Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

NN 135/2015 (16.12.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

135 16.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2549

Na temelju članka 91. stavka 5., članka 97. stavka 4., članka 98. stavka 4., članka 192. stavka 3. te članka 193. stavaka 6. i 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014 i 93/2015, dalje u tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. prosinca 2015. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA I MIROVINSKIH DRUŠTAVA PREMA ČLANOVIMA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

U Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« broj 60/2014) u članku 16. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kada REGOS utvrdi da je pogrešno izvršeno zatvaranje osobnog računa, dužan je u roku od tri radna dana od dana utvrđenja ponovo otvoriti pogrešno zatvoren osobni račun, uspostaviti istovjetan broj obračunskih jedinica na osobnom računu kao i prije zatvaranja te statuse po evidencijama osobnog računa vratiti na stanje prije zatvaranja osobnog računa. Sve ispravljene podatke na osobnom računu REGOS je dužan učiniti dostupnim mirovinskom društvu uključujući i podatke o povratu sredstava prema vrijednosti obračunske jedinice na dan ponovnog otvaranja osobnog računa ako je bilo novčanog tijeka.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 18. u stavku 2. na kraju stavka briše se točka i dodaju se riječi », ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.«

Članak 3.

U članku 19. iza riječi »a koje se odnose na: « dodaju se riječi »– otvaranje i zatvaranje osobnog računa,«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/36

Urbroj: 326-01-440-15-6

Zagreb, 11. prosinca 2015.

Zamjenica predsjednika
Upravnog vijeća
Gordana Letica, v. r.