Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

NN 134/2015 (11.12.2015.), Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

2520

Na temelju članka 19. stavka 8. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 36/15.), ministar nadležan za poduzetništvo i obrt uz prethodno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE POGREBNIK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za pogrebnike (u daljnjem tekstu: ispit), visina naknade troškova, sadržaj i oblik uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod.

Članak 2.

(1) Hrvatska obrtnička komora organizira i provodi ispite.

(2) Ispiti su javni.

Članak 3.

(1) Ispitu mogu pristupiti osobe (u daljnjem tekstu kandidati) koje ispunjavaju uvjete iz članka 19. stavka 1., odnosno članka 27. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 36/15).

II. LISTA ISPITIVAČA I ISPITNA KOMISIJA

Članak 4.

(1) Listu ispitivača koja se sastoji od dvadeset osoba iz reda stručnjaka za pojedina ispitna područja odlukom imenuje ministar nadležan za poduzetništvo i obrt.

(2) Mandat osoba s liste ispitivača traje četiri godine nakon čega mogu biti ponovno imenovani.

Članak 5.

(1) Ispitivači za opći dio ispita moraju imati odgovarajuću visoku stručnu spremu.

(2) Ispitivači za provjeru stručno-teorijskih znanja i praktičnih znanja u struci su osobe s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za pogrebnike, odnosno osobe s najmanje 10 godina iskustva u pogrebničkoj djelatnosti.

Članak 6.

(1) Ispit se polaže pred ispitnom komisijom (u daljnjem tekstu: komisija) koju čini pet članova, a koju s liste ispitivača za svaki ispitni rok imenuje predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

(2) Iz redova članova komisije imenuje se predsjednik i njegov zamjenik.

(3) U komisiji treba biti najmanje po jedan ispitivač za područje općeg i posebnog dijela ispita.

(4) Jedna komisija može u jednom roku ispitati najviše 25 kandidata.

Članak 7.

Članovi komisije ne mogu biti:

– poslodavac kod kojeg je kandidat zaposlen

– krvni srodnik u ravnoj lozi, brat, sestra, bračni drug te posvojitelji, skrbnici i usvojenici.

Članak 8.

Komisija je odgovorna za poštivanje propisa tijekom provođenja ispita i obavlja sljedeće zadaće:

– provodi ispit i ocjenjuje kandidata po ispitnim područjima

– zaključuje opći uspjeh kandidata.

Članak 9.

(1) Predsjednik komisije obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje mjesto i vrijeme polaganja ispita

– utvrđuje popis kandidata za ispit

– za svakog kandidata utvrđuje ispunjenje uvjeta za pristupanje ispitu

– utvrđuje identitet kandidata koji pristupa ispitu

– utvrđuje pitanja za ispit,

– predsjedava sastancima komisije,

– utvrđuje liste za pristup ispitu

– organizira poslove i daje zaduženja članovima komisije.

(2) Poslove predsjednika komisije u slučaju njegove spriječenosti obavlja njegov zamjenik.

III. ROKOVI ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 10.

(1) Ispiti se polažu u 4 roka koji se održavaju u razdobljima:

– siječanj – ožujak,

– travanj – lipanj,

– srpanj – rujan,

– listopad – prosinac.

(2) Hrvatska obrtnička komora je obvezna organizirati polaganje ispita izvan navedenih rokova kada se prijavi najmanje 10 kandidata

(3) Ispit se polaže prema rokovima iz stavka 1. ovoga članka i kalendaru koji utvrđuje Hrvatska obrtnička komora.

IV. PRIJAVA ISPITA

Članak 11.

(1) Prijavnica za polaganje ispita podnosi se Hrvatskoj obrtničkoj komori.

(2) Uz prijavnicu iz stavka 1. ovog članka kandidat prilaže:

– dokaz o udovoljavanju uvjeta o završenom najmanje srednjem strukovnom obrazovanju u trogodišnjem trajanju iz članka 19. stavka 1. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ili

– dokaz o upisu u odgovarajućem registru na dan stupanja na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti iz članka 27. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti

– presliku rodnog lista.

(3) Prijavnica za ispit o stručnoj osposobljenosti sadrži: znak i naziv Hrvatska obrtnička komora, ime, očevo ime i prezime ispitanika, OIB, datum, mjesto, općina i županija rođenja, državljanstvo, adresa stanovanja, telefon, naziv zanimanja za koje se ispit osposobljenosti polaže, redni broj pristupa ispitu, mjesto i nadnevak, vlastoručni potpis te popis i naziv dokumenata koji se prilažu.

Članak 12.

(1) Prijave za svaki ispitni rok zaključuju se 15 dana prije početka ispita u određenom ispitnom roku.

(2) Nakon zaključenja roka iz stavka 1. ovog članka, Predsjednik komisije utvrđuje listu kandidata koji udovoljavaju uvjetima za polaganje ispita.

(3) Lista prijavljenih ispitanika za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti sadrži: znak i naziv Hrvatska obrtnička komora, rok u kojem se ispit polaže u tekućoj godini, sastav ispitne komisije, datum sjednice na kojoj je utvrđena lista ispitanika, redni broj, ime, očevo ime i prezime ispitanika, mjesto, nadnevak i potpis predsjednika komisije.

Članak 13.

(1) Kandidata koji udovoljava uvjetima za polaganje ispita, Hrvatska obrtnička komora pisanim putem obavještava o pojedinostima vezanim za provedbu ispita najkasnije 7 dana prije početka ispita.

(2) Obavijest ispitaniku o polaganju ispita stručne osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti sadrži: znak i naziv Hrvatska obrtnička komora, ime i prezime ispitanika, adresu, nadnevak sjednice ispitne komisije, mjesto održavanja sjednice, nadnevak i mjesto održavanja ispita, vrijeme pristupa ispitu, popis potrebnih pomagala za pismeni dio ispita i vlastoručni potpis predsjednika ispitne komisije.

V. POLAGANJE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE POGREBNIK

Članak 14.

(1) Ispit se polaže prema programu koji utvrđuje pravilnikom ministar nadležan za poduzetništvo i obrt na prijedlog Hrvatske obrtničke komore.

(2) Ispit se sastoji od općeg dijela, koji obuhvaća kompetencije nužne za bavljenje obrtom i poduzetništvom, te posebnog dijela koji se odnosi na pogrebničku djelatnost.

(3) Opći dio ispita sastoji se od ispitnih područja iz pravnih propisa i gospodarstva. Posebni dio ispita sastoji se od ispitnih područja iz stručno-teorijskih znanja i praktičnih znanja u struci.

Članak 15.

(1) Ispit se sastoji od dva dijela, pisanog i usmenog dijela.

(2) Na pisanom dijelu polažu se područja stručno-teorijskih znanja, pravni propisi i gospodarstvo.

(3) Usmeno se polaže područje praktičnih znanja u struci.

(4) Ispitna pitanja i zadaće za dijelove ispita određuje predsjednik komisije u skladu s programom ispita.

Članak 16.

(1) Pisani dio ispita nadzire najmanje jedan član komisije.

(2) Članovi komisije pregledavaju i ocjenjuju pisane zadaće.

(3) Znanje kandidata na usmenom dijelu ispita provjeravaju svi članovi komisije.

Članak 17.

(1) Pisani dio ispita iz članka 15. stavka 2. ovog Pravilnika ne može trajati duže od 2 sata, dok usmeni dio ispita iz članka 15. stavka 3. ovog Pravilnika ne može trajati duže od 30 minuta.

(2) Kandidat koji se služi nedopuštenim sredstvima ili ometa druge kandidate tijekom ispita udaljuje se i zaključuje mu se ocjena »nije položio«.

(3) Ako je kandidat spriječen pristupiti ispitu, o tome mora obavijestiti Hrvatsku obrtničku komoru najkasnije 48 sati prije početka ispita uz predočenje dokaza o spriječenosti.

(4) Kandidatu koji neopravdano ne pristupi ispitu ili u tijeku ispita odustane od polaganja, zaključuje se ocjena »nije položio«.

Članak 18.

(1) Ocjena pisanog dijela ispita utvrđuje se prema sljedećim kriterijima:

– pisani dio ispita položio je kandidat koji na ispitu postigne najmanje 60% mogućih bodova

– kandidat koji na pisanom dijelu ispita postigne od 30% do 60% mogućih bodova pristupa dodatnoj usmenoj provjeri znanja iz područja obuhvaćenih pisanim dijelom ispita te ukoliko položi dodatnu provjeru znanja pristupa usmenom dijelu ispita

– kandidat koji na pisanom ispitu postigne manje od 30% mogućih bodova ili kandidat koji nije položio dodatnu usmenu provjeru iz podstavka 2. ovoga članka, nije položio ispit i zaključuje mu se ocjena »nije položio« te se upućuje na ponovno polaganje ispita.

(2) Okončanjem usmenog dijela ispita zaključuje se ocjena »položio« ili »nije položio«.

(3) Kandidatu koji nije položio usmeni dio ispita zaključuje se konačna ocjena »nije položio« i upućuje ga se na ponovno polaganje ispita.

(4) Kandidatu koji je uspješno položio pisani i usmeni dio ispita zaključuje se konačna ocjena »položio«.

(5) Lista kandidata s pregledom uspjeha na ispitu objavljuje se u prostorijama održavanja ispita neposredno nakon ispita.

VI. PRIGOVOR

Članak 19.

(1) Kandidat koji smatra da su tijekom postupka polaganja ispita povrijeđene odredbe ovoga Pravilnika ima pravo prigovora.

(2) Prigovor se podnosi u pisanom obliku Žalbenoj komisiji u roku 24 sata od objave liste kandidata s pregledom uspjeha.

(3) Odluku o ponavljanju ispita Žalbena komisija može donijeti samo ako su povrijeđene odredbe ovoga Pravilnika, u roku od 15 dana od primitka prigovora.

(5) Ispit se može ponavljati pred komisijom u izmijenjenom sastavu.

Članak 20.

(1) Žalbenu komisiju čine tri člana, a koju s liste ispitivača imenuje predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

(2) U sastavu Žalbene komisije ne mogu biti članovi komisije koji su provodili ispit i članovi komisije iz članka 7. ovoga Pravilnika.

VII. UVJERENJE

Članak 21.

(1) Kandidatu koji je položio ispit Hrvatska obrtnička komora izdaje Uvjerenje.

(2) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovog članka tiskan je na papiru Mould 90 g/m2 sa zaštitnim UV vlakancima i vodenim znakom (multi ton s logotipom »Narodnih novina« u obliku zastave koja se vijori). U sredini obrasca Uvjerenja otisnut je grb Republike Hrvatske.

(3) Na Uvjerenju iz stavka 1. nalazi se tekst sljedećeg sadržaja:

– znak Hrvatske obrtničke komore

– Republika Hrvatska

– Hrvatska obrtnička komora

– Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti.

(4) U prazan prostor Uvjerenja upisuju se sljedeći podaci nositelja Uvjerenja:

– ime, očevo ime i prezime

– OIB

– datum, općina, mjesto rođenja i državljanstvo

– datum polaganja ispita

– broj Uvjerenja

– naziv zanimanja za koje se Uvjerenje izdaje

– datum i mjesto izdavanja Uvjerenja

– potpis predsjednika Hrvatske obrtničke komore i pečat s državnim grbom Hrvatske obrtničke komore.

(5) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio kao Prilog 1.

VIII. TROŠKOVI

Članak 22.

(1) Troškovi polaganja ispita podmiruju se iz sredstava koja uplaćuju kandidati.

(2) Cijena polaganja ispita je 1500.00 kn po kandidatu.

(3) Raspodjelu sredstava iz stavka 1. ovoga članka posebnom odlukom utvrđuje Hrvatska obrtnička komora.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 053-01/12-01/213

Urbroj: 516-04-02/1-15-59

Zagreb, 16. studenoga 2015.

Ministar
Gordan Maras, v. r.

134 11.12.2015 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik 134 11.12.2015 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik 134 11.12.2015 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik 134 11.12.2015 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik