lokaciji i kapacitetima spremnika posebno utvrđenog skladišta, adresu posebno utvrđenog skladišta te podatke o zadovoljavanju minimalnih tehničkih ili drugih uvjeta ukoliko su propisani posebnim propisima i ovim Pravilnikom.

(4) Ovlašteni carinski službenici nadležnog carinskog ureda, po primitku prijave iz stavka 2. ovoga članka, obavljaju očevid o činjeničnom stanju te sa sigurnošću utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za stavljanje označenih plinskih ulja za namjenu grijanja u promet, o čemu sastavljaju zapisnik o ispunjenju uvjeta sukladno ovom članku. Zapisnik o ispunjenju uvjeta smatrat će se ovlaštenjem za rad posebnog skladišta za prodaju označenih plinskih ulja za namjenu grijanja.

(5) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dozvoljena je prodaja (distribucija) označenih plinskih ulja za namjenu grijanja krajnjim korisnicima putem autocisterni, uz obvezno vođenje evidencije o krajnjim korisnicima-kupcima sukladno članku 111. ovoga Pravilnika.

Članak 110.

(1) Posebno utvrđeno skladište za prodaju označenih plinskih ulja za namjenu grijanja mora činiti zasebnu tehničko-tehnološku cjelinu s vlastitim spremnikom i agregatom, kao i pripadajućom instalacijom koja ne smije biti tehnološki povezana s ostalim spremnicima i agregatima.

(2) Oprema posebno utvrđenog skladišta iz stavka 1. ovoga članka mora uključivati izdvojenu informatičku podršku i elektroničku kasu.

(3) Oprema autocisterne iz članka 109. stavka 5. ovoga Pravilnika mora udovoljavati uvjetima propisani posebnim propisima.

Članak 111.

(1) Trošarinski obveznici i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju označenih plinskih ulja za namjenu grijanja iz članka 109. ovoga Pravilnika obvezni su voditi evidencije o kupcima i prodanim količinama sukladno članku 89. stavku 3. Zakona.

(2) Evidencija o kupcima i prodanim količinama iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime ili naziv kupca, osobni identifikacijski broj (OIB) kupca, adresu kupca, datum prodaje i prodanu količinu označenog plinskog ulja za namjenu grijanja. Evidencije o kupcima i prodanim količinama vode se u elektroničkom obliku ako to dopuštaju tehničke mogućnosti.

(3) Evidencija o kupcima i prodanim količinama označenih plinskih ulja za namjenu grijanja iz stavka 2. ovoga članka vodi se na Obrascu EKO-PG koji je tiskan u Prilogu 46 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Nadzor nad korištenjem označenih plinskih ulja

Članak 112.

(1) Pri provedbi nadzora iz članka 90. Zakona, postupak pregleda robe ovlašteni carinski službenik započinje uzimanjem uzorka energenta iz spremnika pogonskog goriva motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva, na način i pod uvjetima propisanim za postupak uzorkovanja robe u provedbi carinske ovlasti pregleda robe.

(2) Ovlašteni carinski službenik pregled provodi vizualno.

(3) Ako se na mjestu nadzora vizualnim pregledom uzetog uzorka (na okolnost obojenosti uzorka i/ili kemijske reakcije indikatora):

1. ne utvrdi nenamjenska uporaba energenta, ovlašteni carinski službenik uzeti uzorak vratit će u spremnik pogonskog goriva

2. utvrdi nenamjenska uporaba energenta, ovlašteni carinski službenik će:

a) od nadzirane osobe zatražiti očitovanje o utvrđenim okolnostima nenamjenske uporabe i

b) nadziranoj osobi izreći nalog o obvezi istakanja energenta, čišćenju spremnika i dostavi dokaza o tim radnjama (u daljnjem tekstu: nalog).

(4) Ako je nadzirana osoba suglasna s utvrđenjem nenamjenske uporabe energenta za uzeti uzorak ne provodi se analiza, ali se za potrebe eventualnog dokaznog postupka uzeti uzorak dostavlja na čuvanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Carinske uprave.

(5) Za uzeti uzorak se provodi analiza u slučaju da:

1. vizualnim pregledom iz stavka 2. ovoga članka nije otklonjena sumnja u nenamjensku uporabu energenta

2. nadzirana osoba na mjestu nadzora nije suglasna s utvrđenjem nenamjenske uporabe energenta vizualnim pregledom iz stavka 2. ovoga članka ili

3. nadzirana osoba odbije dati očitovanje ili se iz njenog ponašanja može zaključiti da odbija dati očitovanje o utvrđenoj nenamjenskoj uporabi energenta vizualnim pregledom iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Nalog se izriče usmeno i njegov sadržaj se navodi u zapisniku o nadzoru.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, nalog se izriče zaključkom ako je nadzirana osoba bez odobrenja ovlaštenog carinskog službenika napustila mjesto nadzora prije izricanja naloga.

(8) Iznimno od stavaka 6. i 7. ovoga članka, u slučaju iz stavka 5. točke 1. ovoga članka nalog se izriče kao sastavni dio poreznog rješenja o obračunu i naplati trošarine.

(9) Pisanim dokazom o izvršenom nalogu smatra se račun s jasnom naznakom obavljenih usluga (usluga istakanja i usluga čišćenja spremnika) i identifikacijskom oznakom motornog vozila, plovnog objekta, plovila, drugog motora ili stroja.

Članak 113.

(1) Plinska ulja u spremniku motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora ili strojeva smatraju se označenima ako sadrže sredstvo za označavanje iz članka 87. stavka 1. Zakona u bilo kojoj koncentraciji i bez obzira na boju.

(2) Utvrđivanje prisutnosti indikatora kod izvršenog nadzora iz članka 112. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi laboratorij Carinske uprave u skladu s Zajedničkom referentnom metodom za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskim uljima. Ako iz objektivnih razloga nije moguće provesti analize u laboratoriju Carinske uprave, istu će provesti druga stručna ustanova.

Dnevni obračun trošarine

Članak 114.

(1) Trošarinski obveznici energenata, osim trošarinskih obveznika iz članaka 94., 96. i 98. Zakona, obvezni su carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, dostaviti dnevni obračun trošarine na energente na Obrascu DOT-EN koji je također tiskan u Prilogu 47 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Dnevni obračun trošarine osobe iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju dva puta mjesečno, i to:

1. za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu dostavljaju do 20. dana u istom mjesecu

2. za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu dostavljaju do 8. dana sljedećeg mjeseca.

(3) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i registrirani primatelji koji prodaju energente na svojim benzinskim postajama uz oslobođenje od plaćanja trošarine korisnicima za namjene iz članka 29. stavka 1. Zakona, ostvaruju pravo na umanjenje obračuna trošarine na način da u tekućem mjesecu umanje iznos obračunate trošarine na zadnjem danu tekućeg mjeseca iskazane na Obrascu DOT-EN za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu.

(4) Evidencija za umanjenje trošarine iz stavka 3. ovoga članka obvezni je prilog Obrasca DOT-EN na koji se odnosi umanjenje obračuna trošarine. Ogledni primjerak evidencije koja se može koristiti kao prilog Obrascu DOT-EN tiskan je uz Prilog 47 ovoga Pravilnika.

Mjesečno izvješćivanje

Članak 115.

(1) Trošarinski obveznici energenata, osim trošarinskih obveznika iz članaka 94., 96. i 98. Zakona, obvezni su do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu dostaviti mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na energente na Obrascu MI-EN koji je tiskan u Prilogu 48 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uvoznici energenata dostavljaju mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka samo za mjesec u kojem su ostvarili uvoz.

(3) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači energenata dostavljaju i mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, unesenim, uvezenim, otpremljenim i prerađenim količinama sirove nafte te uslužnoj preradi sirove nafte na Obrascu MI-NA koji je tiskan u Prilogu 49 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Trošarinski obveznici energenata, osim trošarinskih obveznika iz članaka 94., 96. i 98. Zakona, obvezni su do osmoga dana u mjesecu za prethodni mjesec podnijeti izvješće o uplaćenim trošarinama na energente na Obrascu MI-UTE koji je tiskan u Prilogu 50 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta obvezni su uz mjesečno izvješće iz stavka 1. i 3. ovoga članka za mjesec prosinac priložiti i popis zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca.

(6) Registrirani primatelj iz članka 41. Zakona podnosi mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka i izvješće o uplaćenim trošarinama iz stavka 4. ovoga članka samo za mjesec u kojem je ostvario unos trošarinskih proizvoda.

(7) Trošarinski obveznici ne podnose mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za energente iz članka 85. stavka 1. Zakona za koje nije propisana visina trošarine u članku 84. stavku 3. Zakona i koji se koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili dodatak pogonskom gorivu ili gorivu za grijanje.

(8) Trošarinski obveznici iz stavka 7. ovoga članka dužni su nadležnom carinskom uredu dostaviti do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec specifikaciju tih energenata, i to prema vrsti energenata po šifri i tarifnoj oznaci Kombinirane nomenklature, trgovačkom nazivu, količini, pošiljatelju i datumu primitka.

Obračunavanje duga i mogućeg trošarinskog duga

Članak 116.

(1) Kada se prilikom puštanja energenata u slobodni promet, odnosno u potrošnju ne može točno odrediti svota trošarinskog duga, dug se određuje temeljem najvišeg iznosa trošarine propisane za određenu vrstu energenta.

(2) Kada se prilikom određivanja mogućeg trošarinskog duga ne može točno odrediti svota trošarinskog duga, on se određuje temeljem najvišeg iznosa trošarine propisane za određenu vrstu energenta.

(3) U smislu članka 85. stavka 4. Zakona energenti koji se koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu puštaju se u potrošnju ili prodaju na teritoriju Republike Hrvatske bez obveze obračunavanja trošarine uz slijedeće uvjete:

1. pri uvozu kod puštanja robe u slobodni promet uvoznik je dužan uz propisane carinske isprave podnijeti i izjavu o uvozu

2. kod svake prodaje uz izjavu kupca o kupnji i sa računom prodavatelja na kojem je upisana napomena da su energenti pušteni u potrošnju i/ili prodani za namjene koje nisu niti pogon niti grijanje.

(4) Ogledni primjerak izjave o uvozu iz stavka 3. točke 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 51 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Ogledni primjerak izjave o kupnji iz stavka 3. točke 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu 52 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Otpremanje energenata na teritoriju Republike Hrvatske za namjene iz članka 101. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. Zakona

Članak 117.

(1) Pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti nabavlja energente iz članka 85. Zakona za namjene iz članka 101. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. Zakona dužna je ishoditi odobrenje za oslobođenog korisnika prema članku 36. Zakona.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta otprema energente iz trošarinskog skladišta za namjene iz članka 101. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. Zakona bez obračunate trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se energenti otpremaju oslobođenom korisniku na temelju narudžbe u pisanom obliku, a u kojoj mora biti navedena vrsta i količina energenata

2. da mu oslobođeni korisnik prije nabave energenta dostavi presliku odobrenja za oslobođenog korisnika i izjavu u pisanom obliku koja sadrži podatak o preostalim neiskorištenim količinama energenata na koju se odobrenje odnosi

3. da na računu upiše napomenu da su energenti otpremljeni bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja i

4. da energente oslobođenom korisniku otprema uz PTD.

(3) Ako se energenti nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju može se odobrenje za oslobođenog korisnika i izjava u pisanom obliku prema ovom članku priložiti ugovoru o postupnoj nabavi ili kod prvog naručivanja. Pri kasnijim otpremama ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta na računu se poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora u kojoj je dana takva izjava u pisanom obliku.

(4) Neovisno o odredbi stavka 1. ovoga članka energente koje proizvođač električne energije nabavlja u okviru svoje registrirane djelatnosti za proizvodnju električne energije sukladno članku 101. stavku 1. točki 3. Zakona dužan je ishoditi odobrenje za oslobođenog korisnika prema članku 36. Zakona i članku 55. ovoga Pravilnika.

Poslovna i neposlovna uporaba

Članak 118.

(1) Poslovna uporaba prirodnog plina iz članka 84. stavka 3. točke 6.2. Zakona, ugljena i koksa iz članka 84. stavka 3. točke 7.1. Zakona i električne energije iz članka 84. stavka 3. točke 8.1. Zakona je uporaba od strane svake osobe koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

(2) Gospodarska djelatnost u smislu stavka 1. ovog članka je svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka je i pravna osoba koja u organizacijskom smislu predstavlja samostalnu jedinicu koja je sposobna sama djelovati vlastitim sredstvima. U slučaju da osoba trošarinski proizvod iz stavka 1. ovoga članka koristi i za poslovnu i neposlovnu uporabu, trošarinski proizvod će se oporezovati razmjerno svakom načinu uporabe.

(4) Neposlovna uporaba je uporaba od osoba koje se sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost ne smatraju poreznim obveznicima, kao što su, primjerice, tijela državne vlasti i tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela sa javnim ovlastima ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama, ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja. Ako im je aktom Porezne uprave priznat status poreznog obveznika za određenu djelatnost, za svrhu utvrđivanja radi li se o poslovnoj uporabi krajnji je korisnik dužan dostaviti akt Porezne uprave trošarinskom obvezniku.

(5) Ako je poslovna ili neposlovna uporaba beznačajna može se smatrati da poslovna, odnosno neposlovna uporaba ne postoji. Pod beznačajnom poslovnom, odnosno neposlovnom uporabom smatra se uporaba koja iznosi do 10% obračunane uporabe.

(6) Trošarinski obveznik iz članka 94. stavka 1., članka 96. stavka 1. i članka 98. stavka 2. Zakona dužan je razvrstati krajnje kupce i krajnje korisnike, odnosno vlastitu potrošnju i konačnu potrošnju prema kriteriju poslovne i neposlovne uporabe.

(7) Krajnji kupci, odnosno krajnji korisnici se razvrstavaju u korisnike za neposlovnu uporabu prirodnog plina, električne energije, odnosno krutih goriva ako trošarinski obveznik iz članka 94. stavka 1. točke 1., članka 96. stavka 1. točke 1. i članka 98. stavke 2. točke 1. Zakona ne može utvrditi ispunjavanje uvjeta za poslovnu uporabu.

Uporaba energenata za grijanje

Članak 119.

Uporaba energenata za grijanje odnosi se na sve primjere kada energenti izgaraju i oslobađaju toplinsku energiju bez obzira na namjenu korištenja oslobođene toplinske energije.

Uporaba ostalih energenata za namjenu plovidbe

Članak 120.

U slučaju uporabe ostalih energenata, osim plinskog ulja obojanog plavom bojom iz tarifne oznake KN 2710 19 41 do 2710 19 49, za namjene plovidbe iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe provedbenog propisa o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu kojima se uređuje pravo na povrat plaćene trošarine te pravo na oslobođenje od plaćanja trošarine za energente koji se koriste za pogon brodova u međunarodnoj pomorskoj i međunarodnoj unutarnjoj plovidbi.

Posebnosti postupanja s energentima iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvodima iz tarifne oznake KN 3826 00 90

Članak 121.

(1) Svaka pravna i fizička osoba koja činjenično ili pravno na bilo koji način namjerava poslovati ili posluje s energentima i proizvodima iz članka 91.a stavka 1. Zakona, što obuhvaća i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, primatelja ili pošiljatelja tih energenata i proizvoda mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti uporabom sustava elektroničke razmjene podataka prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika (za status XVII. Ostali trošarinski obveznici), i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu članka 44. Zakona.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju ishoditi i posebno odobrenje za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona. Posebnim odobrenjem mogu se odrediti dodatne mjere nadzora nad mjestom raspolaganja s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona, uključujući obvezu podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prilažu zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona koji mora sadržavati slijedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. ime i identifikacijske podatke odgovorne osobe

3. podatke o mjestu raspolaganja (proizvodnje i drugih radnji) s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona

4. opis računovodstvenog praćenja poslovanja i

5. predviđene, odnosno uobičajene godišnje količine obima poslovanja s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak i

2. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana.

(5) Ako to zahtijeva nadležni carinski ured uz zahtjev se prilaže:

1. posebna izjava kojom se obvezuje položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije izdavanja odobrenja

2. posebna izjava ovjerena od javnog bilježnika (koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i koju potpisuje ovlaštena osoba podnositelja prijave) o uvjetima i načinu obavljanja poslovne aktivnosti s detaljnim prikazom uključenih subjekata i njegovom ovlaštenju o pravu na isporuku, primitak i raspolaganje energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona te poslovnom korespondencijom za period od 1 godine od dana upisa u registar trošarinskih obveznika, ne stariju od 15 dana.

(6) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

Članak 122.

(1) Nadležni carinski ured prije donošenja odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu iz članka 121. ovoga Pravilnika te na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured će odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Posebno odobrenje za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona izdaje se na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu. Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave.

(3) Izjava iz članka 121. stavka 5. točke 2. ovoga Pravilnika podnosi se nadležnom carinskom uredu za svako naredno jednogodišnje razdoblje počevši od dana upisa u registar trošarinskih obveznika. Nadležni carinski ured će po službenoj dužnosti ukinuti odobrenje za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona i brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika ako izjava nije podnesena ili nije podnesena na vrijeme, a u tom slučaju će se smatrati da trošarinski obveznik nezakonito postupa.

(4) Nadležni carinski ured će po službenoj dužnosti ukinuti posebno odobrenje za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona i brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika i ako se tijekom nadzora nad poslovanjem utvrdi da izjava iz članka 121. stavka 5. točke 2. ovoga Pravilnika sadrži netočne podatke.

(5) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava je li korisnik posebnog odobrenja ispunjava uvjete poslovanja s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona.

Članak 123.

(1) Korisnik posebnog odobrenja iz članka 121. stavka 2. ovoga Pravilnika (primatelj, odnosno pošiljatelj energenata i proizvoda iz članka 91.a Zakona; u daljnjem tekstu: primatelj/pošiljatelj), prijevoznik ili druga osoba koja unosi u Republiku Hrvatsku ili iznosi iz Republike Hrvatske energente i proizvode iz članka 91.a Zakona dužna je:

1. najkasnije 12 sati prije unosa/iznosa obavijestiti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o namjeravanom unosu/iznosu energenata i proizvoda iz članka 91.a Zakona. Obavijest o namjeravanom primitku iz druge države članice ili namjeravanoj otpremi u drugu državu članicu se dostavlja elektroničkom poštom na adresu: ELO@carina.hr popunjavanjem Obrasca O-PL koji je tiskan u Prilogu 53 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio i

2. omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.

(2) Primjerak poslane obavijesti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora pratiti energenata i proizvode iz članka 91.a Zakona s dokazom o slanju (ispis obavijesti i poruke poslane elektroničkom poštom) i prema potrebi ista mora biti predočena nadležnim tijelima.

(3) U slučaju ne postupanja prema stavku 1. točki 1. ovoga članka primatelj energenata i proizvoda iz članka 91.a Zakona je dužan bez odlaganja o takvoj pošiljci obavijestiti nadležni carinski ured.

(4) Primatelj/pošiljatelj iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi evidencije o primljenim, otpremljenim, naručenim, isporučenim i uskladištenim energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona po trgovačkom nazivu proizvoda, tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količinama, pošiljateljima, naručiteljima i kupcima, kao i evidencije o kretanju tih energenata.

(5) Oblik i način vođenja evidencija primatelj/pošiljatelj može sam odabrati pod uvjetom da takav oblik i način osigurava propisane podatke.

(6) Primatelj/pošiljatelj iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi i čuvati evidencije iz stavka 4. ovoga članka i to na način da u svakom trenutku može iskazati stanje, odnosno kretanje energenata i proizvoda iz članka 91.a Zakona. Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od korisnika posebnog odobrenja uvid u evidenciju, odnosno obvezati korisnika odobrenja na dostavu iste.

Članak 124.

(1) Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i ishođenja posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona ne odnosi se na osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza tih energenata i proizvoda.

(2) Obveze iz članka 121. do 123. ovoga Pravilnika se ne odnose na energente i proizvode iz članka 91.a Zakona koji se nalaze u carinskom postupku s odgodom ili postupanju.

(3) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine na energente i proizvode iz članka 91.a Zakona nastaje u svakom slučaju kada se utvrdi postupanje protivno odredbama članka 121. do 123 . ovoga Pravilnika, a koje ima za posljedicu nezakonitu proizvodnju, preradu, posjedovanje, skladištenje, promet ili na bilo koji drugi način nezakonito činjenično ili pravno raspolaganje energentima i proizvodima iz članka 123. stavka 1. ovoga Pravilnika. Obračun trošarine vrši se prema iznosu propisanom za plinsko ulje za pogon. Smatra se da su energenti i proizvodi iz članka 91.a Zakona predmet nezakonitog postupanja ako osoba koja postupa s tim energentima i proizvodima ne može dokazati pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog činjeničnog ili pravnog raspolaganja, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je s energentima i proizvodima nezakonito postupano.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, obveza obračuna i plaćanja trošarine ne nastaje ako osobe koje unose/iznose energente i proizvode iz članka 91.a Zakona te primatelji/pošiljatelji dokažu da su postupali u dobroj vjeri i da ti energenti i proizvodi u bilo kojem trenutku nisu bili namijenjeni korištenju kao pogonsko gorivo, odnosno gorivo za grijanje.

XIX. ELEKTRIČNA ENERGIJA

Prijava djelatnosti i registracija trošarinskih obveznika iz članka 94. stavka 1. Zakona

Članak 125.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 94. stavka 1. Zakona obvezni su uporabom sustava elektroničke razmjene podataka podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prema članku 58. ovoga Pravilnika carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu koristeći elektronički Obrazac PUR.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se samo propisana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti izdana sukladno posebnim propisima.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka osobe koje nisu dužne ishoditi propisanu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti sukladno posebnim propisima nisu obvezne podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika.

(4) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda smatrati će se odobrenjem za rad osobama iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Trošarinski obveznici iz stavka 1. ovoga članka obvezni su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(6) Nadležni carinski ured briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da trošarinski obveznik nema nepodmirenih trošarinskih dugova s osnova obavljanja djelatnosti radi koje je upisan u registar trošarinskih obveznika.

Oslobođenje od plaćanja trošarine na električnu energiju za namjene iz članka 101. stavka 8. Zakona

Članak 126.

(1) Pravna ili fizička osoba koja želi nabavljati električnu energiju uz oslobođenje od plaćanja trošarine za namjene iz članka 101. stavka 8. Zakona kao oslobođeni korisnik mora se prijaviti u registar trošarinskih obveznika i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijava u registar trošarinskih obveznika i zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika ne podnosi se za namjene korištenja električne energije propisane člankom 101. stavkom 8. točkom 5. Zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika podnosi se nadležnom carinskom uredu i mora sadržavati, uz podatke iz članka 55. ovoga Pravilnika, i sljedeće:

1. količinu procijenjene električne energije za potrošnju, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

2. podatke o planiranoj količini proizvoda za koje koristi električnu energiju, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

3. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja električne energije za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika, ako je to primjenjivo i

4. podatke o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja električne energije, kao i serijski broj mjernog uređaja namijenjenog preuzimanju električne energije.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

2. potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti podnositelja zahtjeva sukladno posebnim propisima i

3. shemu koja prikazuje električnu opremu za preuzimanje električne energije.

(5) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(6) Odobrenje za oslobođenog korisnika izdaje se na neodređeno vrijeme.

(7) Količina električne energije koju koristi oslobođeni korisnik za obavljanje djelatnosti u smislu članka 101. stavka 8. Zakona za koje traži oslobođenje od plaćanja trošarine utvrđuje se za razdoblje koje ne može biti dulje od 12 mjeseci.

(8) Oslobođeni korisnik obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(9) Odredbe članka 14. ovoga Pravilnika o utvrđivanju gubitaka ili manjkova primjenjuju se i na oslobođenog korisnika iz ovoga članka.

Sadržaj i način vođenja evidencije oslobođenog korisnika

Članak 127.

(1) Oslobođeni korisnici moraju vodi evidencije za svaki pogon oslobođenog korisnika, i to podatke o:

1. preuzetim količinama električne energije bez plaćanja trošarine

2. preuzetim količinama električne energije s plaćenom trošarinom

3. korištenim količinama električne energije za namjene iz članka 101. stavka 8. Zakona

4. proizvedenim količinama proizvoda u okviru svoje registrirane djelatnosti i

5. izdanim računima za izvršene isporuke električne energije.

(2) Oslobođeni korisnik vodi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje potrošnje električne energije.

(3) Oslobođeni korisnik može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Oslobođeni korisnik mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u pogonu oslobođenog korisnika.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od oslobođenog korisnika uvid u evidenciju.

Isporuka električne energije oslobođenom korisniku

Članak 128.

(1) Opskrbljivač iz članka 94. stavka 1. točke 1. Zakona isporučuje električnu energiju oslobođenom korisniku bez obračunate trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se električna energija isporučuje na temelju ugovora o opskrbi električne energije s oslobođenim korisnikom

2. da oslobođeni korisnik prije preuzimanja električne energije dostavi presliku odobrenja za oslobođenog korisnika i

3. da električnu energiju otprema uz račun te da na računu upiše napomenu da je električna energija isporučena bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja.

(2) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka mora voditi evidenciju o isporučenim količinama električne energije oslobođenim korisnicima te istu na traženje dostaviti nadležnom carinskom uredu.

(3) Ukoliko oslobođeni korisnik mijenja opskrbljivača iz članka 94. stavka 1. točke 1. Zakona tada mora, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka, predati novom opskrbljivaču iz članka 94. stavka 1. točke 1. Zakona od prethodnog opskrbljivača ovjerenu izjavu o prethodno potrošenoj količini električne energije oslobođene plaćanja trošarine i preostaloj nepotrošenoj količini električne energije oslobođene plaćanja trošarine iz odobrenja za oslobođenog korisnika.

Evidencije trošarinskih obveznika

Članak 129.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 94. stavka 1. Zakona dužni su voditi evidencije o količinama električne energije u MWh za:

1. preuzete količine električne energije

2. preuzete količine električne energije unesene iz druge države članice za vlastite potrebe

3. preuzete količine električne energije uvezene u Republiku Hrvatsku za vlastite potrebe

4. proizvedene količine električne energije za vlastite potrebe

5. nabavljene (preuzete) količine električne energije oslobođene plaćanja trošarine

6. isporučene količine električne energije krajnjem kupcu

7. isporučene količine električne energije oslobođene plaćanja trošarine

8. isporučene količine električne energije otpremljene u iznos/izvoz

9. potrošene količine električne energije za vlastite potrebe.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se prema fizičkim ili pravnim osobama i prema obračunskim mjernim mjestima za preuzimanje, osim za isporučene količine krajnjem kupcu – kućanstvima.

(3) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se za poslovnu i neposlovnu uporabu.

Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini

Članak 130.

Trošarinski obveznici iz članka 94. Zakona obvezni su do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu mjesečni obračun trošarine na električnu energiju na Obrascu MI-EL koji je tiskan u Prilogu 54 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

XX. PRIRODNI PLIN I OSTALI PLINOVI

Prijava djelatnosti i registracija trošarinskih obveznika iz članka 96. stavka 1. Zakona

Članak 131.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 96. stavka 1. Zakona obvezni su uporabom sustava elektroničke razmjene podataka podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prema članku 58. ovoga Pravilnika carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, koristeći elektronički Obrazac PUR.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se samo propisana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti izdana sukladno posebnim propisima.

(3) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda, smatrati će se odobrenjem za rad osobama iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Trošarinski obveznici iz stavka 1. ovoga članka obvezni su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(5) Nadležni carinski ured briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da trošarinski obveznik nema nepodmirenih trošarinskih dugova s osnova obavljanja djelatnosti radi koje je upisan u registar trošarinskih obveznika.

Oslobođenje od plaćanja trošarine na prirodni plin za namjene iz članka 101. stavka 1. Zakona

Članak 132.

(1) Pravna ili fizička osoba koja želi nabavljati prirodni plin i ostale plinove iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 (u daljem tekstu: prirodni plin) uz oslobođenje od plaćanja trošarine za namjene iz članka 101. stavka 1. Zakona kao oslobođeni korisnik mora se prijaviti u registar trošarinskih obveznika i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijava u registar trošarinskih obveznika i zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika ne podnosi se za namjene korištenja prirodnog plina propisane člankom 101. stavkom 1. točkom 8. Zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika podnosi se nadležnom carinskom uredu i mora sadržavati, uz podatke iz članka 55. ovoga Pravilnika, i sljedeće:

1. količinu procijenjenog prirodnog plina za potrošnju po vrsti, trgovačkom nazivu i prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

2. podatke o planiranoj količini proizvoda za koje koristi prirodni plin, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

3. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja pojedinih vrsta prirodnog plina za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika, ako je to primjenjivo i

4. podatke o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja prirodnog plina, kao i serijski broj mjernog uređaja namijenjenog preuzimanju prirodnog plina.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

2. potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti podnositelja zahtjeva sukladno posebnim propisima i

3. shemu koja prikazuje plinsku opremu za preuzimanje prirodnog plina.

(5) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(6) Odobrenje za oslobođenog korisnika izdaje se na neodređeno vrijeme.

(7) Količina prirodnog plina koju koristi oslobođeni korisnik za obavljanje djelatnosti u smislu članka 101. stavka 1. Zakona za koje traži oslobođenje od plaćanja trošarine utvrđuje se za razdoblje koje ne može biti dulje od 12 mjeseci.

(8) Oslobođeni korisnik obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(9) Odredbe članka 14. ovoga Pravilnika o utvrđivanju gubitaka ili manjkova primjenjuju se i na oslobođenog korisnika iz ovoga članka.

Sadržaj i način vođenja evidencije oslobođenog korisnika

Članak 133.

(1) Oslobođeni korisnici moraju vodi evidencije za svaki pogon oslobođenog korisnika, i to podatke o:

1. preuzetim količinama prirodnog plina bez plaćanja trošarine

2. preuzetim količinama prirodnog plina s plaćenom trošarinom

3. korištenim količinama prirodnog plina za namjene iz članka 101. stavka 1. Zakona

4. proizvedenim količinama proizvoda u okviru svoje registrirane djelatnosti i

5. izdanim računima za izvršene isporuke prirodnog plina.

(2) Oslobođeni korisnik vodi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje potrošnje prirodnog plina.

(3) Oslobođeni korisnik može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Oslobođeni korisnik mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u pogonu oslobođenog korisnika.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od oslobođenog korisnika uvid u evidenciju.

Isporuka prirodnog plina oslobođenom korisniku

Članak 134.

(1) Opskrbljivač iz članka 96. stavka 1. točke 1. Zakona isporučuje prirodni plin oslobođenom korisniku bez obračunate trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se prirodni plin isporučuje na temelju ugovora o opskrbi prirodnog plina s oslobođenim korisnikom

2. da oslobođeni korisnik prije preuzimanja prirodnog plina dostavi presliku odobrenja za oslobođenog korisnika i

3. da prirodni plin otprema uz račun te da na računu upiše napomenu da je prirodni plin isporučen bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja.

(2) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka mora voditi evidenciju o isporučenim količinama prirodnog plina oslobođenim korisnicima te istu na traženje dostaviti nadležnom carinskom uredu.

(3) Ukoliko oslobođeni korisnik mijenja opskrbljivača iz članka 96. stavka 1. točke 1. Zakona tada mora, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka, predati novom opskrbljivaču iz članka 96. stavka 1. točke 1. Zakona od prethodnog opskrbljivača ovjerenu izjavu o prethodno potrošenoj količini prirodnog plina oslobođenog plaćanja trošarine i preostaloj nepotrošenoj količini prirodnog plina oslobođenog plaćanja trošarine iz odobrenja za oslobođenog korisnika.

Evidencije i mjesečna izvješća trošarinskih obveznika

Članak 135.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 96. stavka 1. Zakona dužni su voditi evidencije o količinama prirodnog plina u MWh za:

1. preuzete količine prirodnog plina

2. preuzete količine prirodnog plina unesene iz druge države članice za vlastitu potrošnju

3. preuzete količine prirodnog plina uvezene u Republiku Hrvatsku za vlastitu potrošnju

4. proizvedene količine prirodnog plina za vlastitu potrošnju

5. nabavljene (preuzete) količine prirodnog plina oslobođene plaćanja trošarine

6. isporučene količine prirodnog plina krajnjem kupcu

7. isporučene količine prirodnog plina oslobođene plaćanja trošarine

8. isporučene količine prirodnog plina otpremljene u iznos/izvoz

9. potrošene količine prirodnog plina za vlastitu potrošnju.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se prema fizičkim ili pravnim osobama i prema obračunskim mjernim mjestima za preuzimanje, osim za isporučene količine krajnjim kupcima iz članka 101. stavka 1. točke 8. Zakona.

(3) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se za prirodni plin za grijanje za poslovnu i neposlovnu uporabu.

(4) Trošarinski obveznici iz članka 96. Zakona obvezni su do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu mjesečni obračun trošarine na prirodni plin na Obrascu MI-PL koji je tiskan u Prilogu 55 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

XXI. KRUTA GORIVA

Prijava djelatnosti i registracija osoba iz članka 98. Zakona

Članak 136.

(1) Isporučitelji iz članka 98. stavka 1. točke 1. i stavka 2. točke 1. te krajnji potrošač iz članka 98. stavka 2. točke 2. Zakona obvezni su uporabom sustava elektroničke razmjene podataka podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prema članku 58. ovoga Pravilnika carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, koristeći elektronički Obrazac PUR.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka podnose:

1. izvod iz sudskog registra ili druga važeća isprava izdana prema posebnim propisima iz koje je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva i

2. presliku Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD.

(3) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda smatrat će se odobrenjem za rad osobama iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(5) Nadležni carinski ured briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da trošarinski obveznik nema nepodmirenih trošarinskih dugova s osnova obavljanja djelatnosti radi koje je upisan u registar trošarinskih obveznika.

Oslobođenje od plaćanja trošarine na kruta goriva za namjene iz članka 101. stavka 1. Zakona

Članak 137.

(1) Pravna ili fizička osoba koja želi nabavljati kruta goriva uz oslobođenje od plaćanja trošarine za namjene iz članka 101. stavka 1. Zakona kao oslobođeni korisnik mora se prijaviti u registar trošarinskih obveznika sukladno članku 44. Zakona i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika podnosi mora sadržavati, uz podatke iz članka 55. ovoga Pravilnika, i sljedeće:

1. količinu krutih goriva po vrsti, trgovačkom nazivu i prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

2. podatke o planiranoj količini proizvoda za koje koristi kruto gorivo, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

3. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja pojedinih vrsta krutih goriva za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika

4. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni gubici ili manjkovi u proizvodnji i skladištenju i

5. podatke o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja krutih goriva.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prilaže dokaze sukladno članku 55. ovoga Pravilnika.

(4) Odobrenje za oslobođenog korisnika za nabavljanje krutih goriva na teritoriju Republike Hrvatske bez plaćanja trošarine izdaje se na neodređeno vrijeme.

(5) Količina krutih goriva po vrsti, trgovačkom nazivu i prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife koju koristi oslobođeni korisnik za obavljanje djelatnosti u smislu članka 101. stavka 1. Zakona za koje traži oslobođenje od plaćanja trošarine utvrđuje se za razdoblje koje ne može biti dulje od 12 mjeseci.

(6) Oslobođeni korisnik obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(7) Odredbe članka 14. ovoga Pravilnika o utvrđivanju gubitaka ili manjkova primjenjuju se i na oslobođenog korisnika iz ovoga članka.

Sadržaj i način vođenja evidencije oslobođenog korisnika

Članak 138.

(1) Oslobođeni korisnik vodi evidencije za svaki pogon oslobođenog korisnika, i to podatke o:

1. nabavljenim količinama krutih goriva bez plaćanja trošarine

2. nabavljenim količinama krutih goriva s plaćenom trošarinom

3. korištenim količinama krutih goriva za namjene iz članka 101. stavka 1. Zakona

4. proizvedenim količinama proizvoda u okviru svoje registrirane djelatnosti

5. stanju zaliha krutih goriva i

6. izdanim računima za izvršene isporuke krutih goriva.

(2) Oslobođeni korisnik vodi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje zaliha krutih goriva po vrsti, trgovačkom nazivu i prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife.

(3) Oslobođeni korisnik može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Oslobođeni korisnik mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u pogonu oslobođenog korisnika.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od oslobođenog korisnika uvid u evidenciju.

Isporuka krutih goriva oslobođenom korisniku

Članak 139.

(1) Isporučitelj iz članka 98. Zakona može isporučiti kruta goriva oslobođenom korisniku bez obračunate trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se kruta goriva isporučuju na temelju narudžbe oslobođenog korisnika u pisanom obliku u kojoj mora biti navedena vrsta i količina krutih goriva

2. da oslobođeni korisnik prije nabave energenta priloži izjavu u pisanom obliku i odobrenje za oslobođenog korisnika

3. izjava u pisanom obliku sadrži, između ostaloga, količine krutog goriva izražene u GJ bruto toplinske vrijednosti, broj i datum odobrenja nadležnog carinskog ureda na temelju kojega oslobođeni korisnik može kupovati kruta goriva bez plaćanja trošarine s napomenom da još nije iskorištena količina krutih goriva na koju se odobrenje odnosi

4. da na računu upiše napomenu da su kruta goriva isporučena bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja i

5. da kruta goriva isporučuje uz račun i podatak o energetskoj vrijednosti krutih goriva (u GJ bruto toplinske vrijednosti).

(2) Ako se kruta goriva nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju može se odobrenje za oslobođenog korisnika i izjava u pisanom obliku prema ovom članku priložiti ugovoru o postupnoj nabavi ili kod prvog naručivanja. Pri kasnijim isporukama isporučitelj se na računu poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora u kojoj je dana takva izjava u pisanom obliku.

(3) Isporučitelj mora voditi evidenciju o isporučenim količinama i vrstama krutih goriva oslobođenim korisnicima za namjene navedene u članku 101. stavku 1. Zakona te istu na traženje dostaviti nadležnom carinskom uredu.

Nabava krutih goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje

Članak 140.

Isporučitelj iz članka 98. stavka 1. točke 1. Zakona je u obvezi pri nabavi krutih goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje osobama od kojih nabavlja kruta goriva dati presliku odobrenja iz članka 136. stavka 3. ovoga Pravilnika i izjavu u pisanom obliku da kruta goriva nabavlja radi daljnje prodaje.

Evidencije isporučitelja

Članak 141.

(1) Isporučitelji iz članka 98. Zakona dužni su voditi evidencije o količini i vrsti krutih goriva u kilogramima i GJ bruto toplinske vrijednosti za:

1. nabavljene količine krutih goriva

2. isporučene količine krutih goriva krajnjem potrošaču

3. isporučene količine krutih goriva oslobođenom korisniku

4. isporučene količine krutih goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje

5. potrošene količine za svoju konačnu potrošnju

6. potrošene količine oslobođene plaćanja trošarine i

7. zalihe krutih goriva.

(2) Uz vrijednost izraženu u GJ bruto toplinske vrijednosti isporučitelj je dužan navesti koeficijent – bruto toplinsku vrijednost krutih goriva izraženu u GJ/1000kg po svakoj pojedinoj pošiljci.

(3) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se prema fizičkim ili pravnim osobama.

(4) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se za poslovnu i neposlovnu uporabu.

Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini, te utvrđivanje gubitaka i manjkova

Članak 142.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 98. stavka 2. Zakona obvezni su do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu mjesečni obračun trošarine na kruta goriva na Obrascu MI-KG koji je tiskan u Prilogu 56 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka u obvezi je kao sastavni dio Obrasca MI-KG dostaviti i specifikaciju količina krutih goriva puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj, i to prema vrsti, trgovačkom nazivu, tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife i bruto toplinskoj vrijednosti.

(3) Kod utvrđivanja gubitaka ili manjkova krutih goriva na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 11. ovoga Pravilnika.

XXII. POSTUPANJE S ODUZETOM ROBOM

Temeljne odredbe

Članak 143.

(1) Trošarinski i drugi proizvodi, uređaji i druga oprema za proizvodnju, preradu, prijevoz, prodaju, oglašavanje i skladištenje trošarinskih i drugih proizvoda oduzeti prema članku 49. i 91.c Zakona, oduzeti predmeti i sredstva prema članku 50.a Zakona, motorna vozila, plovni objekti, plovila ili drugi strojevi ili motori oduzeti prema članku 90. Zakona te ostala oduzeta roba prema drugim odredbama Zakona može se:

1. izložiti javnoj prodaji

2. izložiti internetskoj prodaji (aukciji), osim duhanskih prerađevina

3. prodati neposrednom pogodbom

4. besplatno dodijeliti, osim duhanskih prerađevina

5. uništiti.

(2) Oduzetu robu iz stavka 1. ovoga članka prodaje nadležni područni carinski ured najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o oduzimanju robe.

(3) Oduzeta roba najprije se izlaže javnoj prodaji ili prodaji putem internetske prodaje (aukcije).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, oduzeta roba se može odmah prodati neposrednom pogodbom tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama, ustanovama znanstvenog, kulturnog, zdravstvenog, obrazovnog, vjerskog ili socijalnog karaktera te humanitarnim organizacijama. Lako pokvarljivu robu i robu kojoj je propisom ograničen rok uporabe područni carinski ured može odmah prodati neposrednom pogodbom i drugim osobama koje mogu biti ponuditelji, odnosno kupci.

(5) Oduzetu robu koju se sukladno ovome Pravilniku ne uspije prodati na javnoj prodaji ili putem internetske prodaje (aukcije) moguće je:

1. prodati neposrednom pogodbom svim osobama koje mogu biti ponuditelji, odnosno kupci ili

2. besplatno dodijeliti tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama, ustanovama znanstvenog, kulturnog, zdravstvenog, obrazovnog, vjerskog ili socijalnog karaktera te humanitarnim organizacijama.

(6) Područni carinski ured može do dana objave javne prodaje, internetske prodaje (aukcije) ili provedbe prodaje neposrednom pogodbom vlasniku ili osobi koja je nezakonito postupala omogućiti otkup oduzete robe uz uvjet plaćanja duga s osnove trošarine i svih troškova nastalih provedbom odnosnog postupka (troškovi prikupljanja, čuvanja, prodaje i slično).

(7) Neovisno o odredbi stavka 6. ovoga članka, područni carinski ured može na zahtjev vlasnika robe ili počinitelja prekršaja u opravdanim slučajevima vlasniku robe ili počinitelju prekršaja dozvoliti otkup uz plaćanje vrijednosti robe i svih javnih davanja.

(8) U postupanju s oduzetom robom provodi se žurni postupak.

Članak 144.

(1) Mjere radi osiguranja naplate trošarine iz članka 91. Zakona se ne primjenjuju na motorna vozila, plovne objekte, plovila, druge motore ili strojeve koji istovremeno podliježu primjeni carinskih propisa i koja se stavljaju pod carinski nadzor.

(2) Mjere radi osiguranja naplate trošarine iz članka 91. Zakona se primjenjuju ako motorna vozila, plovne objekte, plovila, druge motore ili strojeve primjenom carinskih propisa treba vratiti u posjed osobi koja ga je nezakonito postupala, a trošarinska obveza nije podmirena.

(3) Prodajom oduzete robe iz stavka 1. ovoga članka, primjenom carinskih propisa uz naplatu carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja naplatit će se i trošarina i pripadajuće kamate.

Članak 145.

(1) U postupku prodaje oduzete robe iz člana 143. ovoga Pravilnika kao ponuditelji mogu sudjelovati pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost samo ako je predmet prodaje nekomercijalne naravi, koji je po svojoj vrsti i količini pogodan za pojedinačnu osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu.

(2) Fizička osoba koja sudjeluje u postupku prodaje kao zastupnik ili punomoćnik osobe iz stavka 1. ovoga članka, mora uz identifikacijsku ispravu priložiti ovlaštenje za zastupanje.

Javna prodaja

Članak 146.

Javna prodaja se provodi kao:

1. usmena javna dražba ili

2. javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda.

Članak 147.

(1) Javnu prodaju oduzete robe provodi povjerenstvo za provedbu javne prodaje kojeg imenuje pročelnik područnog carinskog ureda. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te zamjenika predsjednika i zamjenika članova.

(2) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje odluke donosi većinom glasova i o svom radu sastavlja zapisnik.

Članak 148.

(1) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost oduzete robe za svrhu javne prodaje, odnosno početnu otkupnu cijenu.

(2) Povjerenstvo utvrđuje vrijednost oduzete robe za svrhu javne prodaje prema tržišnoj vrijednosti oduzete robe na tržištu Republike Hrvatske obvezno i osobito uzimajući u obzir svrhu provedbe javne prodaje, pri čemu se uzima u obzir i:

1. stvarno stanje predmeta

2. usporedba s istim ili sličnim predmetima na domaćem tržištu

3. moguća tehnološka, modna ili druga zastarjelost

4. okolnost da se predmet prodaje bez garancije proizvođača ili mogućnosti njene upotrebe i

5. ostale okolnosti koje su od utjecaja na procjenu vrijednosti i utvrđenje cijene oduzetih predmeta.

(3) O procjeni vrijednosti oduzetih predmeta povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Usmena javna dražba

Članak 149.

(1) Javna prodaja usmenom javnom dražbom se objavljuje najkasnije osam dana prije dana određenog za javnu prodaju na internetskim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas o javnoj prodaji usmenom javnom dražbom obvezno sadrži podatke o mjestu i vremenu javne prodaje, vrsti i stanju oduzete robe, početnoj otkupnoj cijeni, visini jamčevine za sudjelovanje u javnoj prodaji, mjestu i vremenu predviđenom za razgledavanje oduzete robe, uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o predmetnoj javnoj prodaji te drugim podacima bitnim za uspješnu provedbu javne prodaje.

(3) Razgledavanje oduzete robe namijenjene javnoj prodaji usmenom javnom dražbom vrši se unutar razdoblja od pet dana prije javne prodaje ili istog dana kada se održava javna prodaja. Vrijeme razgledavanja je ograničeno ovisno o broju ponuđene oduzete robe za javnu prodaju i može iznositi od minimalno jednog do maksimalno tri sata.

(4) Na javnoj prodaji usmenom javnom dražbom mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne otkupne cijene oduzete robe. Uplata jamčevine vrši se isključivo uplatom gotovine o čemu područni carinski ured izdaje potvrdu o uplaćenoj jamčevini u tri primjerka, od kojih dva zadržava, a jedan predaje uplatitelju.

(5) Na javnoj prodaji usmenom javnom dražbom može sudjelovati samo onaj ponuditelj koji prije započinjanja javne prodaje podnese potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

Članak 150.

(1) Prva javna prodaja usmenom javnom dražbom se provodi usmenim nadmetanjem ako su najmanje dva ponuditelja uplatila jamčevinu.

(2) Smatra se da je prva javna prodaja uspjela ako su najmanje dva ponuditelja s propisano uplaćenom jamčevinom ponudila viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(3) Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nisu pristupila dva, nego samo jedan ponuditelj, odmah se zakazuje i provodi druga javna prodaja koja se provodi usmenim nadmetanjem.

(4) Smatra se da je druga javna prodaja uspjela ako je najmanje jedan ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom ponudio viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(5) Smatra se da druga javna prodaja nije uspjela ako za oduzetu robu i nakon trećeg javnog poziva na javnoj prodaji nije ponuđen veći iznos od početne otkupne cijene.

Članak 151.

(1) Ako prva javna prodaja usmenom javnom dražbom ne uspije jer javnoj prodaji nije pristupio niti jedan ponuditelj javna prodaja usmenom javnom dražbom se može ponoviti još jedanput uz uvjete propisane člancima 149. i 150. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe prve javne prodaje.

(2) Za svrhu ponovljene javne prodaje usmenom javnom dražbom i uz odgovarajuću primjenu članka 148. ovoga Pravilnika povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost oduzete robe, odnosno početnu otkupnu cijenu.

Članak 152.

(1) Ako ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom aktivno ne sudjeluje u usmenom nadmetanju prve i druge javne prodaje usmenom javnom dražbom te ponovljene javne prodaje, odnosno ako ne ponudi viši iznos od početne cijene za oduzetu robu izloženu javnoj prodaji smatra se da je odustao od nadmetanja i gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

(2) Svaka uplaćena jamčevina na koju je sudionik javne prodaje (ponuditelj koji je uplatio jamčevinu) izgubio pravo povrata smatra se prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

Članak 153.

(1) Kupac preuzima oduzetu robu u roku od pet radnih dana od dana provedbe javne prodaje usmenom javnom dražbom pod uvjetom da je u tom roku na propisani račun uplatio cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom.

(2) Ako kupac u roku iz stavka 1. ovoga članka ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom usmenom javnom dražbom gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine koja se smatra prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka javna prodaja usmenom javnom dražbom se može ponoviti još jedanput uz odgovarajuću primjenu članka 151. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe javne prodaje usmenom javnom dražbom.

(4) Kupac potpisom u zapisniku o provedbi javne prodaje iz članka 148. ovoga Pravilnika potvrđuje da je preuzeo oduzetu robu, a nadležni područni carinski ured izdaje potvrdu o provedbi javne prodaje.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda

Članak 154.

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Članak 155.

(1) Oglas s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj i godina pod kojim se oglašeni postupak prikupljanja pisanih ponuda vodi u područnom carinskom uredu

2. predmet nadmetanja javnim pozivom (naziv, vrsta, količina, opće stanje robe, osnovni tehnički podaci, i dr.)

3. iznos početne prodajne cijene robe, s naznakom da se radi o iznosu bez davanja koja se plaćaju pri uvozu robe

4. mjesto i vrijeme predviđeno za razgledavanje robe

5. adresu za dostavu ponuda

6. rok za podnošenje ponuda

7. mjesto, datum i sat otvaranja ponuda

8. navod o mogućnosti prisustvovanja ponuditelja kod otvaranja ponuda, koja prisutnost je uvjet prava izjavljivanja prigovora tijekom otvaranja ponuda

9. kriterij za izbor ponude

10. rok za obavještavanje ponuditelja o izboru ponude

11. rok i način plaćanja te uvjeti preuzimanja robe

12. uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o postupku prikupljanja ponuda i

13. druge podatke bitne za uspješnu provedbu postupka prikupljanja ponuda (prodaja robe po modelu »viđeno-kupljeno«, navod da se roba prodaje bez garancije, obveza kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave, i sl.).

Članak 156.

(1) Ponuda se podnosi u pisanom obliku, u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom »za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj:____/____«, na adresu označenu u oglasu, najkasnije do trenutka koji je u oglasu određen za predaju ponude.

(2) Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresu, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe za potrebe provođenja postupka iz članka 158. stavaka 6. i 7. ovoga Pravilnika)

2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osobe ponuditelja

3. o robi za koju se daje ponuda

4. visinu ponuđene cijene

5. popis priloga uz ponudu i

6. potpis ponuditelja i otisak pečata.

(3) Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:

1. presliku identifikacijske isprave ponuditelja

2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik i

3. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.

Članak 157.

(1) Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka, te se po istom redoslijedu upisuju u odgovarajući upisnik.

(2) Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao ponuda pristigla s zakašnjenjem.

(3) Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

Članak 158.

(1) O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.

(2) Povjerenstvo postupak nadmetanja provodi otvaranjem i javnim čitanjem dostavljenih ponuda na mjestu i u vrijeme objavljeno u oglasu, uz mogućnost prisustva ponuditelja koji su dali ponudu, osobno ili putem ovlaštenih zastupnika.

(3) Ponuda koja nije podnijeta sukladno članku 156. ovoga Pravilnika neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.

(4) Ponuditelji imaju pravo izjavljivati prigovore na tijek nadmetanja zaključno do završetka postupka odabira ponuda. O prigovorima se Povjerenstvo izjašnjava odmah i to unosi u zapisnik.

(5) Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

(6) Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz članka 156. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

(7) U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja iz stavka 6. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana ovim Pravilnikom za postupak usmene javne dražbe.

Članak 159.

Na postupak prikupljanja pisanih ponuda na ogovarajući način se primjenjuju pravila propisana ovim Pravilnikom za postupak usmene javne dražbe.

Internetska prodaja (aukcija)

Članak 160.

(1) Internetska prodaja (aukcija) se provodi prema pravilima koja se objavljuju na internetskim stranicama Carinske uprave.

(2) Carinska uprava može ovlastiti pravnu osobu koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina da u ime i za račun Carinske uprave provede postupak internetske prodaje (aukcije). Pravila te uvjeti i način provedbe internetske prodaje (aukcije) utvrđuju se ugovorom između Carinske uprave i osobe koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina.

Prodaja neposrednom pogodbom i besplatna dodjela

Članak 161.

(1) Prodaja neposrednom pogodbom obavlja se između kupca, s jedne strane i povjerenstva za provedbu javne prodaje.

(2) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje besplatno dodjeljuje oduzetu robu isključivo tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama, ustanovama znanstvenog, kulturnog, zdravstvenog, obrazovnog, vjerskog ili socijalnog karaktera te humanitarnim organizacijama.

Raspoređivanje sredstava dobivenih prodajom

Članak 162.

Sredstva ostvarena prodajom robe raspoređuju se tako da se naplati trošarina, zatim troškovi postupka, a ostatak sredstava prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Daljnje raspolaganje s oduzetom robom

Članak 163.

Oduzeta roba koja se sukladno ovome Pravilniku ne uspije prodati na javnoj prodaji ili putem internetske prodaje (aukcije) te za koju se ne provede postupak prodaje neposrednom pogodbom smatra se imovinom kojom upravlja i raspolaže Carinska uprava.

Troškovi provedbe postupka iz članka 50.a i članka 91. stavka 4. Zakona

Članak 164.

(1) Troškovi provedbe postupka iz članka 50.a i članka 91. stavka 4. Zakona odnose se na troškove prikupljanja, čuvanja i prodaje oduzete robe.

(2) Troškovi prikupljanja oduzete robe se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila radnje prikupljanja oduzete robe ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na radnje prikupljanja oduzete robe koje je neposredno izvršio područni carinski ured.

(3) Troškovi čuvanja oduzete robe se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila uslugu čuvanja oduzete robe ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na troškove čuvanja oduzete robe koje je neposredno izvršio područni carinski ured, pri čemu područni carinski ured može utvrditi da se troškovi plaćaju u paušalnom iznosu koji ne može biti viši od 100,00 kuna po svakom započetom danu čuvanja.

(4) Trošak prodaje oduzete robe plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kuna za svako motorno vozilo, plovni objekt, plovilo, drugi motor ili stroj koji se izlaže javnoj prodaji ili internetskoj prodaji (aukciji).

(5) O određivanju paušalnih iznosa prema ovome članku pročelnik područnog carinskog ureda donosi odluku koja se objavljuje na oglasnoj ploči.

Posebnosti čuvanja oduzetih trošarinskih i drugih proizvoda

Članak 165.

Zbog sigurnosnih razloga, razloga zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, bilja, zaštite prirode i okoliša ili drugih osobito opravdanih razloga područni carinski ured može s oduzetim trošarinskim i drugim proizvodima postupati tako da ih do provedbe prodaje, besplatne dodjele ili uništenja preda na čuvanje nadležnom javnopravnom tijelu ili ovlaštenoj osobi za stručno postupanje i rukovanje robom.

Uništenje trošarinskih i drugih proizvoda

Članak 166.

(1) Ako se oduzeti trošarinski i drugi proizvodi moraju uništiti jer ne udovoljavaju propisima o kakvoći ili zdravstvenim, sigurnosnim i drugim posebnim propisima, uništenje provodi nadležni područni carinski ured na trošak osobe od koje su trošarinski proizvodi oduzeti, odnosno koja je nezakonito postupala.

(2) Troškove uništenja iz stavka 1. ovoga članka dužna je podmiriti osoba od koje su trošarinski proizvodi oduzeti, odnosno koja je nezakonito postupala u roku 10 dana od dana dostave odluke o uništenju robe, a u protivnom će se ti troškovi naplatiti prisilno. Ovrhu provodi nadležni područni carinski ured prema propisima za prisilnu naplatu javnih davanja.

XXIII. POSTUPANJE U PROVEDBI ČLANKA 48. ZAKONA

Članak 167.

Osoba koja podliježe primjeni nadzornih mjera dužna je na zahtjev ovlaštenih službenika Carinske uprave predočiti sve isprave i drugu porezno-pravno relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeta propisanih posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode, a temeljem kojih proizlazi mogućnost zakonite prodaje trošarinskih proizvoda u smislu članka 48. stavka 1. Zakona.

XXIV. ANALIZA ILI DRUGO ODGOVARAJUĆE ISPITIVANJE

Članak 168.

(1) U postupku utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje Carinska uprava može pregledati trošarinske i druge proizvode koji su predmet uređenja Zakona i uzeti uzorke za analizu ili drugo odgovarajuće ispitivanje.

(2) Na postupak uzimanja, čuvanja, prijevoza i analize uzoraka te troškove postupka uzimanja uzoraka odgovarajuće se primjenjuju odredbe provedbenog propisa o uzimanju uzoraka u provedbi carinske ovlasti pregleda robe.

XXV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 169.

Obrasci i evidencije iz ovoga Pravilnika mogu se prilagođavati automatskoj obradi podataka s tim da se moraju osigurati najmanje propisani podaci.

Članak 170.

Držatelji carinskih skladišta koji vrše prodaju duhanskih proizvoda putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima carinskih skladišta u zračnim lukama dužni su izvršiti popis (inventura) zaliha sa stanjem na dan 30. lipnja 2013. godine prema vrsti i marki duhanskih proizvoda i dostaviti ga Središnjem uredu sljedećeg radnog dana. Prodaja zaliha domaćih duhanskih proizvoda iz članka 65. stavka 3. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/09 i 111/12) moguća je do isteka zaliha, i to samo putnicima koji putuju u treće države ili treće teritorije.

Članak 171.

U smislu odredbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općem sustavu trošarina kojim se uređuje obveza primjene uvjeta za obračunavanje trošarine prema visini trošarine na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine u trenutku puštanja u potrošnju trošarinskih proizvoda i bez propisanog vremenskog ograničenja prodaje koje bi se temeljilo na fiskalnim razlozima, a u vezi s člankom 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 81/13) cigarete koje su označene duhanskim markicama Ministarstva financija sukladno članku 65. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/09 i 111/12) i na koje je sukladno članku 22. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13 i 81/13) do 1. studenoga 2013. godine nastala obveza obračunavanja trošarine smatraju se cigaretama označenim sukladno članku 78. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) i mogu se bez vremenskog ograničenja nalaziti u prometu na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 172.

Odobrenja za korištenje bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga, a koja su donijeta sukladno odredbama članka 43. Pravilnika o trošarinama (»Narodne novine«, broj 64/13, 129/13 i 11/14) ostaju na snazi do ukidanja ili opoziva odobrenja.

Članak 173.

(1) Osobe koje su do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 100/15) upisane u registar trošarinskih obveznika prema članku 81.a Pravilnika o trošarinama (»Narodne novine«, broj 64/13, 129/13, 11/14, 70/14, 157/14, 8/15 i 83/15) dužne su u roku iz članka 45. stavka 1. toga Zakona ishoditi samo odobrenje za poslovanje s duhanskom sirovinom.

(2) Osobe koje su do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 100/15) upisane u registar trošarinskih obveznika prema članku 93.b Pravilnika o trošarinama (»Narodne novine«, broj 64/13, 129/13, 11/14, 70/14, 157/14, 8/15 i 83/15) dužne su u roku iz članka 45. stavka 2. toga Zakona ishoditi samo odobrenje za poslovanje s energentima iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvodima iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje.

Članak 174.

Odredbe članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika u odnosu na strukturu i sadržaj elektroničkih poruka koje se razmjenjuju putem Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda te pravila i postupaka kojih se treba pridržavati prilikom razmjene tih poruka, kao i u odnosu na strukturu papirnatih dokumenata koji se koriste u slučaju nedostupnosti računalnog sustava iz članka 15. i 16. Zakona primjenjivat će se na odgovarajući način i u slučaju donošenja novih provedbenih propisa Komisije kojima se mijenja i dopunjuje Uredba Komisije br. 684/2009.

Članak 175.

Odredbe trošarinskih propisa primjenjivati će se na odgovarajući način u slučaju izmjene carinskih propisa na koje se ti trošarinski propisi pozivaju.

Članak 176.

Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13 i 100/15).

Članak 177.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, broj 64/13, 129/13, 11/14, 70/14, 157/14, 8/15 i 83/15).

Članak 178.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/53

Urbroj: 513-02-1710/1-15-1

Zagreb, 19. studenoga 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG 1 – PRILOG 56


131 02.12.2015 Pravilnik o trošarinama 131 02.12.2015 Pravilnik o trošarinama 131 02.12.2015 Pravilnik o trošarinama