Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

NN 135/2015 (16.12.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

135 16.12.2015 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

2547

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013), ministar nadležan za obrt donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRTNICE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju cijene obrtnice (»Narodne novine« br. 159/2013 i 151/2014), članak 6. mijenja se i glasi:

»Iznimno, u razdoblju od 2. 1. 2016. do 1. 1. 2017. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje obrtnice iz članka 2. ove Odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2016. godine.

Klasa: 080-01/12-01/01

Urbroj: 516-04-02/1-15-72

Zagreb, 10. prosinca 2015.

Ministar
Gordan Maras, v. r.