Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika

NN 133/2015 (9.12.2015.), Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2504

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14 i 93/15), članka 42. stavka 7. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14), članka 38. stavka 7. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14) i članka 24. stavaka 4. i 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 18/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. prosinca 2015. godine donosi

PRAVILNIK

O OBRAZOVNOM PROGRAMU I ISPITU ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA, OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA, BROKERA I INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i trajanje obrazovnog programa, uvjeti za pristup ispitu i sadržaj ispita za:

1. stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova,

2. stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva,

3. brokera i

4. investicijskog savjetnika.

OBRAZOVNI PROGRAM

Članak 2.

(1) Obrazovne programe za ispite iz članka 1. ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: Obrazovni program) organizira Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

(2) Predavače za Obrazovni program određuje Agencija. Predavači primaju naknadu za provedeni Obrazovni program, osim zaposlenika Agencije. Naknadu utvrđuje Agencija posebnom Odlukom, a isplaćuje se iz sredstava Agencije.

(3) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje zahtjeva za pohađanje Obrazovnog programa. Zahtjevi za pohađanje Obrazovnog programa zaprimljeni nakon proteka objavljenog roka za njihovo podnošenje neće se uzeti u razmatranje.

(4) Obrazovni program sadrži kolegije iz članka 7. ovog Pravilnika i izvodi se prema rasporedu i sadržaju predavanja koji utvrđuje Agencija.

(5) Pohađanje Obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje ispitu.

(6) Uz prethodnu suglasnost Agencije, Obrazovni program ili dio Obrazovnog programa mogu organizirati druge institucije.

Članak 3.

(1) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja ispunjava uvjete iz članka 5. ovog Pravilnika i podnijela je zahtjev za pohađanje Obrazovnog programa, koji je sastavni dio ovog Pravilnika te je podmirila naknadu i administrativnu pristojbu za pohađanje Obrazovnog programa.

(2) Agencija prema pravovremeno zaprimljenim zahtjevima za pohađanje Obrazovnog programa utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka i objavljuje je na svojoj internetskoj stranici, objavom šifre kandidata navedenoj u zahtjevu za pohađanje Obrazovnog programa.

(3) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis predavača, raspored i sadržaj predavanja te mjesto i vrijeme održavanja predavanja.

(4) Ako se prema procjeni Agencije ne prijavi dovoljan broj kandidata za pohađanje Obrazovnog programa, Agencija neće provesti Obrazovni program te će o tome, kao i o postupku vraćanja uplaćene naknade i administrativne pristojbe, obavijestiti kandidate i druge zainteresirane osobe putem svoje internetske stranice.

NAJAVA ISPITA

Članak 4.

(1) Agencija će organizirati provođenje Ispita iz članka 1. ovoga Pravilnika najmanje jednom godišnje.

(2) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje zahtjeva za pristupanje ispitu iz članka 1. ovoga Pravilnika. Zahtjevi za pristupanje ispitu zaprimljeni nakon proteka objavljenog roka za njihovo podnošenje neće se uzeti u razmatranje.

(3) Mjesto i vrijeme polaganja ispita iz članka 1. ovoga Pravilnika, kao i druge relevantne podatke, Agencija će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(4) Neovisno je li Obrazovni program proveden, rok za polaganje ispita iz članka 1. ovoga Pravilnika odredit će se prema odredbama stavka 3. ovog članka.

UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU

Članak 5.

(1) Ispitu iz članka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pristupanje ispitu na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, podmirila naknadu i administrativnu pristojbu za pristupanje ispitu te priložila dokaze o završenom jednom od sljedećih studija:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stečeno najmanje 300 ECTS bodova, ili

b) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stečena visoka stručna sprema, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stečena visoka stručna sprema, u skladu s posebnim propisima.

(2) Ispitu iz članka 1. točke 3. i 4. ovoga Pravilnika može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pristupanje ispitu na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, podmirila naknadu i administrativnu pristojbu za pristupanje ispitu te priložila dokaze o završetku:

a) najmanje preddiplomskog sveučilišnog studija kojim se stječe akademski naziv »sveučilišni prvostupnik« ili stručnog studija čijim završetkom se stječe stručni naziv »stručni prvostupnik«, čijim završetkom je stečeno najmanje 180 ECTS bodova, ili

b) stručnog dodiplomskog studija čijim završetkom je stečena viša stručna sprema, u skladu s posebnim propisima.

(3) Odgovarajući stupanj obrazovanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka dokazuje se ovjerenom preslikom diplome, odnosno inozemnom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja prevedenom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača i ovjerenom u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica odnosno dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanim od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kad je primjenjivo.

(4) Agencija prema pravovremeno zaprimljenim zahtjevima za pristupanje ispitu utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga članka i objavljuje je na svojoj internetskoj stranici objavom šifre kandidata navedene u zahtjevu za pristupanje ispitu.

(5) Kandidat je prilikom pristupanja ispitu dužan predočiti važeći identifikacijski dokument s fotografijom, u protivnom neće biti u mogućnosti pristupiti ispitu. Važećim identifikacijskim dokumentom za državljane Republike Hrvatske smatraju se važeća osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola izdana od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a za strance putna isprava ili drugi dokument koji su važeći u skladu s propisima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (npr. biometrijska boravišna iskaznica ili biometrijska posebna putovnica za strance).

(6) Ispitno razdoblje sastoji se od dva ispitna roka. Kandidat može podnijeti zahtjev za pristupanje ispitu u prvom ili drugom ispitnom roku, a drugom ispitnom roku mogu pristupiti i kandidati koji nisu položili ispit na prvom ispitnom roku.

(7) Kandidat koji nije u mogućnosti pristupiti ispitu dužan je o tome pisano obavijestiti Agenciju, najkasnije dva radna dana prije dana održavanja ispita, kako bi ostvario pravo na povrat uplaćene naknade i administrativne pristojbe za pristupanje ispitu.

NAKNADE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE

Članak 6.

(1) Polaznici Obrazovnog programa plaćaju naknadu i administrativnu pristojbu za pohađanje Obrazovnog programa.

(2) Kandidati za pristupanje ispitu plaćaju naknadu i administrativnu pristojbu za pristupanje ispitu.

(3) Visina naknade i administrativne pristojbe iz stavka 1. i 2. ovog članka propisuje se Pravilnikom Agencije o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi.

PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA I POSTOTAK USPJEŠNOSTI

Članak 7.

(1) Ispit iz članka 1. točke 1. ovoga Pravilnika se sastoji od 3 kolegija koji obuhvaćaju sljedeće teme iz sadržaja kolegija:

Redni broj

Kolegij

Sadržaj

Potreban najmanji ostvareni postotak točnih odgovora za prolaznost po pojedinom sadržaju kolegija

1.

ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

a) Zakonodavni okvir i funkcioniranje mirovinskog sustava, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija.

b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, Zakonodavni okvir i funkcioniranje tržišta kapitala, međunarodne mjere ograničavanja.

a) 60%


b) 60%


2.

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI DIO

a) Računovodstvo i financijsko izvještavanje, ekonomska politika, kvantitativne metode, teorija portfelja.

b) Financijske institucije i tržišta, analiza financijskih instrumenata i korporativne financije, etički standardi u financijskoj industriji.

a) 60%


b) 60%

3.

POSEBNI DIO

Organizacija i poslovanje mirovinskog društva i mirovinskih fondova, strateško i operativno upravljanje imovinom mirovinskih fondova, upravljanje rizicima u mirovinskom društvu i mirovinskim fondovima, izvještavanje o poslovanju mirovinskog društva i mirovinskih fondova, Središnji registar osiguranika te obvezno pravni odnosi među sudionicima u mirovinskom sustavu.

60%(2) Ispit iz članka 1. točke 2. ovoga Pravilnika se sastoji od 3 kolegija koji obuhvaćaju sljedeće teme iz sadržaja kolegija:

Redni broj

Kolegij

Sadržaj

Potreban najmanji ostvareni postotak točnih odgovora za prolaznost po pojedinom sadržaju kolegija

1.

ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

a) Zakonodavni okvir i funkcioniranje mirovinskog sustava, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija.

b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, Zakonodavni okvir i funkcioniranje tržišta kapitala, međunarodne mjere ograničavanja.

a) 60%


b) 60%

2.

FINANCIJSKO- RAČUNOVODSTVENI DIO

a) Računovodstvo i financijsko izvještavanje, ekonomska politika, kvantitativne metode, teorija portfelja.

b) Financijske institucije i tržišta, analiza financijskih instrumenata i korporativne financije, etički standardi u financijskoj industriji.

a) 60%


b) 60%

3.

POSEBNI DIO

Aktuarstvo u mirovinskom osiguranju, Zakon o doživotnoj otpremnini i dokupu mirovine, organizacija i poslovanje mirovinskog osiguravajućeg društva, upravljanje rizicima u mirovinskom osiguravajućem društvu, mirovinski programi mirovinskog osiguravajućeg društva, Središnji registar osiguranika te obvezno pravni odnosi među sudionicima u mirovinskom sustavu.

60%

(3) Ispit iz članka 1. točke 3. ovoga Pravilnika se sastoji od 3 kolegija koji obuhvaćaju sljedeće teme iz sadržaja kolegija:

Redni broj

Kolegij

Sadržaj

Potreban najmanji ostvareni postotak točnih odgovora zaprolaznost po pojedinom sadržaju kolegija

1.

ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

a) Zakonodavni okvir i funkcioniranje tržišta kapitala, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija.

b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, međunarodne mjere ograničavanja.

a) 60%b) 60%

2.

FINANCIJSKO-

RAČUNOVODSTVENI DIO

Financijske institucije i tržišta, analiza financijskih instrumenata i korporativne financije, etički standardi u financijskoj industriji.

60%

3.

POSEBNI DIO

Pravila poslovnog ponašanja iz Zakona o tržištu kapitala i drugih relevantnih propisa – osnovna razina

60%

(4) Ispit iz članka 1. točke 4. ovoga Pravilnika se sastoji od 3 kolegija koji obuhvaćaju sljedeće teme iz sadržaja kolegija:

Redni broj

Kolegij

Sadržaj

Potreban najmanji ostvareni postotak točnih odgovora za prolaznost po pojedinom sadržaju kolegija

1.

ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

a) Zakonodavni okvir i funkcioniranje tržišta kapitala, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija.

b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, međunarodne mjere ograničavanja.

a) 60%b) 60%

2.

FINANCIJSKO -RAČUNOVODSTVENI DIO

a) Računovodstvo i financijsko izvještavanje, ekonomska politika, kvantitativne metode, teorija portfelja.

b) Financijske institucije i tržišta, analiza financijskih instrumenata i korporativne financije, etički standardi u financijskoj industriji.

a) 60%


b) 60%

3.

POSEBNI DIO

Pravila poslovnog ponašanja iz Zakona o tržištu kapitala i drugih relevantnih propisa – napredna razina

60%

(5) Ispitna pitanja podijeljena su prema kolegijima i pripadajućim temama svakog sadržaja kolegija iz ovoga članka.

(6) Popis ispitne literature Agencija objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

KOMISIJA

Članak 8.

(1) Ispitni postupak za ispite iz članka 1. ovoga Pravilnika provodi komisija (dalje u tekstu: Komisija) koja se sastoji od predsjednika Komisije, zamjenika predsjednika Komisije, tajnika i zamjenika tajnika Komisije i ostalih članova Komisije.

(2) Agencija Odlukom imenuje predsjednika Komisije, zamjenika predsjednika Komisije, tajnika i zamjenika tajnika Komisije, zadužene za organizaciju i provođenje Obrazovnog programa i ispita iz ovoga Pravilnika.

(3) Posebnom odlukom za svaki pojedini ispit iz članka 1. ovoga Pravilnika, Agencija imenuje ostale članove Komisije, zadužene za sastavljanje ispitnih pitanja i zadataka za ispit za koji su imenovani.

(4) Komisija je obvezna tijekom ispitnog postupka jamčiti tajnost podataka.

(5) Ispitna pitanja i zadaci sastavljeni u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka polažu se u sef Agencije, a ključar i suključar nisu osobe iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Članovi Komisije imenovani u skladu sa stavkom 3. ovoga članka ne moraju biti zaposlenici Agencije.

(7) Članovi Komisije koji nisu zaposlenici Agencije za članstvo u Komisiji primaju naknadu iz sredstava Agencije, čija se visina utvrđuje posebnom Odlukom Agencije.

(8) Način rada Komisije propisan je Poslovnikom o radu Komisije, koji je predsjednik Komisije dužan donijeti u roku od 15 dana od dana imenovanja na tu funkciju.

PROVOĐENJE ISPITA

Članak 9.

(1) Ispit nije javan, polaže se na hrvatskom jeziku, u pisanom obliku.

(2) Tajnik Komisije određuje osobe koje će pratiti provođenje ispita, a one mogu biti članovi Komisije i/ili zaposlenici Agencije.

(3) Kašnjenje kandidata na ispit može se tolerirati ako od predviđenog početka ispita nije prošlo više od 15 minuta, uz uvjet da u tom razdoblju nijedan kandidat nije napustio prostoriju u kojoj se održava ispit.

(4) Ako kandidat za vrijeme polaganja ispita raspolaže literaturom, mobilnim telefonom, drugim elektroničkim i/ili komunikacijskim uređajem ili na drugi način koristi pomoć za vrijeme polaganja ispita ili svojim ponašanjem ometa tijek ispita ili tijekom ispita napusti prostoriju u kojoj se ispit polaže, za tog kandidata se polaganje ispita prekida.

OCJENJIVANJE USPJEŠNOSTI

Članak 10.

(1) O provedenom ispitu Komisija u skladu s Poslovnikom iz članka 8. stavka 8. sastavlja zapisnik o provedenom ispitu.

(2) Uspješnost polaganja ispita utvrđuje Komisija, prema broju točnih odgovora. Smatra se da je kandidat položio ispit, ako je ostvario postotak za prolaznost u skladu s uvjetima propisanim člankom 7. ovog Pravilnika.

(3) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(4) Kada član Komisije pristupa ispitu, za ispitno razdoblje za koje je podnio zahtjev za pristupanje ispitu izuzima se od obavljanja funkcije člana Komisije.

OBJAVA REZULTATA

Članak 11.

(1) Agencija će u roku od 8 dana od dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti privremenu listu kandidata koji su položili ispit, objavom šifre kandidata navedene u zahtjevu za pristupanje ispitu te objaviti rok od najmanje 7 dana u kojem kandidat može ostvariti uvid u ispit.

(2) Ako kandidat smatra da mu zadaci nisu točno vrednovani, može Agenciji dostaviti pisanu predstavku u roku u kojem može ostvariti uvid u ispit.

(3) Komisija će navode iz predstavke razmotriti i prema potrebi korigirati svoje nalaze te u svakom slučaju odgovoriti na pisanu i potpisanu predstavku kandidata najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka predstavke.

(4) Nakon isteka roka za rješavanje predstavki, Agencija će na svojoj internetskoj stranici objaviti konačnu listu kandidata koji su položili ispit, objavom šifre kandidata navedene u zahtjevu za pristupanje ispitu.

Članak 12.

(1) Osobi koja položi ispit, Agencija će izdati Uvjerenje o položenom ispitu i to najkasnije u roku od 30 dana od dana polaganja ispita.

(2) Za svaki ispit iz članka 1. ovoga Pravilnika, izdaje se posebno Uvjerenje o položenom ispitu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Iznimno od odredbe članka 7. stavka 1., ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova iz članka 1. točke 1. ovoga Pravilnika obuhvaća:

1. kolegije iz članka 7. stavka 1. točaka 1.a), 2.a) i 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja je uvjerenje o položenom ispitu za brokera stekla nakon 1. siječnja 2009.,

2. kolegije iz članka 7. stavka 1. točaka 1.a) i 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja je uvjerenje o položenom ispitu za investicijskog savjetnika stekla nakon 1. siječnja 2009.,

3. kolegije iz članka 7. stavka 1. točke 1.a) i 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja je položila ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 140/05, 107/07), a nije ishodila licencu prije stupanja na snagu Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: ZMOD) i za osobu koja nije obnavljala licencu za upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva,

4. kolegije iz članka 7. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja je položila ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom i koja je ishodila licencu za upravitelja mirovinskim osiguravajućim društvom te istu obnavljala u skladu s odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/14) i za osobu koja je stekla uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju ZMOD-a.

(2) Iznimno od odredbe članka 7. stavka 2., ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva iz članka 1. točke 2. ovoga Pravilnika obuhvaća:

1. kolegije iz članka 7. stavka 2. točaka 1.a), 2.a) i 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja je uvjerenje o položenom ispitu za brokera stekla nakon 1. siječnja 2009.,

2. kolegije iz članka 7. stavka 2. točaka 1.a) i 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja je uvjerenje o položenom ispitu za investicijskog savjetnika stekla nakon 1. siječnja 2009.,

3. kolegije iz članka 7. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja je stekla uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova,

4. kolegije iz članka 7. stavka 2. točke 1.a) ovoga Pravilnika za osobu koja je položila ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 140/05, 107/07), a nije ishodila licencu prije stupanja na snagu ZMOD-a i za osobu koje nije obnavljala licencu za upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva.

(3) Iznimno od odredbe članka 7. stavka 3., ispit za brokera iz članka 1. točke 3. ovoga Pravilnika obuhvaća kolegije iz članka 7. stavka 3. točke 3. ovoga Pravilnika za:

– osobu koja je stekla uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova,

– osobu koja je stekla uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju ZMOD-a

– osobu koja je stekla uvjerenje te ishodila i obnavljala licencu na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 140/05., 107/07 i 114/11),

– osobu koja je položila ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, a nije ishodila ili obnavljala licencu prije stupanja na snagu ZMOD-a.

(4) Iznimno od odredbe članka 7. stavka 4., ispit za investicijskog savjetnika iz članka 1. točke 4. ovoga Pravilnika obuhvaća:

1. kolegije iz članka 7. stavka 4. točke 3. ovoga Pravilnika, za:

– osobu koja je stekla uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova,

– osobu koja je stekla uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju ZMOD-a

– osobu koja je stekla uvjerenje te ishodila i obnavljala licencu na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 140/05., 107/07 i 114/11),

– osobu koja je položila ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, a nije ishodila ili obnavljala licencu prije stupanja na snagu ZMOD-a.

2. kolegije iz članka 7. stavka 4. točke 2.a) i točke 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja je uvjerenje o položenom ispitu za brokera stekla nakon 1. siječnja 2009. g.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti:

1. Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova (»Narodne novine«, broj 101/14).

2. Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine«, broj 101/14).

3. Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika (»Narodne novine«, broj 80/10 i 26/15).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-08/03

Urbroj: 326-01-660-663-15-1

Zagreb, 4. prosinca 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.


OBRAZAC broj 1

ZAHTJEV ZA PRISTUPANJE ISPITU

Uputa

Zahtjevi moraju biti u cijelosti popunjeni i ispisani elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

A) Podnosim zahtjev za pristupanje ispitu za (zaokružiti):

☐ upravitelja mirovinskim fondovima

☐ upravitelja mirovinskim osiguravajućim društvima

☐ brokera

☐ investicijskog savjetnika

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:

4. Adresa prebivališta/boravišta:

5. Adresa za prepisku u vezi s polaganjem Ispita:

6. Telefon:

7. E-mail:

8. OIB za državljane Republike Hrvatske, a za strane državljane OIB ili drugi identifikacijski broj:

9. Šifra kandidata:

(šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata može biti: TH59AFC).

B) Pod uvjetom da položim ispit izabran u točki A) ovog zahtjeva, podnosim zahtjev za izdavanje Uvjerenja o položenom ispitu.

C) Podaci o ispitima položenima u organizaciji Agencije (naziv i godina).

VAŽNA NAPOMENA: bez upisane šifre kandidata Agencija neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita. Ako se kandidat prijavljuje i za pohađanje Obrazovnog programa, njegova šifra na obrascu zahtjeva za pristupanje Ispitu i obrascu zahtjeva za pohađanje Obrazovnog programa mora biti jednaka.

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje i svojim potpisom potvrđuje da su svi gore navedeni podaci istiniti i točni te je suglasan da se isti koriste prilikom izdavanja Uvjerenja o položenom ispitu.

Datum                                                       Potpis

__________________                            ___________________

Prilog zahtjevu za pristupanje ispitu:

1. dokaz iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika i

2. dokaz o podmirenoj naknadi i administrativnoj pristojbi za pristupanje ispitu.

Napomena: kod podnošenja zahtjeva za pristupanje ispitu za drugi rok za polaganje ispita prilaže se samo prilog broj 2.


OBRAZAC broj 2

ZAHTJEV ZA POHAĐANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA

Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

Podnosim zahtjev za pohađanje obrazovnog programa

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:

4. Adresa prebivališta/boravišta:

5. Adresa za prepisku:

6. Telefon:

7. E-mail:

8. OIB za državljane Republike Hrvatske, a za strane državljane OIB ili drugi identifikacijski broj:

9. Šifra kandidata:

(šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata može biti: TH59AFC).

VAŽNA NAPOMENA: bez upisane šifre kandidata Agencija neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita. Šifra kandidata na obrascu zahtjeva za pristupanje ispitu i obrascu zahtjeva za pohađanje Obrazovnog programa mora biti jednaka.

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje i svojim potpisom potvrđuje da su svi gore navedeni podaci istiniti i točni.

Datum                                          Potpis

__________________                      ___________________

Prilog zahtjevu:

1. dokaz o podmirenoj naknadi i administrativnoj pristojbi za pohađanje Obrazovnog programa.

133 09.12.2015 Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika 133 09.12.2015 Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika 133 09.12.2015 Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika 133 09.12.2015 Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika 133 09.12.2015 Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika