Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 137/2015 (23.12.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

2570

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14 i 143/14) i članka 187. stavak 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14), članku 7. stavku 5. iza riječi: »neprofitnim organizacijama« stavlja se zarez i dodaju riječi: »do trenutka isplate navedenih primitaka u istom poreznom razdoblju, nisu ostvarile«, a riječi: »ne ostvaruju« brišu se.

U stavku 10. iza riječi: »za socijalne namjene« dodaju se riječi: »koje sindikati daju ili omogućuju svojim članovima, u okviru djelatnosti za koju su osnovani te u okviru postojećih akata sindikata, a pod uvjetom da su te pomoći dostupne svim članovima pod istim uvjetima«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 3. iza zadnje rečenice dodaje se tekst: »Službenim putovanjem u smislu Zakona i ovoga Pravilnika smatra se putovanje do 30 dana neprekidno. Ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice iz stavka 2. točke 13. ovoga članka koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).«.

U stavku 5. iza zadnje rečenice dodaje se tekst: »Ako je radniku na terenu osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos terenskog dodatka iz stavka 2. točki 15. i 16. ovoga članka umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).«.

Članak 3.

U članku 24. stavku 1. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. primici po osnovi kamata i kapitalnih dobitaka iz članka 30. Zakona, ako su ostvareni od financijskih transakcija koje čine osnovnu djelatnost poreznog obveznika,«.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 9.

Članak 4.

U članku 25. stavku 1. iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. kapitalni gubici ako su ostvareni od financijskih transakcija koje čine osnovnu djelatnost poreznog obveznika,«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

Članak 5.

U članku 30. stavku 2. iza zadnje rečenice dodaje se tekst: »Pri prodaji (otuđenju) cijele gospodarstvene djelatnosti, uz uvjet da se poslovanje nastavlja te da nije došlo do promjene načina oporezivanja sukladno odredbi članka 26. Zakona, slijednik stječe pravo i na prijenos poreznog gubitka.«.

Članak 6.

U članku 35. stavku 2. točki 9. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju točke 10. i 11. koje glase:

»10. AOP oznaka dugotrajne imovine ovisno o vrsti dugotrajne imovine,

11. datum otuđenja dugotrajne imovine ako je otuđenje izvršeno nakon 1. siječnja 2016.«.

Članak 7.

U članku 41. stavku 15. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaje tekst: »kao i primici od dionica koje su bez naplate dodijeljene hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.«.

Iza stavka 17. dodaju se stavci 18., 19., 20. i 21. koji glase:

»(18) Kod utvrđivanja neto prinosa iz članka 30. stavka 21. Zakona izuzimaju se primici od dividendi ili udjela u dobiti, odnosno primici od kamata, po osnovi kojih je već plaćen porez na dohodak sukladno članku 51. stavcima 2. i 4. Zakona, te primici od kamata na obveznice, osim onih kamata na obveznice koje su ostvarene temeljem ulaganja investicijskog društva za račun portfelja zbirno za račun svih klijenata (fizičkih i pravnih osoba).

(19) Kapitalni gubici iz članka 30. stavka 24. Zakona koji mogu umanjiti dohodak od kapitalnih dobitaka iz istog poreznog razdoblja, priznaju se samo ako su ostvareni temeljem financijske imovine stečene od 1. siječnja 2016. i ako su ostvareni u roku od 3 godine od dana nabave, odnosno stjecanja financijske imovine koja se otuđuje.

(20) Ako se financijska imovina stečena darovanjem otuđi u roku od tri godine od dana nabave darovatelja, otuđitelju (daroprimatelju) utvrđuje se dohodak od kapitala na način propisan člankom 30. stavkom 16. Zakona, te se u tome slučaju danom nabave financijske imovine za otuđitelja (daroprimatelja) smatra dan nabave pravnog prednika (darovatelja).

(21) Ako se naknadno otuđi financijska imovina koja je stečena otuđenjem između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji te drugih članova uže obitelji iz članka 36. stavka 7. Zakona i/ili otuđenjem između razvedenih bračnih drugova koje je u neposrednoj svezi s razvodom braka i/ili otuđenjem koje je u neposrednoj svezi s nasljeđivanjem, po osnovi kapitalne dobiti koja se pri tom ostvari utvrđuje se dohodak od kapitala, pri čemu se danom stjecanja financijske imovine smatra dan prvotnog stjecanja kada je primijenjeno izuzeće od oporezivanja.«.

Članak 8.

U članku 45. stavku 3. iza rečenice dodaje se tekst: »Oporezivim primicima ne smatraju se ni troškovi stručnog ispita koje uplaćuje poslodavac, odnosno isplatitelj za osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa kod tog poslodavca, odnosno isplatitelja.«.

Članak 9.

U članku 51. stavku 1. riječi: »točke 5« zamjenjuju se riječima: »točke 2«.

U stavku 5. iza riječi: »zakonom« dodaju se riječi: »i posebnim«.

U stavku 6. riječi: »članka 7. stavka 7. Zakona i stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »članka 36. stavka 12. Zakona«.

Članak 10.

U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U skladu s člankom 36. stavkom 5. Zakona, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu odnosno pri utvrđivanju iznosa od 13.000,00 kuna godišnje, ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, potpora za novorođenče, odnosno opremu novorođenog djeteta, obiteljskih mirovina koje primaju djeca nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, te primici koji predstavljaju naknadu stvarno nastalih troškova, kao što su naročito naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja.«.

U stavku 3. iza riječi: »iz članka 36. Zakona.« dodaje se tekst: »Na poreznog obveznika uzdržavatelja i na uzdržavanog člana primijenit će se poseban postupak u skladu s člankom 43.a Zakona te će mu Porezna uprava dostaviti privremeno porezno rješenje u skladu s člankom 43.a stavkom 5. Zakona pod uvjetom da porezni obveznik nije u skladu s člankom 89.b stavkom 3. ovoga Pravilnika izuzet od primjene posebnog postupka.«.

U stavku 10. riječi: »sudskih odnosno izvansudskih pravomoćnih presuda« zamjenjuju se riječima: »pravomoćnih sudskih odluka«, a riječi: »ili ovjerovljenih« brišu se.

Članak 11.

U članku 55. stavku 2. iza riječi: »po godišnjoj poreznoj prijavi« dodaje se zarez i riječi: »odnosno u posebnom postupku u skladu s člankom 43.a Zakona«, a na kraju zadnje rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »odnosno u slučaju posebnog postupka isto prilažu zahtjevu iz članka 89.b stavka 5. ovoga Pravilnika.«.

Članak 12.

U članku 56. stavku 3. iza riječi: »po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi« dodaju se riječi: »odnosno u posebnom postupku u skladu s člankom 43.a Zakona«.

U stavku 7. iza riječi: »po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi« dodaju se riječi: »odnosno u posebnom postupku u skladu s člankom 43.a Zakona«.

U stavku 8. iza riječi: »podnese godišnju poreznu prijavu,« dodaju se riječi: »u slučaju da nije primijenjen poseban postupak iz članka 43.a Zakona,«.

Članak 13.

U članku 61. stavku 10. iza riječi: »kada je isplata trebala biti obavljena,« dodaju se riječi: »uz primjenu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prireza porezu na dohodak i uz korištenje podataka dostavljenih od Porezne uprave o iskorištenom iznosu osobnog odbitka na godišnjoj razini,«.

U stavku 27. na kraju rečenice, iza točke dodaje se tekst: »Na isti način će postupiti i Porezna uprava prilikom izdavanja privremenog poreznog rješenja u posebnom postupku prema članku 43.a Zakona i članku 89.b ovoga Pravilnika.«.

Članak 14.

U članku 67. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Podatke za osobni odbitak poreznog obveznika iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona u Obrascu PK pod II.1. i II.2. popunjava nadležna ispostava Porezne uprave na temelju isprava kao što su izvatci i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, izvatci i potvrde iz registra životnog partnerstva, pravomoćne sudske odluke, javne isprave, potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu, rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog ili izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, potvrda nadležnog tijela za zapošljavanje, rješenje o utvrđenom invaliditetu, potvrda o školovanju na školama i fakultetima, potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu te svih drugih isprava koje potvrđuju činjenice u svezi s korištenjem osobnog odbitka. Izvanbračna zajednica, odnosno neformalno životno partnerstvo utvrđuje se sukladno posebnim propisima iz područja obiteljskog prava, odnosno propisa koji uređuju životno partnerstvo osoba istog spola, a osim navedenog, može se dokazati i podnošenjem rješenja o ostvarenju partnerske skrbi, rješenja o uzdržavanju, rješenja o obiteljskoj mirovini, rješenja o pravu na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu u skladu s posebnim propisima, rješenja kojim se ostvaruje socijalna skrb u zajedničkom kućanstvu, rješenja o nasljeđivanju ili potvrde o zajedničkoj imovini upisanoj u zemljišnim knjigama te sličnim ispravama javnih tijela.«.

Članak 15.

U članku 73. stavku 7. iza zadnje rečenice dodaje se tekst: »Iznimno, ako je dividenda ili udjel u dobiti ostvaren u inozemstvu i uplaćen u korist portfelja koji se nalazi u inozemstvu kojim upravlja tuzemno društvo bez dozvole za držanje novca i financijskih instrumenata za klijente, tako ostvareni primitak oporezuju se u roku od osam (8) dana od dana isplate na račun poreznog obveznika od strane upravitelja portfelja.«.

U stavku 11. riječi: »tada će se predujam poreza na dohodak, koji je uplaćen sukladno stavku 9. ovoga članka na razliku primitka od kojeg se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja, uzeti u obzir pri obračunu poreza na dohodak po osnovi izuzimanja« zamjenjuju se riječima: »primijenit će se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak iz članka 43.a Zakona«.

U stavku 12. riječi: »i zahtjev za preknjiženje preplaćenog predujma poreza na dohodak iz stavka 9. ovoga članka na račun za uplatu predujma poreza na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja« brišu se.

U stavku 18. riječi: »člankom 30.« zamjenjuju se riječima: »člankom 51.«, a iza zadnje rečenice dodaje se tekst: »Pri utvrđivanju kapitalnog dobitka ili kapitalnog gubitka uzimaju se u obzir i svi pripadajući troškovi koji su naplaćeni na teret poreznog obveznika (naknade brokera, depozitorija i burze).«.

Stavci 21. do 24. brišu se.

Dosadašnji stavak 25. postaje stavak 21.

Stavci 26. i 27. brišu se.

U stavku 28. koji postaje stavak 22. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se tekst: »a isplatitelji – društva za upravljanje i osobe koje temeljem ugovornog odnosa upravljaju financijskom imovinom poreznog obveznika, istekom godine dužni su dostaviti poreznom obvezniku sve potrebne podatke radi sastavljanja izvješća, a osobito: ime i prezime, adresu te OIB poreznog obveznika, stanje financijske imovine na početku i na kraju obračunskog razdoblja, iznos ukupno ostvarenih kapitalnih dobitaka na zadnji dan poreznog razdoblja, iznos ukupno ostvarenih kapitalnih gubitaka na zadnji dan poreznog razdoblja, ukupni iznos oporezivih kapitalnih dobitaka na zadnji dan poreznog razdoblja, ukupni iznos porezno priznatih kapitalnih gubitaka na zadnji dan poreznog razdoblja, uplaćeni predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Isplatitelji su dužni podatke o ostvarenim kapitalnim dobicima i kapitalnim gubicima dostavljati i poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost, a kojima je to osnovna djelatnost.«.

Članak 16.

U članku 76. stavku 3. točki 12. iza riječi: »programa« dodaju se riječi: »te za studente koji sudjeluju u obrazovnim i s obrazovanjem povezanim programskim aktivnostima u okviru redovitih nastavnih programa«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14. naknade troškova vezanih uz službena putovanja koji se sukladno odredbama članka 10. točaka 9. i 11. Zakona smatraju primicima na koje se ne plaća porez na dohodak, osim isplate u novcu dnevnica i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe,«.

Iza točke 14. dodaje se točka 15. koja glasi:

»15. socijalne potpore i sindikalne socijalne pomoći koje se daju u naravi i dostupne su svim članovima sindikata pod istim uvjetima.«.

U zadnjoj rečenici u stavku 3. riječi: »pod točkama 1. do 14.« zamjenjuju se riječima: »pod točkama 1. do 15.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Isplatitelji primitaka, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa i/ili sami porezni obveznici izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnose Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka, odnosno na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju sukladno posebnim propisima, ili najkasnije slijedeći radni dan, a podaci se iskazuju po pojedinom poreznom obvezniku odnosno fizičkoj osobi. Na isti način obvezni su postupiti i isplatitelji dividendi na koje se ne plaća porez na dohodak prema članku 30. stavku 12. i 13. Zakona i prema članku 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 143/14) te isplatitelji za podatke o kamati za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je naplaćena zbog nepravovremene uplate dospjele obveze. Danom primitka dividende, odnosno udjela u dobiti, ukoliko je ostvarena dobit iskorištena za uvećanje temeljnog kapitala društva, za potrebe izvješćivanja, smatra se dan donošenja odluke o uvećanju temeljnog kapitala. Obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa dostavljaju izvješće iz stavka 1. ovog članka o obvezi doprinosa (iz i na osnovice) prema osnovici utvrđenoj temeljem sudske presude prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju ili izvansudske nagodbe na dan pravomoćnosti odluke ili najkasnije sljedeći radni dan.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, izvješće iz stavka 1. ovoga članka za dohodak ostvaren izravno iz inozemstva, od organizacija iz članka 45. stavka 7. Zakona te izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona te za dividende primljene izravno iz inozemstva, a na koje se ne plaća porez na dohodak prema članku 30. stavcima 12. i 13. Zakona i prema članku 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 143/14) porezni obveznici podnose Poreznoj upravi u roku od 8 dana od dana naplate primitka.«.

U stavku 6. riječi: »sljedeći dan« zamjenjuju se riječima: »sljedeći radni dan«.

U stavku 7. iza riječi: »stavka 1. točke 6. ovoga članka« dodaje se zarez i riječi: »odnosno primatelji neoporezivih primitaka izravno iz inozemstva, od organizacija iz članka 45. stavka 7. Zakona te izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona«. Iza zadnje rečenice dodaje se tekst: »Izvješće iz stavka 1. ovoga članka o neoporezivim primicima koji su isplaćeni u mjesecu prosincu prethodne godine, dostavljaju se do 15. siječnja tekuće godine, ali s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine.«.

U stavku 8. iza riječi: »do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu« dodaju se riječi: »ali s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine.«.

U stavku 10. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »ukoliko nisu dostavljeni na način propisan stavkom 7. ovoga članka.«.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Porezni obveznici – imatelji financijske imovine izvješće iz stavka 1. ovog članka dostavljaju do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, u kojem iskazuju ukupno ostvarene kapitalne dobitke u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke iz članka 30. stavka 24. Zakona te za pripadajuće troškove koji su naplaćeni na teret poreznog obveznika.«.

Članak 17.

U članku 77. stavku 2. točki 2. podtočki 2.5. iza riječi: »kamata« dodaju se riječi: »odnosno kada društva za upravljanje i osobe koje temeljem ugovornog odnosa upravljaju financijskom imovinom poreznog obveznika podnose izvješće o obračunanom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitalnih dobitaka, te o predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dividendi ili udjela u dobiti, odnosno kamata ukoliko su od poreznog obveznika preuzeli tu obvezu«.

U rečenici iza točke 2.10. riječi: »u pravilu« brišu se.

U točki 8. podtočki 8.1.1. riječi: »0005-0009,« zamjenjuju se riječima: »0005-0011,«.

U podtočki 8.2.1. iza riječi: »0005-0009,« zamjenjuju se riječima: »0005-0011,«.

U stavku 3. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Šifra općine/grada rada – unosi se za sljedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0004, 0008-0011, 0021-0029, 0031-0039, 0041-0049, 5701-5799 te za stjecatelje neoporezivih primitaka iz članka 13. stavka 2. i 12. ovoga Pravilnika što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima. Za stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik pod oznakom 0005, 0006, 0007, 1003, 1004, 1103, 1104, 2003 i 2004, kao i za oznake primitka/obveze doprinosa iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa 0335, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 4025, 4026, 4027, 4038, 4039, 4040, 4041 upisuju se prve dvije znamenke 99 te oznaka države u kojoj je primitak ostvaren. Za oznake primitka/obveze doprinosa iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa 0083, 0084, 0090, 0092, 0094, 0095, 4034, 4035, 4036, 4037 i za sve ostale oznake primitka/obveze doprinosa iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa ukoliko se primitak iskazuje na Obrascu JOPPD pod oznakom izvješća 8, 9 ili 10 upisuje se ili šifra općine grada/rada ili prve dvije znamenke 99 te oznaka države u kojoj je ostvaren primitak. Za ostale skupine stjecatelja primitka/osiguranika i stjecatelja neoporezivih primitaka/primitaka koji ne podliježu obvezi poreza na dohodak upisuje se 00000 (pod 3.),«.

U točki 10. iza riječi: »mjesecu osiguranja« stavlja se točka i dodaje se tekst: »Kod iskazivanja neoporezivih primitaka/primitaka koji ne podliježu obvezi doprinosa, a koji su vezani uz oznake stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5201-5499 obvezno se upisuju navedene oznake.«.

U točki 14. riječi: »odnosno više od mjesec dana ako se isplaćuju zaostale plaće i mirovine,« brišu se.

U točki 16. na kraju zadnje rečenice zarez se zamjenjuje točkom te dodaje tekst: »Za oznake stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0031-0039 i 0041-0049 upisuje se stvarni broj dana provedenih u osiguranju po toj osnovi – unutar toga (izvještajnog) mjeseca, bez umanjenja za blagdane, neradne dane, bolovanje na teret osiguranika i slično. U slučaju iskazivanja korištenja prava pod oznakama stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5201-5299 osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznici su poreza na dohodak ili dobit upisuju stvarne dane mirovanja obveze doprinosa.«.

U točki 16.a iza riječi: »i slično)« stavlja se točka, a na kraju zadnje rečenice zarez se zamjenjuje točkom te se dodaje tekst: »Za oznake stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0031-0039 i 0041-0049 upisuje se 0, osim u slučaju mirovanja obveze doprinosa koje je kraće od mjesec dana ili korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena kada se upisuju stvarni dani korištenja prava. U slučaju iskazivanja korištenja prava pod oznakama stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5201-5299 osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznici su poreza na dohodak ili dobit upisuju isti broj dana kao i pod 10. B strane Obrasca JOPPD.«.

U točki 34. na kraju zadnje rečenice zarez se zamjenjuje točkom te se dodaje tekst: »Ukoliko se iskazuje primitak po osnovi nesamostalnog rada utvrđen na način propisan člankom 61. stavkom 10. ovoga Pravilnika, za potrebe izvješćivanja, upisuje se iznos predujma poreza na dohodak izračunanog primjenom prosječne stope poreza na dohodak na godišnjoj razini (ukupan predujam poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada na godišnjoj razini utvrđen kod toga poslodavca ili isplatitelja primitka odnosno plaće iz članka 14. stavka 1. Zakona/ukupna godišnja porezna osnovica prema kojoj je utvrđen predujam poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada),«.

U točki 40. iza riječi: »5701-5799« dodaju se zarez i riječi: »0031-0039, 0041-0049 i primitka/obveze doprinosa iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa 0103«.

Članak 18.

U članku 78. stavku 4. iza rečenice dodaje se tekst: »Neoporezivi primici pod oznakama 36 i 37 Priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom, obvezno se iskazuju u istom izvješću i u istom retku u kojem su iskazani obračunani doprinosi s oznakama Priloga 3. Primici/obveza doprinosa 0061-0064. Neoporezivi primici pod oznakama 43 i 44 Priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom, obvezno se iskazuju u istom izvješću i u istom retku u kojem su iskazani obračunani doprinosi s oznakama Priloga 3. Primici/obveza doprinosa 4038, 4039 i 4040. Ako se iskazuje isplata zaostale plaće izaslanim radnicima pod oznakama 36 i 37 Priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom za koje je prethodno iskazana obveza doprinosa s oznakama Priloga 3. Primici/obveza doprinosa od 0065- 0068, pod 6.1. B strane Obrasca JOPPD upisuje se oznaka 0005 – 0007, a pod 6.2. B strane Obrasca JOPPD 0000.«.

U stavku 15. iza riječi: »izvješća 3« dodaje se zarez i riječi: »7 ili 10«.

Iza stavka 15. dodaju se novi stavci 16., 17. i 18. koji glase:

»(16) Ako je za nekog stjecatelja primitka/osiguranika na izvornom Obrascu JOPPD iskazan povrat po godišnjem obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada, a za kojega se naknadno utvrdi da je pogrešan, odnosno da treba iskazati manji iznos za povrat, ispravak iskazanog podatka nije dozvoljen, već se ispravak iskazanog iznosa iskazuje putem dopune izvornog Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 u kojem će se iskazati iznos za koji se treba umanjiti iznos povrata iskazan u izvornom Obrascu JOPPD, ali s pozitivnim predznakom.

(17) Ako je za nekog stjecatelja primitka/osiguranika na izvornom Obrascu JOPPD iskazan povrat po godišnjem obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada, a za kojega se naknadno utvrdi da je pogrešan, odnosno da treba iskazati veći iznos za povrat, ispravak iskazanog podatka nije dozvoljen, već se ispravak iskazanog iznosa za povrat iskazuje putem dopune izvornog Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 u kojem će se iskazati razlika za povrat.

(18) Ako je za nekog stjecatelja primitka/osiguranika na izvornom obrascu iskazan povrat po godišnjem obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada, a nakon toga uslijedi nova isplata primitka od kojega se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a za koju isplatitelj u trenutku godišnjeg obračuna nije znao ili nije mogao znati, novi godišnji obračun (reobračun godišnjeg obračuna) iskazuje se u novom Obrascu JOPPD s oznakom vrste izvješća 1 na dan nove isplate, a u kojemu se iskazuje razlika između iznosa povrata/uplate po godišnjem obračunu iskazanog u prethodnom Obrascu JOPPD i iznosa koji je izračunan u novom godišnjem obračunu u kojemu je uzet u obzir i naknadno isplaćeni primitak.«.

Dosadašnji stavci 16. do 24. postaju stavci 19. do 27.

Članak 19.

U članku 79. stavku 1. iza riječi: »iz članka 30. Zakona« dodaju se riječi: »(osim isplatitelja koji su dostavili podatke sukladno članku 73. stavku 22. ovoga Pravilnika)«.

Članak 20.

U članku 84. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, porezni obveznici iz članka 39. i 40. Zakona i članka 85. i 86. ovoga Pravilnika na koje se primjenjuje poseban postupak iz članka 43.a. Zakona i članka 89.b ovoga Pravilnika ne podnose godišnju poreznu prijavu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu već tu obvezu preuzima Porezna uprava.«.

Članak 21.

U članku 87. stavku 2. iza riječi: »podnosi se na Obrascu DOH« dodaju se riječi: »osim ako se na porezne obveznike ne primjenjuje poseban postupak iz članka 43.a Zakona«, a iza riječi: »u Obrascu DOH« dodaju se riječi: »odnosno u privremenom poreznom rješenju iz članka 43.a Zakona«.

Članak 22.

U članku 88. stavku 2. iza točke 14. dodaje se nova točka 15. koja glasi:

»15. pod 4.2.4. podatak o predujmu poreza na dohodak za sljedeće obračunsko razdoblje,«.

U dosadašnjoj točki 15. koja postaje točka 16. te u dosadašnjim podtočkama 15.1. do 15.5. koje postaju podtočke 16.1. do 16.5. riječi: »4.2.4.« zamjenjuju se riječima: »4.2.5.«.

U dosadašnjoj točki 16. koja postaje točka 17. riječi: »4.2.5.« zamjenjuju se riječima: »4.2.6.«.

U dosadašnjoj točki 17. koja postaje točka 18. riječi: »4.2.6.« zamjenjuju se riječima: »4.2.7.«.

Iza točke 18. dodaje se nova točka 19. i podtočke 19.1. do 19.11. koje glase:

»19. pod 4.2.8. obveza doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti prema članku 187. Zakona o doprinosima:

19.1. pod 4.2.8. r.br. 1. razdoblje obavljanja samostalne djelatnosti – upisuju se podaci o razdoblju u kojem je obveznik doprinosa obavljao samostalnu djelatnost,

19.2. pod 4.2.8. r.br. 2. razdoblje obavljanje druge djelatnosti – upisuju se podaci o razdoblju u kojem je obveznik doprinosa samostalnu djelatnost obavljao istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja,

19.3 pod 4.2.8. r.br. 3. broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti – računa se svaki puni mjesec u kojemu je obveznik doprinosa obavljao samostalnu djelatnost uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad,

19.4. pod 4.2.8. r.br. 4. broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti – računa se svaki puni mjesec druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad,

19.5. pod 4.2.8. r.br. 5. iznos dohotka – dohodak ostvaren u poreznom razdoblju – razlika između poslovnih primitaka i izdataka, prije umanjenja dohotka za preneseni gubitak i ostalih umanjenja dohotka, prema Zakonu i posebnim propisima,

19.6. pod 4.2.8. r.br. 6. iznos dohotka od druge djelatnosti – upisuje se iznos dohotka razmjeran broju mjeseci obavljanja druge djelatnosti u odnosu na broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti,

19.7. pod 4.2.8. r.br. 7. iznos najviše osnovice za mjesece obavljanja druge djelatnosti – upisuje se dio propisane najviše godišnje osnovice za obveznika doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dohodak za godinu za koju se obveza utvrđuje razmjeran broju mjeseci obavljanja druge djelatnosti,

19.8. pod 4.2.8. r.br. 8. iznos osnovice za obračun doprinosa – upisuje se iznos dohotka od druge djelatnosti (r.br. 6.) ako je jednak ili manji od iznosa najviše osnovice za mjesece obavljanja druge djelatnosti (r.br. 7.), a ako je veći upisuje se iznos najviše osnovice za mjesece obavljanje druge djelatnosti (r.br. 7.),

19.9. pod 4.2.8. r.br. 9. iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti – upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa (r.br. 8.) i stope za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti propisane člankom 13. Zakona o doprinosima,

19.10. pod 4.2.8. r.br. 10. iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa (r.br. 8.) i stope za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje propisane člankom 17. Zakona o doprinosima,

19.11. pod 4.2.8. r.br. 11. iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje – upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa (r.br. 8.) i stope za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje propisane člankom 14. Zakona o doprinosima.«.

U dosadašnjoj točki 18. koja postaje točka 20. iza riječi: »imovinskih prava« dodaju se riječi: »te posebnih vrsta imovine«, a iza riječi: »i izdataka,« dodaju se riječi: »računima i«.

Dosadašnja točka 19. postaje točka 21.

U dosadašnjoj točki 20. koja postaje točka 22. riječi: »o neoporezivom iznosu prema članku 10. točki 19. Zakona,« brišu se.

Dosadašnje točke 21. i 22. postaju točke 23. i 24.

Iza dosadašnje točke 23. koja postaje točka 25. dodaje se točka 26. koja glasi:

»26. pod 4.4.5. podaci o ostvarenim primicima odnosno dohotku od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka i uplaćenom predujmu poreza i prireza, prema potvrdama isplatitelja«.

Dosadašnje točke 24. do 31. postaju točke 27. do 34.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Godišnju poreznu prijavu – Obrazac DOH s popunjenim podacima pod 4.2.8. – utvrđivanje obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti, prema članku 187. stavku 1. Zakona o doprinosima popunjava obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti koji od te djelatnosti utvrđuje dohodak iz članka 183. stavka 1. Zakona o doprinosima, a koji je pod 4.2.1. stupac 2 iskazao dohodak.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 23.

U članku 89. stavku 1. točki 2. podtočki 2.1. riječi: »pri čemu se posebno iskazuju podaci o iznosu otpisa, te porezno priznatim izdacima reprezentacije, a i podatak o broju zaposlenih sa stanjem na dan 31. prosinca,« brišu se.

U točki 6. iza riječi: »i ugovora« dodaju se riječi: »odnosno potvrda«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Popis dugotrajne imovine, ako je porezni obveznik (podnositelj) korisnik sustava elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna, obvezno se podnosi elektroničkim putem u okviru sustava ePorezna na način propisan posebnim propisima, te tehničkim i ostalim uputama.«.

Članak 24.

Iza članka 89. dodaje se članak 89.a te podnaslov 3.2.5. i članci 89.b i 89.c. koji glase:

»Članak 89.a

(1) Izvadak iz poslovnih knjiga iz članka 89. stavka 1. točke 2. podtočke 2.1. ovoga Pravilnika podnosi se na Obrascu P-PPI te obvezno sadrži sljedeće podatke:

1. pod I. opće podatke o poreznom obvezniku (ime i prezime, adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta, osobni identifikacijski broj)

2. pod II. podatak o iznosu ukupno ostvarenih primitaka i porezu na dodanu vrijednost sadržanom u primicima te posebno podatke o iznosu ukupno ostvarenih primitaka:

– u gotovini

– putem žiroračuna

– u naravi

– u svezi otuđenja materijalne i nematerijalne imovine te

– poreznog razdoblja u visini iznosa evidentiranih izdataka nastalih temeljem amortizacije dugotrajne imovine prema članku 20. stavku 7. Zakona,

3. pod III. podatak o iznosu ukupno ostvarenih izdataka i porezu na dodanu vrijednost sadržanom u izdacima te posebno podatke o iznosu ukupno ostvarenih izdataka:

– u gotovini

– putem žiroračuna

– u naravi

– otpisa

– reprezentacije

– u svezi otuđenja materijalne i nematerijalne imovine te

– koji se porezno ne priznaju prema članku 22. Zakona,

4. pod IV. podatak o ukupno ostvarenom dohotku/gubitku,

5. pod V. podatke o:

– broju zaposlenih sa stanjem na dan 31.12.

– razlici između prometa po žiroračunu i primitaka iskazanih pod II.2.:

– pologu utrška koji je iskazan pod II.1.

– primljenim iznosima kredita

– primljenim iznosima zajmova

– primicima po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora namijenjenih za nabavu dugotrajne imovine koja podliježe amortizaciji

– ostalim posebno nenavedenim primicima.

(2) »Izvadak iz poslovnih knjiga« – Obrazac P-PPI sastavni je dio ovog Pravilnika.

3.2.5. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Članak 89.b

(1) U skladu s člankom 43.a Zakona porezni obveznici iz stavka 2. ovoga članka na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak nemaju obvezu u roku propisanom člankom 42. Zakona podnijeti godišnju poreznu prijavu, odnosno Porezna uprava će za te porezne obveznike, na temelju podataka kojima raspolaže, donijeti privremeno porezno rješenje kojim će utvrditi razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili povrat.

(2) Sukladno članku 43.a stavku 1. Zakona, poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak primjenjuje se na:

1. porezne obveznike koji prema članku 39. Zakona i članku 85. ovoga Pravilnika imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave,

2. porezne obveznike koji prema članku 40. Zakona i članku 86. ovoga Pravilnika nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave.

(3) Iznimno, od stavka 2. ovoga članka, poseban postupak ne primjenjuje se na:

1. porezne obveznike koji ostvare dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 19. – 24. Zakona,

2. porezne obveznike – članove posade broda u međunarodnoj plovidbi koji ostvare dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, a koji su rezidenti, u skladu s člankom 85. stavkom 1. točkom 6. ovog Pravilnika,

3. porezne obveznike za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku u poreznom razdoblju odnosno porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili oporeziv dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvješću,

4. porezne obveznike koji prema članku 40. Zakona i članku 86. ovoga Pravilnika nemaju obvezu podnošenja porezne prijave, a ostvaruju razliku godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili razlike nema, a nisu predali zahtjev za priznavanjem prava na porezne olakšice u posebnom postupku u roku iz članka 42. stavka 2. Zakona čijom bi primjenom ostvarili pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak,

(4) Porezni obveznici iz stavka 3. točke 1., 2. i 3. ovoga članka obvezni su podnijeti godišnju poreznu prijavu u roku propisanom člankom 42. stavkom 2. Zakona, a u slučaju iz stavka 3. točke 3. ovoga članka prethodno i propisano izvješće iz članka 76. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Porezni obveznici iz članka 39. i 40. Zakona, osim poreznih obveznika iz stavka 3. točke 1., 2. i 3. ovoga članka, a za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka (porezni obveznici koji na poreznoj kartici nemaju upisane podatke o uzdržavanim članovima uže obitelji i/ili djeci, stupnju i vrsti utvrđene invalidnosti, prebivalištu na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja prema posebnom propisu i području Grada Vukovara, te podatke o uvećanju osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja), mogu u roku iz članka 42. stavka 2. Zakona podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu poreznog obveznika zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP-DOH ako žele iskoristiti prava propisana Zakonom, te istom priložiti vjerodostojne isprave, u kojem slučaju će se na te porezne obveznike primijeniti poseban postupak uzimajući u obzir podatke navedene u zahtjevu.

(6) Na način iz stavka 5. ovoga članka mogu postupiti i porezni obveznici koji žele dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu preraspodijeliti u skladu s člankom 55. stavkom 2. ovoga Pravilnika, te porezni obveznici – nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe i porezni obveznici koji iskazuju inozemni dohodak te uplaćeni porez na dohodak u inozemstvu.

(7) Na porezne obveznike iz stavka 3. točke 4. ovoga članka, koji u roku iz članka 42. stavka 2. Zakona podnesu zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP-DOH, primijeniti će se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

(8) Porezni obveznici koji su ostvarili dohodak u ili iz inozemstva po osnovi kojeg je plaćen porez u inozemstvu, mogu u roku iz članka 42. stavka 2. Zakona, podnijeti zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku te istom priložiti vjerodostojne isprave u skladu s člankom 82. stavkom 2. ovoga Pravilnika ako žele da im se taj porez primjenom posebnog postupka uračuna u tuzemnu obvezu poreza na dohodak, a pod uvjetom da nisu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka izuzeti od primjene posebnog postupka. Na isti način postupaju i porezni obveznici iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika koji nisu obvezni plaćati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu ako sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji je u primjeni po osnovi primitka ostvarenog iz ili u inozemstvu u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak plaćaju u inozemstvu iz tog primitka.

(9) Porezni obveznici koji u roku propisanom člankom 43.a stavkom 5. Zakona ne zaprime privremeno porezno rješenje i nisu u skladu s člankom 43.a stavkom 2. Zakona i člankom 89.b stavkom 3. ovoga Pravilnika izuzeti od primjene posebnog postupka, mogu u roku propisanom za podnošenje prigovora iz članka 43.a stavka 6. Zakona, podnijeti zahtjev za izdavanjem privremenog poreznog rješenja u kojem će navesti podatke temeljem kojih smatraju da se na njih trebao primijeniti poseban postupak iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Za porezne obveznike koji prema članku 39. Zakona imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, a na koje se primjenjuje poseban postupak, u privremenom poreznom rješenju bit će iskazan dohodak za koji je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada, osim dohotka koji Republika Hrvatska u skladu s ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima od oporezivanja.

(11) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, ako se poreznom obvezniku koji ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak utvrdi da bi uključenjem u obračun dohotka iz ostalih izvora, porezni obveznik ostvario manju obvezu poreza za uplatu ili veći iznos poreza za povrat, u privremenom poreznom rješenju iskazat će se ukupni dohodak ostvaren u poreznom razdoblju, osim dohotka iz članka 41. Zakona za koji je propisano da se godišnja porezna prijava ne može podnijeti i dohotka koji ne podliježe oporezivanju.

(12) Porezni obveznici iz članaka 39. Zakona na koje se primjenjuje poseban postupak te u skladu s člankom 43.a stavkom 5. Zakona zaprime privremeno porezno rješenje u kojem je iskazan tuzemni i/ili inozemni dohodak, a koji su osim tog dohotka iskazanog u privremenom poreznom rješenju ostvarili i inozemni dohodak za koji Porezna uprava nije imala saznanja, jer porezni obveznik nije o tome u propisanom roku i na propisanom izvješću izvijestio Poreznu upravu, a koji Republika Hrvatska u skladu s ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ima pravo oporezivati ili inozemni dohodak iz države s kojom Republika Hrvatska nema sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te predujmovi poreza na dohodak po toj osnovi nisu u tuzemstvu plaćeni i/ili su u tuzemstvu plaćeni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obračunao prema odredbama Zakona, obvezni su u roku iz članka 43.a stavka 6. Zakona nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti prigovor te će Porezna uprava u skladu s navodima iz prigovora, odnosno u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem donijeti porezno rješenje.

(13) Porezni obveznici iz članka 40. Zakona na koje se primjenjuje poseban postupak te u skladu s člankom 43.a stavkom 5. Zakona zaprime privremeno porezno rješenje, a koji su u tijeku poreznog razdoblja uz ukupan dohodak iskazan na privremenom poreznom rješenju ostvarili i dohodak iz drugih izvora sukladno članku 5. Zakona, uključujući i inozemni dohodak koji u skladu s Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Republika Hrvatska izuzima od oporezivanja, i koji nije uzet u obzir u posebnom postupku obvezni su postupiti na način iz stavka 12. ovoga članka te će Porezna uprava u skladu s navodima iz prigovora odnosno u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem donijeti porezno rješenje.

(14) Ako porezni obveznici ne postupe na način propisan stavcima 12. i 13. ovoga članka na njih će se primijeniti odredba članka 39. stavka 6. Zakona.

(15) Prigovor u roku iz članka 43.a stavka 6. Zakona mogu podnijeti i porezni obveznici na koje je primijenjen poseban postupak, ali u privremenom poreznom rješenju o utvrđenom godišnjem dohotku nije iskazan porez plaćen u inozemstvu obzirom da nije podnesen zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku, ako žele da im se taj porez uračuna u tuzemnu obvezu poreza na dohodak, sukladno članku 82. ovoga Pravilnika. Porezni obveznici su uz prigovor obvezni priložiti potvrdu inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu. Porezni obveznici koji zbog opravdanih razloga nisu u mogućnosti dostaviti potvrdu o porezu uplaćenom u inozemstvu u propisanom roku (primjerice ako se porezna godina razlikuje od kalendarske godine) istu mogu dostaviti do 30. studenog tekuće godine te su to obvezni napomenuti u prigovoru koji su obvezni Poreznoj upravi dostaviti u roku propisanom člankom 43.a stavkom 6. Zakona, a Porezna uprava će donijeti porezno rješenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja potvrde iz članka 82. Pravilnika.

(16) Prigovor u roku iz članka 43.a stavka 6. Zakona mogu podnijeti i porezni obveznici na koje je primijenjen poseban postupak, a smatraju da ispunjavaju i druge propisane uvjete temeljem kojih mogu ostvariti određena prava, odnosno porezne olakšice, koje nisu obuhvaćene privremenim poreznim rješenjem.

(17) Porezni obveznici iz članka 40. Zakona na koje je primijenjen poseban postupak, mogu temeljem prigovora u roku iz članka 43.a stavka 6. Zakona, odustati od primjene posebnog postupka, u kojem slučaju će se privremeno porezno rješenje poništiti.

(18) Iznimno od članka 43.a stavka 6. Zakona, porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje zaprime nakon roka propisanog člankom 43.a stavkom 5. Zakona, mogu podnijeti prigovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja privremenog poreznog rješenja.

(19) »Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku« – Obrazac ZPP-DOH sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 89.c

(1) Privremeno porezno rješenje iz stavka 43.a stavka 5. Zakona donosi se u pisanom obliku te osim oblika i sadržaja propisanog odredbama Općega poreznog zakona, sadrži:

– navod o tome da o podnesenom prigovoru odlučuje prvostupanjsko porezno tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora, a najkasnije u roku iz članka 43a. stavka 6. Zakona, te da podneseni prigovor odgađa izvršenje privremenog poreznog rješenja do donošenja rješenja po prigovoru,

– navod da se dostavom privremenog poreznog rješenja na adresu poreznog obveznika s kojom raspolaže Porezna uprava, a na temelju njezinih službenih evidencija smatrati, u smislu Zakona, da je izvršena osobna dostava,

– uputu o tome da porezni obveznik protiv privremenog poreznog rješenja donesenog na temelju izračuna godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od strane Porezne uprave može podnijeti prigovor, ako smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni.

(2) Prigovor iz članka 43.a Zakona i članka 89.b ovoga Pravilnika podnosi se u pisanom obliku te obavezno sadrži sljedeće podatke:

1. opće podatke o podnositelju prigovora (ime i prezime, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, osobni identifikacijski broj)

2. naziv Poreznog tijela kojem se podnosi prigovor

3. poziv na Klasu i Ur.broj rješenja te datum rješenja na koje se podnosi prigovor

4. razloge zbog kojih je podnositelj prigovora nezadovoljan rješenjem odnosno razloge podnošenja prigovora

5. očekivani rok u kojem porezni obveznici, koji su ostvarili inozemni dohodak, mogu dostaviti potvrdu o porezu plaćenom u inozemstvu, ako žele da im se taj porez uračuna u tuzemnu obvezu poreza na dohodak

6. potpis podnositelja prigovora.«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 25.

(1) Obrazac DOH i Prilog UPO koji je sastavni dio godišnje porezne prijave – Obrasca DOH, mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika, te se primjenjuju u postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2015. godinu i nadalje.

(2) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika: »Popis dugotrajne imovine« – Obrazac DI.

(3) Mijenjanju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika Prilozi Obrasca JOPPD: Prilog 3. Primici/obveze doprinosa i Prilog 4. Neoporezivi primici.

(4) Za porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona, istekom roka za podnošenje godišnje porezne prijave za 2015. prestaju važiti sva rješenja o plaćanju predujmova poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti izdana do toga dana.

(5) Ako porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, podnesu godišnju poreznu prijavu u roku iz članka 42. stavka 2. Zakona, na podnesenu godišnju poreznu prijavu primijeniti će se poseban postupak iz članka 43.a Zakona.

(6) U svrhu utvrđivanja poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine, porezni obveznici obvezni su ustrojiti evidenciju financijske imovine prema vrsti/nazivu, količini i izdavatelju, sa stanjem na dan 31. prosinca 2015.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvog dana nakon objave.

Klasa: 410-01/15-01/2820

Urbroj: 513-07-21-01/15-1

Zagreb, 18. prosinca 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.


OBRASCI

137 23.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak 137 23.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak 137 23.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak