Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere za relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa

NN 133/2015 (9.12.2015.), Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere za relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2505

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 455. stavka 7. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. prosinca 2015. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIMJENU PRIJELAZNE MJERE ZA RELEVANTNU VREMENSKU STRUKTURU BEZRIZIČNIH KAMATNIH STOPA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) sukladno odredbama Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon) detaljnije propisuje dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz Zahtjev za primjenu prijelazne mjere za relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa (dalje u tekstu: Zahtjev za primjenu prijelazne mjere).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na društva za osiguranje na odgovarajući način se primjenjuju na društva za reosiguranje.

(3) Društvo za osiguranje dužno je pri predaji zahtjeva i tijekom razdoblja korištenja prijelazne mjere ispunjavati uvjete propisane Smjernicama EIOPA-e koje uređuju provedbu mjera o dugoročnim jamstvima.

Dokumentacija za izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere

Članak 2.

(1) Zahtjev za primjenu prijelazne mjere koji Agenciji podnosi društvo za osiguranje (dalje u tekstu: Društvo) mora sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i biti potpisan od strane ovlaštenih osoba za zastupanje u skladu s odredbama Zakona koje uređuju zastupanje Društva prema Agenciji.

(2) Uz Zahtjev za primjenu prijelazne mjere Društvo mora dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. podatak o opsegu primjene prijelazne mjere:

– početni datum primjene prijelazne mjere,

– valuta i portfelj obveza na koji se primjenjuje prijelazna mjera u skladu s člankom 455. stavkom 5. Zakona,

2. detalje izračuna godišnje efektivne kamatne stope iz članka 455. stavka 2. točke 2. Zakona,

3. procjenu usklađenosti s potrebnim kapitalom iz članka 96. stavka 1. točke 2. Zakona uzimajući i ne uzimajući u obzir prijelazne mjere,

4. analizu mjera koje bi Društvo moglo poduzeti u situacijama, kada bez primjene prijelazne mjere ne bi bio ispunjen zahtjev usklađenosti s potrebnim solventnim kapitalom, kako bi se na kraju prijelaznog razdoblja utvrđenog člankom 455. stavkom 3. Zakona dosegnula dovoljna razina prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala ili kako bi se smanjio profil rizičnosti radi postizanja usklađenost s potrebnim solventnim kapitalom,

5. izjavu da se na portfelj obveza iz točke 1. ovoga stavka ne primjenjuju:

– prilagodba za uravnoteženje iz članka 111. Zakona,

– prijelazne mjere za tehničke pričuve iz članka 456. Zakona,

6. izjavu da će Društvo u sklopu svojeg izvješća o solventnosti i financijskom stanju objaviti kvantifikaciju utjecaja primjene prijelazne mjere na svoj financijski položaj u odnosu kada se ona ne bi primjenjivala u skladu s člankom 455. stavkom 6. točkom 3. Zakona,

7. popis svih zahtjeva za izdavanje odobrenja odnosno davanja suglasnosti iz članka 463. stavka 2. Zakona čije podnošenje je planirano, zajedno s planiranim datumom podnošenja zahtjeva,

8. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije u cilju potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/03

Urbroj: 326-01-660-15-01

Zagreb, 4. prosinca 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

133 09.12.2015 Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere za relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa