Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

NN 137/2015 (23.12.2015.), Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

MINISTARSTVO FINANCIJA

2573

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) ministar financija donosi

ODLUKU

O OBJAVI KAMATNE STOPE NA ZAJMOVE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Članak 1.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2016. godinu iznosi 5,14%.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/494

Urbroj: 513-07-21-01/15-1

Zagreb, 18. prosinca 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.