Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije

NN 134/2015 (11.12.2015.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2533

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. prosinca 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.

Tarifne stavke za distribuciju električne energije prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije (»Narodne novine«, broj 104/15), za energetski subjekt HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za 2016. godinu iznose kako slijedi:

Kategorija kupca

Tarifni model


Tarifni element


Radna energija

Obračunska vršna radna snaga

Prekomjerna jalova energija

Naknada za obračunsko mjerno mjesto


JT

VT

NT


[kn/kWh]

[kn/kWh]

[kn/kWh]

[kn/kW]

[kn/kvarh]

[kn/mj]

Tarifne stavke

           

1

2

3

4

5

6

Poduzetništvo

Visoki i vrlo visoki napon

Bijeli

1Srednji napon

Bijeli

2

0,12

0,06

15,00

0,15

66,00

Niski napon

Plavi

3

0,22

0,15

41,30

Bijeli

4

0,24

0,12

0,15

41,30

Crveni

5

0,20

0,10

30,00

0,15

41,30

Žuti (javna rasvjeta)

6

0,17

14,70

Kućanstvo

Niski napon

Plavi

7

0,22

10,00

Bijeli

8

0,24

0,12

10,00

Crveni

9

0,20

0,10

30,00

41,30

Crni

10

0,13

5,80

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju se primjenjivati iznosi tarifnih stavki za distribuciju električne energije određeni Odlukom o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 49/12).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/15-01/17

Urbroj: 371-01/15-01

Zagreb, 4. prosinca 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

134 11.12.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije 134 11.12.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije