Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

NN 135/2015 (16.12.2015.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2548

Na temelju članka 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 22/2014 i 154/2014) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležne komore, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, broj 2/2011, 14/2013 i 126/2014) u članku 13. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. za dentalne asistente

a) dentalno asistiranje, dentalna oprema i materijali,

b) zdravstvena njega i hitna stanja,

c) zakon kojim se regulira dentalna medicina, informatizacija.«

Članak 2.

Program pripravničkog staža dentalnih asistenata nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/56

Urbroj: 534-02-1-1/2-15-01

Zagreb, 11. prosinca 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.

PRILOG I.

PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DENTALNE ASISTENTE

Program pripravničkog staža dentalnih asistenata obavlja se nakon završenog strukovnog obrazovanja za dentalnog asistenta u trajanju od godine dana prema sljedećem programu:

– primarna stomatološka zaštita (8 mjeseci)

– oralna kirurgija (1 mjesec)

– parodontologija (15 dana)

– oralna medicina (15 dana)

– stomatološka protetika (1 mjesec)

– ortodoncija (15 dana)

– pedodoncija (15 dana).

Plan i program pripravničkog staža za dentalne asistente

Primarna dentalna zaštita – 8 mjeseci

Organizacija rada i opis poslova svog radnog mjesta, vještina komunikacije u ordinaciji u odnosu na dobne skupine (djeca, adolescenti, starije osobe), zaštita prava pacijenata, sigurnost pacijenata, upravljane medicinskom dokumentacijom, kontrola infekcija, upoznavanje sa sadržajem i postupcima u dentalnoj medicini kod hitnih stanja, prijam pacijenata i priprema za dentalne zahvate, priprema i postupanje kod obrade rizičnih pacijenata, priprema instrumenata, lijekova i materijala za dentalne zahvate, asistiranje za vrijeme izvođenja zahvata, raspremanje i dezinfekcija radnog mjesta, pribora i strojeva poslije dentalnog zahvata, dezinfekcija i sterilizacija instrumenata i materijala, kontrola sterilizacije, postupak pravilnog čuvanja instrumenata, materijala, lijekova i potrebnog pribora, kontrola valjanosti, prevencija i zdravstveni odgoj.

Oralna kirurgija – 1 mjesec

Upoznavanje s kirurškim instrumentima i opremom u ambulanti i operacijskoj dvorani te postupcima njihovog održavanja, priprema radnog mjesta u operacijskoj dvorani, asistiranje u oralno-
-kirurškoj ambulanti, upoznavanje s laserima i njihovom primjenom, upoznavanje s implantološkim instrumentarijem.

Parodontologija – 15 dana

Upute bolesniku za održavanje oralne higijene na modelu i u usnoj šupljini, upoznavanje s ručnim i strojnim instrumentima za parodontologiju, održavanje parodontoloških instrumenata, priprema operacijskog radnog mjesta i asistiranje.

Oralna medicina – 15 dana

Priprema i asistiranje kod pojedinih testova i liječenju oralnih bolesti (test na candidu, mjerenje količine sline), provođenje fizikalne terapije (jonoforeza), biostimulirajući laser.

Stomatološka protetika – 1 mjesec

Priprema radnog mjesta u protetici, upoznavanje s posebnim instrumentima i vrstama žlica za otiske, upoznavanje s otisnim materijalima i njihovom pripremom, vrste cemenata i načini primjene, dezinfekcija otisaka, suradnja s dentalnim laboratorijima.

Ortodoncija – 15 dana

Upoznavanje s instrumentima u ortodontskoj ordinaciji, upoznavanje s materijalima za otiske, suradnja s dentalnim laboratorijem, materijali i postupci za cementiranje elemenata ortodontske naprave.

Pedodoncija – 15 dana

Procjena ponašanja djece pacijenata u čekaonici, upoznavanje s postupcima primarne prevencije karijesa i oralnih bolesti, priprema i asistiranje kod profilaktičkog čišćenja zubi, pečaćenja fisura, materijali preventivnih ispuna, topikalna aplikacija floridnih preparata, postupak kod dentalne traume u dječjoj dobi, upoznavanje s radom u djece i u adolescenata s posebnim potrebama.

135 16.12.2015 Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika 135 16.12.2015 Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika