Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb

NN 137/2015 (23.12.2015.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2582

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine« broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 23. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine« broj 104/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2015. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKI SUBJEKT GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., RADNIČKA CESTA 1, ZAGREB

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, za 2016. godinu, prvoga regulacijskog razdoblja 2014. – 2016., sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 31/15) u dijelu Priloga 1. koji se odnosi na energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/15-01/19

Urbroj: 371-01/15-01

Zagreb, 17. prosinca 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKI SUBJEKT GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., RADNIČKA CESTA 1, ZAGREB ZA 2016. GODINU, PRVOGA REGULACIJSKOG RAZDOBLJA 2014. – 2016.

Vrsta
tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

(bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T+2
2016.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0408

kn/kWh

TM2

0,0314

kn/kWh

TM3

0,0267

kn/kWh

TM4

0,0251

kn/kWh

TM5

0,0236

kn/kWh

TM6

0,0220

kn/kWh

TM7

0,0204

kn/kWh

TM8

0,0188

kn/kWh

TM9

0,0141

kn/kWh

TM10

0,0110

kn/kWh

TM11

0,0079

kn/kWh

TM12

0,0047

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

kn

TM2

10,00

kn

TM3

20,00

kn

TM4

30,00

kn

TM5

40,00

kn

TM6

60,00

kn

TM7

100,00

kn

TM8

150,00

kn

TM9

200,00

kn

TM10

300,00

kn

TM11

400,00

kn

TM12

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

137 23.12.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb