Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 137/2015 (23.12.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

2571

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) i članka 187. stavka 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14 i 157/14) u članku 12. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Odredbe ovoga članka, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom 1. Zakona i člankom 9. stavkom 4. ovoga Pravilnika, na istovjetan se način primjenjuju na prihode od dividendi i udjela u dobiti u slučaju kada se za ulaganja primjenjuje metoda udjela.«.

Članak 2.

U članku 12.a stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. izjavu da temeljem istih izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu ne koristi porezne poticaje prema posebnom propisu kojim se uređuje poticanje investicija odnosno ulaganja, uz popis dugotrajne imovine uključene u projekte prema tom propisu.«.

U stavku 9. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. smanji broj radnika s kojima ima sklopljene pravovaljane ugovore o radu na određeno i neodređeno vrijeme sukladno posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi, a prije isteka roka iz članka 6. stavka 7. Zakona.«.

Članak 3.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kamatna stopa iz članka 14. stavka 3. Zakona, utvrđuje se kao aritmetička sredina prosječnih kamatnih stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, a koje je Hrvatska narodna banka objavila u tekućoj kalendarskoj godini.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»(2) Prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka izračunava, prema posebnim propisima, kao vagani prosjek stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima u kunama bez valutne klauzule, u kunama s valutnom klauzulom uz euro i u eurima, za referentno razdoblje od šest mjeseci. Prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima Hrvatska narodna banka objavljuje u »Narodnim novinama«.

(3) Visinu kamatne stope iz stavka 1. ovoga članka Odlukom objavljuje ministar financija prije početka poreznog razdoblja u kojem se primjenjuje.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 41.h stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Porezna uprava u roku od 90 dana donosi rješenje o priznavanju ili odbijanju povlastice prema člancima 20.c – 20.f Zakona.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 43.a i članak 43.a mijenjaju se i glase:

»3. Porezne olakšice prema posebnim propisima o poticanju ulaganja

Članak 43.a

(1) Porezni obveznik može umanjiti obvezu poreza na dobit u visini, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o poticanju ulaganja i propisima donesenim na temelju toga Zakona. Porezni obveznik koji koristi poreznu olakšicu temeljem Zakona o poticanju ulaganja, uz prijavu poreza na dobit dostavlja presliku potvrde o statusu korisnika potpore i godišnje pisano izvješće o izvršenju investicijskog projekta, prihvatljivim troškovima, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmetne investicije i otvorenih radnih mjesta povezanih s tom investicijom.

(2) Porezni obveznik može sukladno člancima 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja umanjiti obvezu poreza na dobit u visini, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13). Porezni obveznik koji koristi poreznu olakšicu temeljem navedenog zakona, uz prijavu poreza na dobit dostavlja presliku potvrde o statusu nositelja poticajnih mjera te godišnje pisano izvješće o izvršenju investicijskog projekta, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmetne investicije i otvorenih radnih mjesta povezanih s tom investicijom.

(3) Porezni obveznik može sukladno članku 25. Zakona o poticanju ulaganja umanjiti obvezu poreza na dobit u visini, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/06. i 61/11) i Zakonom o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 73/00). Porezni obveznik koji koristi poreznu olakšicu temeljem navedenih zakona, uz prijavu poreza na dobit dostavlja presliku potvrde o statusu nositelja poticajnih mjera utvrđenog prema tim zakonima, te godišnje pisano izvješće o izvršenim ulaganjima, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmetnog ulaganja i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem.«.

Članak 6.

U članku 45. stavku 2. riječi: »prema Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja« zamjenjuju se riječima: »iz članka 43.a ovoga Pravilnika«.

Članak 7.

U članku 46. stavku 2. iza riječi: »po godinama,« dodaju se riječi: »izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama«.

Članak 8.

U članku 47. stavku 3. točka 31. mijenja se i glasi:

»31. Smanjenje dobiti za ostale prihode. Na ovome rednom broju iskazuju se prihodi i druga povećanja porezne osnovice koja nisu iskazana u računovodstvenoj dobiti, te rashodi koji su kao privremeno porezno nepriznati bili uključeni u poreznu osnovicu u ranijim razdobljima, a ne iskazuju se posebno na drugom rednom broju.«.

Točka 49. i pripadajuće podtočke 49.1., 49.2., 49.3. i 49.4. mijenjaju se i glase:

»49. Ukupan iznos porezne olakšice prema člancima 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja. Na ovom rednom broju iskazuje se ukupan iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit nositelju poticajnih mjera, utvrđena sukladno člancima 8. i 9. Zakona o poticanju ulaganja i člancima 8. i 9. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, odnosno sukladno članku 43.a stavku 1. i 2. ovoga Pravilnika. Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.

49.1. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za investicije u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 50.000,00 eura, nositeljima poticajnih mjera, mikropoduzetnicima, stopa poreza na dobit umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 10% u razdoblju do pet godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, prema članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja i to unutar razdoblja od godine dana nakon početka investicije,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 8. stavku 2. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa 10%, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

49.2. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za investicije u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 150.000,00 eura do 1 milijun eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 10% u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s investicijom prema članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa 10%, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

49.3. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za investicije u visini protuvrijednosti kuna od 1 do 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 75% od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5% u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s investicijom, prema članku 9. stavku 2. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 2. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa 15%, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

49.4. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za investicije u visini protuvrijednosti kuna preko 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 100% od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s investicijom, prema članku 9. stavku 3. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 3. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa 20%, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

U točki 50. riječi: »27. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja« zamjenjuju se riječima: »25. Zakona o poticanju ulaganja«, a riječi: »članku 43a. stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »članku 43.a stavak 3.«.

Iza točke 59. dodaju se točke 60. do 69. koje glase:

»60. Razdoblje obavljanja samostalne djelatnosti. Na ovom rednom broju upisuju se podaci o razdoblju u kojem je obveznik doprinosa obavljao samostalnu djelatnost.

61. Razdoblje obavljanje druge djelatnosti. Na ovom rednom broju upisuju se podaci o razdoblju u kojem je obveznik doprinosa samostalnu djelatnost obavljao istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja.

62. Broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti. Na ovom rednom broju upisuje se broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti u koji se računa svaki puni mjesec u kojemu je obveznik doprinosa obavljao samostalnu djelatnost uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u posljednjem mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

63. Broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti. Na ovom rednom broju upisuje se broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti u koji se računa svaki puni mjesec druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u posljednjem mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

64. Iznos dobiti od druge djelatnosti. Na ovom rednom broju upisuje se iznos dobiti (r. br. 3.) razmjeran broju mjeseci obavljanja druge djelatnosti (r. br. 63.) u odnosu na broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti (r. br. 62.).

65. Iznos najviše osnovice za mjesece obavljanja druge djelatnosti. Na ovom rednom broju upisuje se dio propisane najviše godišnje osnovice za obveznika doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dobit za godinu za koju se obveza utvrđuje razmjerna broju mjeseci obavljanja druge djelatnosti (r. br. 63.).

66. Iznos osnovice za obračun doprinosa. Na ovom rednom broju upisuje se iznos dobiti od druge djelatnosti (r. br. 64.) ako je jednak ili manji od iznosa najviše osnovice za mjesece obavljanja druge djelatnosti (r. br. 65.), a ako je veći upisuje se iznos najviše osnovice za mjesece obavljanje druge djelatnosti (r. br. 65.).

67. Iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Na ovom rednom broju upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa (r. br. 66.) i stope za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti propisane člankom 13. Zakona o doprinosima.

68. Iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Na ovom rednom broju upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa (r. br. 66.) i stope za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje propisane člankom 17. Zakona o doprinosima.

69. Iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje. Na ovom rednom broju upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa (r. br. 66.) i stope za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje propisane člankom 14. Zakona o doprinosima.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U Obrascu PD podatke pod rednim brojevima 60. do 69. popunjava obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti koji od te djelatnosti utvrđuje dobit iz članka 183. stavka 1. Zakona o doprinosima i ima iskazan iznos dobiti na rednom broju 3. Obrasca PD.«.

Članak 9.

Iza članka 47.a dodaje se podnaslov 1.2.2. i članak 47.b koji glase:

»1.2.2. Sadržaj izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama

Članak 47.b

(1) »Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za razdoblje od ___ do ___« – Obrazac PD-IPO iz članka 46. stavka 2. ovoga Pravilnika dostavlja se ukoliko su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Za potrebe sastavljanja Obrasca PD-IPO, povezanim osobama smatraju se osobe iz članka 13. stavka 2. Zakona i članka 41. Općeg poreznog zakona.

(2) U Obrazac PD-IPO upisuju se opći podaci o poreznom obvezniku (naziv ili ime i prezime poreznog obveznika, adresa sjedišta ili prebivališta i osobni identifikacijski broj), razdoblje za koje se podnosi obrazac, ime osobe odgovorne za sastavljanje obrasca – poreznog obveznika/opunomoćenika/ovlaštenog poreznog savjetnika, nadnevak, pečat poreznog obveznika i potpis odgovorne osobe. Obrazac PD-IPO sastoji se od četiri dijela:

I.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita

I.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita

II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga

II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga

koji sadrže istovjetne podatke u točkama 1. – 6. i to:

1. Naziv/ime i prezime povezane osobe.

2. Osobni identifikacijski broj (OIB).

3. Sjedište ili prebivalište.

4. Država sjedišta/prebivališta.

5. Na ovom rednom broju upisuje se slovna oznaka (P) ukoliko povezana osoba ili porezni obveznik imaju povlašteni porezni status iz članka 13. stavka 5. točke 1. Zakona.

6. Na ovom rednom broju upisuje se slovna oznaka (G) ukoliko povezana osoba ili porezni obveznik imaju pravo na prijenos poreznog gubitka iz članka 13. stavka 5. točke 2. Zakona.

U dio I.1. i II.1., u točkama 1. – 6., upisuju se podaci o vjerovniku, a u dio I.2. i II.2. podaci o dužniku.

Dio I.1. sadrži i sljedeće podatke:

7. Udio vjerovnika u dionicama ili kapitalu poreznog obveznika izraženo u postotku. Na ovom rednom broju upisuju postotak i osobe iz članka 8. stavka 2. Zakona.

8. Udio vjerovnika u glasačkom pravu poreznog obveznika izraženo u postotku. Na ovom rednom broju upisuju postotak i povezane osobe iz članka 8. stavka 2. Zakona.

9. Druga osnova povezanosti. Ukoliko vjerovnik nema udjela u kapitalu ili glasačkom pravu upisuje se slovna oznaka osnove povezanosti: član uprave (U), srodnik (S), pravna osoba koja nije član uprave ili srodnik (P), ostale osobe (O). Ukoliko porezni obveznik ima udjele u kapitalu ili glasačkom pravu vjerovnika upisuje se slovna oznaka osnove povezanosti za člana društva (D).

10. Četverostruka svota, vjerovnikovog udjela u kapitalu ili glasačkom pravu na zadnji dan u mjesecu u kojemu se zajam počeo koristiti, a ukoliko je zajam odobren u prethodnim poreznim razdobljima svota na zadnji dan prvog mjeseca poreznog razdoblja za koje se podnosi.

11. Datum nastanka obveze. Upisuje se datum nastanka obveze prema primljenom zajmu i/ili kreditu u tekućem i/ili prethodnim poreznim razdobljima.

12. Iznos obveze na datum nastanka obveze.

13. Stanje obveze (glavnice) na prvi dan poreznog razdoblja.

14. Stanje obveze (glavnice) na zadnji dan poreznog razdoblja.

15. Kamatna stopa.

16. Obveze za kamate tijekom poreznog razdoblja.

17. Kamate obračunate po stopi iznad propisane (članak 14. Zakona).

18. Kamate obračunate na iznos iznad visine kapitala (članak 8. Zakona).

19. Obveze za kamate na zadnji dan poreznog razdoblja.

Dio I.2. sadrži i sljedeće podatke:

7. Udio dužnika u dionicama ili kapitalu poreznog obveznika izraženo u postotku.

8. Udio dužnika u glasačkom pravu poreznog obveznika izraženo u postotku.

9. Druga osnova povezanosti. Ukoliko dužnik nema udjela u kapitalu ili glasačkom pravu upisuje se slovna oznaka osnove povezanosti: član uprave (U), srodnik (S), pravna osoba koja nije član uprave ili srodnik (P), ostale osobe (O). Ukoliko porezni obveznik ima udjele u kapitalu ili glasačkom pravu dužnika upisuje se slovna oznaka osnove povezanosti za člana društva (D).

10. Datum nastanka potraživanja. Upisuje se datum nastanka potraživanja prema danom zajmu i/ili kreditu u tekućem i/ili prethodnim poreznim razdobljima.

11. Iznos potraživanja na datum nastanka potraživanja.

12. Stanje potraživanja (glavnice) na prvi dan poreznog razdoblja.

13. Stanje potraživanja (glavnice) na zadnji dan poreznog razdoblja.

14. Kamatna stopa.

15. Potraživanja za kamate tijekom poreznog razdoblja.

16. Povećanja porezne osnovice za kamate iz članka 14. Zakona.

17. Potraživanja za kamate na zadnji dan poreznog razdoblja.

Dio II.1. sadrži i sljedeće podatke:

7. Udio vjerovnika u dionicama ili kapitalu poreznog obveznika izraženo u postotku.

8. Udio vjerovnika u glasačkom pravu poreznog obveznika izraženo u postotku.

9. Druga osnova povezanosti. Ukoliko vjerovnik nema udjela u kapitalu ili glasačkom pravu upisuje se slovna oznaka osnove povezanosti: član uprave (U), srodnik (S), pravna osoba koja nije član uprave ili srodnik (P), ostale osobe (O). Ukoliko porezni obveznik ima udjele u kapitalu ili glasačkom pravu vjerovnika upisuje se slovna oznaka osnove povezanosti za člana društva (D).

10. Nabava roba ili usluga. Upisuje se riječ »roba« ili riječ »usluga«, ovisno o tome radi li se o nabavi roba ili usluga.

11. Iznos obveze na prvi dan poreznog razdoblja.

12. Ukupne obveze nastale tijekom poreznog razdoblja.

13. Iznos obveza na zadnji dan poreznog razdoblja.

Dio II.2. sadrži i sljedeće podatke:

7. Udio dužnika u dionicama ili kapitalu poreznog obveznika izraženo u postotku.

8. Udio dužnika u glasačkom pravu poreznog obveznika izraženo u postotku.

9. Druga osnova povezanosti. Ukoliko dužnik nema udjela u kapitalu ili glasačkom pravu upisuje se slovna oznaka osnove povezanosti: član uprave (U), srodnik (S), pravna osoba koja nije član uprave ili srodnik (P), ostale osobe (O). Ukoliko porezni obveznik ima udjele u kapitalu ili glasačkom pravu dužnika upisuje se slovna oznaka osnove povezanosti za člana društva (D).

10. Isporuka roba ili usluga. Upisuje se riječ »roba« ili riječ »usluga«, ovisno o tome radi li se o isporuci roba ili usluga.

11. Iznos potraživanja na prvi dan poreznog razdoblja.

12. Ukupna potraživanja nastala tijekom poreznog razdoblja.

13. Iznos potraživanja na zadnji dan poreznog razdoblja.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

(1) Odredbe članka 7. i članka 9. ovoga Pravilnika primjenjuju se u postupku podnošenja Prijave poraza na dobit za 2016. godinu, za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2016. godine.

(2) Mijenja se i dopunjuje Prijava poreza na dobit – Obrazac PD koja je sastavni dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2015. godinu i nadalje.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvog dana nakon objave, osim članka 7. i članka 9. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 410-01/15-01/3113

Urbroj: 513-07-21-01/15-1

Zagreb, 18. prosinca 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

OBRAZAC PD

OBRAZAC PD-IPO137 23.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit