Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva

NN 137/2015 (23.12.2015.), Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva

137 23.12.2015 Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

2585

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja klasa: 360-01/15-02/696, urbroj: 531-01-15-4 od 24. studenoga 2015., Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donijela je

STATUT

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom pobliže se uređuju ustrojstvo, zadaće i poslovi Hrvatske komore inženjera strojarstva (u daljnjem tekstu: Komora), prava i dužnosti članova Komore, tijela Komore i upravljanje poslovima Komore, oblici organiziranja i rada u Komori, oblici strukovnog povezivanja i rada, rad stegovnih tijela i centra za mirenje pri Komori, opći akti Komore i njihovo donošenje, javnost rada Komore, tajništvo Komore, te druga pitanja značajna za rad Komore.

Izrazi koji se koriste u Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera strojarstva, ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke, ovlaštenih voditelja radova strojarske struke, te stranih osoba strojarske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji obavljaju poslove regulirane profesije strojarske struke u svojstvu odgovorne osobe, u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području prostornog uređenja i gradnje, i priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Komora je pravna osoba javnog prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u upravnom području prostornoga uređenja i gradnje, i priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, te Statutom.

Članak 3.

Sukladno Zakonu, članstvo u Komori je obvezno.

Članovi Komore su ovlašteni inženjeri strojarstva, ovlašteni voditelji građenja strojarske struke, ovlašteni voditelji radova strojarske struke i strane osobe strojarske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koji u skladu s posebnim propisima obavljaju poslove regulirane profesije strojarske struke u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, te građenja.

Članstvo u Komori stječe se upisom u odgovarajući imenik Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje i Statutom.

U imenike, upisnike i evidencije Komore upisuju se: državljani Republike Hrvatske, državljani država Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP), te državljani trećih država, u skladu s uvjetima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Naziv i sjedište Komore

Članak 4.

Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA.

Naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS.

Skraćeni naziv Komore je: HKIS.

Sjedište Komore je u Zagrebu.

Komora se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda.

Znak Komore

Članak 5.

Komora ima svoj znak, čiji izgled utvrđuje Upravni odbor Komore.

Pečat Komore

Članak 6.

Komora ima tri pečata okruglog oblika, promjera 38 mm, 25 mm i 18 mm s rednim brojem (1) i natpisom: Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb sa znakom Komore u sredini.

Pečati se mogu otiskivati u tamnoplavoj i ljubičastoj tinti.

Uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove uprave, Komora koristi pečat s grbom Republike Hrvatske, na aktima (javnim ispravama), koje izdaje u okviru obavljanja javnih ovlasti, te iskaznicama članova Komore.

II. JAVNOST RADA

Članak 7.

Rad Komore je javan.

Komora javnosti i zainteresiranim osobama osigurava pristup informacijama o svom radu u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, objavama na mrežnim stranicama Komore i Glasilu Komore.

Javnost rada Komore ostvaruje se i suradnjom sa sredstvima javnog informiranja.

Članak 8.

Općim aktom koji donosi Upravni odbor, određuje se koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značaja bilo protivno interesima Komore i njezinih članova.

Podaci dobiveni tijekom postupaka provedenih u skladu sa Zakonom i Statutom, smiju se upotrijebiti sukladno propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka.

Zainteresirane osobe imaju pravo dobiti podatke o tome da li je određena osoba upisana u odgovarajući imenik, upisnik ili evidenciju Komore.

III. ZADAĆE I POSLOVI KOMORE

Članak 9.

Komora obavlja određena javna ovlaštenja koja su utvrđena Zakonom.

Komora pored javnih ovlaštenja obavlja sljedeće zadaće i poslove:

1. Promiče strojarsku struku i inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i trećih osoba:

– poticanjem i organiziranjem nastupa inženjerske struke pred stručnom javnošću

– informiranjem šire javnosti o postignućima strojarske struke u obavljanju inženjerske djelatnosti

– sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika

– razvijanjem strukovne etike

– davanjem obvezujućih stručnih mišljenja o pojedinim pitanjima u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te građenja, u okviru strojarske struke.

2. Razvija jedinstveni sustav organiziranosti u obavljanju inženjerske djelatnosti u okviru poslova i zadataka utvrđenih Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje, i Statutom.

3. Zastupa interese ovlaštenih osoba strojarske struke pred tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave:

– suradnjom s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave

– sudjelovanjem u radu radnih skupina za izradu zakona i podzakonskih akata u upravnom području graditeljstva i prostornoga uređenja

– davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata, upućivanjem inicijativa za donošenje novih propisa od interesa za članove Komore

– održavanjem temeljnih principa rada Komore, edukacijom, unapređenjem zakonodavnog okvira, suradnjom sa srodnim komorama, udrugama civilnog društva, medijima, sveučilištima i drugim obrazovnim institucijama.

4. Organizira i provodi stručno usavršavanje, organiziranjem i izgradnjom sustava obrazovanja i osposobljavanja za cjeloživotno učenje i mobilnost, te vođenjem evidencija članova komore u području obrazovanja i osposobljavanja.

5. Potiče izdavačku djelatnost za potrebe inženjerske djelatnosti članova Komore. Temeljem odluke Upravnog odbora izdaje Glasilo.

6. U skladu sa Zakonom osniva stegovna tijela Komore i Centar za mirenje pri Komori.

7. Pruža pomoć članovima Komore:

– kroz savjetodavne i pravne usluge

– organizacijom seminara i stručnih predavanja, i davanjem stručnih savjeta pri obavljanju djelatnosti.

8. Surađuje s odgovarajućim državnim tijelima u provedbi smanjenja pretjeranog opterećenja za pružatelje usluga. Radi na razvoju digitalne e-procedure za podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za pružanje usluga projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i izvođenja u djelatnosti građenja. Kroz integrirani sustav e-poslovanja i državnu informacijsku strukturu, uvođenjem sustava upravlja dokumentacijom u skladu sa standardima za upravljanje dokumentima.

9. Rješava tekuća pitanja od značaja za inženjersku djelatnost.

10. Obavlja i druge zadaće određene posebnim zakonima i ovim Statutom.

IV. PRAVA I DUŽNOSI ČLANOVA KOMORE

Članak 10.

Članovi Komore su ravnopravni, imaju jednaka prava i dužnosti, te postupaju u skladu sa Zakonom i Statutom Komore.

Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori neposredno u ustrojstvenim oblicima rada i posredno preko svojih izabranih predstavnika u tijelima i radnim tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja i rada utvrđenim Statutom.

Rad u tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja temelji se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, na ravnopravnosti članova u realizaciji njihovih prava i dužnosti.

Član tijela Komore odgovoran je osobno za svoj rad i u skladu sa svojim pravima i dužnostima za rad i odluke tijela Komore čiji je član.

Članak 11.

Izabrani, odnosno imenovani članovi tijela i radnih tijela Komore svoje dužnosti obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, volonterski, osim ako Zakonom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije uređeno.

Za sudjelovanje na sjednicama birani i imenovani članovi tijela, stalnih radnih tijela te drugih radnih tijela Komore, mogu primati naknadu za sudjelovanje u radu kao i naknadu materijalnih troškova prema općem aktu Komore, koji donosi Upravni odbor Komore.

Članak 12.

Prava članova Komore su:

1. izborno pravo u skladu s odredbama Statuta i općeg akta koji utvrđuje izborno pravo

2. sudjelovanje u radu tijela i radnih tijela Komore

3. imenovanja u radna tijela i tijela Komore

4. korištenje pravnih i stručnih usluga Komore

5. prisustvovanje seminarima, simpozijima i ostalim oblicima stručnog usavršavanja, te susretima koje organizira Komora

6. aktivno i pasivno sudjelovanje provedbe programa stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja

7. obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti

8. slobodno istupanje iz članstva Komore

9. predlaganje i razmatranje pitanja iz područja strojarske struke

10. nadležnim stegovnim tijelima podnositi prijave za pokretanje stegovnog postupka

11. pred Centar za mirenje iznositi međusobne sporove radi sporazumnog rješavanja putem posredovanja i odlučivanja u tim sporovima

12. predlagati donošenje drugih propisa te akata Komore

13. sudjelovati u razmatranju nacrta i prijedloga propisa iz graditeljske djelatnosti u okviru strojarske struke, kao i mjera za provedbu istih

14. druga prava utvrđena Zakonom i Statutom.

Članak 13.

Dužnosti članova Komore su:

1. pridržavati se odredaba Zakona, Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore; razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu jedinstvenih ciljeva komorskog sustava

2. savjesno obavljati funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani

3. redovito obavještavati Komoru, odnosno njezina mjerodavna tijela, o svim podacima, odnosno promjenama podataka koji su određeni propisima iz područja gradnje, Statutom i ostalim aktima Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene

4. plaćanje upisnine, redovito plaćanje članarine i ostalih naknada utvrđenih Statutom i drugim aktima Komore, u roku dospijeća

5. u slučaju prestanka članstva u Komori podmiriti sve dospjele obveze prema Komori

6. poštivanje Zakona i drugih propisa koji uređuju poslove ovlaštenog inženjera strojarstva, ovlaštenog voditelja građenja strojarske struke i ovlaštenog voditelja radova strojarske struke.

Član Komore koji nije platio članarinu, na način i u rokovima kako je utvrđeno općim aktom Komore, ne može biti član tijela i radnih tijela Komore.

Protiv člana Komore koji nije platio članarinu u visini iznad polugodišnje članarine, provodi se ovršni postupak ili stegovni postupak. Do podmirenja duga privremeno se suspendiraju njegova prava članstva u Komori.

Vjerodostojnom ispravom za pokretanje ovršnog postupka smatra se izvadak iz ovjerovljenih poslovnih knjiga Komore u skladu s ovršnim zakonom.

V. TIJELA KOMORE

Članak 14.

Tijela Komore su:

1. Skupština

2. Nadzorni odbor

3. Upravni odbor

4. Predsjednik komore.

Skupština

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom. Skupština ima 35 članova, izabranih na mandat od četiri (4) godine, s pravom ponovnog izbora.

Članak 16.

U Skupštini treba biti osigurana regionalna zastupljenost.

Osiguravajući jedinstveno funkcioniranje komorskog sustava izbori, održavanje konstituirajuće sjednice skupštine komore i imenovanja u tijela Komore, provode se u godini u kojoj ističe mandat izabranim članovima.

Članak 17.

Skupština:

1. Donosi:

– statut Komore

– program rada Komore i prihvaća izvješće o izvršenju tog programa

– kodeks strukovne etike Komore

– pravilnik o stegovnom postupanju

– pravilnik o mirenju

– pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija osoba strojarske struke

– pravilnik o izborima

– pravilnik o nadzoru nad radom članova

– pravilnik o radu Tajništva Komore

– poslovnike o radu tijela Komore

– odluku o visini članarine, upisnine i naknada za usluge Komore

– godišnji proračun prihoda i rashoda Komore i prihvaća izvješće o izvršenju tog proračuna

– strateške odluke važne za rad Komore

2. odlučuje o:

– stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine bez obzira na vrijednost te o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna (slovima: dva milijuna kuna)

– raspisivanju izbora

– u slučaju potrebe i o drugim pitanjima.

3. Prihvaća izvještaj o izvršenju godišnjeg proračuna prihoda i rashoda, o izvršenju programa rada Komore i izvještaj o radu Nadzornog odbora.

4. Imenuje i razrješava:

– predsjednika Komore

– članove Upravnog odbora na prijedlog predsjednika Komore

– članove Nadzornog odbora na prijedlog predsjednika Komore

– imenuje suce Stegovnog suda, Višega stegovnog suda, te stegovnog tužitelja i zamjenike na prijedlog Upravnog odbora.

5. Utvrđuje Listu izmiritelja na prijedlog Upravnog odbora.

6. Utvrđuje opću politiku rada i djelovanja.

7. Donosi stavove i preporuke o svim tematskim pitanjima od zajedničkog interesa, vezano uz rad, uvjete rada i stručnu problematiku na područjima obavljanja inženjerskih usluga, te o ostalim pitanjima u okviru zadaća Komore utvrđenih propisima.

Članak 18.

Sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

Sjednicu Skupštine saziva i predsjedava joj predsjednik Komore, koji je i predsjednik Skupštine po funkciji.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Rad Skupštine uređuje se poslovnikom.

Nadzorni odbor

Članak 19.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva (2) člana, koji se biraju na mandat od četiri (4) godine i za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora donosi Skupština na prijedlog predsjednika Komore.

U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi drugih tijela Komore.

Članak 20.

Nadzorni odbor:

– nadzire provedbu Statuta Komore i drugih općih akata Komore, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore

– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore

– nadzire rad tajništva Komore

– podnosi Skupštini pisani izvještaj o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Komore.

Nadzorni odbor izvršava i druge poslove za koje ga zaduži Skupština.

Članak 21.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, osim prve konstituirajuće sjednice koju saziva predsjednik Komore.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Nadzornog odbora, zamjenjuje ga najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 22.

Rad Nadzornog odbora uređuje se poslovnikom.

Upravni odbor

Članak 23.

Upravni odbor upravlja poslovima Komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 24.

Upravni odbor ima predsjednika i osam (8) članova.

Predsjednik Upravnog odbora je predsjednik Komore.

Članovi Upravnog odbora biraju se iz reda članova Skupštine, na mandat od četiri (4) godine.

Odluku o izboru članova Upravnog odbora Skupština donosi na prijedlog predsjednika Komore.

Članak 25.

Upravni odbor:

– provodi odluke i zaključke Skupštine

– upravlja poslovima Komore u skladu sa Zakonom i Statutom

– priprema sjednice Skupštine

– predlaže nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave donošenje propisa od značaja za djelatnost graditeljstva

– zauzima stavove i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština

– određuje visinu naknada za usluge koje pruža Komora (cjenik)

– određuje troškove i naknade za rad stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Komori

– donosi odluku o iznosima naknade, nagrade, dnevnica i putnih troškova za članove tijela i radnih tijela Komore

– odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 100.000,00 kuna (slovima: sto tisuća kuna) do iznosa od 2.000.000,00 kuna (slovima: dva milijuna kuna) na godišnjoj razini do visine koja je za pojedine namjene osigurana financijskim planom

– na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava glavnog tajnika Komore

– usklađuje međusobne odnose članova Komore

– imenuje i razrješava predsjednika Centra za mirenje pri Komori

– predlaže Skupštini izmiritelje na Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Komori

– u ime Komore sklapa ugovor o radu s predsjednikom Komore

– utvrđuje prijedlog godišnjeg proračuna prihoda i rashoda Komore i podnosi ga Skupštini na donošenje

– utvrđuje prijedlog izvještaja o izvršenju godišnjeg proračuna prihoda i rashoda Komore i podnosi ga Skupštini na prihvaćanje

– upravlja financijskim poslovanjem Komore

– utvrđuje program stručnog usavršavanja i nadzire provedbu tog programa

– imenuje Izborna povjerenstva

– razmatra izvješća o radu i odgovornost tijela Komore čije članove imenuje tijela koje osniva

– donosi odluku o osnivanju radnih tijela i imenuje članove radnih tijela

– donosi odluku o osnivanju ureda i centara i drugih oblika strukovnog djelovanja Komore

– donosi odluku o pokretanju ovršnih postupaka ili podnosi prijavu stegovnom tužitelju kod neplaćanja članarine, te suspenziju prava člana do podmirenja duga

– donosi odluku o osnivanju trgovačkih društava, udruga i drugih pravnih osoba

– donosi odluku o sudjelovanju Komore u projektima financiranim iz fondova Europske unije

– obavlja ostale poslove koji nisu u djelokrugu rada drugih tijela Komore

– donosi odluku o organizaciji Opće konvencije, kongresa i drugih oblika skupova u svrhu promidžbe i razvijanja inženjerske struke

– donosi opće akte u skladu sa Statutom

– donosi druge opće akte koji nisu u nadležnosti drugog tijela u skladu sa Statutom.

Upravni odbor rješava i ostala pitanja koja prema Zakonu, Statutu i drugim općim aktima nisu stavljena u djelokrug rada drugog tijela Komore.

Upravni odbor Komore može svoje pojedine ovlasti iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na predsjednika Komore, tijela i radna tijela Komore te na druge osobe.

Članak 26.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Komore, kojom i predsjedava.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora

Rad Upravnog odbora uređuje se poslovnikom.

Predsjednik komore

Članak 27.

Predsjednika Komore bira i razrješava Skupština iz redova članova Komore.

Prijedlog za izbor ili razrješenje predsjednika Komore može dati:

– Upravni odbor Komore

– natpolovična većina članova Skupštine.

Mandat predsjednika Komore traje četiri (4) godine, a može biti ponovno biran na još jedan mandat.

Predsjednik Komore obavlja svoju funkciju na temelju ugovora o radu ili bez zasnivanja radnog odnosa.

Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 28.

Predsjednik Komore:

1. predstavlja i zastupa Komoru, odgovora za zakonitost njezina rada te obavlja druge poslove određene Zakonom i Statutom.

2. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora

3. saziva prvu konstituirajuću sjednicu Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i radnih tijela Komore

4. usklađuje aktivnosti tijela i oblike organiziranja rada Komore

5. brine da rad tijela Komore bude u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore

6. ovlašten je zatražiti kontrolu materijalno-financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima Komore

7. po potrebi saziva izvanrednu sjednicu Vijeća područnog odbora

8. osniva i imenuje članove radnih tijela Komore

9. raspoređuje sredstva unutar godišnjeg financijskog proračuna prihoda i rashoda i naredbodavac je za njegovo izvršenje

10. predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrješenje glavnog tajnika Komore

11. odlučuje o potrebi službenih putovanja članova Komore

12. odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 100.000,00 kuna (riječima: sto tisuća kuna), i to na godišnjoj razini do visine koja je za pojedine namjene osigurana na odgovarajućoj poziciji financijskog plana

13. donosi odluke o sklapanju ugovora o radu s pravima i obvezama iz radnog odnosa

14. ima diskrecijsko pravo samostalno donijeti akte u provedbi javnih ovlasti, kada to u utvrđenim rokovima ne donesu tijela Komore

15. utvrđuje sistematizaciju radnih mjesta i organizacijske oblike za izvršenje zadaća Tajništva

16. razmatra ugovore o osnivanju zajedničkih ureda

17. obavlja i druge poslove određene Statutom, zakonom ili drugim općim aktima Komore.

Predsjednik Komore može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.

Članak 29.

Predsjednik Komore potpisuje akte i druge odluke koje donose tijela Komore, osim odluka Nadzornog odbora, kao osoba ovlaštena za zastupanje Komore i ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora.

Predsjednik Komore i osobe koje on ovlasti, imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Komore.

Članak 30.

Predsjednika Komore u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje dopredsjednik Komore.

U slučaju da predsjednik Komore ne može više obavljati svoju funkciju, obavlja je dopredsjednik Komore do raspisivanja izvanrednih izbora za predsjednika Komore. Izbori za predsjednika Komore provode se do sljedeće redovite Skupštine.

Poslovnikom o radu Skupštine uređuje se postupak i način imenovanja i opoziva predsjednika Komore.

Dopredsjednik Komore

Članak 31.

Dopredsjednik Komore u svojem radu neposredno surađuje s predsjednikom Komore, zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komore.

Dopredsjednika Komore iz reda članova Upravnog odbora, na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava Upravni odbor.

Dopredsjednik Komore za svoj rad odgovara Predsjedniku Komore.

Mandat dopredsjednika Komore traje četiri godine.

Izbori za tijela Komore

Članak 32.

Odluku o raspisivanju izbora za članove tijela Komore donosi Skupština.

Članovi Komore svoje pravo da biraju i budu birani u tijela Komore, ostvaruju osobno, i to pravo ne mogu prenositi na druge osobe.

Općim aktom propisuje se: postupak i način izbora, kriteriji i sadržaj odluke za raspisivanje izbora, postupak i način imenovanja članova Skupštine, predsjednika, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora te ostala pitanja od značaja za izbor tijela Komore.

Mandat članova tijela Komore prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:

– ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo

– gubitkom statusa člana Komore

– ako zatraži mirovanje članstva

– ostavkom

– smrću.

Ako se pravovremeno ne provedu izbori za članove Skupštine ili za druga tijela Komore, dosadašnji članovi nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih članova, najdulje jednu godinu od isteka mandata.

VI. STRUKOVNI RAD KROZ PODRUČNE ODBORE I DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANJA

Područni odbori Komore

Članak 33.

Članovi Komore mogu se za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave udruživati u područne odbore.

Članovi Komore udružuju se u područne odbore Komore, koji se osnivaju u sjedištima županija za područja više županija, i to:

– Područni odbor sa sjedištem u Osijeku osniva se za područja sljedećih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske.

– Područni odbor sa sjedištem u Varaždinu osniva se za područja sljedećih županija: Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-
-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske.

– Područni odbor sa sjedištem u Rijeci osniva se za područja sljedećih županija: Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske.

– Područni odbor sa sjedištem u Splitu osniva se za područja sljedećih županija: Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske.

– Područni odbor sa sjedištem u Zagrebu osniva se za područja sljedećih županija: Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Grada Zagreba.

O spajanju, pripajanju ili ukidanju područnih odbora iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Upravni odbor na prijedlog najmanje 75% članova Komore s područja jedinice područne samouprave za koju se predlaže spajanje, pripajanje ili ukidanje.

Članak 34.

Tijela područnog odbora su zbor, vijeće i predsjednik.

Zbor područnog odbora čine svi članovi Komore sa sjedištem ureda u kojem obavljaju poslove na području područnog odbora.

Vijeće područnog odbora koji ima do 300 članova Komore, čini pet članova, ako ima više od 300 članova Komore sedam članova. Vijeće obvezno čini po najmanje jedan predstavnik s područja županije i grada Zagreba koja regionalno pripada Područnom odboru.

Član Upravnog odbora je temeljem svoje funkcije i član Vijeća Područnog odbora kojem regionalno pripada izvan broja članova Vijeća navedenih u stavku 3. ovog članka.

Vijeće područnog odbora konstituirano je s danom izbora predsjednika Vijeća područnog odbora s mandatom od četiri godine.

Predsjednik Vijeća predstavlja Područni odbor i usklađuje rad Vijeća Područnog odbora s drugim područnim odborima i Komorom.

Ako predsjednik Vijeća područnog odbora ne sazove sjednicu, a za to se ukaže potreba, sjednicu može, iznimno, sazvati i predsjednik Komore.

Predsjednik Vijeća područnog odbora prima obavijesti i upute Upravnog odbora, prati njihovu provedbu i o tome izvješćuje Upravni odbor.

Vijeće područnog odbora donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 35.

Vijeće područnog odbora obavlja sljedeće poslove:

1. provodi zaključke i odluke tijela Komore

2. organizira stručna savjetovanja odnosno usavršavanje članova Komore i drugih zainteresiranih osoba

3. razmatra primjedbe i prijedloge članova te ih po potrebi prosljeđuje Upravnom odboru Komore

4. redovito izvješćuje članove o radu Komore

5. obavlja i druge poslove.

Opća konvencija članova Komore

Članak 36.

Kod raspravljanja i zauzimanja stajališta o najvažnijim pitanjima struke zbog razmatranja pitanja od općeg značenja za rad Komore, Upravni odbor može organizirati Opću konvenciju članova Komore.

Opću konvenciju čine svi članovi Komore.

Članak 37.

Opću konvenciju saziva Upravni odbor, a predsjedava joj predsjedništvo koje čine imenovani članovi Upravnog odbora.

Pripremu Opće konvencije provodi Organizacijski odbor, a imenuje ga Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore.

Opća konvencija može se održati i donositi zaključke bez obzira na broj nazočnih članova Komore.

Zaključci Opće konvencije donose se većinom glasova nazočnih članova i imaju važnost preporuka za druga tijela Komore.

Radna tijela Komore

Članak 38.

Kod razmatranja pitanja od značaja i zajedničkog interesa članova Komore za izvršenje određenih zadaća Komore, u Komori se mogu osnivati stalna i povremena radna tijela Komore: radne skupine, povjerenstva, stručni savjeti i ekspertne radne skupine.

Radna tijela mogu osnivati predsjednik Komore i Upravni odbor.

Aktom o osnivanju radnih tijela određuje se njihov naziv, djelokrug, zadaća i sastav, te druga pitanja odlučna za rad.

Drugi oblici organiziranja

Članak 39.

Komora može osnivati trgovačka društva, udruge, provoditi osnivanje drugih organizacijskih oblika u svrhu osiguravanja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja poslova Komore i postizanja drugih ciljeva u interesu struke.

Komora je dužna štititi svoja osnivačka prava dogovornim uređivanjem djelatnosti te neposrednim sudjelovanjem u obnašanju upravljačkih prava.

Glasilo

Članak 40.

Komora može izdavati Glasilo.

Glasilo može biti i u elektroničkom obliku.

Upravni odbor Komore donosi odluku o potrebi i vremenu izdavanja Glasila te obliku i sadržaju Glasila.

VII. IMENICI, UPISNICI I EVIDENCIJE

Članak 41.

Komora u obavljanju javnih ovlasti vodi imenike, upisnike i evidencije koji su javne knjige, a isprave koje se izdaju u obavljanju tih poslova javne su isprave.

Komora u okviru javnih ovlasti uspostavlja i vodi:

1. imenike:

– Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva

– Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke

– Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke

– Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke.

2. Upisnike:

– Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja

– Upisnik zajedničkih ureda.

3. Evidencije:

– Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima

– Evidenciju stranih ovlaštenih osoba strojarske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, poslova voditelja projekta gradnje, poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja

– Evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije

– Evidenciju izdanih EU potvrda

– Evidenciju voditelja projekta gradnje

– Evidenciju voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom – tehničara strojarske struke.

Komora pored evidencija iz stavka 2. ovoga članka uspostavlja i vodi:

– Evidenciju o stegovnim postupcima

– druge evidencije prema potrebi.

Komora imenike, upisnike i evidencije vodi u računalnom obliku u formatu koji je dostupan e-dozvoli, te u obliku digitalnih zapisa, koji se trajno čuvaju.

Članak 42.

Upravni odbor općim aktom propisuje ustroj, oblik i sadržaj javnih knjiga iz članka 41. ovoga Statuta, sadržaj baza podataka javnih knjiga u digitalnom obliku i način vođenja, te tehničku zaštitu podataka.

VIII. UPIS U IMENIKE, UPISNIKE I EVIDENCIJE

Strukovni naziv

Članak 43.

Članstvo u Komori i pravo na uporabu strukovnog naziva stječe se upisom u odgovarajući imenik Komore, u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje, posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i Statutom.

Članak 44.

Član Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Statutom može se upisati u više imenika Komore, odnosno u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke te Imenik ovlaštenih voditelja radova, i steći pravo na uporabu više strukovnih naziva u obavljanju djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i građenja, te obavljanje poslova ovlaštenih inženjera strojarstva, ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke i ovlaštenih voditelja radova strojarske struke.

Upisom u imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke automatski se stječe pravo za obavljanje poslova ovlaštenih voditelja radova strojarske struke.

Članak 45.

Članovi su za članstvo u Komori dužni plaćati članarinu, kao redovito godišnje davanje.

Obveza plaćanja članarine dospijeva u mjesecu upisa.

Članovi Komore dužni su Komori plaćati naknadu za profesionalno osiguranje koja može biti sadržana u iznosu članarine, sukladno općem aktu koji donosi Skupština.

Počasni članovi Komore, ovlašteni inženjeri strojarstva, ovlašteni voditelji građenja strojarske struke i ovlašteni voditelji radova strojarske struke u statusu mirovanja, oslobođeni su plaćanja članarine.

Visina i način uplate članarine uređuje se općim aktom koji donosi Skupština Komore.

Upis u imenike

Članak 46.

Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke, Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke i Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke, propisani su Zakonom i ovim Statutom.

Postupak i način upisa u imenike iz stavka 1. ovoga članka uređuje se općim aktom Komore, koji donosi Upravni odbor.

Strukovni smjerovi i strukovni zadaci

Članak 47.

Ovlašteni inženjeri strojarstva obavljaju zadaće struke u skladu s odredbama posebnog zakona koji uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje i ovlašteni su obavljati poslove i djelatnosti jedinstvenog strukovnog smjera koji kumulativno uključuje:

– poslove projektiranja, poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta), poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera i/ili glavnog nadzornog inženjera) i poslove projektantskog nadzora energetskih postrojenja; skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari; grijanja, ventilacije, klimatizacije, rashladne tehnike; pripreme i obrada voda; procesnih i ostalih postrojenja te nosivih strojarskih konstrukcija strojarske opreme.

Ovlašteni voditelj građenja strojarske struke obavljaju zadaće struke u skladu s odredbama posebnog zakona koji uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje i ovlašteni su obavljati poslove i djelatnosti jedinstvenog strukovnog smjera koji kumulativno uključuje:

– stručne poslove građenja i poslove izvođenja radova te poslove odgovorne osobe za vođenje građenja u svojstvu glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova gradnje energetskih postrojenja; skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari; grijanja, ventilacije, klimatizacije, rashladne tehnike; pripreme i obrada voda; procesnih i ostalih postrojenja te nosivih strojarskih konstrukcija strojarske opreme.

Ovlašteni voditelji radova strojarske struke obavljaju zadaće struke u skladu s odredbama posebnog zakona koji uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje i ovlašteni su obavljati poslove i djelatnosti jedinstvenog strukovnog smjera koji kumulativno uključuje:

– poslove voditelja radova i poslove izvođenja radova, poslove odgovorne osobe za vođenje radova u svojstvu voditelja radova energetskih postrojenja; skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari; grijanja, ventilacije, klimatizacije, rashladne tehnike; pripreme i obrada voda; procesnih i ostalih postrojenja te nosivih strojarskih konstrukcija strojarske opreme.

Upis u upisnike

Članak 48.

Komora u skladu sa Zakonom vodi Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i Upisnik zajedničkih ureda.

U uredbi iz stavka 1. ovoga članka zaposlenici ili vanjski suradnici na pojedinim poslovima projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja mogu biti samo suradnici projektanta i/ili suradnici nadzornog inženjera strojarske struke, te ostalo potrebno administrativno osoblje.

Za upis u Upisnike iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada koju utvrđuje Skupština Komore.

Članak 49.

Ovlašteni inženjeri strojarstva koji poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja strojarske struke obavljaju samostalno u vlastitom uredu ili zajedničkom uredu, dužni su imati ploču pokraj ulaza u zgradu u kojoj su smješteni.

Članak 50.

Ovlašteni inženjer strojarstva dužan je pisano obavijestiti Komoru najkasnije 15 dana prije promjene adrese sjedišta ureda u kojem samostalno obavlja poslove ili zajedničkog ureda. Obavijest treba sadržavati podatke o novoj adresi sjedišta.

Ovlašteni inženjer strojarstva koji je preselio sjedište, dužan je na mjestu prijašnjeg sjedišta ostaviti obavijest o preseljenju u trajanju od najmanje 90 dana.

Ovlašteni inženjeri strojarstva dužni su Komori dostaviti svaku promjenu podataka radi ažurnog vođenja odgovarajućih imenika i upisnika Komore, u roku od najviše 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 51.

Uvjeti te postupak upisa i druga pitanja odlučna za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i Upisnik zajedničkog ureda, uredit će se općim aktom kojeg donosi Upravni odbor.

Upis u evidencije

Članak 52.

Komora u skladu sa Zakonom i u okviru javnih ovlasti ustrojava i vodi evidencije.

O činjenicama o kojima se vodi službena evidencija Komora izdaje uvjerenja, odnosno potvrde u vidu javnih isprava.

Za potvrde odnosno uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada, koju utvrđuje Skupština.

Zajedničke odredbe za upis u imenike, upisnike i evidencije

Članak 53.

Zahtjev za upis u imenike, upisnike i evidencije podnosi se pisano ili elektroničkim putem, na propisanim obrascima.

Na temelju upisa u odgovarajući imenik, Komora izdaje rješenje, iskaznicu i pečat. Iskaznica i pečat su vlasništvo Komore. Za svako pojedino ovlaštenje Komora izdaje poseban pečat i iskaznicu.

Veličinu i oblik, te način izdavanja, uporaba i vraćanje iskaznice i pečata uređuje se općim aktom koji donosi Upravni odbor.

Upisom u odgovarajuće imenike i upisnike Komore smatra se da su ovlašteni inženjeri strojarstva, ovlašteni voditelji građenja strojarske struke i ovlašteni voditelji radova strojarske struke, prihvatili obvezu obavljati poslove u skladu sa Zakonom, posebnim zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje, i općim aktima Komore.

Ovlašteni inženjer strojarstva, ovlašteni voditelj građenja strojarske struke i ovlašteni voditelj radova strojarske struke svojim potpisom i otiskom pečata potvrđuju istinitost i točnost proračuna, crteža, izjava, podataka, izvješća, očitovanja i drugih podataka koji su sastavnim dijelovima dokumenata koje izrađuju ili potpisuju u skladu sa zakonima koji uređuju projektiranje i/ili stručni nadzor građenja i građenje, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore, te preuzimaju odgovornost za izrađene sadržaje tih dokumenata.

Ovlašteni inženjer strojarstva, ovlašteni voditelj građenja strojarske struke i ovlašteni voditelj radova strojarske struke iskaznicom dokazuju identitet i javne ovlasti u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i građenja u svojstvu ovlaštene osobe.

IX. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 54.

Ovlašteni inženjer strojarstva, ovlašteni voditelj građenja strojarske struke i ovlašteni voditelj radova strojarske struke dužni su upotpunjavati i usavršavati svoje znanje na način kontinuiranog praćenja razvoja graditeljske struke te stjecanje novih znanja i vještina.

Komora organizira i provodi sustav stručnog usavršavanja.

Obveznik stručnog usavršavanja bira način ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja.

O stručnom usavršavanju obveznika usavršavanja Komora vodi evidenciju.

Članak 55.

Tajništvo Komore organizira provođenje programa stručnog usavršavanja u skladu sa Zakonom, posebnim zakonima koji uređuju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, te općim aktom kojim utvrđuje program, uvjete i način provođenja, te praćenja stručnog usavršavanja članova Komore.

Opći akt iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravni odbor uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za gradnju i prostorno uređenje.

X. STEGOVNA TIJELA I CENTAR ZA MIRENJE

Stegovni sud i Viši stegovni sud

Članak 56.

U stegovnim predmetima protiv članova Komore u prvom stupnju odlučuje Stegovni sud Komore, a u drugom stupnju Viši stegovni sud Komore.

Stegovni sud Komore odlučuje u vijeću od tri suca, a Viši stegovni sud Komore u vijeću od pet sudaca. Predsjednik vijeća mora biti iz reda sudaca redovnih sudova, imenovanih na Listi sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda.

Listu sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština.

Stegovna odgovornost i stegovne mjere

Članak 57.

Za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri strojarstva, ovlašteni voditelji građenja strojarske struke i ovlašteni voditelji radova strojarske struke odgovaraju u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, i Kodeksom strukovne etike.

Za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera strojarstva, ovlaštenog voditelja građenja strojarske struke i ovlaštenog voditelja radova strojarske struke, izriču se stegovne mjere određene Zakonom.

Pokretanje stegovnog postupka

Članak 58.

Stegovni postupak po službenoj dužnosti pokreće stegovni tužitelj.

Stegovna djela, pokretanje stegovnog postupka, postupak pred stegovnim sudom, uvjeti odgovornosti, stegovne mjere te druga pitanja vezana za rad stegovnih tijela koja nisu uređena Zakonom i Statutom, uredit će se općim aktom koji donosi Skupština Komore.

Centar za mirenje

Članak 59.

Pri Komori djeluje Centar za mirenje.

Centar pruža usluge vezane uz postupak mirenja u kojem jedan ili više izmiritelja pomažu strankama, domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama da zaključe nagodbu u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima o pravima kojima slobodno raspolažu.

Članak 60.

Zaključena nagodba u postupku mirenja pred Centrom za mirenje Komore je ovršna isprava ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj su se stranke nagodile. Sadrži izjavu obveznika o neposrednom dopuštenju ovrhe – klauzulu ovršnosti, u skladu s propisom koji uređuje mirenje, a stranke se mogu sporazumjeti da se nagodba sastavi u obliku javnobilježničkog akta, sudske nagodbe ili arbitražnog pravorijeka na temelju nagodbe.

Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, ovrha nagodbe će se odbiti ako sklapanje nagodbe nije dopušteno, ako je nagodba suprotna javnom poretku, ako je sadržaj nagodbe neprovediv ili nemoguć.

Rad Centra za mirenje uređuje se pravilnikom o mirenju kojeg donosi Skupština u skladu sa Zakonom i odredbama propisa koji uređuje mirenje.

XI. POČASNI ČLANOVI

Članak 61.

Komora ima počasne članove.

U znak osobitog i trajnog priznanja za rad na ustroju i organizaciji te unapređenju komorskog sustava i inženjerske djelatnosti, Skupština može na prijedlog predsjednika Komore, jedne trećine (1/3) članova Skupštine ili Upravnog odbora izabrati počasnog člana Komore.

Odluku o izboru odnosno opozivu počasnog člana Komore Skupština donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Počasni članovi Komore pozivaju se na svečane sjednice tijela Komore, a na poziv predsjednika Komore mogu sudjelovati u radu i drugih tijela Komore. Počasni članovi Komore nemaju pravo odlučivanja.

Članak 62.

Počasno članstvo traje doživotno osim u iznimnim slučajevima, ako počasni član svojim ponašanjem šteti ugledu Komore, Skupština može na prijedlog predsjednika Komore, jedne trećine (1/3) članova Skupštine ili Upravnog odbora opozvati izbor za počasnog člana Komore.

XII. PRIZNANJA

Članak 63.

Skupština može na prijedlog predsjednika Komore, Upravnog odbora ili Vijeća Područnog odbora zbog osobitog doprinosa Komori i njezinoj promidžbi u zemlji i inozemstvu, doprinosa strojarskoj struci te razvoju strojarske djelatnosti dodijeliti priznanja.

Utvrđivanje postupka i načina dodjeljivanja, izgled i sadržaj priznanja Hrvatske komore inženjera strojarstva uredit će se općim aktom koji donosi Upravni odbor.

XIII. SURADNJA S TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE, KOMORAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU, MEĐUNARODNIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Članak 64.

Komora surađuje s tijelima vlasti, državne uprave i drugim organizacijama.

Komora suradnju s tijelima iz stavka 1. ovoga članka u postupku izrade propisa iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja ostvaruje:

– sudjelovanjem u radu radnih skupina za izradu zakona i podzakonskih akata u upravnom području graditeljstva i prostornoga uređenja

– davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata te upućivanjem inicijativa za donošenje novih propisa u interesu članova Komore.

Članak 65.

Komora u cilju realizacije interesa članova, može surađivati s drugim komorama, udruženjima i sličnim asocijacijama u zemlji i inozemstvu.

Komora surađuje sa znanstvenim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama te njihovim zajednicama radi primjene stručnih i znanstvenih dostignuća u području graditeljstva.

XIV. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 66.

Opći akti Komore su statut, kodeks strukovne etike, pravilnici, poslovnici i drugi opći akti koje u okviru svoje nadležnosti i djelokruga rada donose tijela Komore.

Akte iz stavka 1. ovoga članka potpisuje predsjednik Komore.

Članak 67.

Inicijativu za donošenje statuta, kodeksa strukovne etike, pravilnika, poslovnika, i drugih općih akata te za izmjene i dopune istih akata mogu dati predsjednik Komore, Upravni odbor i nadpolovična većina članova Skupštine.

Inicijativa iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor prihvati inicijativu, prosljeđuje je radnom tijelu Komore nadležnom za normativne poslove koji izrađuje Nacrt prijedloga akta čije se donošenje ili izmjene i dopune, traže.

Dostavljeni Nacrt akta raspravit će Upravni odbor, a po okončanoj raspravi izrađuje Konačni prijedlog akta.

Konačni prijedlog akta utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga nadležnom tijelu Komore na donošenje.

Članak 68.

Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Komore, i u »Narodnim novinama« kada je to propisano Zakonom ili općim aktom.

Opći akti Komore stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a iznimno može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku.

XV. TAJNIŠTVO KOMORE

Članak 69.

Stručne, pravne, administrativne, pomoćne i druge poslove, te redovito i tekuće poslovanje obavlja Tajništvo Komore.

Organizacija Tajništva Komore treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadataka Komore, utvrđenih Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore.

Radom Tajništva Komore upravlja glavni tajnik Komore.

Glavni tajnik za svoj rad odgovara predsjedniku Komore.

Upravni odbor Komore može obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih ili pravnih poslova, ugovorom povjeriti nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Radi davanja stručne pomoći i određenih poslovnih usluga članovima Komore, u Komori se mogu osnivati posebni uredi i centri.

Ustroj, organizaciju i nadležnost tajništva kao i ostala pitanja vezana uz rad tajništva općim aktom uređuje Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore.

XVI. FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA KOMORE

Članak 70.

Komora određuje sredstva potrebna za rad Komore godišnjim proračunom prihoda i rashoda na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadaća iz programa rada Komore, troškova potrebnih za rad tijela, radnih tijela i tajništva Komore, te drugih predvidivih tekućih troškova.

Prihode i rashode Komora planira za svaku godinu u planu prihoda i rashoda za tekuću godinu.

Prijedlog godišnjeg proračuna prihoda i rashoda Upravni odbor utvrđuje najkasnije do kraja tekuće godine, a Skupština ga donosi najkasnije do kraja mjeseca siječnja sljedeće godine.

Ako Skupština do roka iz stavka 3. ovoga članka ne donese godišnji proračun prihoda i rashoda, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju Komore za prvo tromjesečje proračunske godine, te do kraja tog tromjesečja donijeti financijski proračun Komore za tekuću godinu.

Članak 71.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Komore osiguravaju se od:

1. upisnina, članarina, vlastitih prihoda Komore

2. novčanih kazni izrečenih u stegovnim postupcima protiv članova Komore

3. naknada troškova stegovnog postupka

4. naknada za usluge koje pruža Komora

5. donacija

6. prihoda od obavljanja javnih ovlasti

7. ostalih prihoda iz drugih izvora.

Odluku o osobama ovlaštenima za raspolaganje novčanim sredstvima Komore donosi Upravni odbor.

Članak 72.

U pravnom prometu s trećim osobama Komora nastupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.

U pravnom prometu s trećim osobama Komora za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

XVII. ZAŠTITA ARHIVSKOG I REGISTRACIJSKOG GRADIVA

Članak 73.

Prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskog i registracijskog gradiva uređuju se općim aktom koji donosi Upravni odbor.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Komora je dužna uskladiti organizaciju i opće akte s odredbama ovoga Statuta i Zakona, te posebnih zakona koji uređuju djelatnost prostornog uređenja i gradnje, uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, najkasnije do dana 25. travnja 2016. godine.

Komora je dužna u trgovačkom registru Trgovačkog suda izvršiti usklađenje djelatnosti sa Zakonom, u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu Statuta.

Članak 75.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta predsjednik Komore, Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Vijeća područnih odbora, stegovni tužitelji, suci Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda, izabrani odnosno imenovani na osnovi Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (»Narodne novine« br. 82/09. i 78/13.), nastavljaju s radom do isteka mandata, odnosno do isteka roka na koji su imenovani.

Danom stupanja na snagu Statuta prestaju s radom tijela Komore koja nisu navedena u stavku 1. ovog članka i radna tijela Komore osnovana do dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Članak 76.

Danom stupanja na snagu Statuta ovlašteni inženjeri strojarstva koji su pravo na projektiranje i/ili stručni nadzor građenja, te strukovne smjerove stekli u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i Statutom Hrvatske komore inženjera strojarstva (»Narodne novine« br. 82/09. i 78/13.), nastavljaju s radom kao osobe koje su pravo na obavljanje stručnih poslova stekle u skladu s člankom 47. Statuta.

Članak 77.

Do dana stupanja na snagu općih akata koji se donose na temelju ovlasti iz Statuta, i dalje se primjenjuju važeći opći akti potrebni za rad Komore koji su doneseni na osnovi Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (»Narodne novine« br. 82/09. i 78/13.), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona i Statuta.

Članak 78.

Tumačenje pojedinih odredaba Statuta daje Upravni odbor.

Članak 79.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva (»Narodne novine« br. 82/09. i 78/13.).

Članak 80.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-01/15-01/05

Urbroj: 503-00-15-01

Velika, 18. prosinca 2015.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera strojarstva
mr. sc. Luka Čarapović, dipl. ing. stroj., v. r.