Pravilnik o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

NN 135/2015 (16.12.2015.), Pravilnik o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2545

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE M17 »UPRAVLJANJE RIZICIMA«, PODMJERE 17.1. »OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program), a prema člancima 36. i 37. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013).

(2) U okviru mjere M17, podmjere 17.1. iz stavka 1. ovoga Pravilnika korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka (u daljnjem tekstu: potpora).

Upravljačko tijelo i operativna provedba

Članak 2.

(1) Upravljačko tijelo Programa (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo) je Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sukladno članku 10. stavku 8. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

(2) Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) polica osiguranja je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju između osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja

2) osiguravatelj odnosno društvo za osiguranje je pravna osoba koja je registrirana i bavi se djelatnošću osiguranja u smislu Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15) te posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti osiguranja na teritoriju Republike Hrvatske

3) osiguravateljsko razdoblje je razdoblje osiguranja na koje je sklopljena polica osiguranja, odnosno vrijeme pokrića rizika od datuma početka do datuma isteka osiguranja

4) premija je novčani iznos koji osiguranik plaća po sklopljenoj polici osiguranja

5) iznos osiguranja je ugovorena vrijednost predmeta osiguranja

6) nepovoljne klimatske prilike u poljoprivredi su nepovoljni vremenski uvjeti, kao što su: mraz, udar groma, oluja, tuča, led, duža razdoblja visokih temperatura te jaka kiša, koji se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom, kao i njihove posljedice u obliku: poplava, suša i/ili požara

7) relevantna poljoprivredna proizvodnja je određena vrsta proizvodnje na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela, a u stočarskoj proizvodnji Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (u daljnjem tekstu: JIBG)

8) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i proračuna Europske unije

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013.

Sastavni dijelovi

Članak 4.

Sastavni dio ovoga Pravilnika čini:

– PRILOG I. – »Popis bolesti životinja i zoonoza«

– PRILOG II. – »Izjava korisnika da nije primio javnu potporu iz drugih izvora«

Predmet potpore

Članak 5.

Predmet potpore je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (u daljnjem tekstu: ARKOD sustav) i sustava za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi, ako je to primjenjivo.

II. KORISNICI

Prihvatljivi korisnici

Članak 6.

(1) Korisnik potpore je poljoprivrednik u smislu članka 2. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) te članka 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.), čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava i koji plaća premiju osiguranja u svojstvu osiguranika (u daljnjem tekstu: korisnik).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove mjere.

III. OPĆI UVJETI

Polica osiguranja

Članak 7.

(1) Korisnik potpore sukladno članku 37. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom.

(2) Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to:

– nepovoljne klimatske prilike

– životinjske i biljne bolesti

– najezda nametnika

– okološni incidenti i/ili

– mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11).

(3) Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

(4) Opći uvjeti iz ovoga članka moraju biti jasno navedeni na polici osiguranja.

IV. POSEBNI UVJETI

Nadležna tijela

Članak 8.

(1) U svrhu stjecanja prava korisnika na nadoknadu štete po polici osiguranja od strane osiguravatelja, nepovoljnu klimatsku priliku, izbijanje bolesti životinja ili biljaka, najezdu nametnika ili okolišni incident mora službeno proglasiti nadležno tijelo sukladno članku 37. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(2) Nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka za nepovoljne klimatske prilike koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom predstavlja župan i/ili Vlada Republike Hrvatske sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 73/97, 174/04).

(3) U slučaju da nadležno tijelo iz stavka 2. ovoga članka ne proglasi elementarnu nepogodu sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 73/97, 174/04), osiguravatelj je prije isplate nadoknade štete po predmetnoj polici osiguranja dužan zatražiti potvrdu Državnog hidrometeorološkog zavoda o evidentiranoj nepovoljnoj klimatskoj prilici na pogođenom području.

(4) Nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka za životinjske bolesti je Ministarstvo sukladno Zakonu o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13).

(5) Nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka za pojavu biljnih bolesti i najezdu nametnika je Ministarstvo sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11) i Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

(6) Nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka za okolišne incidente je Ministarstvo zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 78/15).

Elementi osiguranja

Članak 9.

(1) Polica osiguranja može pokrivati isključivo štete nastale uslijed gubitka relevantne poljoprivredne proizvodnje koja se odvija na poljoprivrednom gospodarstvu evidentiranom u Upisnik poljoprivrednika, s biljnom proizvodnjom na poljoprivrednom zemljištu evidentiranom u ARKOD sustavu i domaćim životinjama evidentiranim u JRDŽ-u, odnosno odgovarajućem registru sukladno posebnim propisima.

(2) Prosječna vrijednost relevantne poljoprivredne proizvodnje utvrđuje se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost.

(3) U slučaju kada korisnik ne može dokazati prosječnu vrijednost relevantne poljoprivredne proizvodnje, ista se utvrđuje sukladno važećim vrijednostima prosječne proizvodnje koje se koriste u verifikaciji šteta prema Metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 73/97, 174/04).

(4) Predmet osiguranja nije nadoknada izgubljene dugotrajne imovine, odnosno vrijednost poljoprivrednog potencijala (višegodišnji nasadi, osnovno stado, zemljišni pokrov) već vrijednost proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod).

V. FINANCIRANJE I VISINA POTPORE

Sredstva potpore

Članak 10.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) i iz proračuna Republike Hrvatske, od čega EPFRR sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

(2) Maksimalni intenzitet javne potpore iznosi 65 % plaćene premije osiguranja.

(3) Maksimalni iznos potpore po korisniku u tijeku jedne kalendarske godine po pojedinoj pravnoj i fizičkoj osobi iznosi 75.000 eura u protuvrijednosti u kunama, obračunatoj prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesen zahtjev za potporu objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

VI. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 11.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za ostvarivanje potpore Agenciji za plaćanja isključivo elektroničkim putem u skladu s člankom 140. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET iz članka 125. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) jednom godišnje, u periodu od 1. travnja do 30. lipnja tekuće godine.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka korisnik je dužan priložiti:

– police osiguranja u originalu ili preslici

– pravovaljani dokaz o visini ukupno plaćene premije osiguranja i

– vlastoručno potpisanu izjavu korisnika iz priloga II. ovoga Pravilnika.

(4) Polica osiguranja iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka mora biti potpisana i ovjerena od strane osiguravatelja i korisnika, te osim općih uvjeta iz članka 7. trebaju biti jasno naznačeni sljedeći podaci:

– broj police

– naziv, adresa i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) osiguravatelja

– ime i prezime nositelja poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: PG), adresa, OIB i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: MIBPG) u slučaju kada je korisnik fizička osoba

– naziv, adresa, OIB i MIBPG, u slučaju kada je korisnik pravna osoba

– osiguravateljsko razdoblje na koje je sklopljena polica osiguranja

– predmet osiguranja

– osigurana površina, odnosno kilogram, broj grla ili kljunova

– broj ARKOD parcele za sve osigurane površine, odnosno broj osigurane životinje za sve domaće životinje registrirane u JRDŽ-a i JIBG na kojem se odvija stočarska proizvodnja ukoliko je primjenjivo

– ugovorena prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje

– iznos osiguranja

– iznos premije osiguranja i

– datum zaključivanja police.

(5) U slučaju kada je osiguranik svoju proizvodnju osigurao putem skupne police osiguranja uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se preslika skupne police osiguranja.

Postupak obrade podnesenih zahtjeva korisnika i donošenje odluka

Članak 12.

(1) Nakon provjere udovoljavanja uvjeta za ostvarivanje prava na potporu Agencija za plaćanja donosi korisniku odluku iz članka 14. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) o ostvarivanju prava na potporu.

(2) Nepravovremeni zahtjevi za potporu se ne razmatraju te Agencija za plaćanja donosi odluka o odbijanju.

(3) Ako je zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će korisniku izdati zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: zahtjev za dopunu).

(4) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno u Agenciju za plaćanja u roku od deset dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

(5) Danom zaprimanja zahtjeva za dopunu smatra se datum primitka preporučene pošiljke naznačen na povratnici.

(6) Ako korisnik nije preuzeo zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke biti će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, zahtjev za dopunu objavit će se na oglasnoj ploči nadležnog regionalnog ureda Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču Regionalnog ureda Agencije za plaćanja.

(7) Danom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu smatra se dan dostave tražene dokumentacije i/ili traženih podataka iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Ukoliko korisnik ne dopuni zahtjev u roku iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja donijet će odluku o odbijanju zahtjeva.

(9) Korisniku čiji zahtjev ne udovoljava propisanim uvjetima Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju zahtjeva.

(10) Na odluke iz stavaka 1., 2., 8. i 9. ovoga članka, korisnik ima pravo podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore, putem Agencije za plaćanja u roku od osam dana od zaprimanja odluke sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

Isplata sredstava

Članak 13.

(1) Temeljem odluke o ostvarivanju prava na potporu Agencija za plaćanje vrši isplatu korisniku na žiro-račun koji je evidentiran u registru bankovnih žiro-računa korisnika koji vodi Agencija za plaćanja.

(2) Potpora se isplaćuje jednokratno, a rok za isplatu je 60 dana od dana izdavanja odluke o ostvarivanju prava na potporu.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/14-01/79

Urbroj: 525-08/0462-15-15

Zagreb, 8. prosinca 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

POPIS BOLESTI ŽIVOTINJA I ZOONOZA

– Tuberkuloza goveda

– Bruceloza goveda

– Bruceloza ovaca i koza (B. melitensis)

– Bolest plavog jezika na endemskim područjima i područjima visokog rizika

– Afrička svinjska kuga

– Vezikularna bolest svinja

– Klasična svinjska kuga

– Bedrenica

– Zarazna pleuropneumonija goveda

– Influenca ptica

– Bjesnoća

– Ehinokokoza

– Transmisivna spongiformna encefalopatija (TSE)

– Kampilobakerioza

– Listerioza

– Salmoneloza (zoonotska salmonela)

– Trihineloza i

– Verotoskična E. Colli.

PRILOG II.

IZJAVA KORISNIKA DA NIJE PRIMIO JAVNU POTPORU IZ DRUGIH IZVORA

IZJAVA

kojom _____________________________________________
                          [naziv, OIB i adresa korisnika]

pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da mi nisu dodijeljena sredstva javne potpore[1] po polici/policama osiguranja za koje sam podnio zahtjev za potporu na dan _____________, niti ću ista zatražiti iz drugih izvora po predmetnim policama navedenim u ovoj izjavi.

Izjava se odnosi na predmetne police broj:

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

5. _______________________________________

6. _______________________________________

Mjesto i datum izjave          M.P.                         Ime i prezime te potpis nositelja /
                                                                                 odgovorne osobe PG

_______________                                             _________________________

[1]Javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i proračuna Europske unije. Javne izvore Republike Hrvatske čine sredstva središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

135 16.12.2015 Pravilnik o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 135 16.12.2015 Pravilnik o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.