Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb

NN 140/2015 (30.12.2015.), Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2607

Na temelju članka 94.a stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14 i 99/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2015. godine donijela

UREDBU

O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, NAČINU SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ENERGENATA KORISNIKA NAKNADE I POSTUPANJU NADLEŽNIH CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se visina naknade za ugroženog kupca energenata, način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika prava na naknadu za ugroženog kupca energenata te postupanje nadležnih centara za socijalnu skrb vezano uz priznanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

II. VISINA NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Članak 2.

(1) Naknada za ugroženog kupca energenata određuje se u iznosu do najviše 200,00 kuna mjesečno.

(2) Na temelju utvrđenog statusa ugroženog kupca, korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata pripada pravo na sufinanciranje troškova električne energije u mjesečnoj visini koja je određena stavkom 1. ovoga članka.

(3) Pravo na sufinanciranje troškova električne energije iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje se na način propisan ovom Uredbom, a na temelju rješenja o priznanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata (u daljnjem tekstu: Rješenje), koje donosi nadležni centar za socijalnu skrb.

(4) Rješenje obvezno sadrži i osobni identifikacijski broj korisnika prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

III. NAČIN SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 3.

Na temelju Rješenja korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata ima pravo na subvencioniranje troškova električne energije u mjesecu u kojem je priznato pravo te svaki sljedeći mjesec, sve dok mu nadležni centar za socijalnu skrb rješenjem ne utvrdi prestanak prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Članak 4.

(1) Korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata dužan je u nadležnom centru za socijalnu skrb preuzeti Rješenje iz članka 3. ove Uredbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, centar za socijalnu skrb dostavu Rješenja iz članka 3. ove Uredbe izvršit će na drugi prikladan način sukladno zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak.

Članak 5.

(1) Pravo na subvenciju troškova električne energije može se iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove električne energije u poslovnicama Financijske agencije za svaki pojedini mjesec u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se pravo na subvenciju troškova električne energije odnosi.

(2) Pravo na subvenciju troškova električne energije može se iskoristiti za plaćanje troškova električne energije za mjesec na koji se subvencija odnosi ili za bilo koji drugi mjesec.

(3) Poslovnica Financijske agencije evidentira činjenicu da je korisnik iskoristio pravo na subvenciju troškova električne energije za pojedini mjesec.

Članak 6.

(1) Nadležni centri za socijalnu skrb putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi dostavljat će u elektronskom obliku svakog prvog dana u mjesecu Financijskoj agenciji podatke o korisnicima koji su na taj dan, na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb evidentirani kao korisnici prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

(2) Nadležni centri za socijalnu skrb putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi dostavljat će Financijskoj agenciji na dnevnoj osnovi, u elektronskom obliku, podatke o novim korisnicima prava na naknadu za ugroženog kupca energenata kojima je nakon prvog dana u mjesecu rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb priznato to pravo te izmijenjene podatke o postojećim korisnicima prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

(3) Prava i obveze ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi i Financijske agencije u provođenju ove Uredbe detaljnije će se urediti međusobnim sporazumom.

(4) Financijska agencija omogućit će iskorištavanje prava na subvenciju troškova električne energije sukladno odredbama ove Uredbe, pod uvjetom da je od nadležnog centra za socijalnu skrb, sukladno odredbama ovoga članka, dobila podatak da je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Članak 7.

(1) Financijska agencija dužna je na dnevnoj osnovi, na kraju radnog dana, ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi dostaviti podatke o korisnicima prava na naknadu za ugroženog kupca energenata koji su tog dana iskoristili pravo na subvenciju troškova električne energije u poslovnicama Financijske agencije te iznosu sredstava koje je za tu svrhu potrebno osigurati.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi dužno je prvog sljedećeg radnog dana nakon dana zaprimanja podataka iz stavka 1. ovoga članka osigurati potrebna sredstva za uplatu iznosa u kojem je iskorišteno pravo na subvenciju troškova električne energije.

(3) Financijska agencija dužna je najkasnije prvog sljedećeg radnog dana od dana zaprimanja odobrenja ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi izvršiti prijenos sredstava za iskorišteno pravo za subvenciju troškova električne energije iz stavka 2. ovoga članka s računa za isplatu subvencije troškova električne energije pojedinom opskrbljivaču električne energije, odnosno operatoru distribucijskog sustava za plaćanje čijeg računa je iskorišteno pravo na subvenciju električne energije s pripadajućim pozivom na broj.

(4) Račun za isplatu subvencije troškova električne energije je dio računa državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 8.

(1) Ukoliko prilikom plaćanja računa za troškove električne energije korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata želi istovremeno podmiriti račun za mrežarinu (korištenje prijenosne i distribucijske mreže) operatoru distribucijskog sustava i račun za troškove potrošene električne energije opskrbljivaču, a zbrojeni iznos ovih računa prelazi iznos prava na subvenciju troškova električne energije, Financijska agencija dužna je pri naplati računa, pravo na subvenciju troškova električne energije prvenstveno iskoristiti za podmirenje računa za troškove potrošene električne energije opskrbljivaču.

(2) Ukoliko račun za troškove električne energije prelazi iznos od 200,00 kuna, korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može uz iskorišteno pravo na subvenciju troškova električne energije podmiriti razliku do punog iznosa računa.

Članak 9.

(1) Korisniku prava na osobnu invalidninu koji je istovremeno i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili prava na pomoć za uzdržavanje može biti priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi.

(2) Ako u kućanstvu koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili prava na pomoć za uzdržavanje živi i član kućanstva koji je korisnik prava na osobnu invalidninu, kućanstvo može ostvariti pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi.

(3) Pod kućanstvom u smislu stavka 2. ovoga članka smatra se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života, bez obzira na srodstvo, sukladno propisu koji uređuje područje socijalne skrbi.

Članak 10.

(1) Korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije.

(2) Pravo na subvenciju troškova električne energije u poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta može realizirati i druga osoba, uz predočenje rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, svoje osobne identifikacijske isprave i osobne identifikacijske isprave korisnika, odnosno preslike rodnog lista korisnika ako je korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata maloljetna osoba te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije.

(3) Iznimno, ako za to postoji opravdani razlog, pravo na subvenciju troškova električne energije u poslovnici Financijske agencije mogu realizirati i stručni radnici centra za socijalnu skrb uz predočenje iskaznice kojom dokazuju svojstvo službene osobe ili ovlasti ravnatelja za plaćanje računa za električnu energiju za ugrožene kupce iz nadležnosti tog centra za socijalnu skrb, preslike rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (»Narodne novine«, broj 102/15).

Članak 12.

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na korisnike kojima je pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznato do dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 13.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 022-03/15-03/117

Urbroj: 50301-04/12-15-4

Zagreb, 30. prosinca 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

140 30.12.2015 Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb