Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

NN 134/2015 (11.12.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

134 11.12.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2511

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 102/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Zakonu o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15), u članku 8. stavku 3. točke 6. i 7. brišu se.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. druga rečenica briše se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Jedinstveni okvirni kontni plan donosi i mijenja Odbor za standarde financijskog izvještavanja svojom odlukom te ga objavljuje u 'Narodnim novinama'.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 12. stavku 9. točki 6. riječi: »identifikacijske oznake za osobe koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu ispravu« brišu se.

Članak 4.

U članku 44. stavku 2. riječi: »30. studenoga 2015.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2015.«

U stavku 5. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Odbor za standarde financijskog izvještavanja dužan je do 30. lipnja 2016. donijeti jedinstveni okvirni kontni plan iz članka 11. stavka 3. ovoga Zakona.«

Članak 5.

Iza članka 44. dodaju se naslov i članak 44.a koji glase:

»Izvještajna razdoblja

Članak 44.a

(1) Na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i financijske podatke za statističke i druge potrebe za izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016. primjenjuju se odredbe Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07, 54/13 i 121/14).

(2) Članak 6.a Zakona o reviziji (»Narodne novine«, br. 146/05, 139/08 i 144/12) primjenjuje se na poduzetnike koji su prema tom članku obvezni revidirati godišnje financijske izvještaje i konsolidirane godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016.

(3) Do stupanja na snagu članka 11. stavaka 1., 2. i 4. ovoga Zakona poduzetnici će voditi glavnu knjigu na način da ista sadrži unaprijed pripremljena konta koja osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje sukladno članku 8. stavku 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07, 54/13 i 121/14).

(4) Na poduzetnike iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se prekršajne odredbe iz članka 32. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07, 54/13 i 121/14).«

Članak 6.

U članku 46. iza riječi: »Narodnim novinama« dodaje se zarez i riječi: »članka 11. stavaka 1., 2. i 4. i članka 42. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2017.«

Članak 7.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 022-03/15-44/14

Urbroj: 50301-05/16-15-3

Zagreb, 10. prosinca 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.