Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalom oporezivanju samostalnih djelatnosti

NN 137/2015 (23.12.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalom oporezivanju samostalnih djelatnosti

MINISTARSTVO FINANCIJA

2572

Na temelju članka 44. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13 – Odluka USRH, 125/13, 148/13, 83/14 – Odluka USRH i 143/14) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U članku 6. stavku 2. riječi: »za porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi sukladno Zakonu o porezu na dohodak« zamjenjuju se riječima: »člankom 44. stavkom 5. Zakona«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvog dana nakon objave.

Klasa: 011-01/15-01/492

Urbroj: 513-07-21-01/1-01

Zagreb, 18. prosinca 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.