Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru

NN 134/2015 (11.12.2015.), Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru

MINISTARSTVO KULTURE

2528

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15 – Uredba), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE PRETHODNOG ODOBRENJA ZA RADOVE NA KULTURNOM DOBRU

Sadržaj propisa

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se dokumentacija koju je podnositelj dužan dostaviti nadležnom tijelu radi dobivanja prethodnog odobrenja koje se izdaje radi poduzimanja radova na pokretnom ili nepokretnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnoga dobra sukladno članku 61.b stavku 4. i članku 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Dokumentacija

Članak 2.

Dokumentacija sadrži opći dio sa zahtjevom i posebni dio dokumentacije iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika.

Zahtjev se ispunjava na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika i dostupan je na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za poslove kulture.

Zahtjev se ispunjava prema vrsti kulturnog dobra, a obvezno sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, podatke o kulturnom dobru i podatke o vrsti zahvata za koji se traži prethodno odobrenje.

Dokumentacija iz članka 3. i 4. ovog Pravilnika podnosi se nadležnom tijelu uz zahtjev za prethodno odobrenje kao prilog u najmanje dva ovjerena i potpisana primjerka koje je izradila pravna i/ili fizička osoba koja ima dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10).

Opći dio dokumentacije

Članak 3.

Opći dio dokumentacije sadrži:

a) za nepokretna kulturna dobra: naziv kulturnog dobra, broj zaštite upisanog kulturnog dobra u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske, podatke o vlasniku kulturnog dobra, podatke o kulturnom dobru, vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu, punomoć ako je podnositelj zahtjeva ovlastio drugu osobu za zastupanje, dokaz da je podnositelj zahtjeva nositelj prava na kulturnom dobru ili imatelj kulturnog dobra ili privremeni skrbnik kulturnog dobra koji je ovlašten poduzimati određene radnje, izvod iz katastra, smještaj kulturnog dobra: mjesto, općina, ulica, kućni broj;

b) za pokretna kulturna dobra: naziv kulturnog dobra, broj zaštite upisanog kulturnog dobra u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske, ime i prezime autora, vrijeme nastanka, materijal i tehniku izrade, dimenzije, podatke o lokalitetu ili objektu u kojem se pokretno kulturno dobro nalazi, stanju kulturnog dobra, dokaz o vlasništvu, podatke o vrsti, opsegu i cilju radova, istraživanja ili drugim vrstama zahvata i fotodokumentaciju.

Preslik dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara izdan na temelju Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara sastavni je dio dokumentacije te ga pribavlja nadležno tijelo po službenoj dužnosti.

Posebni dio dokumentacije

Članak 4.

Posebni dio dokumentacije sadrži:

1. za radnje istraživanja kulturnog dobra: mehaničkim, fizikalnim, kemijskim i drugim metodama, restauratorska istraživanja, konzervatorska istraživanja, istraživanja konstrukcije i materijala, uključujući istraživanja tla i dr. vrste istražnih radova:

– plan i metode istraživanja

– opis i troškovnik istražnih radova

– grafički prilog (po potrebi)

– prijedlog konzervatorsko-restauratorskih istraživanja pokretnog kulturnog dobra fizikalnim i kemijskim metodama s troškovnikom, odnosno elaborat istraživanja provedenih u svrhu izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova s grafičkim prilozima

2. za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove unutar kulturnopovijesne cjeline, na pojedinačnom nepokretnom kulturnom dobru, kao i na području prostornih međa kulturnog dobra za koje sukladno propisu kojim se uređuje gradnja nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu i koji se ne obavljaju na temelju glavnog projekta, a osobito: konzerviranje, restauriranje, rad industrijskih i drugih postrojenja i radilišta, sanacija i adaptacija kulturnog dobra, postavljanje skele pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra i dr.:

– elaborat istražnih radova prema potrebi

– idejni projekt i troškovnik ovisno o vrsti i obujmu radova

3. za radove na pokretnom kulturnom dobru kao što su konzervacija, restauracija, dezinsekcija, čišćenje materijala kulturnog dobra, prezentacija pokretnog kulturnog dobra uključujući arheološke nalaze te radnje koje utječu na uvjete čuvanja i dr.:

– elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja

– prijedlog konzervatorsko-restauratorskih postupaka s troškovnikom

– grafički prilog (po potrebi)

4. za radove premještanja kulturnog dobra i druge slične radove:

– elaborat premještanja kulturnog dobra, ako je propisan posebnim uvjetima zaštite

– preslik police osiguranja za slučaj oštećenja i otuđenja

5. za uklanjanje kulturnog dobra ili njegovog dijela u skladu s člankom 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uz prethodno mišljenje Hrvatskog vijeća za kulturna dobra:

– projekt uklanjanja kulturnog dobra

6. za zahvate manjeg opsega na kulturnom dobru za koje nije izdano rješenje o pojedinačnoj zaštiti, ali se nalazi unutar zaštićene kulturnopovijesne cjeline, a osobito: održavanje, manji popravci, ugradnja stolarije, instalacija i opreme, postavljanje oznaka, reklamnih natpisa, zaštite od sunca, postava vanjske opreme i reklama unutar prostornih međa kulturnog dobra, konzerviranje:

– tehnički opis i troškovnik radova

7. za radnje u slučaju neposrednog ugrožavanja ljudi i kulturnih dobara od prirodnih nepogoda, ratnih razaranja ili drugih vrsta razaranja:

– dokumentaciju određenu posebnim mjerama nadležnog tijela ili ministra nadležnog za kulturu

8. za druge radnje koje bi mogle narušiti cjelovitost i/ili prouzročiti promjene na kulturnom dobru, kao i na području prostornih međa kulturnog dobra:

– dokumentaciju koju je odredilo nadležno tijelo prema danim okolnostima.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/15-01/5186

Urbroj: 532-06-01-01/1-15-04

Zagreb, 1. prosinca 2015.

Ministar
prof. Berislav Šipuš, v. r.

OBRASCI

MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

KONZERVATORSKI ODJEL U …………………

……………………………………………………

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PRETHODNOG ODOBRENJA

Za radove na nepokretnom kulturnom dobru

1. Osnovni podatci o podnositelju ili investitoru

podnositelj zahtjeva (ime i prezime, naziv tvrtke):

…………………………………………………………………………

adresa:………………… osoba za kontakt: ……...………………….

2. Osnovni podatci o objektu (položaju, smještaju)

broj zaštite (iz Registra kulturnih dobara RH):………………………

točan naziv nepokretnog kulturnog dobra i smještaj (mjesto, općina, ulica, kućni broj)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

katastarska općina: ……… katastarska čestica: …..… zk.ul: …..….

3. Osnovni podatci o predviđenim radovima

(vrsta radova, način izvedbe i drugi podatci o planiranom zahvatu na nepokretnom kulturnom dobru)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

4. Priloženi dokumenti (zaokružiti)

a. naznaka datuma izdavanja, KLASA, URBROJ dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (obvezno)

b. točna lokacija – preslik katastarskog plana

c. idejni projekt

d. opis radova i tehnički nacrti

e. projekt

f. vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu

g. ostalo

Mjesto i datum:………………………… Potpis:………………..…

MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

KONZERVATORSKI ODJEL U …………………

……………………………………………………

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PRETHODNOG ODOBRENJA

Za radnje na pokretnom kulturnom dobru

1. Osnovni podatci o podnositelju ili investitoru

podnositelj zahtjeva (ime i prezime, naziv tvrtke):

…………………………………………………………………………

adresa:…………………………. osoba za kontakt ………………….

2. Osnovni podatci o pokretnom kulturnom dobru

broj zaštite (iz Registra kulturnih dobara RH):……………………..

ime i prezime autora, vrijeme nastanka………………………………

materijal i tehnika izrade: ………...............................………………..

dimenzije: ………………......................................................…………..

podatci o tehničkim svojstvima (samo za predmete iz znanosti, tehnike i prijevozna sredstva – klasifikacija prema Registru)

…………………………………………………………………………

podatci o lokalitetu ili objektu u kojem se pokretno kulturno dobro nalazi:

…………………………………………………………………………

podatci o stanju kulturnog dobra:

…………………………………………………………………………

3. Osnovni podatci o predviđenim radovima

(vrsta radova, opseg i cilj radova, istraživanja ili drugih vrsta zahvata, način provedbe kao i drugi podatci o planiranom zahvatu na pokretnom kulturnom dobru)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

4. Priloženi dokumenti (zaokružiti)

a. naznaka datuma izdavanja, KLASA, URBROJ dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (obvezno)

b. fotodokumentacija

c. elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja

d. prijedlog konzervatorsko-restauratorskih postupaka

e. troškovnik

f. dokaz o vlasništvu

g. ostalo

Mjesto i datum:………………………… Potpis:…………..………

134 11.12.2015 Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru 134 11.12.2015 Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru