Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN 135/2015 (16.12.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

135 16.12.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

MINISTARSTVO FINANCIJA

2540

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 3/15 i 93/15) članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. rujna i za proračunsku godinu.«

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Financijski izvještaji proračunskih korisnika državnog proračuna sastoje se od:

– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješki,

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Izvještaja o obvezama.«

Članak 3.

U članku 21. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna instituciji ovlaštenoj za obradu podataka, a Izvještaj o obvezama i razdjelu kojem pripadaju prema organizacijskoj klasifikaciji.«

Podstavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Proračunski korisnici državnog proračuna koji se prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjeli predaju instituciji ovlaštenoj za obradu podataka konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, a konsolidirani Izvještaj o obvezama i za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna.«

Članak 5.

U članku 24. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– za proračunsku godinu do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu, a Izvještaj o obvezama u roku od 10 dana po isteku proračunske godine,«

Iza podstavka 2. briše se zarez, stavlja se točka, a podstavak 3. briše se.

Članak 6.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Proračunski korisnici državnog proračuna koji se prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjeli predaju konsolidirane financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu, a Izvještaj o obvezama u roku od 15 dana po isteku proračunske godine,

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, a Izvještaj o obvezama u roku od 15 dana po isteku izvještajnog razdoblja,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna Izvještaj o obvezama u roku od 15 dana po isteku izvještajnog razdoblja.«

Članak 7.

(1) U Obrascu: PR-RAS (Prilog) iz članka 5. stavka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 3/15 i 93/15) u retku AOP 639, prvom stupcu brojka »191« zamjenjuje se brojkom »19«, a u drugom stupcu riječi »Rashodi budućih razdoblja« zamjenjuju se riječima: »Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)«.

(2) U Obrascu: OBVEZE (Prilog) iz članka 5. stavka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 3/15 i 93/15) u retku AOP 001, drugom stupcu riječi: »Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)« zamjenjuje se riječima: »Stanje obveza 1.1. (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2016.

Klasa: 400-06/14-01/301

Urbroj: 513-05-02-15-7

Zagreb, 7. prosinca 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.