Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe

NN 138/2015 (24.12.2015.), Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2593

Na temelju članka 52. stavka 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI ZA UPORABU OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se visina, osnovica za obračun naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (u daljnjem tekstu: naknada) te izvanredne okolnosti odnosno okolnosti koje nisu redovita plovidba, a pod kojima se naknada ne plaća, kao i način plaćanja naknade.

(2) Naknadu naplaćuje trgovačko društvo Plovput d.o.o. (u daljnjem tekstu: Plovput) za obavljanje usluga postavljanja i održavanja objekata sigurnosti plovidbe.

(3) Pod objektima sigurnosti plovidbe iz stavka 2. ovog članka podrazumijevaju se objekti pomorske signalizacije (svjetionici, obalna svjetla, oznake, plutače, radarski farovi, signali za maglu, signalne postaje, Centar za nadzor i upravljanje plovidbom kanalom Sv. Ante, elektroničke oznake – AIS AtoN) i obalne radijske postaje s opremom na pripadajućim kotama.

Članak 2.

Izrazi upotrijebljeni u ovome Pravilniku, ako pojedinim odredbama nije drugačije određeno, imaju sljedeća značenja:

1. brod označava svaki plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina veća od 12 metara, a bruto tonaža veća od 15, ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika, a uključuje, ali se ne ograničava samo na teretni brod, putnički brod, ratni brod, tehnički plovni objekt, ribarski brod, javni brod i znanstvenoistraživački brod

2. brod bez vlastitog pogona označava brod bez vlastitog mehaničkog poriva

3. brod za opskrbu označava brod koji je prvenstveno namijenjen za prijevoz posebnog osoblja, posebnih materijala i opreme za opskrbu pomorskih uređaja i pomorskih odobalnih objekata i ispomoć pri obavljanju posebnih aktivnosti

4. brod za prijevoz kontejnera označava teretni brod koji sav svoj teret prevozi u kontejnerima

5. brod za prijevoz rasutih tereta označava brod namijenjen za prijevoz suhog rasutog tereta

6. domaći plovni objekt označava plovni objekt koji ima hrvatsku državnu pripadnost

7. Ministarstvo označava ministarstvo nadležno za pomorstvo

8. ostali neimenovani brodovi označava brodove koji nisu taksativno navedeni u Tarifi iz Priloga I. ovog Pravilnika koja čini njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Tarifa)

9. plovni objekt označava brod i druge plovne objekte koji nisu brodica ili jahta

10. putnički brod označava svaki brod na mehanički pogon koji je ovlašten prevoziti više od 12 putnika

11. putnički brod za kružna putovanja označava putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, športskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji), te je opremljen za višednevni boravak putnika i pruža usluge prehrane, pića i napitaka i usluge smještaja

12. ribarski brod označava svaki brod s mehaničkim porivom namijenjen i opremljen za ulov ribe i drugih živih bića iz mora ili na morskom dnu, čija je duljina veća od 12 metara, a bruto tonaža veća od 15

13. ro – ro putnički brod označava putnički brod opremljen tako da omogućava cestovnim i željezničkim vozilima da se ukrcaju na brod ili iskrcaju s njega vlastitim pogonom, povlačenjem ili potiskivanjem

14. ro – ro teretni brod označava teretni brod opremljen tako da omogućava cestovnim i željezničkim vozilima da se ukrcaju na brod ili iskrcaju s njega vlastitim pogonom, povlačenjem ili potiskivanjem

15. strani plovni objekt označava plovni objekt koji ima stranu državnu pripadnost

16. strani ratni brod označava plovni objekt, uključujući podmornicu, koji ima stranu državnu pripadnost, pripada ratnoj mornarici, nosi vanjske znakove raspoznavanja ratnoga plovnog objekta i njegove državne pripadnosti, nalazi se pod zapovjedništvom vojne osobe i ima vojnu posadu

17. tanker označava brod namijenjen za prijevoz tekućih tereta ili plinova u razlivenom stanju u tankovima

18. tehnički plovni objekt označava svaki brod, sa ili bez mehaničkog poriva koji je namijenjen za obavljanje tehničkih radova (bager, dizalica, jaružalo, klapeta, teglenica, plutajuća i plovna platforma ili drugi pokretni odobalni objekt za istraživanje i eksploataciju podmorja i sl.)

19. teretni brod označava svaki brod namijenjen za prijevoz tereta sa ili bez mehaničkog poriva

20. znanstvenoistraživački brod označava brod namijenjen isključivo za znanstvena ili tehnološka istraživanja ili iskorištavanje mora, morskog dna ili njegova podzemlja, opremljen opremom i uređajima za tu namjenu, kao i smještajem za posebno osoblje.

Obveznici plaćanja

Članak 3.

(1) Obveznici plaćanja naknade su plovni objekti od dana kada uplove u luku ili doplove na sidrište u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

(2) Za plovne objekte hrvatske državne pripadnosti obveza plaćanja naknade počinje teći od dana upisa u upisnik plovnih objekata, te prestaje od dana brisanja plovnih objekata iz upisnika plovnih objekata.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka plovni objekti hrvatske državne pripadnosti koji ne plove unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske nisu obveznici plaćanja naknade.

Osnovica za obračun naknade

Članak 4.

(1) Osnovica za obračun naknade je bruto tonaža (BT) plovnog objekta u skladu s odredbama Međunarodne konvencije o baždarenju brodova, 1969 (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 1/92) kako je naznačena u brodskoj svjedodžbi odnosno drugoj odgovarajućoj ispravi plovnog objekta i vremensko razdoblje boravka plovnog objekta u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske od 30 dana (mjesečna naknada) odnosno 12 mjeseci (godišnja naknada).

(2) Ukoliko brodska svjedodžba, odnosno druga odgovarajuća isprava iz stavka 1. ovog članka nije dostupna, kao osnovica za obračun naknade mjerodavna je bruto tonaža kako je naznačena u Hrvatskom integriranom pomorskom informacijskom sustavu (u daljnjem tekstu: CIMIS) odnosno upisniku plovnih objekata hrvatske državne pripadnosti.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ukoliko plovni objekt u brodskoj svjedodžbi odnosno drugoj odgovarajućoj ispravi nema izraženu bruto tonažu, za plovne objekte bez vlastitoga pogona kao osnovica za obračun naknade uzima se ukupna nosivost (DWT), a za tegljače svaki indicirani kilovat (kW).

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka brodu kojem nije utvrđena ili se ne utvrđuje bruto tonaža (BT) sukladno Međunarodnoj konvenciji o baždarenju brodova, 1969 ili u skladu s pravilima za baždarenje pomorskih brodova, kao osnovica za obračun naknade uzima se bruto registarska tonaža (BRT).

Visina naknade

Članak 5.

(1) Visina naknade obračunava se prema Tarifi.

(2) Visinu naknade obračunava Plovput na način da osnovicu za obračun plovnog objekta pomnoži s pripadajućim koeficijentom naknade prikazanim u Tarifi za taj plovni objekt.

(3) Koeficijent naknade utvrđuje se za 30 dana i za 12 mjeseci.

Članak 6.

(1) Plovni objekt plaća mjesečnu ili godišnju naknadu prema svom odabiru, osim ako odredbama ovoga Pravilnika nije drugačije određeno.

(2) Mjesečna naknada plaća se za nedjeljivo razdoblje od 30 dana od dana kada plovni objekt uplovi u luku ili doplovi na sidrište unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

(3) Godišnja naknada plaća se za nedjeljivo razdoblje od 12 mjeseci od dana kada plovni objekt uplovi u luku ili doplovi na sidrište unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

(4) Mjesečnu naknadu iz stavka 2. ovog članka vlasnik, brodar, agent ili druga osoba koja zastupa vlasnika odnosno brodara dužan je platiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa.

(5) Godišnju naknadu iz stavka 3. ovog članka vlasnik, brodar, agent ili druga osoba koja zastupa vlasnika odnosno brodara dužan je platiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

(6) Plaćena naknada ne vraća se osobama iz stavka 4. i 5. ovog članka ako je plovni objekt brisan iz upisnika plovnih objekata, ukraden, uništen, odnosno privremeno ili stalno izvan uporabe ili je promijenio vlasnika prije isteka razdoblja za koje je plaćena naknada.

Plaćanje naknade

Članak 7.

(1) Domaćim plovnim objektima naknada se obračunava u eurima, a naplaćuje u kunama obračunata po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za eure na dan ispostavljanja računa.

(2) Stranim plovnim objektima naknada se obračunava i naplaćuje u eurima.

Članak 8.

(1) Račun za naknadu je valjan ako glasi na bilo kojeg od upisanih vlasnika plovnog objekta prema podacima iz odgovarajućeg upisnika plovnih objekata ili CIMIS-a na početku razdoblja na koje se odnosi račun ili na brodara, agenta ili drugu osobu koja zastupa vlasnika odnosno brodara.

(2) Račun će se također smatrati valjanim ako su mu naslov i adresa istovjetni s podacima iz upisnika plovnih objekata ili CIMIS-a u doba ispostavljanja računa.

(3) Plovput račune iz stavka 1. i 2. ovog članka izdaje prema dnevnim izvadcima iz CIMIS-a i mjesečnim izvadcima iz upisnika plovnih objekata Ministarstva.

Izuzetci od plaćanja naknade

Članak 9.

(1) Iznimno od odredbi članka 3. ovoga Pravilnika, naknadu ne plaćaju brodovi koji se koriste pravom neškodljivog prolaska teritorijalnim morem bez uplovljenja u luke i na sidrišta u Republici Hrvatskoj, kao i javni brodovi i ratni brodovi, te drugi plovni objekti u izvanrednim okolnostima odnosno okolnostima koje nisu redovita plovidba.

(2) Plovni objekti u izvanrednim okolnostima odnosno okolnostima koje nisu redovita plovidba iz stavka 1. ovog članka jesu plovni objekti koji uplove u luku ili doplove na sidrište u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

a. radi više sile ili nevolje na moru

b. radi ukrcaja ili iskrcaja oboljelih članova posade ili putnika

c. radi iskrcaja brodolomaca ili osoba umrlih na brodu

d. radi traganja i spašavanja ljudskih života na moru po nalogu Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru ili lučke kapetanije

e. radi sprječavanja zagađenja ili otklanjanja posljedica zagađenja mora prema odobrenju ili nalogu Ministarstva, Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru ili lučke kapetanije

f. po naredbi Ministarstva, lučke kapetanije, policije, carine ili Obalne straže Republike Hrvatske

g. radi ukrcaja ili iskrcaja peljara ili službenih osoba lučke kapetanije, policije, carine i Obalne straže Republike Hrvatske

h. radi iskrcaja tereta s oštećenoga plovnog objekta pod uvjetom da se taj teret nakon popravka ponovno ukrca na isti plovni objekt

i. radi uzimanja odnosno stavljanja u tegalj plovnog objekta ili sličnih izvanrednih aktivnosti iz razloga sigurnosti plovidbe

j. novosagrađeni plovni objekt bez porivnog stroja do njegovog stavljanja u rad.

(3) Izvanredne okolnosti odnosno okolnosti koje nisu redovita plovidba iz stavka 2. ovog članka plovni objekt mora dokazati odgovarajućom ispravom koju je dužan priložiti zahtjevu za oslobođenje od plaćanja naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe.

(4) Strani ratni brod kada vrši dopremu ili otpremu tereta, opreme ili osoba ili obavlja popravak u brodogradilištu plaća naknadu prema tarifnom broju 16. koji je utvrđen Tarifom.

(5) Plovni objekti koji uplovljavaju u luke u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u međunarodnoj plovidbi radi raspreme plaćaju jednokratno mjesečnu naknadu sukladno odgovarajućem tarifnom broju koji je utvrđen Tarifom.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovog članka plovni objekt status raspreme i njeno trajanje dužan je dokazati rješenjem o raspremi.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Tarifni pravilnik za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji je donesen u skladu s odredbama Zakona o Plovputu, Split (»Narodne novine«, broj 73/97).

(2) Plovput je dužan u roku od 30 dana od dana objave ovog Pravilnika u »Narodnim novinama« raskinuti sve pravne poslove i staviti izvan snage sve akte poslovanja donesene u skladu s Tarifnim pravilnikom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

Od stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31. prosinca 2016. godine za brodove na kružnom putovanju primjenjuje se sljedeća visina naknade:

Tarifni broj 7.

Putnički brod za kružna putovanja

Osnovica obračuna
(BT)

Koeficijent naknade za 30 dana-EUR (bez PDV-a)

Koeficijent naknade za 12 mjeseci-EUR
(bez PDV-a)

7.1.

≤ 20.000 BT

BT

0,19

0,64

7.2.

20.001 – 30.000 BT

BT

0,14

0,64

7.3.

30.001 – 50.000 BT

BT

0,14

0,48

7.4.

50.001 – 80.000 BT

BT

0,12

0,40

7.5.

> 80.000 BT

BT

0,12

0,35

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, te se primjenjuje od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 001-01/15-02/04

Urbroj: 530-04-2-1-15-6

Zagreb, 16. prosinca 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG I.

TARIFA

Tarifni broj

Plovni objekti prema kategoriji, vrsti, veličini i namjeni

Osnovica obračuna
(BT, DWT ili kW)

Koeficijent naknade za 30 dana-EUR
(bez PDV-a)

Koeficijent naknade za 12 mjeseci-EUR
(bez PDV-a)

1.

Teretni brod

BT

0,48

1,60

2.

Brod za prijevoz rasutih tereta
2.1.

≤ 30.000 BT

BT

0,48

1,60

2.2.

30.001 – 50.000 BT

BT

0,43

1,43

2.3.

> 50.000 BT

BT

0,37

1,23

3.

Tanker

BT

0,49

1,64

4.

RO-RO teretni brod

BT

0,35

1,17

5.

Brod za prijevoz kontejnera
5.1.

≤ 40.000 BT

BT

0,22

1,00

5.2.

> 40.000 BT

BT

0,10

0,55

6.

Putnički brod i RO- RO putnički brod

BT

0,19

0,64

7.

Putnički brod za kružna putovanja
7.1.

≤ 20.000 BT

BT

0,20

0,70

7.2.

20.001 – 50.000 BT

BT

0,161

0,55

7.3.

50.001 – 80.000 BT

BT

0,138

0,46

7.4.

> 80.000 BT

BT

0,137

0,40

8.

Brod za posebne namjene
8.1.

Znanstvenoistraživački brod

BT

0,19

0,64

8.2.

Brod za opskrbu

BT/kW

0,48/0,23

1,60/1,38

9.

Tegljač odnosno potiskivač

BT/kW

0,25/0,23

0,83/1,38

10.

Brod bez vlastitog pogona

BT/DWT

0,48/0,16

1,60/1,02

11.

Brod u remontu i tegljeni brod

BT/kW/DWT

0,25/0,12/

0,10

12.

Brod koji isključivo vrši opskrbu gorivom

BT

0,25

13.

Brod koji isključivo mijenja posadu

BT

0,25

14.

Ribarski brod

BT

0,19

0,64

15.

Tehnički plovni objekt

BT

0,19

0,64

16.

Ostali neimenovani brodovi

BT

0,48

1,60

138 24.12.2015 Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe