Uredba o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

NN 136/2015 (18.12.2015.), Uredba o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

136 18.12.2015 Uredba o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2554

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 102/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14 i 143/14), u članku 30. stavku 24. riječi: »Kapitalni gubitak priznaje se u godišnjem izvješću u kojem se iskazuju ukupno ostvareni kapitalni dobici na zadnji dan poreznog razdoblja za koje se izvješće sastavlja i podnosi.« brišu se.

Stavak 27. briše se.

Članak 2.

U članku 51. stavku 8. riječi: »u roku od osam dana od dana ostvarivanja primitka i to na svaki pojedinačno ostvareni primitak koji je izvor kapitalnog dobitka« zamjenjuju se riječima: »do 31. siječnja tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke iz članka 30. stavka 24. ovoga Zakona«.

U stavku 10. riječi: »pri čemu obveza za plaćanjem predujma nastaje istodobno s isplatom primitka« brišu se.

Članak 3.

U članku 64. točki 10. riječi: »oblik i sadržaj izvješća te način i rokove podnošenja (članak 30. stavak 27.),« brišu se.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 022-03/15-44/15

Urbroj: 50301-05/16-15-2

Zagreb, 16. prosinca 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.