Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima

NN 133/2015 (9.12.2015.), Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2490

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O RADU ODJELA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način rada odjela za podršku žrtvama i svjedocima (u daljnjem tekstu: Odjel) osnovanih na županijskim sudovima i postupak osiguranja podrške žrtvama i svjedocima.

(2) Ovim Pravilnikom uređuje se i način odabira, edukacije i organizacije rada volontera koji volontiraju u Odjelu, te njihove zadaće i ovlasti.

Članak 2.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Emocionalna podrška predstavlja takav oblik komunikacije kojom se nastoje ublažiti emocije koje utječu na tjelesne funkcije i kognitivne sposobnosti, a koje otežavaju svjedočenje, nastoji osigurati bolje razumijevanje situacije i tijek sudskog postupka, te nastoji olakšati postupak svjedočenja i osigurati kontinuitet rasprave. Emocionalna podrška je oblik komunikacije zahvaljujući kojem osoba stječe osjećaj prihvaćanja, sigurnosti i mogućnost slobodnog iznošenja svojih briga, strahova, nelagode i drugih emocija koje osjeća vezano za proces svjedočenja i koje su povezane s boravkom na sudu, a kao posljedicom preživljene traume uzrokovane počinjenim kaznenim djelom ili prekršajem.

2. Pružanje općih procesnih informacija žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji u prethodnom, kaznenom i prekršajnom postupku odnosi se na pružanje informacija o pravima žrtava i svjedoka utvrđenih posebnim propisima. Pružanje praktičnih informacija žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji odnosi se na informacije o tijeku prethodnog, kaznenog i prekršajnog postupka, te ulozi sudionika u postupku. Praktična informacija uključuje i pružanje informacija o tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva, koje pružaju različite oblike pomoći u skladu s potrebama žrtava i svjedoka. Praktična pomoć uključuje pratnju svjedoka i žrtava kroz prostorije suda.

3. Info pult je informacijski punkt koji se postavlja u sudu, na kojem volonteri žrtvama i svjedocima osiguravaju opće procesne, tehničke i praktične informacije.

4. Voditelj odjela je osoba u Odjelu koja rukovodi i koordinira radom Odjela.

Članak 4.

Poslovi podrške osim u sudu mogu se provoditi i izvan prostorija suda u suradnji s drugim državnim tijelima.

Članak 5.

Poslovi podrške žrtvama i svjedocima utemeljeni su na načelima poštivanja dostojanstva osobe uključene u sustav podrške.

Članak 6.

(1) Službenici u Odjelu pružaju podršku žrtvama i svjedocima kao i članovima njihovih obitelji tijekom prethodnog i kaznenog postupka, prije i tijekom pokretanja prekršajnog postupka.

(2) Podrška može biti pružena i nakon pravomoćnog dovršetka postupka.

Članak 7.

U obavljanju poslova podrške, službenici Odjela surađuju s policijom, državnim odvjetništvom, ministarstvom nadležnom za poslove pravosuđa, tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva te stručnjacima koji se bave promocijom prava i pružanjem pomoći žrtvama.

Članak 8.

U radu Odjela mogu sudjelovati volonteri, kao neposredni pružatelji podrške.

II. OPĆI, STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI SLUŽBENIKA ODJELA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Članak 9.

Poslovi podrške žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji obuhvaćaju:

– pružanje emocionalne podrške

– pružanje općih procesnih informacija o pravima žrtava i svjedoka u prethodnom, kaznenom i prekršajnom postupku, u skladu s odredbama posebnih propisa

– pružanje tehničkih i praktičnih informacija te pomoć u snalaženju u zgradi suda

– upućivanje na specijalizirane institucije ovisno o potrebama žrtava, svjedoka i osoba u njihovoj pratnji (članova obitelji, skrbnika)

– posredovanje u kontaktu sa službenicima suda

– pomoć u organizaciji dolaska na sud žrtvama i svjedocima u predmetima ratnih zločina.

Članak 10.

(1) Opći i stručni administrativni poslovi službenika Odjela za podršku su:

1. zaprimanje informacija o pozvanim žrtvama i svjedocima

2. dogovaranje pružanja podrške temeljem ostvarenog kontakta sa žrtvom ili svjedokom, kad je po nalogu suca, uputi državnog odvjetnika ili prema informacijama dostavljenim od strane drugih tijela ili organizacija civilnog društva potrebno osigurati podršku

3. organiziranje i pružanje emocionalne podrške, te općih procesnih, tehničkih i praktičnih informacija

4. kontaktiranje telefonskim putem svih žrtava i svjedoka ratnih zločina, te ostalih žrtava i svjedoka po nalogu suca i po uputi državnog odvjetnika

5. dogovaranje prijevoza žrtava i svjedoka u predmetima ratnih zločina, i ostalih žrtava u iznimnim situacijama, a po procjeni službenika za podršku

6. odgovaranje na upite u pisanom i usmenom obliku

7. vođenje evidencije pružene podrške i popunjavanje standardiziranih obrazaca Odjela

8. izrada tromjesečnih izvješća o radu

9. standardiziranje postupanja službenika za podršku

10. izrada pisanih materijala za edukacije volontera, te uputa i obrazaca za rad

11. pravovremeno i redovno održavanje sadržaja o aktivnostima i radu Odjela, objavljenih na internetskoj stanici suda

12. sudjelovanje u organiziranim oblicima stručnog usavršavanja (edukacije, supervizija, radionice, stručni i znanstveni skupovi, kongresi, konferencije, okrugli stolovi i slično)

13. suradnja s državnim odvjetništvima, policijom, tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva

14. predstavljanje rada Odjela, provođenje promidžbe sustava podrške te organiziranje i održavanje prezentacija u svrhu regrutacije volontera

15. zagovaranje i promoviranje prava žrtava i svjedoka, ukazivanjem na njihov položaj u sustavu te na mogućnosti i obaveze postupanja prema žrtvama

16. sudjelovanje u radnim skupinama za izradu propisa, akata i drugih dokumenata koji se odnose na prava žrtava i svjedoka

17. obavljanje drugih stručnih i administrativnih poslova po nalogu predsjednika suda.

(2) Poslovi službenika Odjela vezani uz odabir, edukaciju i organizaciju rada volontera su:

1. regrutacija, odabir, edukacija i koordinacija rada volontera

2. organiziranje i provođenje osnovne i tematskih edukacija (u suradnji s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa i organizacijama civilnog društva te drugim organizacijama s kojima Odjel surađuje) sukladno zahtjevima poslova koje volonteri obavljaju

3. izrada uputa za rad i upoznavanje volontera s pravima i obvezama sukladno propisima o volonterstvu i ugovoru o volontiranju

4. pribavljanje pisane suglasnosti volontera u svrhu pribavljanja posebnog uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije

5. pribavljanje posebnog uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije za volontera

6. komunikacija s volonterima vezano za utvrđivanje rasporeda dežurstava, izrada rasporeda dežurstava volontera, te evidencija volonterskih sati

7. redovni nadzor i podrška volonterima u njihovu radu analizom dnevnika rada i organiziranjem redovnih sastanaka i supervizije (u suradnji s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa), kao i svakodnevnim nadgledanjem njihova rada

8. izdavanje pisane potvrde o volontiranju, na zahtjevu volontera izdavanje propisane potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem, te prema zaslugama volontera izdavanje preporuke

9. podnošenje godišnjeg izvješća nadležnom tijelu, sukladno propisima o volonterstvu

10. mjesečna dostava podataka ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa o volonterima i volonterskim satima.

III. POSTUPANJE ODJELA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Članak 11.

Sudski poziv sadrži obavijest o postojanju Odjela, s kratkim opisom poslova koje Odjel obavlja i podacima za kontakt, na temelju kojih se žrtve i svjedoci mogu telefonskim, pisanim ili putem elektroničke pošte obratiti službenicima Odjela.

Članak 12.

(1) Odjel utvrđuje potrebu za podrškom i osigurava podršku žrtvama i svjedocima na temelju naloga suca, upute državnog odvjetnika ili drugih podataka koje sud i državno odvjetništvo dostavljaju Odjelu u pisanom obliku, kao i na temelju podataka koji se nalaze u ročišniku suda ili u informacijskom sustavu suda. Podrška se osigurava i na temelju zahtjeva žrtava i svjedoka, članova njihovih obitelji kao i organizacija kod kojih je žrtva u tretmanu.

(2) Podaci o žrtvama i svjedocima koji se dostavljaju Odjelu odnose se na: broj predmeta, ime i prezime okrivljenika, naziv kaznenog djela ili prekršaja, datum i vrijeme održavanja ispitivanja, dokaznog ročišta, optužnog vijeća, pripremnog ročišta odnosno rasprave, ime i prezime, te adresu žrtve/svjedoka, ime i prezime suca/predsjednika vijeća koji vodi predmet.

Članak 13.

(1) Na temelju prikupljenih podataka o zakazanim raspravama, dokaznim ročištima, optužnim vijećima i pripremnim ročištima službenici Odjela planiraju pružanje podrške.

(2) Odjel određuje raspored dežurstva volontera temeljem procijenjene potrebe za podrškom.

Članak 14.

(1) Pružanje emocionalne podrške i općih procesnih, tehničkih i praktičnih informacija žrtvama i svjedocima osigurava se u neposrednom kontaktu, putem telefona ili u pisanom obliku.

(2) Radi osiguranja informacija iz stavka 1. ovog članka Odjel može u sudu organizirati Info pult.

Članak 15.

Službenici Odjela ovlašteni su informacije o zdravstvenom i psihofizičkom stanju, koje mogu otežati svjedočenje žrtve i svjedoka, prenijeti sucu odnosno državnom odvjetniku.

Članak 16.

Prilikom pružanja emocionalne podrške i općih procesnih, tehničkih i praktičnih informacija, službenici Odjela i volonteri ne smiju razgovarati sa žrtvama i svjedocima o sadržaju njihova iskaza, niti ih upućivati što će i kako iskazivati.

Članak 17.

Službenici Odjela dužni su sudjelovati u oblicima stručnog usavršavanja na koje ih uputi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Članak 18.

Voditelj Odjela izrađuje i potpisuje akte koji se odnose na izvještavanje o radu Odjela, preporuke za volontere, te odgovore na upite svjedoka i žrtava koji su u nadležnosti Odjela.

Članak 19.

(1) Odjel vodi evidenciju o zahtjevima za pružanje podrške, o svim oblicima pružene podrške te odrađenim volonterskim satima.

(2) Odjel jednom mjesečno dostavlja podatke o volonterima i odrađenim volonterskim satima ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

(3) Odjel izrađuje tromjesečne izvještaje o radu na propisanom obrascu (obrazac 1) koje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Članak 20.

Odjel u radu koristi obrasce: tromjesečni izvještaj (obrazac 1), suglasnost volontera (obrazac 2), obrazac volonterske iskaznice (obrazac 3), koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 21.

Sud kao organizator volontiranja dužan je izvijestiti nadležno tijelo o obavljenim volonterskim aktivnostima u skladu s propisima o volonterstvu.

IV. POSTUPAK ODABIRA, EDUKACIJE I ORGANIZACIJE RADA VOLONTERA

Članak 22.

(1) Sudovi su organizatori volontiranja, koji aktivno sudjeluju u regrutaciji, odabiru i edukaciji volontera, te koordiniraju i nadziru njihov rad.

(2) Sudovi kao organizatori volontiranja dužni su pridržavati se obveza i standarda koji za njih proizlaze iz propisa o volontiranju.

Članak 23.

Poslovi koje obavljaju volonteri određeni su ugovorom koji volonteri sklapaju sa sudom, a mogu obuhvaćati: pružanje emocionalne podrške svjedocima i žrtvama prije, tijekom i nakon svjedočenja, pružanje općih procesnih, tehničkih i praktičnih informacija, odgovaranje na telefonske upite, praćenje svjedoka i žrtava kroz prostorije suda, upućivanje svjedoka i žrtava na druge institucije i organizacije ovisno o njihovim potrebama, te pružanje drugih informacija i podrške svjedocima na Info pultu.

Članak 24.

Ovisno o potrebi za angažiranjem volontera, sud periodično pokreće postupak selekcije i edukacije volontera promoviranjem rada Odjela na odgovarajućim studijima, te suradnjom s regionalnim volonterskim centrima, organizacijama civilnog društva i medijima.

Članak 25.

Osobe zainteresirane za volontiranje u Odjelu prijavljuju se ispunjavanjem Prijavnog obrasca koji je dostupan na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i županijskih sudova.

Članak 26.

(1) Osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti osobe koje žele volontirati u Odjelu su:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđivane

– da su osnovno zdravstveno osigurane

– da imaju stečenu najmanje srednju stručnu spremu i najmanje godinu dana radnog iskustva, a za studente da imaju završenu najmanje drugu godinu studija

– drugi uvjeti za volontiranje sukladno odredbama Zakona o volonterstvu.

(2) Uvjeti iz stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovog članka dokazuju se uvjerenjem suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđivana i važećom zdravstvenom iskaznicom.

(3) Prijavi za selekcijski postupak kandidati su dužni priložiti pisanu suglasnost za pribavljanje uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (obrazac 2).

Članak 27.

(1) Osobe koje zadovolje uvjete iz članka 26. ovog Pravilnika pristupaju selekcijskom postupku koju provodi ispitna komisija.

(2) Ispitnu komisiju iz stavka 1. ovog članka čine službenici Odjela, a prema potrebi i jedan predstavnik volontera i jedan službenik ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Komisijom koju imenuje sud predsjedava službenik Odjela. Komisija donosi odluke većinom glasova.

(3) Tijekom selekcijskog postupka kod svakog kandidata procjenjuju se: komunikacijske i prezentacijske vještine, mogućnost rada u stresnim i emocionalno zahtjevnim situacijama, sklonost timskom radu, odgovornost i ozbiljnost, želja za stjecanjem novih znanja, vještina i iskustava, kreativnost u pronalaženju rješenja, pokazan interes za radom s osobama svih životnih dobi i socijalnih statusa, odgovarajuća motivacija za volontiranje u Odjelu.

(4) Kod kandidata se posebno vrednuju prethodno radno iskustvo koje uključuje rad s ljudima i volontersko iskustvo.

Članak 28.

Selekcijski postupak sastoji se od: analize sadržaja Prijavnog obrasca, selekcijskog intervjua, prema potrebi psihološkog testiranja, trodnevne osnovne edukacije, praktične pripreme za volontiranje, završnog razgovora u svrhu evaluacije selekcijskog postupka i prema potrebi radionice grupne psihološke procjene.

Članak 29.

Vještine i iskustva iz članka 27. stavka 3. ovog Pravilnika utvrđuju se na selekcijskom intervjuu koji se provodi pomoću standardiziranog obrasca.

Članak 30.

Prema procjeni članova ispitne komisije, a u svrhu selekcije, može se provesti psihološko testiranje kandidata, koje provode službenici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 31.

(1) Kandidate koji prema procjeni članova ispitne komisije posjeduju odgovarajuće vještine i iskustva Odjel će pozvati na sudjelovanje u trodnevnoj osnovnoj edukaciji, čije pohađanje je obavezno.

(2) Trodnevna osnovna edukacija obuhvaća pravni, psihološki i praktični aspekt podrške žrtvama i svjedocima.

(3) Edukaciju provode službenici Odjela u suradnji sa službenicima ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, a za pojedine tematske cjeline mogu se angažirati i drugi stručnjaci.

(4) Po završetku osnovne edukacije kandidati popunjavaju standardizirane evaluacijske obrasce.

(5) Ako službenici Odjela tijekom provođenja osnovne trodnevne edukacije procijene da kandidat nije u mogućnosti adekvatno udovoljiti zahtjevima volontiranja u Odjelu, o tome će obavijestiti kandidata u evaluacijskom razgovoru i završiti selekcijski postupak kao neuspješan.

Članak 32.

(1) Nakon osnovne edukacije slijedi praktična priprema za volontiranje koja se provodi na način da kandidat sudjeluje u pružanju podrške uz mentorstvo službenika Odjela ili iskusnijeg volontera kako bi se kandidat osposobio za samostalno pružanje podrške.

(2) Trajanje praktične pripreme ovisi o procjeni službenika Odjela, a obuhvaća najmanje šest dolazaka i provedbu praktične pripreme u Odjelu tijekom jednog mjeseca, uključujući i obvezu praćenja sudskih rasprava.

(3) Ako službenici Odjela tijekom provođenja praktične pripreme procijene da kandidat nije u mogućnosti na odgovarajući način udovoljiti zahtjevima volontiranja u Odjelu, o tome će obavijestiti kandidata u evaluacijskom razgovoru i završiti selekcijski postupak kao neuspješan.

Članak 33.

Prema potrebi i procjeni službenika Odjela, a u svrhu dodatne selekcije kandidata, može se organizirati i radionica grupne psihološke procjene kandidata u suradnji sa službenicima ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa ili organizacijama civilnog društva s kojima Odjel surađuje.

Članak 34.

S kandidatima koji su zadovoljili sve propisane uvjete, prije sklapanja ugovora o volontiranju obavlja se završni razgovor u svrhu evaluacije selekcijskog postupka, te procjene spremnosti i zainteresiranosti kandidata za volontiranje u Odjelu.

Članak 35.

(1) Ugovorom o volontiranju volonteri se obvezuju na volontiranje u Odjelu u trajanju od najmanje šest mjeseci bez prekida.

(2) Ako je volonter zbog objektivnih razloga spriječen volontirati u kontinuitetu od neprekidno šest mjeseci, dužan je ponovno pohađati trodnevnu osnovnu edukaciju iz članka 31. ovog Pravilnika.

Članak 36.

Volonteri dolaze u sud u svrhu volontiranja u skladu sa svojim mogućnostima i slobodnim vremenom, ali najmanje jednom mjesečno u trajanju od najmanje tri sata, što su im službenici Odjela dužni osigurati.

Članak 37.

Volonteri su dužni sudjelovati u edukacijama na koje ih uputi Odjel.

Članak 38.

Volonteri su dužni voditi dnevnik rada i evidentirati vrijeme provedeno u sudu.

Članak 39.

Odjel volonteru izdaje volontersku iskaznicu, koju izrađuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (obrazac 3) i koja predstavlja identifikacijski dokument kojim se volonteru omogućava neometano kretanje u zgradi suda.

Članak 40.

Ugovor o volontiranju prestaje volonteru koji nije volontirao u periodu duljem od šest mjeseci, a nije opravdao spriječenost za volontiranje, kao i u drugim slučajevima koje propisuje Zakon o volonterstvu.

Članak 41.

(1) Po prestanku volontiranja Odjel volonteru izdaje potvrdu o volontiranju koja može biti u obliku volonterske knjižice ili drugog dokumenta sukladno odredbama Zakona o volonterstvu.

Volonterske knjižice osigurava ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(2) Sukladno odredbama Zakona o volonterstvu Odjel na zahtjev volontera izdaje Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem.

(3) Na zahtjev volontera, Odjel može izdati preporuku volonteru prema individualnim zaslugama i ostvarenim rezultatima volontera.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/143

Urbroj: 514-08-15-02

Zagreb, 25. studenoga 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac 1.

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ

Institucija:

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA
I SVJEDOCIMA

ŽUPANIJSKI SUD U ________________

Izvještaj za mjesece:

Od:

Do:

Izvješće sastavio/la:


UKUPAN BROJ RASPRAVA/ ISTRAŽNIH ROČIŠTA/ ISPITIVANJA:


   Županijski sud u ____________________

                

   Općinski sud u _____________________


   Prekršajni sud u _____________________


   ODO _____________________________


   ŽDO _____________________________


   Policija


UKUPAN BROJ ŽRTAVA/SVJEDOKA:

   – Info pult

   – Podrška za opće upite bez sudskog poziva


PRATNJA UKUPNO (za djecu i odrasle, za sva tijela):


   Županijski sud u ____________________


   Pratnja


   Općinski sud u _____________________


   Pratnja


   Prekršajni sud u ____________________


   Pratnja


   ODO ____________________________


   Pratnja


   ŽDO ____________________________


   Pratnja


   Policija __________________________


   Pratnja


UKUPAN BROJ S/Ž RATNIH ZLOČINA:


UKUPAN BROJ S/Ž RATNIH ZLOČINA ISPITANIH PUTEM VIDEO KONFERENCIJSKE VEZE:


UKUPAN BROJ DJECE SVJEDOKA (za sva tijela):


Pratnja (ukupno za sva tijela):


Podrška djeci – Županijski sud u _________________


Pratnja


Podrška djeci – Općinski sud u __________________


Pratnja


Podrška djeci – Prekršajni sud ___________________


Pratnja


DJECA U PRATNJI RODITELJA (djeca koja nisu svjedoci)


UKUPAN BROJ TELEFONSKIH POZIVA Ž/S (uključujući djecu i odrasle)


UKUPAN BROJ UPITA UPUĆEN ELEKTRONSKOM POŠTOM:


UKUPAN BROJ VOLONTERA KOJI SU PRUŽILI PODRŠKU:


UKUPAN BROJ VOLONTERSKIH SATI:


UKUPAN BROJ SATI PRIPREME ZA VOLONTIRANJE:


SAŽETAK AKTIVNOSTI ODJELA:

(provedene aktivnosti, kontakti s medijima, drugim ustanovama i nevladinim organizacijama, problemi, itd.)

ŽUPANIJSKI SUD U ___________

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

                          TEL:___________

e- mail: ______________________


Obrazac 2.

SUGLASNOST

kojom ja, __________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime, OIB, adresa)

pristajem da Županijski sud u _____________ kao organizator volontiranja, za mene može pribaviti posebno uvjerenje o mojim podacima iz kaznene evidencije sukladno posebnom propisu, te druge dokaze da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. Zakona o volonterstvu (NN 58/07, NN 22/13).

Mjesto i datum:

______________________

Ime i prezime volontera:

______________________

Vlastoručni potpis volontera:

______________________


Obrazac 3.

OBRAZAC VOLONTERSKE ISKAZNICE

133 09.12.2015 Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima 133 09.12.2015 Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima 133 09.12.2015 Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima 133 09.12.2015 Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima 133 09.12.2015 Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima