Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite

NN 140/2015 (30.12.2015.), Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2609

Na temelju članka 93. stavka 1. točke 6. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 70/2015) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU ODOBRENJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak ostvarivanja besplatne pravne pomoći, način isplate troškova i tarifa pruženih usluga pravne pomoći koja se pruža tražiteljima međunarodne zaštite, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom te načinu utvrđivanja dostatnih novčanih sredstava.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (preinačena), (SL L 180, 29. 6. 2013.),

– Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinačena), (SL L 180/96, 29. 6. 2013.).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Besplatna pravna pomoć (u daljnjem tekstu: pravna pomoć) podrazumijeva pravnu pomoć koja se pruža sukladno članku 60. i članku 72. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, a financira se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske s pozicije Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Korisnik besplatne pravne pomoći (u daljnjem tekstu: korisnik) je tražitelj međunarodne zaštite, azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom i stranac u transferu koji koristi pravnu pomoć, sukladno odredbama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i ovoga Pravilnika.

(3) Članom kućanstva smatra se član obitelji sukladno propisima kojima se uređuje postupak odobravanja međunarodne zaštite, a koji živi u istom stambenom prostoru s korisnikom, zajednički snose troškove i zadovoljavaju potrebe zajedničkog života.

(4) Pružatelj pravne pomoći (u daljnjem tekstu: pružatelj) je odvjetnik i pravnik iz udruga registriranih za pružanje pravne pomoći u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

(5) Stvar veće vrijednosti podrazumijeva imovinu korisnika i članova njegovog kućanstva, koja obuhvaća njegove nekretnine i pokretnine.

Odabir pružatelja pravne pomoći

Članak 4.

(1) Ministarstvo objavljuje javni poziv radi prijave kandidata zainteresiranih za pružanje pravne pomoći prema sjedištima upravnih sudova, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na službenim internetskim stranicama ovoga Ministarstva.

(3) Ministarstvo raspisuje javni poziv jednom godišnje ili po potrebi.

(4) Prilikom odabira kandidata vodit će se računa o ravnomjernoj zastupljenosti pružatelja za područje nadležnosti upravnih sudova.

(5) Ako se na objavljeni javni poziv ne prijavi dovoljan broj kandidata sa sjedištem za područje nadležnosti određenog upravnog suda, prednost pri izboru imat će pružatelji sa sjedištem koje je teritorijalno bliže sjedištu tog upravnog suda.

(6) Listu pružatelja pravne pomoći sastavlja Ministarstvo po abecednom redu prezimena i imena pružatelja s podacima o adresi ureda, brojevima telefona i telefaksa te adresi elektroničke pošte.

(7) Lista pružatelja pravne pomoći bit će objavljena na službenim internetskim stranicama Ministarstva te izvješena na oglasnoj ploči Prihvatilišta, prihvatnih centara, policijskih uprava i policijskih postaja.

Postupak određivanja pružatelja za zastupanje

Članak 5.

(1) Ministarstvo će najkasnije prilikom uručenja prvostupanjske odluke obavijestiti moguće korisnike o pravu na izbor pružatelja s Liste iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika te o posljedicama koje za njega mogu nastati ako pravodobno ne izabere pružatelja pravne pomoći.

(2) Prilikom odabira pružatelja korisnik će vlastoručno ispuniti i potpisati zahtjev za odobrenje besplatne pravne pomoći na Obrascu Zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći (Obrazac 1.) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio te čiji je sastavni dio suglasnost korisnika i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o prihodima i imovini.

(3) Ministarstvo će bez odgode obavijestiti odabranog pružatelja osim ako korisnik izjavi da će ga osobno kontaktirati ili već ima opunomoćenika, o čemu je dužan obavijestiti Ministarstvo.

(4) Korisnik će dati punomoć odabranom pružatelju kojom ga ovlašćuje da ga zastupa u upravnom sporu koji se vodi kod upravnog suda u predmetu odobrenja međunarodne zaštite protiv odluke Ministarstva.

(5) Odabrani pružatelj dužan je prilikom podnošenja tužbe dostaviti upravnom sudu ispunjeni i potpisani Obrazac iz stavka 2. ovoga članka na daljnje postupanje.

Sadržaj pravne pomoći

Članak 6.

Pravna pomoć iz članka 1. stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

1. pomoć u sastavljanju tužbe,

2. zastupanje u prvostupanjskom upravnom sporu i

3. oslobođenje od plaćanja troškova prvostupanjskog upravnog spora.

Usluga prevođenja

Članak 7.

(1) Pružatelj je dužan, radi razgovora s korisnikom s kojim se ne može sporazumjeti, koristiti usluge prevoditelja s Liste prevoditelja s kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor ako se radi o razjašnjenju činjenica bitnih za sastavljanje tužbe te uručenju odluke upravnog suda.

(2) Pružatelj koji samostalno organizira pružanje usluge prevođenja ovom će Ministarstvu dostaviti ispunjenu potvrdu o trajanju prevođenja (Obrazac 2.), koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(3) Troškove prevođenja iz stavka 1. ovoga članka za razgovor u trajanju do najviše 180 minuta snosi Ministarstvo.

Odlučivanje o pravu na besplatnu pravnu pomoć

Članak 8.

(1) Upravni sud odlučuje ima li korisnik pravo na besplatnu pravnu pomoć na temelju njegovog zahtjeva, ovisno posjeduje li dostatna novčana sredstva ili stvari veće vrijednosti.

(2) Besplatna pravna pomoć odobrit će se ako:

1. ukupna novčana sredstva korisnika i članova kućanstva ne prelaze iznos proračunske osnovice,

2. ukupna vrijednost pokretne imovine korisnika i članova kućanstva ne prelazi iznos prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj,

3. ukupna vrijednost nepokretne imovine korisnika i članova kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica,

4. korisnik iz objektivnih razloga ne može raspolagati novčanim sredstvima, stvarima veće vrijednosti i/ili imovinom te ako

5. prihod ili imovina kojom korisnik može raspolagati ne prelazi iznos iz točke 1., 2. ili 3. ovoga stavka.

(3) Smatra se da korisniku pripada pokretna imovina koju ima na sebi odnosno koja se nalazi u njegovoj nekretnini ili prostoru u kojem stanuje te koju koristi, osim ako dokaže protivno.

(4) Vrijednost pokretne imovine korisnika i članova kućanstva utvrđuje se na temelju podataka navedenih u zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć. Ako se sumnja u navedene podatke o vrijednosti pokretne imovine korisnika može se zatražiti njihovo vještačenje.

(5) Objektivnim razlozima iz stavka 2. točke 4. ovoga članka osobito će se smatrati postojanje okolnosti nastalih kao posljedica više sile (bolest, požar, potres, poplava i slično) kao i situacija u zemlji podrijetla zbog kojih korisnik nije u mogućnosti za vrijeme boravaka u Republici Hrvatskoj doći do sredstava koje posjeduje u zemlji podrijetla.

(6) Ako korisnik ostvaruje prihode u Republici Hrvatskoj od samostalnog ili nesamostalnog rada dužan je zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć priložiti isplatne liste i potvrdu poslodavca o prosječnoj neto plaći zadnja tri mjeseca.

(7) Iznos novčanih sredstava koje korisnik izdvaja za troškove smještaja ne uračunava se u iznos iz stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

(8) O okolnostima iz stavka 2. i 3. ovoga članka korisnik će se očitovati ispunjavanjem zahtjeva za besplatnu pravnu pomoći, čiji je sastavni dio suglasnost korisnika i članova kućanstva o dopuštanju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini, u kojem će korisnik potvrditi da su podaci koje je dao točni i potpuni.

(9) Ministarstvo je ovlašteno od nadležnih tijela i pravnih osoba zahtijevati podatke iz Jedinstvenog registra računa, podataka iz središnjeg depozitorija i središnjeg registra, podatke koji su posebnim zakonom određeni kao bankovna tajna te druge podatke o imovini korisnika i članova kućanstva.

(10) Ministarstvo će po službenoj dužnosti proslijediti upravnom sudu sve dokaze o imovnom stanju korisnika koje je po službenoj dužnosti pribavilo tijekom postupka odobrenja međunarodne zaštite.

(11) Upravni sud neće odobriti korisniku pravo na besplatnu pravnu pomoć ako na temelju zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć, dokaza o imovnom stanju korisnika iz stavka 10. ovoga članka, kao i na temelju dokaza pribavljenih u upravnom sporu utvrdi da korisnik raspolaže dostatnim novčanim sredstvima ili stvarima veće vrijednosti.

Odlučivanje o visini troškova pravne pomoći

Članak 9.

(1) O visini troškova pravne pomoći odlučuje upravni sud u odluci povodom upravnog spora pokrenutog protiv prvostupanjske odluke, uzimajući u obzir sve okolnosti vezane za ostvarivanje sadržaja pravne pomoći.

(2) Trošak pravne pomoći za sastavljanje tužbe i zastupanje pred upravnim sudom određuje se sukladno odredbama Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika koja je na snazi u vrijeme donošenja odluke o trošku postupka, (u daljnjem tekstu: Tarifa), umanjen za 50% te uvećan za porez na dodanu vrijednost.

(3) Pružatelj ima pravo na naknadu putnih troškova sukladno odredbama Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika koja je na snazi u vrijeme donošenja odluke o trošku postupka.

Isplata troškova pravne pomoći

Članak 10.

(1) Ministarstvo će pružatelju isplatiti iznos troškova pravne pomoći sukladno odluci upravnog suda.

(2) Ako upravni sud odobri korisniku pravo na besplatnu pravnu pomoć, pružatelj je dužan Ministarstvu dostaviti račun sukladno odluci upravnog suda.

(3) Ako upravni sud odbaci tužbu ili korisnik odustane od tužbenog zahtjeva, Ministarstvo nije dužno isplatiti naknadu troškova pravne pomoći.

(4) Za sve sporove između Ministarstva i pružatelja nadležan je općinski sud u Zagrebu.

Obveze pružatelja

Članak 11.

(1) Pružatelj je dužan pravnu pomoć pružati savjesno i nepristrano, u skladu s pravilima struke, osobito Zakona o odvjetništvu i Kodeksa odvjetničke etike, uzimajući u obzir najbolji interes korisnika.

(2) Pružatelja u slučaju njegove spriječenosti može zamijeniti drugi pružatelj s Liste iz članka 4. ovoga Pravilnika sukladno punomoći.

(3) Upravni sud saslušat će korisnika i u odsustvu pružatelja ako nije opravdao svoj izostanak.

(4) Pružatelj je dužan obavijestiti korisnika o zaprimljenoj odluci upravnog suda te mu je osobno uručiti, uz nazočnost prevoditelja za jezik za koji se opravdano pretpostavlja da ga razumije i na kojem može komunicirati.

(5) Pružatelj ne smije odbiti pružanje pravne pomoći, osim u slučaju postojanja razloga za uskratu pravne pomoći propisanih Zakonom o odvjetništvu.

(6) Ako je pružatelj nesavjesno i nestručno obavlja pružanje pravne pomoći, Ministarstvo ili upravni sud će o tome obavijestiti Odvjetničku komoru odnosno ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i zatražiti mišljenje.

(7) Ako Odvjetnička komora ili ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa utvrdi da je pružatelj nesavjesno i nestručno obavljao pružanje pravne pomoći, Ministarstvo će pružatelja brisati s Liste iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(8) Ako pružatelj ne obavijestiti Ministarstvo o podnošenju tužbe upravnom sudu i datumu uručenja presude upravnog suda te osobno ne uruči presudu upravnog suda korisniku niti ga o tome obavijesti, Ministarstvo će ga pismeno opomenuti.

(9) Ako se pružatelj ogluši na pismenu opomenu, Ministarstvo će ga brisat s Liste iz članka 4. ovoga Pravilnika te će o tome obavijestiti Odvjetničku komoru odnosno Ministarstvo pravosuđa.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Pružatelji besplatne pravne pomoći s Liste pružatelja pravne pomoći sastavljene sukladno odredbama Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku azila (»Narodne novine« 32/12.) nastavit će pružati pravnu pomoć do sastavljanja liste pružatelja pravne pomoći sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku azila (»Narodne novine«, br. 32/12).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-82171/2015

Zagreb, 21. prosinca 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac 1.

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Obrazac zahtjeva molimo ispuniti čitko, velikim tiskanim slovima.

1. PODACI O KORISNIKU

Ime


Prezime


Spol

muško

žensko

Datum rođenja


Mjesto rođenja/država


Državljanstvo/država uobičajenog boravišta


Bračni status


Putuje sam ili s članovima obitelji


OIB ili broj predmeta upravnog postupka


(Podaci o članovima obitelji u pratnji)


Isprave (država izdavanja, broj, rok valjanosti)


BORAVIŠTE/PREBIVALIŠTE (u Republici Hrvatskoj)

Ulica i kućni broj


Mjesto i poštanski broj


Županija/država


Broj telefona


2. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU ILI STARATELJU

Ime i prezime


Državljanstvo


Identifikacijska isprava


OIB ili broj predmeta upravnog postupka


Oznaka akta kojim je postavljen zakonski zastupnik i tijelo
koje je akt donijelo

                                  

BORAVIŠTE/PREBIVALIŠTE(u Republici Hrvatskoj)

Ulica i kućni broj


Mjesto i poštanski broj


Županija/Država


Broj telefona


3. IMOVNO STANJE KORISNIKA I ČLANOVA KUĆANSTVA
Podaci o članovima kućanstva (isključujući korisnika)

Ime i prezime

datum rođenja

OIB ili broj predmeta upravnog postupka

odnos prema podnositelju zahtjeva

1.
2.
3.
4.
5.
a) podaci o novčanim sredstvima

Ime i prezime korisnika i
članova kućanstva

Novčana sredstva
(iznos i valuta)

1.


2.


3.


4.


5.


UKUPAN IZNOS


b) podaci o pokretninama

Vrsta stvari
(npr. zlato, dragocjenosti, umjetnički predmeti uređaji informatičke tehnologije i sl.)

Tržišna vrijednost izražena u kunama

1.


2.


3.


Podaci o prijevoznom sredstvu (vrsta)


Vlasnik (ime i prezime)


Vrsta, marka i tip, god. proizvodnje


Registarska oznaka


UKUPAN IZNOS


c) podaci o svim nekretninama

Vrsta
nekretnine

Vlasnik
(ime i prezime)

Adresa
(ulica, kbr i mjesto)/država

Korisna površina u m2

Tržišna vrijednost u kunama

Napomena

Stan ili kuća


Poslovni prostor


Ostale nekretnine


d) podaci o dohotku i primicima

(ako korisnik ostvaruje prihode upisuje se podatak o prihodima ostvarenim u razdoblju od 12 mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi. Ako je zaposlen kraće od 12 mjeseci podaci o prihodima ostvarenim u razdoblju u kojem je zaposlen)

Ime i prezime korisnika i članova kućanstva

Prihodi od nesamostalnog/
samostalnog rada

Poslodavac
Naziv i adresa

1.2.3.4.5.UKUPAN IZNOS

Za točnost naprijed navedenih podataka snosim materijalnu i kaznenu odgovornost. Suglasan/na sam da se izvrši uvid u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini kako bi se utvrdilo da su podaci koje sam dao točni i potpuni.

U _________________,

Potpis podnositelja zahtjeva

_________________________


Obrazac 2.

BILJEŠKA O PREVOĐENJU

Broj predmeta:

Jezik:

Prevoditelj:

Pružatelj:

Datum prevođenja:

Početak i kraj prevođenja:

Mjesto iz kojeg dolazi prevoditelj:

Mjesto prevođenja:

AKTIVNOSTI

VRIJEME
(U MIN)

NAPOMENA

Razgovor s korisnikom pravne pomoći


 

Uručenje odluke

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO MINUTE/SATIRelacija putovanja:

Vrsta prijevoza

 

 

Potpis prevoditelja:

Potpis pružatelja besplatne pravne pomoći:

140 30.12.2015 Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite 140 30.12.2015 Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite 140 30.12.2015 Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite 140 30.12.2015 Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite