Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

NN 139/2015 (29.12.2015.), Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2604

Na osnovi članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.), članka 4. stavka 4. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14. i 144/14.) i članka 27. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 98. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU

OPĆIH UVJETA UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

I.

U Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 91/13., 119/13., 18/14., 119/14., 135/14., 144/14. i 17/15.) u točki XI. stavku 3. iza riječi »ugovora« briše se točka, upisuje se zarez i dodaju riječi: »kao i iznos utvrđene štete iz točke XVI. ovih Općih uvjeta.«

II.

U točki XII. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U slučaju otkaza ugovora iz stavka 1. ove točke ugovaratelj je obvezan Zavodu platiti iznos utvrđene štete iz točke XVI. ovih Općih uvjeta.«

III.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04715-01/351

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 17. prosinca 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.