Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva

NN 132/2015 (4.12.2015.), Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

2486

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja klasa: 360-01/15-01/156, urbroj: 531-01-15-3, od 21. listopada 2015. godine, Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 14. studenoga 2015. godine, donijela je

STATUT

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom pobliže se uređuju zadaće i poslovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u daljnjem tekstu: Komora), prava i dužnosti članova Komore, tijela Komore i upravljanje poslovima Komore, oblici organiziranja i rada u Komori, oblici strukovnog povezivanja i rada, rad stegovnih tijela i centra za mirenje pri Komori, opći akti Komore i njihovo donošenje, javnost rada Komore, tajništvo Komore, te druga pitanja od značaja za rad Komore.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera građevinarstva, ovlaštenih voditelja građenja građevinske struke, ovlaštenih voditelja radova građevinske struke, te stranih osoba građevinske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe, u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području prostornoga uređenja i gradnje, i posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Komora je pravna osoba javnog prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u upravnom području prostornoga uređenja i gradnje, posebnim zakonom koji uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, i ovim Statutom.

Članak 3.

Članovi Komore su ovlašteni inženjeri građevinarstva, ovlašteni voditelji građenja građevinske struke, ovlašteni voditelji radova građevinske struke i strane osobe građevinske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: članovi Komore), koji u skladu s posebnim propisima obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, te građenja.

Članstvo u Komori je obvezno, i stječe se upisom u odgovarajući imenik Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje, posebnim zakonom koji uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, i ovim Statutom.

Članstvo u Komori prestaje danom brisanja iz odgovarajućeg imenika Komore.

Naziv i sjedište Komore

Članak 4.

Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA.

Naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CROATIAN CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS.

Skraćeni naziv Komore je: HKIG.

Sjedište Komore je u Zagrebu.

Komora se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda.

Znak Komore

Članak 5.

Komora ima svoj znak, čiji izgled utvrđuje Skupština.

Komora je na temelju Ugovora o korištenju žigova Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu zadržala pravo neograničenog raspolaganja žigovima, te njihovog korištenja za namjene za koje su i bili korišteni.

Komora je preuzela korištenje žiga kojim je zaštićen logotip Komore, u sljedećem opisu:

»Logotip (znak) Komore čine likovni elementi povezani u jedinstvenu cjelinu, koja ostvaruje prepoznatljivost i originalnost vizualnog identiteta Komore. Logotip (znak) Komore je kocka, pravilno i sukladno geometrijsko tijelo, raščlanjeno na pet konstrukcijskih segmenata, koji predstavljaju pet strukovnih razreda, te crveni hrvatski kvadrat – segment u bazi kocke. Uz logotip (znak) mogu se navoditi i drugi podaci Komore, kao što je naziv i slično«.

Pečat Komore

Članak 6.

Komora ima tri pečata okruglog oblika, promjera 38 mm, 25 mm i 18 mm s rednim brojem (1) i natpisom: Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb i znakom Komore u sredini.

Pečati se mogu otiskivati u tamnoplavoj i ljubičastoj tinti.

Uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove uprave, Komora koristi pečat s grbom Republike Hrvatske, na aktima (javnim ispravama), koje izdaje u okviru obavljanja javnih ovlasti, te iskaznicama članova Komore.

II. JAVNOST RADA

Članak 7.

Rad Komore je javan.

Komora javnosti i zainteresiranim osobama osigurava pristup informacijama o svom radu u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, i objavama na mrežnim stranicama Komore.

Javnost rada Komore ostvaruje se i suradnjom sa sredstvima javnog informiranja.

Članak 8.

Općim aktom koji donosi Upravni odbor, određuje se koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značaja bilo protivno interesima Komore i njezinih članova.

Podaci dobiveni tijekom postupaka provedenih u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, smiju se upotrijebiti samo sukladno propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka.

Zainteresirane osobe imaju pravo dobiti samo podatke o tome da li je određena osoba upisana u odgovarajući imenik, upisnik ili evidenciju Komore.

III. ZADAĆE I POSLOVI KOMORE

Članak 9.

Komora obavlja određena javna ovlaštenja koja su utvrđena Zakonom.

Komora pored javnih ovlaštenja obavlja sljedeće zadaće i poslove:

1. Promiče graditeljsku struku i inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i trećih osoba, i to:

– poticanjem i organiziranjem nastupa inženjerske struke pred stručnom javnošću

– informiranjem šire javnosti o postignućima graditeljske struke u obavljanju inženjerske djelatnosti

– sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika

– razvijanjem strukovne etike.

2. Razvija jedinstveni sustav organiziranosti u obavljanju inženjerske djelatnosti u okviru poslova i zadataka utvrđenih Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje, i ovim Statutom.

3. Zastupa interese ovlaštenih osoba građevinske struke pred tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave, naročito:

– suradnjom s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave

– sudjelovanjem u radu radnih skupina za izradu zakona i pod zakonskih akata u upravnom području graditeljstva i prostornoga uređenja

– davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i pod zakonskih akata te upućivanjem inicijativa za donošenje novih propisa od interesa za članove Komore

– održavanjem temeljnih principa rada Komore, uključivo između ostalog, edukaciju, unapređenje zakonodavnog okvira, suradnju sa srodnim komorama, udrugama civilnog društva, medijima, sveučilištima i drugim obrazovnim institucijama.

4. Organizira i provodi stručno usavršavanje, organiziranjem i izgradnjom sustava obrazovanja i osposobljavanja za cjeloživotno učenje i mobilnost, te vođenjem evidencija s područja obrazovanja i osposobljavanja.

5. Potiče i sudjeluje u pripremi projekata, te sudjeluje pri oblikovanju gospodarskih sustava i mjera ekonomske politike u području graditeljstva.

6. Potiče izdavačku djelatnosti za potrebe inženjerske djelatnosti.

7. Osniva u skladu sa Zakonom stegovna tijela Komore i Centar za mirenje pri Komori.

8. Pruža pomoć članovima Komore:

– kroz savjetodavne i pravne usluge

– organizacijom seminara i stručnih predavanja, te davanjem stručnih savjeta pri obavljanju djelatnosti

– u realiziranju projekata financiranih od strane Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), i drugih međunarodnih organizacija

– informiranjem o fondovima EU i uvjetima obavljanja inženjerske djelatnosti građevinske struke u državama ugovornicama Europskog gospodarskog prostora.

9. Razvija informacijski sustav Komore, te radi na uvođenju naprednog elektroničkog poslovanja i razmjene informacija za članove Komore, te poslovno informiranje članova Komore i zainteresirane stručne javnosti.

10. Surađuje s odgovarajućim državnim tijelima u provedbi smanjenja pretjeranog opterećenja za pružatelje usluga, te radi na razvoju digitalne e-procedure za podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za pružanje usluga projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i izvođenja u djelatnosti građenja, kroz integrirani sustav e-poslovanja tj. državnu informacijsku strukturu, uvođenjem sustava upravljanja dokumentacijom u skladu sa standardima za upravljanje dokumentima.

11. Rješava tekuća pitanja od značaja za inženjersku djelatnost.

12. Obavlja i druge zadaće određene posebnim zakonima i ovim Statutom.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članak 10.

Članovi Komore su ravnopravni, imaju jednaka prava i dužnosti, te postupaju u skladu sa Zakonom i Statutom Komore.

Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori neposredno u strukovnim sekcijama i posredno preko svojih izabranih predstavnika u tijelima i radnim tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja i rada utvrđenim ovim Statutom.

Rad u tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja temelji se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, te na ravnopravnosti članova u realizaciji njihovih prava i dužnosti.

Član tijela Komore odgovoran je osobno za svoj rad i u skladu sa svojim pravima i dužnostima za rad i odluke tijela Komore čiji je član.

Članak 11.

Izabrani, odnosno imenovani članovi tijela i radnih tijela Komore svoje dužnosti obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, volonterski, osim ako Zakonom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije uređeno.

Za sudjelovanje na sjednicama birani i imenovani članovi tijela, stalnih radnih tijela te drugih radnih tijela Komore, mogu primati naknadu za sudjelovanje u radu kao i naknadu materijalnih troškova prema općem aktu Komore, koji donosi Upravni odbor Komore.

Članak 12.

Prava članova Komore su:

1. izborno pravo u skladu s odredbama Statuta i općeg akta koji utvrđuje izborno pravo

2. sudjelovanje u radu tijela i radnih tijela Komore

3. imenovanja u radna tijela i tijela Komore

4. korištenje pravnih i stručnih usluga Komore

5. prisustvovanje seminarima, simpozijima i ostalim stručnim usavršavanjima, te susretima koje organizira Komora

6. aktivno i pasivno sudjelovanje u provedbi programa stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja

7. obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti

8. slobodno istupanje iz članstva Komore

9. predlaganje i razmatranje pitanja iz područja graditeljske struke

10. nadležnim stegovnim tijelima podnositi prijave za pokretanje stegovnog postupka

11. pred Centar za mirenje iznositi međusobne sporove radi sporazumnog rješavanja putem posredovanja i radi odlučivanja u tim sporovima

12. predlagati donošenje drugih propisa te akata Komore

13. sudjelovati u razmatranju nacrta i prijedloga propisa iz graditeljske djelatnosti, kao i mjera za provedbu istih, i

14. druga prava utvrđena Zakonom i ovim Statutom.

Članak 13.

Dužnosti članova Komore su:

1. pridržavati se odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu jedinstvenih ciljeva komorskog sustava

2. savjesno obavljati funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani

3. redovito obavještavati Komoru, odnosno njezina mjerodavna tijela, te službe Komore o svim podacima odnosno promjenama podataka, koje određuju propisi iz područja gradnje, ovaj Statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene

4. plaćanje upisnine, redovito plaćanje članarine i ostalih naknada utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima Komore, u roku dospijeća

5. u slučaju prestanka članstva u Komori podmiriti sve dospjele obveze prema Komori

6. poštivanje Zakona i drugih propisa koji uređuju poslove članova Komore.

Član Komore koji nije platio članarinu, na način i u rokovima kako je utvrđeno općim aktom Komore, ne može biti član tijela i radnih tijela Komore.

Protiv člana Komore koji nije platio članarinu u visini iznad polugodišnje članarine, provodi se ovršni postupak, te se do podmirenja duga privremeno suspendiraju njegova prava s osnova članstva u Komori.

Vjerodostojnom ispravom za pokretanje ovršnog postupka smatra se izvadak iz poslovnih knjiga Komore izrađen u skladu s odredbama posebnog zakona koji uređuje ovršni postupak.

V. TIJELA KOMORE

Članak 14.

Tijela Komore su:

1. Skupština

2. Nadzorni odbor

3. Upravni odbor, i

4. Predsjednik komore.

Skupština

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom. Skupština ima 85 članova, koji su izabrani na mandat od četiri (4) godine, s pravom ponovnog izbora.

Članak 16.

U Skupštini treba biti osigurana teritorijalna zastupljenost i brojčana razmjernost članova Komore u skladu sa strukovnim određenjem, te provedeno načelo ravnopravnosti spolova.

Kriteriji za odabir članova Skupštine određuju se vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.

U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori, održavanje konstituirajuće sjednice Skupštine te imenovanja u tijela Komore, provode se u godini u kojoj ističe mandat izabranim članovima.

Članak 17.

Skupština:

1. Donosi:

– statut Komore

– program rada Komore

– kodeks strukovne etike Komore

– pravilnik o stegovnom postupanju

– pravilnik o mirenju

– pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga tepriznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija osoba građevinske struke

– poslovnik o radu

– odluku o visini članarine, upisnine i naknada za usluge Komore

– godišnji proračun prihoda i rashoda Komore.

2. Odlučuje o:

– međusobnim odnosima i suradnji s drugim komorama i udrugama radi provedbe programa od zajedničkog interesa

– stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine bez obzira na vrijednost, te obvezno o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna (slovima: jedan milijuna kuna), a na prijedlog Upravnog odbora i o pravnim poslovima čija je pojedinačna vrijednost manja od 1.000.000,00 kuna (slovima: jedan milijuna kuna)

– raspisivanju izbora

– u slučaju potrebe i o drugim pitanjima.

3. Prihvaća godišnji obračun prihoda i rashoda, izvještaj o radu Komore, i izvještaj o radu Nadzornog odbora.

4. Imenuje i razrješava:

– predsjednika Komore

– članove Upravnog odbora na prijedlog predsjednika Komore

– članove Nadzornog odbora na prijedlog predsjednika Komore

– imenuje suce Stegovnog suda, Višega stegovnog suda, te stegovnog tužitelja i zamjenike na prijedlog Upravnog odbora.

5. Utvrđuje Listu izmiritelja na prijedlog Upravnog odbora.

6. Utvrđuje opću politiku rada i djelovanja.

7. Raspravlja:

– o svim tematskim pitanjima od zajedničkog interesa, vezano uz rad, uvjete rada i stručnu problematiku na područjima obavljanja inženjerskih usluga, te u svezi s tim pitanjima donosi stavove i preporuke,

– o ostalim pitanjima u okviru zadaća Komore utvrđenih propisima.

Skupština može donijeti i druge opće akte te osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Skupština odgovara na sva pitanja koja joj upute tijela Komore te može razmatrati svako pitanje iz djelokruga drugih tijela Komore i odlučivati o njemu.

Članak 18.

Sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor, a predsjedava joj predsjednik Komore koji je i predsjednik Skupštine po funkciji.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Član Skupštine koji se ne suglasi s prihvaćenim zaključkom može izdvojiti svoje mišljenje.

Rad Skupštine uređuje se poslovnikom.

Upravni odbor

Članak 19.

Upravni odbor upravlja poslovima Komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 20.

Upravni odbor ima predsjednika i osam (8) članova.

Predsjednik Upravnog odbora je predsjednik Komore.

Članovi Upravnog odbora biraju se iz reda članova Skupštine, na mandat od četiri (4) godine. Član Upravnog odbora je i predsjednik Komore iz prethodnog mandata.

Odluku o izboru članova Upravnog odbora Skupština donosi na prijedlog predsjednika Komore.

Članak 21.

Upravni odbor:

– provodi odluke i zaključke Skupštine

– upravlja poslovima Komore u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

– priprema sjednice Skupštine i prijedloge općih akata koje donosi Skupština

– zauzima stavove i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština

– daje mišljenja o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela državne vlasti i tijela državne uprave

– predlaže nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave donošenje pod zakonskih propisa i drugih akata

– određuje visinu naknada za javno pravne usluge koje pruža Komora (cjenik)

– određuje troškove i naknade za rad stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Komori

– donosi odluku o iznosima naknade, nagrade dnevnica i putnih troškova za članove tijela Komore

– odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 400.000,00 kuna (slovima: četiri stotine tisuća kuna), i to na godišnjoj razini do visine koja je za pojedine namjene osigurana na odgovarajućoj poziciji financijskog plana

– odlučuje o dodjeli nagrade KOLOS

– u ime Komore sklapa ugovor o radu s predsjednikom Komore

– na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava glavnog tajnika Komore

– usklađuje međusobne odnose članova Komore, te rad sekcija Komore

– imenuje i razrješava predsjednika Centra za mirenje pri Komori

– predlaže Skupštini izmiritelje na Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Komori

– imenuje i razrješava tajnika Centra za mirenje pri Komori

– razmatra ugovore o osnivanju zajedničkih ureda

– sastavlja godišnji proračun i završni račun Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini,

– upravlja financijskim poslovanjem Komore

– brine se za unapređenje suradnje s komorama u drugim zemljama te s odgovarajućim stručnim i profesionalnim udrugama u inozemstvu

– utvrđuje program stručnog usavršavanja i nadzire provedbu tog programa,

– imenuje Izborna povjerenstva

– razmatra i predlaže Skupštini godišnje prihode i rashode Komore

– razmatra izvješća o radu i odgovornost tijela Komore čije članove imenuje odnosno tijela koje osniva

– predlaže Skupštini osnivanje povjerenstava kad je to potrebno radi rješavanja pitanja za koja je mjerodavna Skupština

– osniva urede i centre i druge oblike strukovnog djelovanja Komore

– imenuje članove radnih tijela,

– donosi odluku o pokretanju ovršnih postupaka kod neplaćanja članarine, te suspenziju prava člana Komore do podmirenja duga

– donosi odluku o osnivanju trgovačkih društava, udruga i drugih pravnih osoba

– obavlja ostale poslove koji nisu u djelokrugu rada drugih tijela Komore

– donosi plan investicija i plan nabave

– donosi opće akte u skladu s ovim Statutom

– donosi poslovnik o radu

– donosi i druge opće akte koji nisu u nadležnosti drugog tijela u skladu s ovim Statutom.

Upravni odbor rješava i ostala pitanja koja prema Zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima nisu stavljena u djelokrug rada drugog tijela Komore.

Upravni odbor Komore može svoje pojedine ovlasti iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na predsjednika Komore, te na druge osobe.

Članak 22.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Komore, odnosno u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Komore.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Rad Upravnog odbora uređuje se poslovnikom.

Nadzorni odbor

Članak 23.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva (2) člana, koji se biraju na mandat od četiri (4) godine.

Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora donosi Skupština na prijedlog predsjednika Komore.

U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 24.

Nadzorni odbor:

– nadzire provedbu Statuta Komore i drugih općih akata Komore, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore

– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore

– nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Tajništva u skladu sa Statutom Komore i drugim općim aktima Komore

– podnosi Skupštini pisani izvještaj o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Komore.

Nadzorni odbor izvršava i druge poslove za koje ga zaduži Skupština.

Članak 25.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, osim prve konstituirajuće sjednice koju saziva predsjednik Komore.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Nadzornog odbora, zamjenjuje ga najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 26.

Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o radu Nadzornog odbora.

Predsjednik komore

Članak 27.

Predsjednika Komore bira i razrješava Skupština iz redova članova Komore.

Za predsjednika Komore iz redova članova Skupštine može se kandidirati osoba koja:

– ima visoku stručnu spremu, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske struke

– obavlja inženjersku djelatnost najmanje 15 godina

– je aktivna u tijelima Komore najmanje četiri (4) godine

– ima uredno podmirene financijske obveze

– dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

Mandat predsjednika Komore traje četiri (4) godine, i može biti ponovno biran na još jedan mandat.

Predsjednik Komore obavlja svoju funkciju na temelju ugovora o radu ili bez zasnivanja radnog odnosa uz posebnu naknadu za rad.

Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 28.

Predsjednik Komore:

1. predstavlja i zastupa Komoru, odgovora za zakonitost njezina rada te obavlja druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom

2. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora

3. saziva prvu konstituirajuću sjednicu Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i radnih tijela Komore

4. usklađuje aktivnosti tijela i oblike organiziranja rada Komore

5. brine da rad tijela Komore bude u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore

6. ovlašten je zatražiti kontrolu materijalno-financijskog poslovanja, kao i raspolaganja sredstvima Komore

7. u slučaju nefunkcioniranja pojedinog područnog odbora saziva izvanrednu sjednicu Vijeća područnog odbora, te predlaže mjere

8. predstavlja Komoru kada Komora surađuje s tijelima vlasti, državne uprave, drugim komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu

9. raspoređuje financijska sredstva unutar godišnjeg proračuna prihoda i rashoda Komore, i naredbodavac je za njegovo izvršenje

10. predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrješenje glavnog tajnika Komore

11. odlučuje o potrebi službenih putovanja članova Komore

12. odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 400.000,00 kuna (riječima: četiri stotine tisuća kuna), i to na godišnjoj razini do visine koja je za pojedine namjene osigurana na odgovarajućoj poziciji financijskog plana

13. donosi odluke o sklapanju ugovora o radu, te pravima i obvezama iz radnog odnosa

14. ima diskreciono pravo samostalno donijeti akte u provedbi javnih ovlasti, kada to u utvrđenim rokovima ne donesu tijela Komore, te o korištenju istoga prava redovito izvještavati Skupštinu

15. donosi pravilnik o radu i druge opće akte koji uređuju sistematizaciju radnih mjesta, te organizacijske oblike za izvršenje zadaća Tajništva, i druga pitanja vezana za rad Tajništva

16. donosi odluku o imenovanju i razrješenju savjetnika predsjednika Komore

17. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, zakonom ili drugim općim aktima Komore.

Predsjednik Komore može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.

Članak 29.

Predsjednik Komore potpisuje akte i druge odluke koje donose tijela Komore, osim odluka Nadzornog odbora, a kao osoba ovlaštena za zastupanje Komore i ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora.

Predsjednik Komore i osobe koje on ovlasti, imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Komore.

Članak 30.

Predsjednika Komore u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika Komore.

U slučaju da predsjednik Komore ne može više obavljati svoju funkciju, obavlja ju zamjenik predsjednika Komore do raspisivanja izvanrednih izbora za predsjednika Komore. Izbor za predsjednika Komore provodi se do sljedeće redovite Skupštine.

Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se uređuje postupak i način imenovanja i opoziva predsjednika Komore.

Zamjenik predsjednika Komore

Članak 31.

Zamjenik predsjednika Komore u svojem radu neposredno surađuje s predsjednikom Komore, zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komore.

Zamjenika predsjednika Komore iz reda članova Upravnog odbora, imenuje Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore.

Mandat zamjenika predsjednika Komore traje četiri godine.

Izbori za tijela Komore

Članak 32.

Odluku o raspisivanju izbora za članove tijela Komore donosi Skupština.

Članovi Komore svoje pravo da biraju i budu birani u tijela i radna tijela Komore, ostvaruju osobno, i ovo pravo ne mogu prenositi na druge osobe.

Ako se pravovremeno ne provedu izbori za članove Skupštine Komore ili za druga tijela Komore, dosadašnji članovi nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih članova, a najdulje jednu godinu od isteka mandata.

Postupak i način izbora, kriterije i sadržaj odluke za raspisivanje izbora, postupak i način izbora članova Skupštine, imenovanja predsjednika, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora te ostala pitanja od značaja za izbor tijela Komore propisuju se općim aktom, kojeg donosi Skupština.

VI. STRUKOVNI RAD KROZ SEKCIJE, PODRUČNE ODBORE I DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANJA

Sekcije

Članak 33.

Sekcije su osnovni oblik strukovnog povezivanja, organiziranja i strukovnog rada na razini Komore, koje se osnivaju radi usklađivanja i rješavanja stručnih i ostalih pitanja od zajedničkog interesa za svaku pojedinu sekciju.

Odluku o osnivanju te načinu rada sekcija donosi Upravni odbor.

Članstvo u pojedinoj sekciji Komore je dobrovoljno.

Područni odbori

Članak 34.

Komora radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa članova Komore osniva područne odbore za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, uvažavajući princip prostornog i strukovnog povezivanja.

Odluku o osnivanju područnih odbora donosi Upravni odbor.

Način osnivanja i ustroj, teritorijalni obuhvat, kriteriji za određivanje broja područnih odbora, izbor i provođenje statusnih promjena, propisuje se općim aktom koji donosi Skupština.

Radna tijela

Članak 35.

Za razmatranje pitanja od značaja i zajedničkog interesa članova Komore te za izvršenje određenih zadaća Komore, u Komori se mogu osnivati stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela mogu osnivati Skupština, predsjednik Komore, Upravni odbor, i Nadzorni odbor.

Aktom o osnivanju radnih tijela određuje se njihov naziv, djelokrug, zadaća i sastav, te druga pitanja odlučna za rad.

Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva

Članak 36.

Radi raspravljanja i zauzimanja stajališta o najvažnijim pitanjima struke te radi razmatranja pitanja od općeg značenja za rad Komore svake godine održavaju se Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Dane ovlaštenih inženjera građevinarstva saziva Upravni odbor, a pripremu provodi Organizacijski odbor, kojega imenuje Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore.

Na danima ovlaštenih inženjera građevinarstva zaslužnim članovima za doprinos u struci i radu Komore dodjeljuje se nagrada KOLOS.

Drugi oblici organiziranja

Članak 37.

Komora može osnivati trgovačka društva, udruge, i provoditi osnivanja drugih organizacijskih oblika.

Komora je dužna štititi svoja osnivačka prava odgovornim uređivanjem djelatnosti, te neposrednim sudjelovanjem u obnašanju upravljačkih prava.

VII. IMENICI, UPISNICI I EVIDENCIJE

Članak 38.

Komora u obavljanju javnih ovlasti vodi imenike, upisnike i evidencije koji su javne knjige, a isprave koje se izdaju u obavljanju tih poslova javne su isprave.

Komora u okviru javnih ovlasti uspostavlja i vodi:

1. imenike:

– Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva

– Imenik ovlaštenih voditelja građenja

– Imenik ovlaštenih voditelja radova

– Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva, odnosno stranih ovlaštenih voditelja građenja, odnosno stranih ovlaštenih voditelja radova.

2. Upisnike:

– Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja

– Upisnik zajedničkih ureda.

3. Evidencije:

– Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima

– Evidenciju stranih ovlaštenih osoba građevinske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, poslova voditelja projekta gradnje, poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja

– Evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije

– Evidenciju izdanih EU potvrda

– Evidenciju voditelja projekta gradnje

– Evidenciju voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom-tehničara građevinske struke.

Komora pored evidencija iz stavka 2. ovoga članka uspostavlja i vodi:

– Evidenciju o članovima Komore brisanim iz imenika i upisnika

– Evidenciju o stegovnim postupcima

– Evidenciju počasnih članova Komore

– Evidenciju stranih ovlaštenih osoba koji su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radili na projektu od posebnoga kulturnog značaja.

Komora imenike, upisnike i evidencije vodi u računalnom obliku u formatu koji je dostupan e-dozvoli, te u obliku ukoričenih javnih knjiga i digitalnih zapisa, koji se trajno čuvaju.

Članak 39.

Ustroj, oblik i sadržaj javnih knjiga iz članka 38. ovoga Statuta, sadržaj baza podataka javnih knjiga u digitalnom obliku i način vođenja, te tehničku zaštitu podataka, općim aktom propisuje Upravni odbor.

VIII. UPIS U IMENIKE, UPISNIKE I EVIDENCIJE

Strukovni naziv

Članak 40.

Članstvo u Komori i pravo na uporabu strukovnog naziva stječe se upisom u odgovarajući imenik Komore, u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje, posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, i ovim Statutom.

Članak 41.

Član Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Statutom može se upisati u više imenika Komore, odnosno u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva i Imenik ovlaštenih voditelja građenja građevinske struke, i steći pravo na uporabu više strukovnih naziva u obavljanju djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i građenja.

Upisom u imenik ovlaštenih voditelja građenja automatski se stječe pravo za obavljanje poslova ovlaštenih voditelja radova građevinske struke.

Članak 42.

Član Komore za članstvo u Komori dužan je plaćati članarinu, kao redovito godišnje davanje, bez obzira na broj dana u članstvu Komore u tekućoj godini.

Obveza plaćanja članarine dospijeva prvog dana od dana upisa.

Počasni članovi Komore, i članovi Komore u statusu mirovanja, oslobođeni su plaćanja članarine.

Visina i način uplate članarine i upisnine uređuje se općim aktom koji donosi Skupština Komore.

Upis u imenike

Članak 43.

Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, Imenik stranih ovlaštenih osoba građevinske struke, Imenik ovlaštenih voditelja građenja građevinske struke i Imenik ovlaštenih voditelja radova građevinske struke, propisani su Zakonom, posebnim zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje, posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, i ovim Statutom.

U Imenik ovlaštenih voditelja radova građevinske struke mogu se upisati i osobe geoinženjerske i geotehničke struke, koje su u okviru zadaća svoje struke ovlaštene obavljati posebne geotehničke radove, i to:

– pripremne radove

– zemljane radove

– radove na izradi građevinskih konstrukcija koje su povezane s tlom (potporni zidovi, temeljenje i sl.)

– radove na izradi hidrotehničkih dijelova građevina u sklopu zemljanih radova (odvodnja, dreniranje i sl.)

– radove na iskopu i osiguranju iskopa tunela i podzemnih građevina

– injekcijske radove.

Članovi Komore imaju jedinstveno ovlaštenje za obavljanje poslova i djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, i poslova i djelatnosti građenja.

Postupak i način upisa u imenike iz stavka 1. ovoga članka uređuje se općim aktom Komore, koji donosi Upravni odbor.

Upis u upisnike

Članak 44.

Komora u skladu sa Zakonom vodi Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i Upisnik zajedničkih ureda.

U uredu iz stavka 1. ovoga članka zaposlenici ili vanjski suradnici na pojedinim poslovima projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja mogu biti samo suradnici projektanta i/ili suradnici nadzornog inženjera, te ostalo potrebno administrativno osoblje.

Za upis u Upisnike iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada koju utvrđuje Upravni odbor Komore.

Članak 45.

Ovlašteni inženjeri građevinarstva koji poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja obavljaju samostalno u vlastitom uredu ili zajedničkom uredu, dužni su imati ploču pokraj ulaza u zgradu u kojoj su smješteni.

Oblik i obvezatni sadržaj ploče iz stavka 1. ovoga članka općim aktom propisuje Upravni odbor.

Članak 46.

O promjeni mjesta sjedišta ureda u kojem samostalno obavlja poslove ili zajedničkog ureda ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je pisano obavijestiti Komoru najkasnije 15 dana prije namjeravanog preseljenja odnosno otvaranja. Obavijest treba sadržavati podatke o adresi novog sjedišta.

Ovlašteni inženjer građevinarstva koji je preselio sjedište, dužan je na mjestu prijašnjeg sjedišta ostaviti obavijest o preseljenju.

Ovlašteni inženjeri građevinarstva dužni su Komori dostaviti svaku promjenu podataka radi ažurnog vođenja odgovarajućih imenika i upisnika Komore, u roku od najviše 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 47.

Uvjeti te postupak upisa i druga pitanja odlučna za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i Upisnik zajedničkog ureda, uredit će se općim aktom kojeg donosi Upravni odbor.

Upis u evidencije

Članak 48.

Komora u skladu sa Zakonom i u okviru javnih ovlasti ustrojava i vodi evidencije.

O činjenicama o kojima se vodi službena evidencija Komora izdaje uvjerenja, odnosno potvrde u vidu javnih isprava.

Za potvrde odnosno uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada, koju propisuje Upravni odbor.

Zajedničke odredbe za upis u imenike, upisnike i evidencije

Članak 49.

Zahtjev za upis u imenike, upisnike i evidencije podnosi se pisano ili elektronskim putem, na propisanim obrascima.

Na temelju upisa u odgovarajući imenik, članu Komore se izdaje rješenje, iskaznicu i pečat. Iskaznica i pečat su vlasništvo Komore. Članu Komore se za svako pojedino ovlaštenje izdaje pečat i iskaznica.

Veličinu i oblik, te način izdavanja, uporaba i vraćanje iskaznice i pečata uređuje se općim aktom koji donosi Upravni odbor.

Upisom u odgovarajuće imenike i upisnike Komore smatra se da su članovi Komore prihvatili obvezu obavljati poslove u skladu sa Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuju poslovi i djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje, i općim aktima Komore.

Članovi Komore svojim potpisom i otiskom pečata potvrđuju istinitost i točnost proračuna, crteža, izjava, podataka, izvješća, očitovanja i drugih podataka koji su sastavnim dijelovima dokumenata koje izrađuju ili potpisuju u skladu sa zakonima koji uređuju projektiranje i/ili stručni nadzor građenja, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore, te preuzimaju odgovornost za izrađene sadržaje tih dokumenata.

Članovi Komore iskaznicom dokazuju identitet i javne ovlasti u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i građenja u svojstvu ovlaštene osobe.

Tehnička zaštita računalno komunikacijskog sustava

Članak 50.

Tajništvo Komore dužno je provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz imenika, upisnika i evidencija, te provoditi mjere sigurnosti, održavanja i provjere ispravnosti rada osobnih računala i komunikacijskog sustava Komore.

Glavni tajnik Komore određuje sredstva zaštite i imenuje osobe odgovorne za provedbu postupka zaštite računalno komunikacijskog sustava.

IX. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 51.

Članovi Komore nastavljaju upotpunjavati i usavršavati svoje znanje na način kontinuiranog praćenja razvoja graditeljske struke te stjecanja novih znanja i vještina.

Komora stručno usavršavanje organizirano i sustavno provodi kroz programe temeljne i napredne/specijalističke izobrazbe.

Obveznik stručnog usavršavanja bira način ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja.

O stručnom usavršavanju obveznika usavršavanja Komora vodi evidenciju.

Članak 52.

Tajništvo Komore organizira provođenje programa stručnog usavršavanja u skladu sa Zakonom, posebnim zakonima koji uređuju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, te općim aktom kojim se utvrđuje program, uvjeti i način provođenja, te praćenja stručnog usavršavanja članova Komore.

Opći akt iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravni odbor uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za gradnju i prostorno uređenje.

X. STEGOVNA TIJELA I CENTAR ZA MIRENJE

Stegovni sud i Viši stegovni sud

Članak 53.

U stegovnim predmetima protiv članova Komore u prvom stupnju odlučuje Stegovni sud Komore, a u drugom stupnju Viši stegovni sud Komore.

Stegovni sud Komore odlučuje u vijeću od tri suca, a Viši stegovni sud Komore u vijeću od pet sudaca. Predsjednik vijeća mora biti iz reda sudaca redovnih sudova, imenovanih na Listi sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda.

Listu sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština.

Stegovna odgovornost i stegovne mjere

Članak 54.

Za težu i lakšu povredu dužnosti i ugleda članovi Komore odgovaraju u skladu sa Zakonom, Kodeksom strukovne etike, i ovim Statutom.

Za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda člana Komore, izriču se stegovne mjere određene Zakonom.

Pokretanje stegovnog postupka

Članak 55.

Stegovni postupak po službenoj dužnosti pokreće stegovni tužitelj.

Stegovna djela, pokretanje stegovnog postupka, postupak pred stegovnim sudom, uvjeti odgovornosti, stegovne mjere te druga pitanja vezana za rad stegovnih tijela koja nisu uređena Zakonom i ovim Statutom, uredit će se općim aktom koji donosi Skupština.

Centar za mirenje

Članak 56.

Pri Komori djeluje Centar za mirenje.

Centar pruža usluge vezane uz postupak mirenja u kojem jedan ili više izmiritelja pomažu strankama-domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama da zaključe nagodbu u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima o pravima kojima slobodno raspolažu.

Članak 57.

Zaključena nagodba u postupku mirenja pred Centrom za mirenje je ovršna isprava ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi, ako sadrži izjavu obveznika o neposrednom dopuštenju ovrhe-klauzulu ovršnosti, u skladu s propisom koji uređuje mirenje, a stranke se mogu sporazumjeti i da se nagodba sastavi u obliku javnobilježničkog akta, sudske nagodbe ili arbitražnog pravorijeka na temelju nagodbe.

Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, ovrha nagodbe će se odbiti ako sklapanje nagodbe nije dopušteno, ako je nagodba suprotna javnom poretku, ako je sadržaj nagodbe neprovediv ili nemoguć.

Rad Centra za mirenje uređuje se pravilnikom o mirenju kojeg donosi Skupština u skladu sa Zakonom i odredbama propisa koji uređuje mirenje.

XI. POČASNI ČLANOVI

Članak 58.

Komora ima počasne članove.

U znak osobitog i trajnog priznanja za rad na ustroju i organizaciji te unapređenju komorskog sustava i inženjerske djelatnosti, Skupština može na prijedlog predsjednika Komore, jedne trećine (1/3) članova Skupštine ili Upravnog odbora izabrati počasnog člana Komore.

Odluku o izboru odnosno opozivu počasnog člana Komore Skupština donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Počasni članovi Komore pozivaju se na svečane sjednice tijela Komore, a na poziv predsjednika Komore mogu sudjelovati u radu i drugih tijela Komore. Počasni članovi Komore nemaju pravo odlučivanja.

Članak 59.

U iznimnim slučajevima, ako počasni član svojim ponašanjem šteti ugledu Komore, Skupština može na prijedlog predsjednika Komore, jedne trećine (1/3) članova Skupštine ili Upravnog odbora opozvati izbor za počasnog člana Komore.

XII. KOLOS nagrada Komore

Članak 60.

Komora može članovima Komore, kao i drugim pojedincima i institucijama dodijeliti nagradu za izuzetna dostignuća i zasluge u razvoju i promicanju inženjerske djelatnosti i Komore u zemlji i inozemstvu, doprinosu graditeljskoj struci te razvoju građevinske djelatnosti.

KOLOS je nagrada Komore, koja se dodjeljuje u modelu statue prema idejnom rješenju autora Ivice Propadala, u skladu s Odlukom Upravnog odbora od 17. siječnja 2011. godine.

Uvjeti, postupak i način dodjele nagrade Kolos, uređuje se općim aktom koji donosi Upravni odbor.

XIII. SURADNJA S TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE, KOMORAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU, MEĐUNARODNIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Članak 61.

Komora surađuje s tijelima vlasti, državne uprave i drugim organizacijama.

Komora suradnju s tijelima iz stavka 1. ovoga članka u postupku izrade propisa iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja ostvaruje:

– sudjelovanjem u radu radnih skupina za izradu zakona i pod zakonskih akata u upravnom području graditeljstva i prostornoga uređenja

– davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i pod zakonskih akata te upućivanjem inicijativa za donošenje novih propisa od interesa za članove Komore.

Članak 62.

Komora u cilju realizacije interesa članova Komore, može surađivati s drugim komorama u zemlji i inozemstvu, udruženjima i drugim sličnim asocijacijama u zemlji i inozemstvu.

Komora surađuje sa znanstvenim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama te njihovim zajednicama radi primjene stručnih i znanstvenih dostignuća u području graditeljstva.

XIV. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 63.

Opći akti Komore su statut, kodeks strukovne etike, pravilnici, poslovnici i drugi opći akti koje u okviru svoje nadležnosti i djelokruga rada donose tijela Komore.

Akte iz stavka 1. ovoga članka potpisuje predsjednik Komore, osim akata Nadzornog odbora koje potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 64.

Inicijativu za donošenje statuta, kodeksa strukovne etike, pravilnika, poslovnika, i drugih općih akata te za izmjene i dopune istih akata mogu dati predsjednik Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, i jedna četvrtina (1/4) članova Skupštine.

Inicijativa iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor prihvati inicijativu, prosljeđuje je radnom tijelu Komore nadležnom za normativne poslove koji u suradnji s glavnim tajnikom Komore izrađuje Nacrt prijedloga akta čije se donošenje ili izmjene ili dopune, traže.

Dostavljeni Nacrt akta raspravit će Upravni odbor, te se po okončanoj raspravi izrađuje Konačni prijedlog akta.

Konačni prijedlog akta utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga nadležnom tijelu Komore na donošenje.

Članak 65.

Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Komore, a u Narodnim novinama kada je to propisano Zakonom ili tim općim aktom.

Opći akti Komore stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a iznimno može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku,

XV. TAJNIŠTVO KOMORE

Članak 66.

Za obavljanje stručnih, pravnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova, te za redovito i tekuće poslovanje Komora ima Tajništvo.

Organizacija Tajništva Komore treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadataka Komore, utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima Komore.

Radom Tajništva Komore upravlja glavni tajnik Komore.

Upravni odbor može obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih ili pravnih poslova, ugovorom povjeriti nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Radi davanja stručne pomoći i određenih poslovnih usluga članovima Komore, u Komori se mogu osnivati posebni uredi i centri.

Ustroj, rad i organizacija, te ostala pitanja vezana za rad Tajništva propisuje se pravilnikom o radu i drugim općim aktima koje donosi predsjednik Komore.

XVI. FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA KOMORE

Članak 67.

Komora određuje sredstva potrebna za rad Komore godišnjim proračunom prihoda i rashoda na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadaća iz programa rada Komore, troškova potrebnih za rad tijela, radnih tijela i tajništva Komore, te drugih predvidivih tekućih troškova.

Plan prihoda i rashoda Upravni odbor donosi u obliku prijedloga, najkasnije do kraja tekuće godine, a Skupština ga prihvaća najkasnije do kraja mjeseca siječnja sljedeće godine.

Ako Skupština do roka iz stavka 4. ovoga članka ne donese financijski proračun, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju Komore za prvo tromjesečje proračunske godine, te do kraja tog tromjesečja donijeti financijski proračun Komore za tekuću godinu.

Članak 68.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Komore osiguravaju se od:

1. upisnina, članarina, vlastitih prihoda Komore

2. novčanih kazni izrečenih u stegovnim postupcima protiv članova Komore

3. naknada troškova stegovnog postupka

4. naknada za usluge koje pruža Komora

5. donacija

6. prihoda od obavljanja javnih ovlasti

7. ostalih prihoda iz drugih izvora.

Sredstvima Komore iz stavka 1. ovoga članka financira se:

1. promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa članova Komore

2. promicanje i sudjelovanje u razvijanju sustava stručnog usavršavanja

3. obavljanje poslova i zadataka Komore, te izvršavanje javnih ovlasti

4. materijalno kadrovski uvjeti za rad

3. ostale potrebe u skladu s općim aktima i odlukama tijela Komore.

Odluku o osobama ovlaštenima za raspolaganje novčanim sredstvima Komore donosi Upravni odbor.

Članak 69.

U pravnom prometu s trećim osobama Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.

U pravnom prometu s trećim osobama Komora za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

XVII. ZAŠTITA ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

Članak 70.

Prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskog i registraturnog gradiva uređuju se općim aktom koji donosi Upravni odbor.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

Komora je dužna uskladiti organizaciju i opće akte s odredbama ovoga Statuta i Zakona, te posebnih zakona koji uređuju djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje, i zakona koji uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, najkasnije do 25. travnja 2016. godine.

Komora je dužna u trgovačkom registru Trgovačkog suda izvršiti usklađenje djelatnosti sa Zakonom, u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Članak 72.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta predsjednik Komore, Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Vijeća područnih odbora, stegovni tužitelji, suci Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda, izabrani i imenovani prema odredbama Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (»Narodne novine« br. 52/09., 4/12. i 81/13.), nastavljaju s radom do isteka mandata 2018. godine, odnosno do isteka roka na koji su imenovani.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaju s radom tijela i radna tijela Komore osnovana do dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Članak 73.

Do dana stupanja na snagu općih akata koji se donose na temelju ovlasti iz ovoga Statuta, i dalje se primjenjuju važeći opći akti potrebni za rad Komore koji su doneseni na temelju Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (»Narodne novine« br. 52/09., 4/12. i 81/13.), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona i ovoga Statuta.

Članak 74.

Tumačenje pojedinih odredaba ovoga Statuta daje Upravni odbor.

Članak 75.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva (»Narodne novine« br. 52/09., 4/12. i 81/13.).

Članak 76.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-01/15-01/81

Urbroj: 500-00-15-2

Zagreb, 14. studenoga 2015.

Predsjednik

Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Zvonimir Sever, dipl. ing. građ., v. r.

132 04.12.2015 Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva