Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje procjene

NN 133/2015 (9.12.2015.), Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje procjene

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2503

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 113. stavka 11. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. prosinca 2015. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIMJENU PRILAGODBE ZA VOLATILNOST NA RELEVANTNU VREMENSKU STRUKTURU BEZRIZIČNIH KAMATNIH STOPA U IZRAČUNU NAJBOLJE PROCJENE

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) sukladno odredbama Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon) detaljnije propisuje dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz Zahtjev za primjenu prilagodbe za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje procjene (dalje u tekstu: Zahtjev za primjenu prilagodbe za volatilnost).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na društva za osiguranje na odgovarajući način se primjenjuju na društva za reosiguranje.

Dokumentacija za izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za volatilnost

Članak 2.

(1) Zahtjev za primjenu prilagodbe za volatilnost koji Agenciji podnosi društvo za osiguranje (dalje u tekstu: Društvo) mora sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i biti potpisan od strane ovlaštenih osoba za zastupanje u skladu s odredbama Zakona koje uređuju zastupanje Društva prema Agenciji.

(2) Uz Zahtjev za primjenu prilagodbe za volatilnost društvo za osiguranje mora dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. podatak o opsegu primjene prilagodbe za volatilnost:

– početni datum primjene prilagodbe za volatilnost,

– valuta i portfelj obveza na koji se primjenjuje prilagodba za volatilnost,

2. izjavu da se na portfelj obveza iz točke 1. ovoga članka ne primjenjuje prilagodba za uravnoteženje iz članka 111. Zakona,

3. utjecaj primjene prilagodbe za volatilnost na tehničke pričuve, vlastita sredstva i potrebni solventni kapital. Izračun je potrebno iskazati na posljednji dan kalendarske godine koja prethodi datumu iz točke 1. ovoga članka.

Potrebni solventni kapital izračunava se korištenjem standardne formule. U slučaju da Društvo upotrebljava unutarnji model koji je odobren, potrebni solventni kapital izračunava se korištenjem unutarnjeg modela. U slučaju da je Agencija zaprimila uredan zahtjev za izdavanje odobrenja unutarnjeg modela, a isti još nije odobren, izračun potrebnog solventnog kapitala izračunava se korištenjem standardne formule i unutarnjeg modela,

4. dokumentaciju iz koje je vidljivo da je Društvo identificiralo sve rizike koji su prepoznati zbog primjene prilagodbe za volatilnost te da ima odgovarajuće razumijevanje i tehnike za ublažavanje rizika te financijske resurse za upravljanje tim rizicima odnosno da je vidljivo da je Društvo uzelo u obzir usklađenost sa zahtjevima vezanim uz upravljanje rizicima iz članka 94. Zakona te zahtjevima vezanim uz načelo razboritosti iz članaka 159., 160. i 161. Zakona.

5. plan likvidnosti koji projicira ulazne i izlazne novčane tokove u odnosu na odgovarajuću imovinu i obveze iz portfelja na koji se primjenjuje prilagodba za volatilnost,

6. u vezi s upravljanjem imovinom i obvezama projekcije:

– osjetljivosti svojih tehničkih pričuva i prihvatljivih vlastitih sredstava na pretpostavke na kojima se temelji izračun prilagodbe za volatilnost i mogući učinak prisilne prodaje imovine na njihova prihvatljiva vlastita sredstva,

– utjecaja smanjenja prilagodbe za volatilnost na nulu,

7. analizu mjera koje bi Društvo moglo poduzeti u situacijama, kada bi smanjenje prilagodbe za volatilnost na nulu rezultiralo neusklađenošću s potrebnim solventnim kapitalom, kako bi se ponovno uspostavila dovoljna razina prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala ili kako bi se smanjio profil rizičnosti te se na taj način ponovno postigla usklađenost s potrebnim solventnim kapitalom,

8. procjenu usklađenosti s potrebnim kapitalom iz članka 96. stavka 1. točke 2. Zakona uzimajući i ne uzimajući u obzir prilagodbu za volatilnost,

9. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije u cilju potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/02

Urbroj: 326-01-660-15-01

Zagreb, 4. prosinca 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

133 09.12.2015 Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje procjene 133 09.12.2015 Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje procjene