Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama

NN 132/2015 (4.12.2015.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2481

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149 od 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);

b) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Europske unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava te koje, u svrhu određivanja stope sufinancirana za programe ili prioritete Europskog socijalnog fonda, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici;

c) »Korisnik« – javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija;

d) »Nepravilnost« – svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim izdatkom;

e) »Operacija« – projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva« u okviru Operativnog programa;

f) »Povlastica za gospodarski ribolov na moru« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: povlastica);

g) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva;

h) »Ribolovni dan« – svaki kalendarski dan kada se obavlja ribolovna aktivnost;

i) »Subjekt« – fizička ili pravna osoba koja upravlja ili ima poduzeće koje obavlja bilo kakve aktivnosti vezano uz bilo koji stupanj proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište, distribucije i maloprodaje proizvoda ribarstva i akvakulture;

j) »Teški prekršaj« – kršenje koje je kao takvo definirano u relevantnom pravu Europske unije, uključujući u članku 42. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavljanju sustava Zajednice za sprječavanje, odvraćanje od i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni Uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 te o stavljanju izvan snage Uredbi (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) te u članku 90. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22.12.2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1224/2009);

k) »Tijelo za ovjeravanje« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);«

l) »Tijelo za reviziju« –pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske Unije, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za ribarstvo i pomorstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);

m) »Upravljačko tijelo« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za ribarstvo i pomorstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014)

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28.12.2013.), Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi (EZ) br. 1224/2009 i Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347 od 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013).

Predmet potpore

Članak 3.

(1) Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (u daljnjem tekstu: privremena obustava) provodi se u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (u daljnjem tekstu: plivaričarski ribolov).

(2) Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana upravljanja okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (klasa: 022-03/14-04/49, urbroj: 50301-05/25-14-2 od 29. svibnja 2014. godine) i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini (»Narodne novine«, broj 2/2015, 37/2015 i 87/2015).

(3) Privremena obustava u smislu ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (u daljnjem tekstu: Natječaj) je privremena obustava provedena u razdoblju od 1. svibnja 2015. godine u 12:00 sati do 21. svibnja 2015. godine u 12:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika i Natječaja ne dovode u pitanje odredbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja radnih odnosa.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za vrijeme trajanja privremene obustave, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću povlasticu;

b) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću Svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu. U tom smislu podrazumijeva se da je plovilo upisano u hrvatski očevidnik brodica sukladno Pravilniku o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, broj 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012 i 137/2013), odnosno u Upisnik pomorskih ribarskih brodova sukladno Pomorskom zakoniku (»Narodne novine«, broj 181/2004, 76/2007 i 146/2008);

c) iznimno od točke b) ovoga stavka u slučaju da je plovilo bilo u tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovilo, Potvrda Hrvatskog registra brodova o tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;

d) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske;

e) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih u 2013. i 2014. godini;

f) ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu plivaričarskog ribolova;

g) ribarsko plovilo mora imati najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova u 2013. i 2014. godini u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom tijekom istoga razdoblja;

h) korisnik mora imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu te propisima donesenim na temelju istog;

i) članovi posade za koje se traži potpora moraju biti zaposleni na ribarskom plovilu koje je predmet privremene obustave u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka te za vrijeme trajanja privremene obustave, ne dovodeći u pitanje točku j) ovoga stavka;

j) članovi posade za koje se traži potpora, za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove;

k) privremena obustava ne smije biti financirana nikakvim drugim javnim izdacima;

l) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014;

m) pozitivni nalaz izvršene kontrole na terenu.

(2) Neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ukoliko je:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela;

b) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe.

(3) Iznimno od stavka 2. točke a) ovog članka, Zahtjev za potporu može biti prihvatljiv ukoliko je korisniku, u odnosu na plovilo koje je predmet tog Zahtjeva za potporu, dodijeljeno manje od devet kaznenih bodova za teške prekršaje navedene u točkama 1., 2. i 5. Priloga XXX. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 404/2011).

(4) Ukoliko korisnik podnosi više Zahtjeva za potporu za više različitih ribarskih plovila, odredbe stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka se primjenjuju u odnosu na pojedinačna plovila koja su predmet potpore, tj. na pojedinačne Zahtjeve za potporu.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, svi Zahtjevi za potporu koje podnosi korisnik su neprihvatljivi ukoliko je:

a) više od polovice tih Zahtjeva neprihvatljivo temeljem stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka;

b) prosječan broj kaznenih bodova po plovilu, u odnosu na sva plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, neovisno o tome da li su ta plovila predmet potpore, iznosi sedam ili više bodova;

c) korisnik počinio teški prekršaj koji nije vezan uz niti jedno plovilo kojima je taj korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice;

d) bilo kojem od plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, trajno povučena povlastica sukladno članku 129. stavku 2. Uredbe (EU) br. 404/2011 ili gdje je to primjenjivo, te kao rezultat sankcija za teške prekršaje sukladno članku 45. Uredbe (EZ) br. 1005/2008;

e) korisnik počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995 o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.).

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava korisniku.

(2) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(3) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Natječaja.

(4) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 19. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnik ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom perioda privremene obustave ribolovne aktivnosti, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korisnik je mogao uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila premjestiti ribarsko plovilo uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela. Zahtjev za odobrenje se je dostavljao Upravljačkom tijelu na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, a morao je sadržavati opis razloga premještanja ribarskog plovila te naznaku vremena i lokacije premještanja.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika i Natječaja iznose ukupno 3.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 1.500.000,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 1.500.000,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(2) Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija i Republika Hrvatska sudjeluju sa po 50 posto udjela.

Iznos potpore

Članak 7.

(1) Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno članku 95. stavku 2. točki (e) Uredbe (EU) br. 508/2014.

(2) Iznos potpore obračunava se sukladno tablici i uputama iz Priloga II. ovog Pravilnika, koji je njegov je sastavni dio.

(3) Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu.

(4) Potpora se po plovilu može dodijeliti na najviše šest mjeseci u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 8.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku na temelju Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).

(3) Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.

Članak 9.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(3) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(4) Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset dana.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(6) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(7) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Za nepravovremeno podnesene i nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(9) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi na temelju kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista temeljem dodijeljenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu) do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem;

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu).

(4) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Upravljačko ukoliko se dostavlja osobno.

(5) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).

(6) Ukoliko Zahtjevi iz stavka 3. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj (datum, sat, minuta, sekunda).

(7) Ukoliko dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(8) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.

Izdavanje Odluka

Članak 11.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Upravljačko tijelo će izdati odluke po završetku administrativne kontrole Zahtjeva za potporu.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu,

– nepotpunih Zahtjeva za potporu,

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ ispravak,

– utvrđene nepravilnosti, ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom

– negativnog nalaza kontrole na terenu ili onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika,

– utvrđenog sufinanciranja privremene obustave drugim javnim izdacima

(3) U slučaju izdavanja Odluka iz stavka 2. ovoga članka, Rang– lista će se izraditi nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima.

(4) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.

Članak 12.

(1) U slučaju da se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnoga traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Upravljačko tijelo će izdati odluke nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu.

(2) Upravljačko tijelo će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 11. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika.

(3) Odlukom o privremenoj raspodijeli sredstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima Pravilnika i Natječaja, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na Rang-listi.

(4) Rang-lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio Odluka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Završetkom postupka rješavanja po prigovorima na Odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna Rang lista na temelju koje će Upravljačko tijelo donijeti konačne odluke kako slijedi:

a) Odluku o dodijeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 11. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika i radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(6) Rang-lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio konačnih Odluka iz stavka 5. ovoga članka.

Članak 13.

(1) U Odluci o dodjeli sredstava sukladno članku 11. stavku 2. točki a) i članku 12. stavku 5. točki a) ovoga Pravilnika, navodi se iznos potpore temeljem podnesenog Zahtjeva za potporu uz naznaku:

a) iznosa dodijeljenog ovlašteniku povlastice;

b) iznosa dodijeljenog pojedinom članu posade.

(2) Iznosi potpore iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se na račun ovlaštenika povlastice.

(3) Ovlaštenik povlastice dužan je u roku od 30 dana od zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 1. ovoga članka osigurati da članovi posade zaprime iznos potpore koji im je dodijeljen sukladno odluci o dodjeli sredstava, ako je isto primjenjivo.

(4) Ovlaštenik je dužan računovodstveno evidentirati isplate potpore iz stavka 3. ovoga članka na način da bude jasno vidljivo da navedeni iznos predstavlja sredstva potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 14.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro– računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Upravljačko tijelo će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Odluku o odobrenju promjena ili Odluku o odbijanju promjena te po potrebi donijeti izmjenu Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o isplati.

(5) Izmjenom Odluke o dodjeli sredstava i Odluke o isplati iz stavka 4. ovoga članka ne može se promijeniti iznos potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 2. točke a) odnosno članka 12. stavka 5. točke a) te Odlukom o isplati iz članka 18. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov)«.

Izjava o poništenju obveze

Članak 15.

(1) Izjava o poništenju obveze se izdaje u sljedećim slučajevima:

– negativnog nalaza kontrole na terenu,

– utvrđene nepravilnosti ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom,

– kad korisnik ne poštuje odredbe Pravilnika i/ili Natječaja,

– kad korisnik nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava.

(2) Izjava o poništenju obveze se izdaje ukoliko slučajevi iz stavka 1. ovoga članka nastupe nakon izdavanja Odluke dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 2. točke a) odnosno članka 12. stavka 5. točke a), a prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(3) Izjava o poništenju obveze se izdaje i ukoliko korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.

V. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, DONOŠENJE ODLUKE I ISPLATA

Članak 16.

(1) Potpora se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi se Upravljačkom tijelu na način kako je propisano Natječajem, uključujući i propisanu popratnu dokumentaciju.

Članak 17.

(1) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava.

(2) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od deset dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(3) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(4) Ukoliko se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, Upravljačko tijelo će iznos koji je sukladno odluci o utvrđenoj nepravilnosti određen kao nepravilan odbiti od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za nepravilan iznos.

Članak 18.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;

b) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

c) negativnog nalaza kontrole na terenu;

d) nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 17. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika;

e) utvrđene nepravilnosti ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom;

(3) Isplate sukladno Odlukama o isplati vrši Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 19.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Europski revizorski sud i druga nadležna revizorska/nadzorna tijela.

(3) Kontrola na terenu obuhvaćala je kontrolu putem VMS uređaja te kontrolu na terenu, a mogla se je provoditi tijekom čitavog razdoblja navedenog u članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju da ribarsko plovilo ne posjeduje VMS uređaj, kontrola se vršila isključivo kontrolom na terenu.

(5) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na privremenu obustavu ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Posredničkog tijela, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013. kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu III. ovog Pravilnika, i njegov je sastavni dio.

(6) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

(7) Upravljačko tijelo obavještava korisnike o godini od koje počinje teći rok iz stavka 6. ovoga članka.

Članak 20.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, osim ribarskog plovila mogu pregledati i dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju.

(2) Ukoliko se za to ukaže potreba, ovlaštene osobe iz članka 19. stavaka 1. i 2. mogu izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti te prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(3) Korisnik je dužan ovlaštenim osobama iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 21.

(1) Upravljačko tijelo će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika i Natječaja, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se:

a) u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa;

b) u slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Odluka o povratu sredstava iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

(5) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(6) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 6. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(7) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 22.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravljačko tijelo u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Upravljačko tijelo će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

VIII. PRIGOVORI

Članak 23.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na Odluke koje proizlaze iz ovog Pravilnika, i to iz:

– članka 11. stavka 2. točke a) Odluka o dodjeli sredstava,

– članka 11. stavka 2. točke b) i članka 12. stavkom 2. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 12. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

– članka 18. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(3) Korisnik može prigovore iz stavka 2. ovoga članka podnijeti u roku od petnaest dana od dana zaprimanja akata iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Prigovori iz stavka 2. ovoga članka podnose se preporučenom pošiljkom s povratnicom, na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb, uz naznaku: »Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti«.

(5) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 2. ovoga članka u roku od petnaest dana od zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnik.

(6) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/3138

Urbroj: 525-13/1081-15-1

Zagreb, 3. prosinca 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

KRITERIJI ZA ODABIR

u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Opći kriterij:

I. Segment ribolova

Broj bodova

Okružujuća mreža plivarica – srdelara

8

Pridnena povlačna mreža – koća

6

Ostalo

4

Kriteriji prema segmentima:

II. Bruto tonaža plovila

Broj bodova

Okružujuće mreže plivarice – srdelare

≥ 150 GT

15

≥ 100 < 150 GT

14

< 100 GT

13

Pridnene povlačne mreže – koće

≥100 GT

15

≥ 50 < 100 GT

13

≥ 25 < 50 GT

11

≥ 10 <25 GT

9

< 10 GT

7

III. Snaga pogonskog stroja

Broj bodova

Okružujuće mreže plivarice – srdelare

≥ 600 kW

15

≥ 400 < 600 kW

14

< 400 Kw

13

Pridnene povlačne mreže – koće

≥400 kW

15

≥ 200 < 400 kW

13

≥ 100 < 200 kW

11

≥ 50 < 100 kW

9

< 50 kW

7

IV. Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu

Broj bodova

Okružujuće mreže plivarice – srdelare

≥ 800.000 kg

15

≥ 400.000 < 800.000 kg

12

≥ 200.000 < 400.00 kg

9

< 200.000 kg

5

Pridnene povlačne mreže – koće

≥ 50.000 kg

15

≥ 20.000 < 50.000 kg

12

≥ 5.000 < 20.000 kg

9

< 5.000 kg

5

PRILOG II.

IZRAČUN JAVNE POTPORE

u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – sredelarama

Iznos naknade za ovlaštenike povlastice će se izračunavati primjenom formule kako slijedi:

L = P*GT*d

Pri čemu je:

L – ukupni iznos naknade za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti po plovilu;

P – iznos naknade po danu obustave za jedan GT (Tablica 1);

GT – ukupna bruto tonaža plovila za koje se izračunava naknada;

d – broj dana obustave.

Tablica 1. Iznos naknade po danu obustave za jednu bruto tonu za plivaričarski ribolov (P)

Plivaričarski ribolov

Duljina plovila (m)

Iznos naknade po danu obustave
za 1 GT (EUR)

<6

6,92

≥6<12

7,57

≥12<18

11,51

≥18<24

7,34

≥24<40

5,99

≥40

3,11

Premija po članu posade će iznositi 36 eura dnevno (bruto iznos) za svaki kalendarski dan tijekom privremene obustave. Dani tijekom privremene obustave u kojima član posade koristi bolovanje ili godišnji odmor nisu uključeni u izračun premije.

Potpora ovlašteniku i članovima posade se dodjeljuje u protuvrijednosti u kunama, a obračunava se prema mjesečnom tečaju Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi Zahtjev za potporu.

PRILOG III.

UPUTA ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Obveze korisnika

Korisnik je dužan čuvati svu dokumentaciju vezanu uz ulaganje za koje je ostvario potporu te staviti istu na raspolaganje za inspekciju/kontrolu na terenu te ju učiniti dostupnom i/ili istu dostaviti osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima, što uključuje ovlašteno osoblje Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela kako bi se omogućila provjera plaćanja javnog doprinosa korisniku.

Način i oblik čuvanja dokumentacije

Svi popratni dokumenti vezani uz potporu za koju je korisnik ostvario potporu iz Europskog fonda za ribarstvo se čuvaju u izvornicima, osim računovodstvenih podataka koji se mogu čuvati u elektroničkoj verziji, pod uvjetom da takvi računalni sustavi ispunjavaju prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da su pohranjeni dokumenti u skladu s nacionalnim zakonski propisanim zahtjevima i da se u njih može pouzdati u svrhu revizije.

Dokumentacija najmanje sadrži, za svaku operaciju, prema potrebi, tehničke specifikacije i plan sufinanciranja, dokument o odobravanju bespovratnih sredstava, gdje je to potrebno dokumente vezane uz postupke javne nabave, izvješća korisnika i izvješća o provedenim provjerama i revizijama izvršenim nad operacijama.

Navedeni dokumenti moraju biti evidentirani i pohranjeni na način da budu lako dostupni osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima te je korisnik dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o točnoj lokaciji čuvanja navedenih dokumenata putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

Rok čuvanja dokumentacije

Rok za čuvanje i osiguravanje dostupnosti dokumentacije vezane uz izdatke za koje je korisniku isplaćena potpora iz Europskog fonda za pomorstvo najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni završni izdaci operacije. Također, korisnik je dužan dokumentaciju čuvati i osigurati dostupnost iste tijekom cjelokupnog razdoblja provođenja operacije.

132 04.12.2015 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama