Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata

NN 135/2015 (16.12.2015.), Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2541

Na temelju članka 93. stavka 1. točke 1. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 70/15.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU MATERIJALNIH UVJETA PRIHVATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti ostvarivanja materijalnih uvjeta prihvata za tražitelje međunarodne zaštite (u daljnjem tekstu: tražitelj).

Materijalni uvjeti prihvata su: smještaj u Prihvatilištu za tražitelje azila (u daljnjem tekstu: Prihvatilište), hrana i odjeća u naravi, naknada troškova javnog prijevoza za potrebe postupka odobrenja međunarodne zaštite i novčana pomoć.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinačena), (SL L 180/96, 29. 6. 2013.).

Članak 3.

Pravo na materijalne uvjete prihvata ima tražitelj koji ima pravo na boravak u Republici Hrvatskoj te nema osiguran odgovarajući životni standard.

Tražitelj ima osiguran odgovarajući životni standard ako:

– ima redovne primitke iz radnog odnosa,

– ima stvari veće vrijednosti

– mjesečno ima osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od 400% osnovice na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje, sukladno propisima o socijalnoj skrbi.

U slučaju iz stavka 2. točke 3. ovoga članka ako tražitelj ima dvočlanu obitelj iznos osnovice uvećava se za 150%, a za svakog daljnjeg člana obitelji za dodatnih 100% osnovice iz stavka 2. točke 3. ovoga članka.

Ako je tražitelj smješten u prihvatni centar za strance, tranzitni prostor zračne, morske luke ili luke unutarnjih voda, pritvor ili zatvor smatra se da ima osiguran odgovarajući životni standard.

Ako tražitelj, sukladno vlastitom zahtjevu, ne boravi u Prihvatilištu ili osiguranom smještaju od strane Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i smješten je kod privatne osobe smatra se da ima osiguran odgovarajući životni standard.

Ako je tražitelj smješten u Prihvatilište smatra se da ima osiguran odgovarajući životni standard ako posjeduje stvari veće vrijednosti ili mjesečno ima osigurana sredstva za osobne potrebe u visini od 20 % osnovice na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje, sukladno propisima o socijalnoj skrbi.

O okolnostima iz stavka 2. i 6. ovoga članka tražitelj će se očitovati davanjem Izjave o imovinskom stanju tražitelja međunarodne zaštite (Obrazac 1.) prilikom podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Ako tražitelj ne dokaže protivno smatra se da se da tražitelju pripada pokretna imovina koju ima na sebi ili koja se nalazi u njegovoj nekretnini ili prostoru u kojem stanuje, odnosno koristi.

Vrijednost pokretne imovine tražitelja utvrđuje se na temelju podataka navedenih u Izjavi o imovinskom stanju tražitelja međunarodne zaštite. Ako postoji sumnja u točnost podataka o vrijednosti pokretne imovine tražitelja, može se zatražiti njezino vještačenje.

Članak 4.

Prihvatilište može odlukom ograničiti ili uskratiti materijalne uvjete prihvata ako tražitelj:

– ne boravi u Prihvatilištu u kojem mu je određen smještaj,

– izbiva izvan Prihvatilišta duže od 24 sata bez odobrenja,

– krši odredbe Kućnog reda Prihvatilišta ili

– posjeduje sredstva koja mu omogućavaju odgovarajući životni standard.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka donosi se na temelju individualne procjene svih činjenica i okolnosti, osobito uzimajući u obzir osobne okolnosti tražitelja.

U slučaju iz stavka 1. točke 3. i 4. ovoga članka Prihvatilište će odlukom naložiti tražitelju da nadoknadi troškove smještaja sukladno Odluci o troškovima smještaja u Prihvatilištu, uključujući i prouzročenu materijalnu štetu nastalu kršenjem Kućnog reda.

II. SMJEŠTAJ TRAŽITELJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE

Članak 5.

Smještaj tražitelja organizira se u objektima prikladnim za zajednički smještaj osoba.

U Prihvatilištu je osiguran odgovarajući životni standard smještenih tražitelja.

Članak 6.

U Prihvatilištu će se prilikom smještaja tražitelja posebno voditi računa o spolu, dobi, položaju ranjivih skupina kao i tražiteljima s posebnim prihvatnim potrebama te cjelovitosti obitelji.

Prihvatilište sadrži spavaonice, prostor za provedbu socijalnih programa, prostor za pripremu/raspodjelu hrane, dnevni boravak, skladišni prostor, sanitarne prostore, te prostor za rekreaciju i radne aktivnosti. Iznimno, ovisno o veličini i sadržaju, prostori Prihvatilišta mogu služiti i za druge namjene.

Ako se obroci pripremaju u Prihvatilištu, Prihvatilište mora imati kuhinju s priručnim skladištem i drugim pratećim prostorima.

Ako Prihvatilište pruža uslugu pranja i glačanja rublja, mora imati prostor za tu namjenu.

Članak 7.

Tražitelj i članovi njegove obitelji imaju pravo na smještaj od dana izražavanja namjere za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu do izvršnosti odluke o zahtjevu, ako ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika

Tražitelj koji izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu u pritvoru, zatvoru, bolnici ili sličnoj ustanovi, ostat će smješten u navedenoj ustanovi dok za to postoje razlozi, a po otpustu osigurava mu se smještaj u Prihvatilištu.

Tražitelj s posebnim prihvatnim potrebama može biti smješten u odgovarajuću ustanovu ili mu se može priznati smještaj sukladno propisu o socijalnoj skrbi, ukoliko mu se u Prihvatilištu ne može pružiti smještaj primjeren njegovim potrebama.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, tražitelj i članovi njegove obitelji mogu biti smješteni na drugi odgovarajući način, ako za to postoje opravdani razlozi (nedostatak/popunjenost smještajnih kapaciteta u Prihvatilištu, privremena nemogućnost rada Prihvatilišta radi renoviranja i sl.), o čemu odlučuje Ministarstvo.

Tražitelju se izdaje potvrda o smještaju.

Potvrda iz stavka 5. ovoga članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, prezimena, imena, spola, datuma rođenja, mjesta i države rođenja, državljanstva, datuma izražavanja namjera za međunarodnu zaštitu, adrese smještaja, datuma smještaja, potpisa službene osobe i pečata.

Članak 8.

Tražitelj koji ne ispunjava uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku bit će smješten u tranzitnom prostoru zračne, morske luke ili luke unutarnjih voda, ako su u tim prostorima osigurani materijalni uvjeti prihvata za vrijeme trajanja postupka odobrenja međunarodne zaštite.

Članak 9.

Po dolasku u Prihvatilište obavlja se higijenski pregled tražitelja, a potom se tražitelja upućuje na zdravstveni pregled, sukladno propisima o zdravstvenoj zaštiti stranaca.

Članak 10.

Nakon obavljenog higijenskog i zdravstvenog pregleda te podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, tražitelj može, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, boraviti o svom trošku na bilo kojoj adresi u Republici Hrvatskoj.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka tražitelj mora priložiti ovjerenu presliku ugovora o najmu nekretnine ili ovjerenu izjavu vlasnika nekretnine da prima tražitelja na stanovanje i da će mu osigurati odgovarajući životni standard.

Članak 11.

U svrhu očuvanja cjelovitosti obitelji, tražitelj će biti smješten s članovima obitelji ako ne postoje zakonske zapreke te to dopuštaju smještajni kapaciteti Prihvatilišta, pri čemu će se osigurati poštivanje prava na privatnost te osobno dostojanstvo i sigurnost svih članova obitelji.

Članak 12.

Prilikom smještaja tražitelja potrebno je prilagoditi uvjete prihvata potrebama tražitelja, te osigurati psihosocijalnu pomoć, posebno skrbeći o tražiteljima s posebnim prihvatnim potrebama.

Postupak prepoznavanja tražitelja s posebnim prihvatnim potrebama provodit će stručne osobe koje provede psihosocijalnu skrb u Prihvatilištu, a po potrebi u postupak procjene može se uključiti i centar za socijalnu skrb na čijem području je tražitelj smješten.

Centar za socijalnu skrb uključen u postupak prepoznavanja tražitelja s posebnim prihvatnim potrebama obavijestit će Prihvatilište o svim poduzetim mjerama i radnjama.

Članak 13.

Mjesečni higijenski paket tražitelj dobiva po smještaju u Prihvatilište, a njegov sadržaj utvrđuje se Odlukom o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila.

Članak 14.

UNHCR, Hrvatski crveni križ i druge organizacije koje se bave zaštitom prava izbjeglica ili humanitarnim radom mogu u Prihvatilištu provoditi odgojne, obrazovne i slične programe te pružati druge oblike pomoći, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Zaposlenici Prihvatilišta te osobe koje provode programe s tražiteljima, dužni su podatke koje saznaju tijekom rada čuvati kao službeno neobjavljive podatke.

Članak 15.

Dijete bez pratnje, starije od 16 godina, smjestit će se u Prihvatilište na temelju mišljenja posebnog skrbnika te sukladno Protokolu o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima, gdje će im se osigurati posebna prihvatna jamstva.

Dijete bez pratnje može biti smješteno s punoljetnim srodnikom u Prihvatilište ili u drugu odgovarajuću ustanovu sukladno mišljenju posebnog skrbnika.

Dijete bez pratnje, uzimajući u obzir njegov najbolji interes, bit će smješteno zajedno s braćom i sestrama sukladno mišljenju posebnog skrbnika.

Članak 16.

Žene samci smještaju se odvojeno od muškaraca.

Članak 17.

Tražitelj može izbivati izvan Prihvatilišta duže od 24 sata uz prethodno odobrenje Prihvatilišta.

Zahtjev za odobravanje izbivanja iz Prihvatilišta iz stavka 1. ovoga članka predaje se Prihvatilištu na Obrascu 2 ovoga Pravilnika najmanje 4 dana prije namjeravanog izbivanja iz Prihvatilišta.

Prihvatilište može na temelju individualne procjene uskratiti odobrenje izbivanja, o čemu se donosi odluka.

Članak 18.

Tražitelj je obvezan poštivati pravila boravka u Prihvatilištu određena Kućnim redom.

Članak 19.

Tražitelj smješten u Prihvatilištu može, na vlastiti zahtjev i uz potpisanu izjavu, pomagati u aktivnostima Prihvatilišta vezanim uz održavanje i stanovanje (čišćenje i uređenje okoliša, rad u vrtu, pomoć u skladištu, pranje, glačanje, ličenje i slično), te se može volonterski uključiti u rad u korist zajednice u jedinici lokalne samouprave ili u rad humanitarne organizacije.

Aktivnosti iz stavka 1 ovoga članka obavljaju se na vlastitu odgovornost tražitelja i uz obvezno prisutnost zaposlenika Prihvatilišta.

Tražitelj se može na vlastiti zahtjev volonterski uključiti u rad u korist zajednice u jedinici lokalne (regionalne) samouprave ili u rad humanitarne organizacije.

III. HRANA I ODJEĆA OSIGURANA U NARAVI

Članak 20.

Tražitelj smješten u Prihvatilište ima pravo na tri obroka dnevno.

Tražitelju s posebnim zdravstvenim potrebama osigurat će se poseban način prehrane, koji odgovara njegovom zdravstvenom stanju i posebnim potrebama, temeljem preporuke nadležnog liječnika.

Trudnicama, rodiljama i djeci do 16 godina, uz obroke iz stavka 1. ovog članka, osigurat će se i poslijepodnevna užina.

Tijekom smještaja u Prihvatilištu tražitelju se osigurava nužna odjeća u naravi u skladu sa stvarnim potrebama tražitelja.

Članak 21.

Fizičke i pravne osobe mogu tražiteljima donirati humanitarnu i drugu pomoć uz prethodnu suglasnost ministra unutarnjih poslova ili osobe koju on za to ovlasti.

IV. NAKNADA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA

Članak 22.

Tražitelj smješten u Prihvatilište ima pravo na naknadu troškova javnog prijevoza za potrebe postupka odobrenja međunarodne zaštite sukladno članku 34. stavku 1. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Naknada iz stavka 1. ovog članka obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku i priznaje se po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju, ukoliko prijevoz tražitelja nije osiguran na drugi način.

V. NOVČANA POMOĆ

Članak 23.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruje tražitelj smješten u Prihvatilište koji ne posjeduje stvari veće vrijednosti ili mjesečno nema osigurana sredstva za osobne potrebe u visini većoj od 20 % osnovice na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje, sukladno propisima o socijalnoj skrbi.

Pravo na novčanu pomoć tražitelj ostvaruje od dana smještaja u Prihvatilište do izvršnosti odluke o zahtjevu za međunarodnu zaštitu.

Sukladno utvrđenom imovinskom stanju tražitelja odredit će se vremenski rok u kojem tražitelj, s obzirom na novčana sredstva kojima raspolaže, stječe pravo na novčanu pomoć.

Članak 24.

Visina novčane pomoći za tražitelje smještene u Prihvatilište propisana je Odlukom o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite.

Tražitelj ostvaruje pravo na novčanu pomoć ako je u mjesecu za koji se isplaćuje novčana pomoć boravio u Prihvatilištu najmanje 25 dana neprekidno.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravo na novčanu pomoć tražitelj ostvaruje i ako u mjesecu za koji se isplaćuje novčana pomoć nije boravio neprekidno 25 dana u Prihvatilištu zbog bolničkog liječenja ili mu je odobreno izbivanje iz Prihvatilišta na temelju članka 17. ovoga Pravilnika.

Novčana pomoć isplaćuje se jednom mjesečno za prethodni mjesec.

Ako tražitelj prilikom isplate novčane pomoći neopravdano izostane iz Prihvatilišta, novčana pomoć bit će mu isplaćena prilikom isplate novčane pomoći za naredni mjesec.

Pravo na novčanu pomoć nema tražitelj koji neopravdano i bez dozvole izbiva iz Prihvatilišta više od 5 dana tijekom mjeseca za koji se isplaćuje novčana pomoć.

Prisutnost tražitelja u Prihvatilištu utvrđuje se uvidom u službene evidencije prisutnosti tražitelja u Prihvatilištu poslije 23:00 sata.

Članak 25.

Prihvatilište u kojem je tražitelj smješten potvrđuje tražitelju pravo na novčanu pomoć.

Prihvatilište o pravu na novčanu pomoć izdaje potvrdu.

Potvrda iz stavka 2. ovog članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, prezimena, imena, spola, datuma rođenja, mjesta i države rođenja, državljanstva, datuma smještaja u Prihvatilište, potpisa službene osobe i pečata.

Ako tražitelj ne ispunjava uvjete iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika Prihvatilište će provesti postupak uskrate novčane pomoći o čemu donosi Odluku.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Obrasci 1. i 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku i čine njegov sastavni dio.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom (»Narodne novine«, broj 39/08) i Pravilnik o smještaju tražitelja azila, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom (»Narodne novine«, broj 36/08 i 116/11).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-82170/2015.

Zagreb, 8. prosinca 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac 1.

                

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Prihvatilište za tražitelje azila

IZJAVA O IMOVINSKOM STANJU TRAŽITELJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE

Prezime:

Ime:

Datum rođenja:

Državljanstvo:

Broj spisa:                                                                         Datum:

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da:

1. u ovom trenutku kod sebe posjedujem iznos od ______________ novčanih sredstava.

2. u ovom trenutku kod sebe posjedujem sljedeće vrijedne stvari:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

3. posjedujem novčana sredstva i imovinu čija ukupna tržišna vrijednost prelazi iznos od ____

______________________________________________________________________.

4. jesam / nisam u mogućnosti za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj doći do sredstava iz

točke 3._______________________________________________________________.

5. ću svaku promjenu svog imovinskog stanja prijaviti službeniku Prihvatilišta.

1.____________________________________________________________________

                 (potpis tražitelja međunarodne zaštite/zakonskog zastupnika/skrbnika)

2.____________________________________________________________________

                                                   (potpis prevoditelja)

3.____________________________________________________________________

                                               (potpis službene osobe)


Obrazac 2.

                       

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Prihvatilište za tražitelje azila

Prijamni štambilj

ZAHTJEV TRAŽITELJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE ZA IZBIVANJE IZ PRIHVATILIŠTA

Ime:

Prezime:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Podaci o razlozima izbivanja:

Podaci o izbivanju (obvezno navesti vremenski period izbivanja):

Podaci o osobi kod koje će tražitelj boraviti:

Ime:

Prezime:

Adresa (mjesto, ulica i kućni broj):

U ___________, __________________________________
                              vlastoručni potpis tražitelja međunarodne zaštite

135 16.12.2015 Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata 135 16.12.2015 Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata 135 16.12.2015 Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata 135 16.12.2015 Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata 135 16.12.2015 Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata 135 16.12.2015 Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata 135 16.12.2015 Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata