Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini

NN 132/2015 (4.12.2015.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

2480

Na temelju članka 22. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 148/14 i 103/15), ministar financija donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2015. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini (»Narodne novine«, broj 12/15 i 103/15) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja, u podtočki 1.2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem JOPPD izvješća – od 1.1. 2014. godine, iza brojčane oznake vrste doprinosa 8222 dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2016. godine:

-8230

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.2.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dio teksta »do 8222« mijenja se i glasi »do 8230«.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.2.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, iza brojčane oznake vrste doprinosa 8249 dodaju se sljedeće brojčane oznake koje su u primjeni od 1. siječnja 2016. godine:

-8257

Doprinos za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi,

-8265

Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.2.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« u tekstu iza brojčane oznake 8214 dodaju se 8257 i 8265.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.2.3. Kapitalizirani doprinos, iza podtočke 1.2.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaju se sljedeće podtočke:

»1.2.3.2. Kapitalizirani doprinos osiguranika prema posebnom propisu

Vrsta
doprinosa

Podvrsta
doprinosa

Naziv

- 8281

019

Kapitalizirani doprinos osiguranika prema posebnom propisu.

»1.2.3.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Uplate u korist propisanog računa na brojčanu oznaku vrste doprinosa 8281 i podvrstu doprinosa 019 moguće su samo s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje.

»Za prijenos sredstava s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281 i podvrste 019, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste doprinosa 8281, kao podatak drugi podvrsta doprinosa 019 te kao podatak treći OIB Ministarstva financija 18683136487.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.2.4. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti temeljem JOPPD izvješća – od 1. 1. 2014. godine, iza brojčane oznake vrste doprinosa 8788 dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2016. godine:

-8796

Doprinos za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.2.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dio teksta »do 8788« mijenja se i glasi »do 8796«.

U istoj glavi u točki 2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA, u podtočki 2.3. Županijske novčane kazne, mijenja se naziv brojčane oznake vrste prihoda 6319 koji sada glasi:

-6319

Županijske novčane kazne i oduzeta imovinska korist po rješenjima sudaca za prekršaje.

U istoj glavi u točki 3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.3. Gradske i općinske novčane kazne, mijenja se naziv brojčane oznake vrste prihoda 6742 koji sada glasi:

-6742

Gradske i općinske novčane kazne i oduzeta imovinska korist temeljem odluka prekršajnih sudova i drugih prekršajnih tijela.

II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.4. Prihod od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te zakupa za ribnjake, iza DRENJA dodaje se DUBROVAČKO PRIMORJE, iza LUDBREGA dodaje se LUKA, iza LUPOGLAVA dodaje se LJUBEŠĆICA, iza MIKLEUŠA dodaje se MILNA, iza NUŠTRA dodaje se OBROVAC, iza POJEZERJA dodaje se POLAČA, iza STARE GRADIŠKE dodaje se STARI GRAD i iza TROGIRA dodaje se TRPANJ:

IBAN

Grad/Općina

HR2910010051759864410

DUBROVAČKO PRIMORJE

HR2010010051754864416

LUKA

HR1610010051724764418

LJUBEŠĆICA

HR6710010051726764416

MILNA

HR8910010051729664417

OBROVAC

HR1110010051734464411

POLAČA

HR5910010051741364418

STARI GRAD

HR5710010051760164412

TRPANJ

U istoj glavi i istoj točki iza podtočke 3.22.1 »Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaju se nove podtočke:

»3.23. Prihodi od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa

Prihodi od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa uplaćuju se u korist računa grada/općine na čijem području se nalazi građevina kod koje je prilikom gradnje nastao višak iskopa:

IBAN

Naziv računa

HR0810010051700029756

Prihod od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa

3.23.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate na račun prihoda od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi šifru grada/općine s kontrolnim brojem, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave a kao podatak treći broj ugovora sklopljenog s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom (najviše do 5 znamenki).«

III.

U glavi IV. SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE u točki 1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE, u podtočki 1.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem JOPPD izvješća – od 1. 1. 2014. godine, iza brojčane oznake vrste doprinosa 2321 dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2016. godine:

-2330

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dio teksta »do 2321« mijenja se i glasi »do 2330«.

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, iza brojčane oznake vrste doprinosa 2275 dodaju se sljedeće brojčane oznake koje su u primjeni od 1. siječnja 2016. godine.

-2348

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi,

-2356

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« u tekstu iza brojčane oznake vrste doprinosa 2267 stavlja se zarez a iza brojčane oznake 2275 dodaju se 2348 i 2356.

IV.

U glavi V. PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE u točki 1. OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, u podtočki 1.1. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje temeljem JOPPD izvješća – od 1. 1. 2014. godine, iza brojčane oznake vrste doprinosa 8540 dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2016. godine:

-8605

Doprinos za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dio teksta »do 8540« mijenja se i glasi »do 8605«.

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, iza brojčane oznake vrste doprinosa 8451 dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2016. godine:

-8460

Doprinos za zdravstveno osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi.

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.3. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem JOPPD izvješća – od 1. 1. 2014. godine, ispred brojčane oznake vrste doprinosa 8630 dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2016. godine:

-8133

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dio teksta »od 8630« mijenja se i glasi »od 8133«.

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu iza brojčane oznake vrste doprinosa 8575 dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2016. godine:

-8583

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi.

V.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.3, od 1. siječnja 2016. godine, pod rednim brojem:

– 1. Prihodi državnog proračuna, iza brojčane oznake 8222 dodaje se 8230, iza 8249 dodaju se 8257 i 8265 a iza 8788 dodaje se 8796,

– 2. HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje iza brojčane oznake 2313 dodaje se zarez, a iza 2321 dodaju se 2330, 2348 i 2356,

– 7. Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iza brojčane oznake 7986 dodaje se 8133, iza 8451 dodaje se 8460, iza 8575 dodaje se 8583 i iza 8591 dodaje se 8605.

U istoj glavi i istoj točki mijenja se podtočka 9.5. koja sada glasi:

»9.5. Zahtjevi za povrat više uplaćenih prihoda odnosno za preknjiženje prihoda za brojčanu oznaku vrste prihoda 8281 dostavljaju se Hrvatskom zavodu za Mirovinsko osiguranje, Mihanovićeva 3, Zagreb.

Zahtjevi za povrat više uplaćenih prihoda na brojčanu oznaku vrste prihoda 8281 i podvrstu prihoda 019 dostavljaju se Središnjem registru osiguranika, Gajeva 5, Zagreb.«

VI.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA, Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (s primjenom od 1. siječnja 2016. godine osim vrsta prihoda 6319 i 8281 koje se primjenjuju objavom ove izmjene i dopune) i Prilog 4 – POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/14-01/341

Urbroj: 513-05-02-15-14

Zagreb, 27. studenoga 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/grada/općine

IBAN

Oznaka grada/
općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Bjelovaru)

KONČANICA

HR5223400091819900004

199

DARUVAR

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Šibeniku)

KISTANJE

HR5124020061818400007

184

KNIN

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Splitu)

DICMO

HR1525000091807200000

072

SINJ

POSTIRA

HR2623900011835000007

350

SUPETAR

SUĆURAJ

HR4224080021842300008

423

HVAR

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

HR23

HR24

HR26

HR27

HR28

HR29

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

8230

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8257

HR68

8265

HR68

8796

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8281

HR65

HR68

B. Vlastiti prihodi županijskih proračuna

6319

HR23

HR63

E. Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

8133

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8460

HR68

8583

HR68

8605

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA

3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOG, ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA

Račun/naziv računa

Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)

Model

HR05

HR67

HR68

HR0810010051700029756

HR05

Prihod od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa

D. SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE
(od 1. siječnja 2016. godine)

Račun/naziv računa

Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)

Model

HR05

HR68

HR7610010051700036001

2330

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

2348

HR68

2356

HR68

132 04.12.2015 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini 132 04.12.2015 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini