Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

NN 137/2015 (23.12.2015.), Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2577

Na temelju članka 235. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014 i 64/2015) ministar zdravlja uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsta i opseg pregleda, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije, dokumentacije vezane uz psihologijsko testiranje, izdavanje uvjerenja i izvještavanja o zdravstvenoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi:

Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. godine o vozačkim dozvolama (preinačena) tekst značajan za EGP (SL L 403, 30. 12. 2006.).

Direktiva Komisije 2009/113/EZ od 25. kolovoza 2009. godine o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 223, 26. 8. 2009.).

Direktiva 2014/85/EZ Europskog parlamenta i Vijeća оd 1. srpnja 2014. godine o izmjeni Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama (preinačena) tekst značajan za EGP (SL L 194, 2. 7. 2014.).

Članak 3.

Vozači i kandidati za vozače svrstavaju se prema sadržaju i rokovima zdravstvenih pregleda u sljedeće skupine:

Prva skupina:

– vozači vozila kategorije: A, A1, A2, AM, B, BE, F i G.

Druga skupina:

– vozači vozila kategorije B koji koriste vozačke dozvole u profesionalne svrhe te vozači vozila kategorije: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i H.

Članak 4.

(1) Zdravstvene preglede vozača i kandidata za vozače za vozila kategorija iz članka 3. ovoga Pravilnika obavljaju zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada/sporta u privatnoj praksi.

(2) Zdravstvene preglede vozača i kandidata za vozače za vozila F, G i AM kategorije iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu obavljati i izabrani doktori opće/obiteljske medicine (u daljnjem tekstu: izabrani doktor).

(3) Za obavljanje zdravstvenih pregleda izabrani doktori iz stavka 2. ovoga članka obvezni su posjedovati posebnu opremu koja se sastoji od: spirometra, tablice za ispitivanje vida, Ishiara tablice, test-audiometra,

(4) Zdravstvene ustanove, trgovačka društva, privatne ordinacije medicine rada/sporta i ordinacije opće/obiteljske medicine obvezne su voditi evidenciju svih pregledanih vozača i kandidata za vozače.

(5) Zdravstvene ustanove, trgovačka društava, privatne ordinacije medicine rada/sporta i ordinacije opće/obiteljske medicine obvezne su čuvati medicinsku dokumentaciju sukladno posebnim propisima.

(6) Izgled i sadržaj Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima (u daljnjem tekstu: Uvjerenje) utvrđeni su u Prilogu I. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(7) Uvjerenje iz stavka 6. ovoga članka može izdati specijalist medicine rada/sporta ili izabrani doktor.

(8) Zdravstvenu sposobnost vozača i kandidata za vozače koji nisu zadovoljni ocjenom zdravstvene ustanove u kojoj su pregledani te vozača i kandidata za vozače čija je zdravstvena sposobnost različito ocijenjena u jednoj ili više zdravstvenih ustanova, utvrđuje liječničkim pregledom drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo koje osniva ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 5.

Zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače prve skupine sukladno ovom Pravilniku su:

1) zdravstveni pregled kandidata prije početka osposobljavanja za vozače,

2) redovni nadzorni zdravstveni pregled vozača u roku koji je pri zdravstvenom pregledu naveo specijalist medicine rada/sporta, izabrani doktor ili psiholog s tim da taj rok ne može biti kraći od 1 godine,

3) izvanredni nadzorni zdravstveni pregled vozača.

Članak 6.

(1) Zdravstveni pregled kandidata prije početka osposobljavanja za vozače određene kategorije vozila obavlja se radi izdavanja Uvjerenja.

(2) Zdravstveni pregled vozača koji upravljaju vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije obavljaju se prilikom produljenja vozačke dozvole, ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana.

(3) Zdravstveni pregled vozača koji upravljaju vozilima C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i H kategorije obavljaju se svakih pet godina i to prilikom produljenja vozačke dozvole.

(4) Zdravstveni pregled instruktora vožnje i vozača vozila B kategorije koji koriste vozačku dozvolu u profesionalne svrhe obavljaju se svakih 10 godina i to prilikom produljenja vozačke dozvole.

Članak 7.

(1) Zdravstveni pregled prije početka osposobljavanja kandidata za vozače radi izdavanja Uvjerenja, sastoji se najmanje od sljedećih pregleda:

1) kompletnog pregleda specijalista medicine rada/sporta ili izabranog doktora (anamneza, kompletan status),

2) izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim i psihičkim bolestima od kojih pregledanik boluje, koji dostavlja izabrani doktor, osim ako drugim propisima nije drukčije određeno,

3) pregleda vidnih funkcija: oštrine vida oba oka i svakog oka pojedinačno – naturalnog i korigiranog, bulbomotorike, raspoznavanja boja, orijentacijske širine vidnog polja),

4) psihologijskog testiranja psihičkih sposobnosti:intelektualnih sposobnosti, osobina ličnosti,i po potrebi senzomotoričkih i psihomotoričkih sposobnosti,

5) ako je za donošenje konačne ocjene zdravstvene sposobnosti potrebno dodatno mišljenje specijalista drugih specijalnosti, pregledanik će biti upućen specijalisti ovisno o indikaciji.

(2) Kandidata za vozača na dodatni pregled mogu uputiti specijalist medicine rada/sporta i/ili izabrani doktor.

Članak 8.

(1) Hrvatska psihološka komora propisuje izgled i sadržaj psihologijskog testiranja kojim se dokazuje da vozač ili kandidat za vozača posjeduje propisane kognitivne sposobnosti, osobine ličnosti i ostale potrebne psihičke sposobnosti za sigurno upravljanje vozilom.

(2) Hrvatska psihološka komora obvezna je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika propisati sadržaj psihologijskog testiranja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Psiholog je dužan čuvati dokumentaciju vezanu uz preglede vozača i kandidata za vozača sukladno posebnim propisima.

(4) Psiholog je dužan u sklopu zdravstvenog pregleda izdati potvrdu sa stručnim mišljenjem u kojem se navodi da li vozač ili kandidat za vozača posjeduje propisane psihičke sposobnosti, a rezultate psihologijskog testiranja upisati u zdravstveni karton vozača ili kandidata za vozača.

(5) Ako psiholog u mišljenju naznači da vozač ili kandidat za vozača ne posjeduje propisane psihičke sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom, na Uvjerenju se obvezno navodi da je vozač ili kandidat za vozača zbog psihičkih sposobnosti nesposoban za upravljanje vozilom.

Članak 9.

(1) Redovni nadzorni zdravstveni pregled vozača radi izdavanja Uvjerenja u svrhu produljenja vozačke dozvole sastoji se od:

– kompletnog pregleda specijaliste medicine rada/sporta ili izabranog doktora (anamneza, kompletan status),

– izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim bolestima i psihičkim bolestima od kojih pregledanik boluje, koji dostavlja izabrani doktor, osim ako drugim propisima nije drugačije određeno,

– pregleda vidnih funkcija: oštrine vida oba oka i svakog oka pojedinačno – naturalnog i korigiranog, bulbomotorike, raspoznavanja boja, orijentacijsku širinu vidnog polja),

(2) Kod redovitog nadzornog pregleda vozača, uz pregled specijaliste medicine rada/sporta ili izabranog doktora, obavlja se samo onaj pregled po kojemu je vozač dobio ograničenje.

(3) Ako je za donošenje konačne ocjene zdravstvene sposobnosti potrebno dodatno mišljenje specijalista drugih specijalnosti, pregledanik će biti upućen na specijalistički pregled ovisno o indikaciji.

Članak 10.

Doktor koji je sukladno članku 233. Zakona o sigurnosti prometa na cestama dužan obavijestiti policijsku upravu ili postaju u kojoj osoba ima prijavljeno prebivalište o promjeni zdravstvenog stanja koje je zapreka za sigurno upravljanje vozilom, ispunjava obrazac Izvješća o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeka liječenja vozača ili kandidata za vozača koji se nalazi u Prilogu II. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 11.

Na zdravstvenom pregledu kandidata prije početka osposobljavanja za vozače, na redovnom i na izvanrednom nadzornom zdravstvenom pregledu vozača ili provjeri psihičkih sposobnosti vozača, vozači prve skupine ocjenjuju se sposobnima uz vremensko ograničenje u sljedećim slučajevima:

1) ako imaju kompletni srčani blok koji terapijom, koja uključuje i ugradnju elektrostimulatora (pace-maker), a redovnim kontrolama se potvrđuje uredna srčana funkcija,

2) ako imaju samo jedno oko uz uvjet da je oštrina vida tog oka sa ili bez korekcije najmanje 0,8 i da je od gubitka oka prošlo više od 6 mjeseci,

3) ako su dijabetičari pod terapijom, moraju se redovno kontrolirati kod izabranog doktora ili dijabetologa i imati dobro regulirane vrijednosti šećera u krvi. U ovom slučaju određuje se redovni pregled u roku koji nije duži od pet godina.

4) ako imaju trajnu poremećenu funkciju lokomotornog sustava uslijed bolesti ili stanja kostiju, zglobova ili mišića, ili postoje deformiteti, kontrakture ili nedostatak, koji oštećuju funkciju dijela ili cijelog ekstremiteta, uz uvjet da mogu upravljati standardnim vozilom,

5) ako boluju od drugih kroničnih bolesti kod kojih se očekuje promjena zdravstvenog stanja u roku kraćem od propisanog roka važenja Uvjerenja, a u vrijeme pregleda su sposobni za upravljanje motornim vozilom,

6) ako se za utvrđene psihičke sposobnosti očekuje promjena koja može utjecati na sigurnu vožnju.

Članak 12.

Vozači i kandidati za vozače prve skupine ocjenjuju se sposobnima i kada im je tijekom vožnje potrebno neko pomagalo ili adaptacija vozila, što mora biti navedeno i u Uvjerenju i u vozačkoj dozvoli:

1) kada vozač ili kandidat za vozača postiže propisanu oštrinu vida korekcijom uporabom naočala, naočala ili kontaktnih leća, kontaktne leće na jednom ili oba oka, obvezan je tijekom vožnje koristiti propisano optičko pomagalo,

2) kada vozač ili kandidat za vozača rabi slušni amplifikator, obvezan je koristiti slušno pomagalo tijekom vožnje,

3) kada je vozač ili kandidat za vozača gluha ili gluhonijema osoba,

4) kada je vozač ili kandidat za vozača sposoban za vožnju uz adaptaciju, obvezan je posjedovati potvrdu da je vozilo kojim upravlja adaptirano, sukladno nedostatku koji je uvjetovao potrebu adaptacije.

Članak 13.

Vozači i kandidati za vozače prve skupine ocjenjuju se nesposobnima ili privremeno nesposobnima kada boluju od sljedećih bolesti ili stanja:

a) bolesti ili stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije

1) psihomotorni i senzomotorni poremećaji (smanjena okulomotorna koordinacija, psihomotorna i senzomotorna usporenost), za vrijeme dok traju navedene promjene, a kada to odredi nadležni specijalist ili psiholog,

2) intelektualne sposobnosti u kategoriji nižoj od ispodprosječnih, neovisno o etiologiji,

3) izrazite promjene kognitivnih funkcija: smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, poremećaji opažanja, mišljenja i pamćenja, sindromi koji bitno utječu na sigurno upravljanje vozilom, za vrijeme dok traju navedene promjene,

4) poremećaj strukture ličnosti: poremećaj prilagodbe, antisocijalni poremećaji ličnosti, granični poremećaj osobnosti (»border line«), emocionalna nezrelost i nestabilnost, sindromi koji bitno utječu na sigurno upravljanje vozilom, za vrijeme dok traju navedene promjene,

5) organski duševni poremećaji i organski poremećaj ličnosti,

6) psihoze: akutne, bez obzira na etiologiju, kronične s rezidualnim i regresivnim promjenama ako utječu na sigurno upravljanje motornim vozilom, o čemu odlučuje nadležni specijalist,

7) perzistirajući sumanuti poremećaji,

8) afektivni poremećaji: manični, depresivni, bipolarni, sa ili bez psihotičnih simptoma, kao i recidivirajući sindromi koji bitno utječu na sigurno upravljanje vozilom, a koji se ne mogu uspješno regulirati terapijom. Ako se mogu regulirati terapijom, nesposobni su samo onda kada je sama terapija kontraindikacija za sigurno upravljanje vozilom,

9) neurotski poremećaji vezani za stres (teži anksio-depresivni, fobično-anksiozni, disocijativni, opsesivno-kompulzivni i recidivirajući), dok se ne mogu uspješno regulirati terapijom,

10) akutni stresni poremećaj, PTSP i neurotski poremećaji vezani za stres kojima je uzrok prometna nesreća, dok se ne mogu uspješno regulirati terapijom,

11) ovisnost o alkoholu ili nemogućnost suzdržavanja od vožnje u alkoholiziranom stanju. Vozaču ili kandidatu za vozača koji je u prošlosti bio ovisan o alkoholu može se izdati ili produljiti vozačka dozvola nakon dokazanog razdoblja apstinencije na temelju ovlaštenog medicinskog mišljenja i redovitih zdravstvenih pregleda.

12) ovisnost o psihotropnim tvarima i njihovo redovito zloupotrebljavanje osim medicinski kontroliranih slučajeva apstinencije najmanje 12 mjeseci, kod kojih se ne očituju psihičke promjene ili neurološke komplikacije, kada to odredi nadležni specijalist,

13) disocijativni poremećaji,

14) poremećaji koordinacije, rigor, tremor, koreotični i atetotični pokreti, Sclerosis multiplex, M. Wilson, M. Parkinsoni, piramidne i ekstrapiramidne bolesti, paralize i paralitički sindromi kada bitno utječu na sigurno upravljanje vozilom,

15) poremećaji spavanja (katapleksija, narkolepsija), ukoliko su refrakterne na terapiju,

16) neurološke bolesti i stanja te anomalije, prirođene i stečene: živaca i mišića, stanja iza ozljeda mozga i kralješničke moždine sa psihičkim i neurološkim ispadima koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, a za koje se ne može na odgovarajući način adaptirati vozilo,

17) tumori CNS-a i ostalih lokalizacija koji utječu na sigurno upravljanje vozilom,

18) nespecifične i specifične upalne bolesti CNS-a i ostalog živčanog sustava, (osim medicinski kontroliranih slučajeva gdje je prošlo najmanje šest mjeseci od izlječenja i ako nema posljedica koje utječu na sigurno upravljanje vozilom),

19) sistemske, cerebrovaskularne, demijelinizirajuće bolesti, kao i degenerativne bolesti živčanog sustava koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, ako se terapijom ili na drugi način ne može osigurati sigurno upravljanje vozilom,

20) nasljedne i stečene neuropatije, bolesti perifernog živčanog sustava, te bolesti mioneuralnih veza i mišića, progresivne bolesti mišića, koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, ako se terapijom ne može postići sigurno upravljanje vozilom,

21) ostale bolesti i stanja iz područja psihijatrije i neurologije koje utječu na sigurno upravljanje vozilom.

22) uporaba lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima.

23) teške neurološke bolesti, osim kada nadležni specijalist uže specijalnosti utvrdi da ne utječu na sposobnost sigurnog upravljanja vozilom.

Neurološke smetnje povezane s bolestima ili kirurškim zahvatima na središnjem ili perifernom živčanom sustavu koje imaju za posljedicu senzorna ili motorna oštećenja te utječu na ravnotežu i koordinaciju trebaju se na odgovarajući način uzeti u obzir, imajući u vidu njihove funkcionalne učinke i rizik napredovanja ili pogoršanja. U takvim slučajevima, zdravstveno uvjerenje za dobivanje ili produljenje vozačke dozvole izdaje se na temelju redovitih pregleda.

Specijalisti psihijatri odnosno neurolozi dužni su, na traženje specijalista medicine rada/sporta, izabranog doktora ili psihologa odgovoriti da li je zdravstveno stanje vozača ili kandidata za vozača ili terapija koju uzima zbog liječenja bolesti iz kruga bolesti ili stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije zapreka za sigurno upravljanje motornim vozilom.

b) opstrukcijski apnejički sindrom

kojeg je utvrdio certificirani somnolog – stručnjak za medicinu spavanja u akreditiranom centru za medicinu spavanja ili subspecijaliziranom laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja tijekom cjelonoćne polisomnografije ili poligrafije u skladu sa stručnim smjernicama.

Somnolog je obvezan utvrditi vrstu poremećaja disanja tijekom spavanja, stupanj opstrukcijskog apnejičkog sindroma (umjerenim opstrukcijskim apnejičkim sindromom smatra se slučaj u kojemu je broj apneja i hipopneja po satu, odnosno indeks apneja-hipopneja, između 15 i 29, dok se ozbiljnim opstrukcijskim apnejičkim sindromom smatra slučaj u kojem indeks apneja – hipopneja iznosi 30 ili više).

Vozač ili kandidat za vozača za kojeg se sumnja da pati od umjerenog ili ozbiljnog opstrukcijskog apnejičkog sindroma (temeljem procjene prekomjerne dnevne pospanosti s pomoću Epworthove ljestvice pospanosti i rizika za opstrukcijski apnejički sindrom temeljem pozitivnog rezultata na upitniku STOP-BANG) biti će upućen da traži dodatni ovlašteni medicinski savjet od somnologa prije izdavanja ili produljenja vozačke dozvole. Vozača ili kandidata za vozača može se savjetovati da ne upravljaju vozilom do potvrde dijagnoze.

Ovlašteni medicinski savjet izdaje se isključivo nakon cjelonoćne polisomnografije ili poligrafije.

Somnolog je obvezan propisati odgovarajuću terapiju nakon postavljene dijagnoze opstrukcijskog apnejičkog sindroma, te procijeniti učinkovitost terapije a sve zbog osiguranja sigurnog upravljanja vozilom.

Vozaču ili kandidatu za vozača koji ima umjeren ili ozbiljan opstrukcijski apnejički sindrom može se izdati vozačka dozvola ako dokaže odgovarajuću kontrolu nad vlastitim stanjem te pridržavanje odgovarajućeg liječenja (obveznim očitanjem elektroničkog zapisa s memorijske kartice terapijskog uređaja) i poboljšanje stanja, ako ono postoji, koje je potvrđeno ovlaštenim medicinskim mišljenjem.

Povremeni zdravstveni pregledi u vremenskim razmacima od najviše tri godine za vozača ili kandidata za vozača koji pripada prvoj skupini iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika i jedne godine za vozača ili kandidata za vozače koji pripada drugoj skupini iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika, obvezni su za vozača ili kandidata za vozača koji se liječi od umjerenog ili ozbiljnog opstrukcijskog apnejičkog sindroma u svrhu utvrđivanja razine pridržavanja liječenja (obveznim očitanjem elektroničkog zapisa s memorijske kartice uređaja), potrebe za nastavkom liječenja i daljnjim pomnim praćenjem.

c) epilepsija koju je utvrdio specijalist neurolog kao stanje nakon dva ili više epileptičkih napada u razdoblju kraćem od pet godina

Specijalist neurolog obvezan je ustanoviti tip napada, procijeniti mogućnost ponovnog napada, propisati odgovarajuću terapiju, a sve zbog osiguranja sigurnog upravljanja vozilom.

1) Vozači i kandidati za vozače koji su medicinski kontrolirani mogu biti ocijenjeni sposobnima za vožnju nakon isteka godine dana bez epileptičkog napada uz uvjet da lijekovi (ako ih vozač ili kandidat za vozača uzima kao terapiju) u terapijskim dozama nisu kontraindicirani za sigurno upravljanje vozilom. Nakon isteka godine dana bez epileptičkog napada, specijalist neurolog obvezan je odrediti vrijeme ponovnog redovitog pregleda kod ove skupine vozača.

2) Kod epileptičkog napada izazvanog promjenom i/ili ukidanjem terapije ili provociranog napada poznatog uzroka (alkohol i dr.) vozač ili kandidat za vozača može biti ocijenjen sposobnim za vožnju nakon isteka razdoblja od šest mjeseci u kojima je bio bez napada samo uz obvezan nalaz i mišljenje specijalista neurologa.

3) Vozači i kandidati za vozače koji nisu imali napade osim napada u snu, mogu biti ocijenjeni sposobnima za vožnju nakon isteka godine dana bez napada u snu uz uvjet da lijekovi (ako ih vozač ili kandidat za vozača uzima kao terapiju) u terapijskim dozama nisu kontraindicirani za sigurno upravljanje vozilom. Nakon isteka godine dana bez napada u snu, specijalist neurolog obvezan je odrediti vrijeme ponovnog redovitog pregleda kod ove skupine vozača. Ako se kod vozača ili kandidata za vozača koji je imao napade isključivo u snu, javi napad i u budnom stanju, vrijede uvjeti propisani za epilepsiju.

4) Vozači i kandidati za vozače koji nisu imali napade osim napada bez gubitka svijesti uz sposobnost reagiranja (ne narušavaju ni svijest niti funkciju) mogu biti ocijenjeni sposobnima za vožnju nakon isteka godine dana bez napada uz uvjet da lijekovi (ako ih vozač ili kandidat za vozača uzima kao terapiju) u terapijskim dozama nisu kontraindicirani za sigurno upravljanje vozilom. Nakon isteka godine dana bez ovakvoga napada, specijalist neurolog obvezan je odrediti vrijeme ponovnog redovitog pregleda kod ove skupine vozača. Ako se kod vozača ili kandidata za vozača koji je imao ovu vrstu napada, javi napad druge vrste, vrijede uvjeti propisani za epilepsiju.

5) Nakon provedene kirurške terapije epilepsije vrijede isti zahtjevi kao kod epilepsije.

d) drugi gubici svijesti

1) Kod izoliranog ili prvog napada ili gubitka svijesti vozač ili kandidat za vozača nije sposoban upravljati vozilom dok specijalist neurolog ne utvrdi da je sposoban ili ponovno sposoban upravljati vozilom. Specijalist neurolog je obvezan odrediti vrijeme ponovnog redovitog pregleda.

2) Vozač ili kandidat za vozača koji je imao provocirani epileptički napad poznatog uzroka (alkohol i dr.), a nije vjerojatno da će se taj uzrok pojaviti tijekom vožnje, može biti ocijenjen sposobnim za vožnju isključivo temeljem nalaza i mišljenja specijalista neurologa.

3) Kod prvog ili jedinog neprovociranog napada vozač ili kandidat za vozača može biti ocijenjen sposobnim za vožnju u pravilu nakon isteka razdoblja od šest mjeseci bez napada uz obavezan nalaz i mišljenje specijalista neurologa. Iznimno, kada to utvrdi specijalist neurolog vozač i kandidat za vozača može se proglasiti sposobnim i prije isteka razdoblja od šest mjeseci.

f) bolesti i stanja organa vida

1) prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije organa vida koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, ako nisu medicinski uspješno korigirane,

2) za binokularni vid oštrina vida oba oka nekorigirana ili korigirana manja od 0,5 (ne u zbroju!) uz uredno vidno polje,

3) ako osoba ima samo jedno oko, ili se koristi samo jednim okom, oštrina vida tog oka nekorigirana ili korigirana mora biti najmanje 0,5 uz uredno vidno polje, ako specijalista oftalmolog potvrdi da to stanje monokularnog vida postoji dovoljno dugo (najmanje šest mjeseci) da je došlo do prilagodbe i da je vidno polje na tom oku uredno,

4) ako je suženje vidnog polja temporalno, a širina manja od 120 stupnjeva, uz eliminaciju utjecaja monokularnih skotoma te urednu oštrinu vida oba oka,

5) ostale bolesti i stanja organa vida koja imaju utjecaj na sigurno upravljanje vozilom.

Specijalisti oftalmolozi obvezni su, na traženje specijalista medicine rada/sporta, i/ili izabranog doktora utvrditi da li je zdravstveno stanje vozača ili kandidata za vozača ili terapija koju uzima zbog liječenja bolesti iz kruga bolesti ili stanja iz područja okulistike zapreka za sigurno upravljanje vozilom.

6) kada je ustanovljeno progresivno oštećenje vida specijalist medicine rada/sporta ili izabrani doktor obvezan je uputiti pregledanu osobu na pregled specijalistu oftalmologu.

7) nakon svake novonastale diplopije ili gubitka jednog oka vozač ili kandidat za vozača ne smije upravljati vozilom najmanje šest mjeseci, nakon čega mora pristupiti izvanrednom zdravstvenom pregledu u čijem sastavu mora sudjelovati i specijalist oftalmolog, koji je obvezan dati ocjenu o sposobnosti za sigurno upravljanje vozilom.

g) bolesti i stanja organa sluha i ravnoteže

1) prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije organa sluha i ravnoteže koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, a koje se ne mogu medicinski uspješno korigirati,

2) bolesti vestibularnog aparata i poremećaj ravnoteže koje se ne mogu medicinski uspješno korigirati,

3) ostale bolesti i stanja organa sluha i ravnoteže koja imaju utjecaj na sigurno upravljanje vozilom.

Specijalisti otorinolaringolozi dužni su, na traženje specijalista medicine rada/sporta, izabranog doktora i/ili psihologa odgovoriti da li je zdravstveno stanje vozača ili kandidata za vozača ili terapija koju uzima zbog liječenja bolesti iz kruga bolesti ili stanja iz područja otorinolaringologije zapreka za sigurno upravljanje vozilom.

h) bolesti i stanja srca i krvnih žila

1) prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije srca i krvnih žila koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, osim medicinski uspješno korigiranih slučajeva uz koje je upravljanje vozilom sigurno,

2) koronarna bolest s učestalim napadima angine pectoris, dok se terapijom ili drugim oblicima liječenja ne postigne stabilno stanje pri kojem je upravljanje vozilom sigurno,

3) infarkt miokarda, osim nakon što je prošlo najmanje šest mjeseci od infarkta i uspješno provedene rehabilitacije te bez angine pektoris i posljedica koje utječu na sigurno upravljanje vozilom,

4) poremećaji ritma i bolesti srca s poremećajima svijesti, koji se ne mogu terapijski regulirati,

5) kompletni srčani blok kada ima utjecaj na sigurno upravljanje vozilom,

6) urođene i stečene bolesti srca (valvularnog aparata i drugih struktura srca) i krvnih žila ako utječu na sigurno upravljanje vozilom,

7) kronično plućno srce sa znacima dekompenzacije, za vrijeme dok bolest nije uspješno liječena i utječe na sigurno upravljanje vozilom,

8) stanje nakon perikarditisa sa znacima konstrikcije, dok utječe na sigurno upravljanje vozilom,

9) neregulirana hipertonija sa sistoličkim tlakom višim od 160 ili dijastoličkim višim od 100 mm Hg.

10) ostale bolesti i stanja srca i krvnih žila koje utječu na sigurnost upravljanja vozilom.

Specijalisti internisti/kardiolozi obvezni su, na traženje specijalista medicine rada/sporta i/ili izabranog doktora utvrditi da li je zdravstveno stanje vozača ili kandidata za vozača ili terapija koju uzima zbog liječenja bolesti iz kruga bolesti ili stanja iz područja kardiologije zapreka za sigurno upravljanje vozilom.

i) šećerna bolest

1) Vozači i kandidati za vozače koji i uz terapiju imaju opetovano tešku hipoglikemiju i/ili nisu svjesni hipoglikemije dok im se stanje ne regulira. O mogućnosti upravljanja vozilom odlučuje nadležni specijalist.

j) bolesti i stanja lokomotornog sustava

1) prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije lokomotornog sustava koje utječu na sigurno upravljanje vozilom,

2) kronične upalne bolesti mišićno-koštanog sustava koje se terapijski ne mogu dovesti u stanje za sigurno upravljanje vozilom,

3) deformiteti, kontrakture ili nedostatak, koji oštećuju funkciju dijela ili cijelog ekstremiteta, a za koje se ne može na odgovarajući način adaptirati vozilo,

4) ostale bolesti i stanja lokomotornog sustava koja imaju utjecaj na sigurnost upravljanja vozilom.

Specijalisti ortopedi/fizijatri/kirurzi obvezni su, na traženje specijalista medicine rada/sporta i/ili izabranog doktora utvrditi da li je zdravstveno stanje vozača ili kandidata za vozača ili terapija koju uzima zbog liječenja bolesti iz kruga bolesti ili stanja iz područja ortopedije, fizijatrije ili kirurgije zapreka za sigurno upravljanje vozilom.

k) bubrežne bolesti

Nasljedne i stečene bubrežne bolesti te ostale bolesti urogenitalnog sustava koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, ako se terapijom i drugim medicinskim intervencijama ne može postići sigurno upravljanje vozilom.

l) bolesti i stanja ostalih organskih sustava i sve ostale bolesti i stanja koja imaju utjecaj na sigurno upravljanje vozilom.

Specijalisti određene specijalnosti obvezni su na traženje specijaliste medicine rada/sporta i/ili izabranog doktora utvrditi da li je zdravstveno stanje vozača ili kandidata za vozača ili terapija koju uzima te vozača ili kandidata za vozača s presađenim organom ili umjetnim implantatom zapreka za sigurno upravljanje vozilom.

Članak 14.

(1) Uvjerenjem se daje ocjena zdravstvene odnosno psihičke sposobnosti vozača i kandidata za vozača.

(2) Ocjena iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od 5 dana od početka zdravstvenog pregleda, a najkasnije u roku od 30 dana ako je potrebna dodatna medicinska obrada.

Članak 15.

(1) U Uvjerenju koje kandidat za vozača mora priložiti u postupku izdavanja vozačke dozvole, a vozač nakon redovnog ili izvanrednog nadzornog zdravstvenog pregleda, može biti navedena jedna od sljedećih mogućih ocjena:

1. sposoban – (navesti kategoriju),

2. sposoban uz uporabu određenih pomagala ili adaptaciju vozila – (navesti kategoriju i vrstu pomagala/adaptacije),

3. sposoban uz vremensko ograničenje – (navesti kategoriju i rok ponovnog zdravstvenog pregleda). Doktor koji je izdao Uvjerenje obvezan je upoznati vozača i kandidata za vozača s razlozima za ograničenje,

4. sposoban uz uporabu određenih pomagala – (navesti kategoriju i vrstu pomagala) i uz vremensko ograničenje – (navesti kategoriju i rok ponovnog zdravstvenog pregleda). Doktor koji je izdao Uvjerenje obvezan je upoznati vozača i kandidata za vozača s razlozima zbog kojeg mu je odredio kontrolni zdravstveni pregled, odnosno upoznati ga s razlozima za ograničenje.

5. privremeno nesposoban – (navesti kategoriju i trajanje privremene nesposobnosti).

Privremena nesposobnost ne može biti kraća od tri mjeseca. Obvezno je navesti odredbu članka i stavka ovoga Pravilnika na temelju kojeg je ocjena donesena.

Doktor koji je izdao Uvjerenje obvezan je vozača i kandidata za vozača upoznati s razlozima privremene nesposobnosti.

6. trajno nesposoban – (navesti kategoriju trajne nesposobnosti).

Obvezno je navesti odredbu članka i stavka ovoga Pravilnika na temelju kojeg je ocjena donesena.

Doktor koji je izdao Uvjerenje obvezan je vozača i kandidata za vozača upoznati s razlozima trajne nesposobnosti.

Članak 16.

(1) Vozač i kandidat za vozača koji nije zadovoljan ocjenom zdravstvene sposobnosti, može u roku od 15 dana od dana primitka Uvjerenja podnijeti zahtjev za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti Drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu iz članka 4. stavka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti na temelju nalaza i mišljenja donosi Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima.

(3) Izgled i sadržaj Uvjerenja iz stavka 2. ovoga članka utvrđeni su u Prilogu III. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 17.

Izvanredni nadzorni zdravstveni pregled iz članka 231. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama sastoji se najmanje od sljedećih pregleda:

1) kompletnog pregleda specijaliste medicine rada/sporta (anamneza, kompletan status, pregled vidnih funkcija: oštrine vida oba oka i svakog oka pojedinačno – naturalnog i korigiranog, bulbomotorike, raspoznavanja boja, orijentacijske širine vidnog polja),

2) izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim i psihičkim bolestima od kojih pregledanik boluje, koji dostavlja izabrani doktor, osim ako drugim propisima nije drukčije propisano,

3) psihologijskog testiranja i pregleda specijalista u čiju užu nadležnost spada liječenje i praćenje bolesti zbog koje/kojih je dano ograničenje,

4) kod alkoholiziranog vozača, kod vozača za kojeg postoji opravdana sumnja da je uzimao lijekove koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnost upravljanja vozilima, vrijednosti alkohola i lijekova u krvi i urinu te ostalih analiza utvrđivat će se u ustanovama i tijelima koje je za to ovlastio ministar uz suglasnost ministra za unutarnje poslove.

Članak 18.

Opseg izvanrednog nadzornog zdravstvenog pregleda iz članka 231. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama utvrđuje specijalist medicine rada/sporta ovisno o razlogu upućivanja na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu i specijalističkoj ordinaciji medicine rada/sporta u privatnoj praksi.

Opseg pregleda iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti manji od onoga koji je propisan za kategoriju koju vozač posjeduje.

Članak 19.

Zdravstveni pregledi i psihologijsko testiranje vozača i kandidata za vozače druge skupine sukladno ovom Pravilniku su:

1. Zdravstveni pregled vozača i ocjena psihičkih sposobnosti za dobivanje vozačke dozvole

2. Redovni nadzorni zdravstveni pregled i ocjena psihičkih sposobnosti vozača

3. Izvanredni nadzorni zdravstveni pregled i ocjena psihičkih sposobnosti vozača.

Članak 20.

Zdravstveni pregled za dobivanje vozačke dozvole vozača druge skupine sastoji se od najmanje sljedećih pregleda:

1) kompletnog pregleda specijalista medicine rada/sporta (anamneza, kompletan status), elektrokardiogram, spirometrija,

2) ispitivanje vidnih funkcija: oštrine vida (naturalnog, korigiranog), bulbomotorike, raspoznavanja boja, određivanje orijentacijske širine vidnog polja, adaptacije na tamu (niktometrija),

3) audiometrije i ispitivanja ravnoteže,

4) pregleda psihologa s posebnom dopusnicom za područje medicine rada koji obavlja psihološku obradu u svrhu utvrđivanja kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti, senzomotoričkih i psihomotoričkih sposobnosti,

5) laboratorijski standard: KKS, GGT, kreatinin, određivanje šećera u krvi, sediment urina.

6) ako je za donošenje konačne ocjene zdravstvene sposobnosti potrebno dodatno mišljenje specijalista drugih specijalnosti, pregledanik će biti upućen istima, ovisno o indikaciji,

7) izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim bolestima od kojih pregledanik boluje, ako predstavljaju kontraindikaciju za sigurno upravljanje vozilom. Dostavlja ga izabrani doktor, osim ako drugim propisima nije drukčije propisano.

Članak 21.

Redovni nadzorni zdravstveni pregled vozača druge skupine sastoji se najmanje od sljedećih pregleda:

1) kompletnog pregleda specijalista medicine rada (anamneza, kompletan status), EKG, spirometrija,

2) ispitivanja vidnih funkcija: oštrine vida (naturalnog, korigiranog), bulbomotorike, raspoznavanja boja, ispitivanje orijentacijske širine vidnog polja, adaptacije na tamu (niktometrija),

3) audiometrije i ispitivanja ravnoteže,

4) određivanje šećera u krvi i GGT,

5) pregleda psihologa s posebnom dopusnicom za područje medicine rada koji obavlja psihološku obradu u svrhu utvrđivanja kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti, senzomotoričkih i psihomotoričkih sposobnosti,

6) ako je za donošenje konačne ocjene zdravstvene sposobnosti potrebno dodatno mišljenje specijalista drugih specijalnosti ili dodatne pretrage, pregledanik će biti upućen istima, ovisno o indikaciji,

7) izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim i psihičkim bolestima od kojih pregledanik boluje, koji dostavlja izabrani doktor, osim ako drugim propisima nije drukčije propisano.

Članak 22.

Vozači i kandidati za vozače druge skupine neovisno o vrsti pregleda, ocjenjuju se nesposobnima ili privremeno nesposobnima za upravljanje vozilom ako uz uvjete iz članka 13. ovoga Pravilnika boluju i od sljedećih bolesti ili stanja:

a) bolesti ili stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije:

1) svi oblici smanjene intelektualne učinkovitosti koji se označavaju kao ispodprosječni ili ispod toga, bez obzira na etiologiju,

2) svi oblici narkolepsije i drugi poremećaji svijesti neovisno o terapiji,

3) prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije živaca i mišića koje utječu na sigurno upravljanje vozilom,

4) hemiplegija i hemipareza, bez obzira na mogućnost adaptacije vozila,

5) bolesti i ozljede kralješničke moždine i živaca s posljedicama koje onemogućavaju sigurno upravljanje vozilom,

6) ostale bolesti i stanja koja utječu na sigurno upravljanje vozilom.

b) epilepsija

koju je utvrdio specijalist neurolog kao stanje nakon dva ili više epileptičkih napada u razdoblju kraćem od pet godina.

Specijalist neurolog obvezan je ustanoviti tip epileptičkog napada, procijeniti mogućnost ponovnog napada, propisati odgovarajuću terapiju, a sve zbog osiguranja sigurnog upravljanja vozilom.

1) Vozači i kandidati za vozače koji su medicinski kontrolirani zbog epilepsije mogu biti ocijenjeni sposobnima za sigurno upravljanje vozilom nakon isteka 10 godina bez napada i bez terapije. Iznimno u tom slučaju, specijalist neurolog može, na osnovi kliničkog pregleda kojim je utvrđena odsutnost relevantne cerebralne patologije i nalaza EEG na kojem nema znakova epileptiforme aktivnosti, u nalazu i mišljenju navesti da je vozač sposoban za sigurno upravljanje vozilom. Isto vrijedi i za juvenilnu epilepsiju.

c) drugi gubici svijesti

1) Nakon izoliranog epileptičkog napada ili nakon prvog epileptičkog napada vozač ili kandidat za vozača može biti ocijenjen sposobnim za sigurno upravljanje vozilom ako je od napada prošlo najmanje pet godina i ako u to/kroz to vrijeme nije uzimao antiepileptičku terapiju. Specijalist neurolog može, na osnovi kliničkog pregleda, uvida u dokumentaciju i u EEG navesti da je vozač sposoban sigurno upravljati vozilom.

2) Vozač ili kandidat za vozača koji je imao provocirani epileptički napad poznatog uzroka koji nije nakon napada uzimao i ne uzima terapiju, a nije vjerojatno da će se uzrok napada pojaviti tijekom vožnje, može biti ocijenjen sposobnim za vožnju isključivo temeljem nalaza i mišljenja specijalista neurologa koji mora vozača pregledati i uzeti u obzir nalaz EEG učinjen nakon provociranog epileptičkog napada.

3) Vozač ili kandidat za vozača sa strukturalnim intracerebralnim lezijama i za kojeg neurolog ocijeni da ima povećani rizik od napada, ne smije upravljati vozilom dok rizik od napada ili gubitka svijesti ne padne ispod 2% na godinu. O smanjenju rizika na prihvatljivu razinu, u svom se nalazu i mišljenju očituje nadležni neurolog.

4) Ostali slučajevi gubitaka svijesti ocjenjuju se sukladno riziku ponovnog pojavljivanja za vrijeme vožnje. Rizik pojavljivanja ne smije biti veći od 2% godišnje o čemu nalaz i mišljenje donosi specijalist neurolog.

5) Vozač ili kandidat za vozača nesposoban je za sigurno upravljanje vozilom dok se specijalist neurolog ne izjasni da kod ustanovljenih arterio-venoznih malformacija ili nakon intracerebralnog krvarenja ne postoji rizik od napada veći od 2% godišnje čak i u slučaju kada napada ili gubitka svijesti nije niti bilo.

d) bolesti i stanja organa vida

1) oštrina vida boljeg oka s korekcijom ili bez korekcije manja od 0,8, oštrina vida slabijeg oka s korekcijom ili bez korekcije manja od 0,5. Ako se ta oštrina vida postiže korekcijom dioptrija ne smije biti veća od 8,0 s tim da je vidno polje oba oka potpuno uredno i da se korekcija dobro podnosi.

2) suženje vidnog polja je temporalno, a širina najmanje 160 stupnjeva, uz eliminaciju utjecaja monokularnih skotoma te urednu oštrinu vida oba oka,

3) ispad bulbomotorike i poremećaj prostornog vida,

4) poremećaj adaptacije na tamu

5) poremećaj u raspoznavanju boja: protanopija (crvena) i deuteranopija (zelena),

6) diplopija

7) ostale bolesti i stanja organa vida koja imaju utjecaj na sigurno upravljanje vozilom (blještanje, kontrast i dr.).

8) kod naglog gubitka vida na jednom oku vozač ili kandidat za vozača mora ispunjavati uvjete iz točke 1. ovoga poglavlja nakon faze adaptacije uz obvezan nalaz i mišljenje specijaliste oftalmologa i instruktora vožnje o sposobnosti vozača za upravljanje vozilom.

e) bolesti i stanja organa sluha i ravnoteže

1) oštećenje sluha jednog ili oba uha veće od 40dB na frekvencijama 500, 1000 i 2000 Hz, bez slušnog amplifikatora,

2) ako se amplifikatorom postiže zadovoljavajući sluh specijalist otorinolaringolog ocijenit će sposobnost vozača za sigurno upravljanje vozilom,

3) ako je sluh na jednom uhu potpuno uredan, na drugom manji od 50dB na frekvencijama 500, 1000 i 2000 Hz, sa ili bez slušnog amplifikatora specijalist otorinolaringolog ocijenit će sposobnost vozača za sigurno upravljanje vozilom,

4) bolesti i stanja organa sluha i ravnoteže kada utječu na sigurno upravljanje vozilom.

f) bolesti i stanja srca i krvnih žila

1) bolesti srca sa smetnjama provođenja, kompletni srčani blok, AV blok II stupnja, blok lijeve grane Hisovog snopa,

2) hipertonična bolest s komplikacijama i tlakom višim od 150/95 mm Hg,

3) za profesionalne vozače kategorija vozila C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i H stanja poslije operacija srca zbog koronarne bolesti (premosnice) ili poremećaja ritma (ugrađen elektrostimulator), kada utječu na sigurno upravljanje vozilom,

g) bolesti i stanja gastrointestinalnog i urinogenitalnog sustava

1) ciroza jetre s komplikacijama,

2) kod uredne trudnoće nakon 4. Mjeseca trudnoće, osim za vozačice taksija koje ne smiju voziti od trenutka saznanja za trudnoću, kod ugrožene trudnoće za cijelo vrijeme trudnoće,

3) bolesti prostate, stanja nakon operacije kada je kontraindicirano dugotrajno sjedenje,

4) ostale bolesti i stanja gastrointestinalnog i urinogenitalnog sustava kada utječu na sigurno upravljanje vozilom.

h) bolesti i stanja endokrinog sustava

1) diabetes mellitus – osim medicinski kontroliranih slučajeva bez komplikacija, koji su regulirani dijetom ili oralnim antidijabeticima isključujući one koji izazivaju hipoglikemički učinak,

2) teži oblici hipertireoze i hipotireoze,

3) ostale bolesti i stanja endokrinog sustava kada utječu na sigurno upravljanje vozilom.

i) bolesti i stanja krvi i krvotvornog sustava

1) maligne hemopatije i retikuloze – svi oblici osim medicinski kontroliranih, bez komplikacija,

2) anemije težeg stupnja, hemoragični sindromi, bolesti koagulacije, svi oblici osim medicinski kontroliranih, bez komplikacija,

3) ostale bolesti i stanja krvi i krvotvornog sustava kada utječu na sigurno upravljanje vozilom.

j) bolesti i stanja lokomotornog sustava

1) deformiteti, kontrakture ili nedostatak, koji oštećuju funkciju, dijela ili cijelog ekstremiteta, neovisno o mogućnosti adaptiranja vozila, kada utječu na sigurno upravljanje vozilom

2) ostale bolesti i stanja lokomotornog sustava koja imaju utjecaj na sigurnost upravljanja vozilom profesionalnih kategorija.

k) ostale bolesti i stanja koja imaju utjecaj na sigurnost upravljanja vozilom profesionalnih kategorija

Specijalisti određene specijalnosti obvezni su, na traženje specijalista medicine rada/sporta, utvrditi da li je zdravstveno stanje vozača ili kandidata za vozača ili terapija koju uzima zbog liječenja bolesti iz kruga bolesti koje liječi zapreka za sigurno upravljanje vozilom sukladno stavku 1. Ovoga članka.

Članak 23.

Ako je vozačima i kandidatima za vozače druge skupine tijekom vožnje potrebno neko pomagalo, isto je obvezno navesti u Uvjerenju te u vozačkoj dozvoli.

Članak 24.

(1) U Uvjerenju koje vozač ili kandidat za vozača druge skupine dobiva nakon završenog liječničkog pregleda, neovisno o vrsti pregleda i dodatne obrade ako je bila potrebna, može biti navedena jedna od sljedećih mogućih ocjena:

1. sposoban – (navesti kategoriju),

2. sposoban uz uporabu određenih pomagala – (navesti kategoriju i vrstu pomagala),

3. sposoban uz vremensko ograničenje – (navesti kategoriju i rok ponovnog zdravstvenog pregleda)

Doktor koji je izdao Uvjerenje obvezan je vozača i kandidata za vozača upoznati s razlozima zbog kojeg mu je odredio redovni nadzorni zdravstveni pregled, odnosno upoznati ga s razlozima za ograničenje.

4. sposoban uz uporabu određenih pomagala – (navesti kategoriju i vrstu pomagala) i uz vremensko ograničenje – (navesti kategoriju i rok ponovnog zdravstvenog pregleda)

Doktor koji je izdao Uvjerenje obvezan je vozača i kandidata upoznati sa razlozima zbog kojeg mu je odredio kontrolni zdravstveni pregled, odnosno upoznati ga s razlozima za ograničenje.

5. privremeno nesposoban – (navesti kategoriju i trajanje privremene nesposobnosti).

Privremena nesposobnost ne može biti kraća od tri mjeseca. Obvezno je navesti odredbu članka i stavka ovoga Pravilnika na temelju kojeg je ocjena donesena.

Doktor koji je izdao Uvjerenje obvezan je vozača i kandidata za vozača upoznati s razlozima privremene nesposobnosti.

6. trajno nesposoban – (navesti kategoriju)

Obvezno je navesti odredbu članka i stavka Pravilnika po kojem je ocjena donesena. Doktor koji je izdao Uvjerenje obvezan je vozača i kandidata za vozača upoznati s razlozima trajne nesposobnosti.

Članak 25.

(1) Zdravstvene preglede vozača i kandidata za vozače iz članka 5. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika i članka 19. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika mogu obavljati zdravstvene ustanove, trgovačka društva, specijalisti medicine rada/sporta u privatnoj praksi i izabrani doktori bez posebnog ovlaštenja ministra.

(2) Izvanredne nadzorne zdravstvene preglede vozača i kandidata za vozače iz članka 5. točke 3. i članka 19. točke 3. ovoga Pravilnika obavljaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva i specijalisti medicine rada/sporta u privatnoj praksi koje za to ovlasti ministar.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 1/2011, 110/2012 i 19/2015).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 13. točke a) podtočke 23. i članka 13. točke b) koje se primjenjuju od 31. prosinca 2015. godine.

Klasa: 011-02/15-02/55

Urbroj: 534-02-1-1/2-15-01

Zagreb, 17. prosinca 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.

PRILOG I.

(zdravstvena ustanova/privatna praksa)

Broj: ______________________

__________________________
          (mjesto i datum)

UVJERENJE
o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima

Prezime i ime, ime oca/majke ____________________________

Datum rođenja ______________________________________

Mjesto stanovanja ____________________________________

Broj osobne iskaznice __________________________________

Zanimanje __________________________________________

Uvjerenje se izdaje u svrhu ______________________________

__________________________________________________

Na temelju članka 230. i 231. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014 i 64/2015) i Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače povodom izvršenog zdravstvenog pregleda potvrđuje se da je zdravstveno ___________________________________________________________________________________

u smislu članka ________ Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače.

Osoba koja nije zadovoljna ocjenom zdravstvene sposobnosti, može u roku od 15 dana od dana primitka ovoga Uvjerenja podnijeti zahtjev za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti Drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti.

___________________________________________________________________________________________________________
                                    (faksimil i potpis dr. med, spec. med. rada/sporta/ izabrani doktor opće/obiteljske medicine


PRILOG II.

______________________________

(zdravstvena ustanova/privatna praksa)

Na temelju članka 233. stavka 1., 2. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014 i 64/2015) izdaje se

IZVJEŠĆE
O PROMJENI ZDRAVSTVENOG STANJA ILI TIJEKU
LIJEČENJA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČA

Ime, prezime: _________________ Ime oca/majke: ____________

Datum rođenja (dan/mjesec/godina): /___/___/_______/

Prebivalište i adresa stanovanja: ___________________________

Izvještavam Vas da je kod imenovanog/e nastupila promjena zdravstvenog stanja/u tijeku je liječenje, koje prema Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače predstavlja zdravstvenu zapreku za sigurno upravljanje vozilom.

U_________, ____ g. _____________________
                                         Potpis i faksimil doktora

PRILOG III.

DRUGOSTUPANJSKO ZDRAVSTVENO
POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE
ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI VOZAČA
I KANDIDATA ZA VOZAČE

Datum ___________________________

Broj uvjerenja ______________________

UVJERENJE
O DUŠEVNOJ I TJELESNOJ SPOSOBNOSTI
ZA UPRAVLJANJE VOZILIMA

Prezime, ime oca i ime ___________________________________

Datum, godina i mjesto rođenja ____________________________

Mjesto stanovanja (adresa) _______________________________

OIB ________________________________________________

Zanimanje (posao koji obavlja) ____________________________

U koju svrhu traži Uvjerenje u skladu sa člankom 234. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo je na osnovi nalaza i mišljenja, a na temelju članka 234. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013,92/2014 i 64/2015) i članka 16. Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače utvrdila da je naprijed imenovani/a

– sposoban (navesti kategoriju), __________________________

– sposoban uz uporabu određenih pomagala (navesti kategoriju i vrstu pomagala), _______________________________________

– sposoban uz vremensko ograničenje (navesti kategoriju i rok ponovnog zdravstvenog pregleda) ______________________________

– sposoban uz uporabu određenih pomagala (navesti kategoriju i vrstu pomagala) i uz vremensko ograničenje (navesti kategoriju i rok ponovnog zdravstvenog pregleda) ___________________

– privremeno nesposoban (navesti kategoriju i trajanje privremene nesposobnosti) ______________________________________

– trajno nesposoban (navesti kategoriju), ___________________

u smislu_______________________ Pravilnika o zdravstvenim
                (navesti članak i stavak)

pregledima vozača i kandidata za vozače.

Predsjednik Drugostupanjskog
zdravstvenog povjerenstva

M.P. _______________________

Dostavljeno:

1. _____________________________________
                     (ime i prezime osobe)

2. _____________________________________
        (PU ili PP u kojoj osoba ima prijavljeno prebivalište)

3. Pismohrana

4. Arhiva

137 23.12.2015 Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače 137 23.12.2015 Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače 137 23.12.2015 Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače 137 23.12.2015 Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače 137 23.12.2015 Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače 137 23.12.2015 Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače