Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

NN 136/2015 (18.12.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2555

Na temelju članka 8. stavka 2., članka 52. stavaka 8. i 9. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZNOJ DOSTAVI PODATAKA U SEKTORU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine« broj 107/15) u članku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) proizvođač – poljoprivrednik koji obavlja djelatnost proizvodnje mlijeka.«

Točka 4. briše se.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Prvi otkupljivač je obveznik dostave Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (u daljnjem tekstu: HPA) izvješća koje sadrži točan popis proizvođača s područja Republike Hrvatske te podatke o količinama koje su mu isporučene po proizvođaču u prethodnom mjesecu.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 4. iza riječi: »članka 3.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Izvješće iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika dostavlja se HPA putem web-aplikacije ili na drugi način koji odredi HPA i objavi na svojim mrežnim stranicama.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 2. riječi: »Agencija za plaćanja« zamjenjuje se riječju: »HPA«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se HPA putem web aplikacije ili na drugi način koji odredi HPA i objavi na svojim mrežnim stranicama.«

Članak 5.

Članak 6. briše se.

Članak 6.

U članku 7. stavak 3. briše se.

Članak 7.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »plaćanja« dodaju se riječi: »i HPA«.

Članak 8.

U članku 9. stavak 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– Ministarstvo poljoprivrede jednom mjesečno o količinama mlijeka iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.«

Članak 9.

U članku 11. stavku 1. riječi: »i III.« brišu se.

Prilog I. B zamjenjuje se novim Prilogom I. B koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

U članku 12. stavak 1. briše se.

Ispred riječi: »Postupci« oznaka: »(2)« briše se.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/04

Urbroj: 525-07/1470-15-14

Zagreb, 4. prosinca 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I. B

MJESEČNI IZVJEŠTAJ (PRVI OTKUPLJIVAČ)

Izvještaj popunite velikim tiskanim slovima

Br.

Proizvođač:

OIB proizvođača:

MIBPG
proizvođača*

Količine mlijeka koje su isporučene
sukladno članku 3. stavku 1. podstavku 2.
Pravilnika**

1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2345678910111213141516171819* jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednika

**ukupna količina isporučenog mlijeka izražava se u kilogramima (za preračunavanje isporučenih količina mlijeka iz litre u kilograme koristi se koeficijent 1,03) i odnosi se na mlijeko stvarnog sadržaja mliječne masti***

***stvarni sadržaj mliječne masti – ponderirani prosjek sadržaja mliječne masti u ukupnoj isporučenoj količini mlijeka

IZJAVA

Svojim potpisom/pečatom potvrđujem:

– da su podaci na Izvještaju istiniti i

– da sam upoznat s Pravilnikom o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

20

_____________________________                                                        ____________________________

              (mjesto i datum)                                                                                     (potpis/pečat otkupljivača)

136 18.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda 136 18.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda 136 18.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda