Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta

NN 140/2015 (30.12.2015.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2611

Na temelju članka 45. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU DOSTAVE TRANSPORTNOG DOKUMENTA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način dostave transportnog dokumenta za proizvode ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: transportni dokument).

(2) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na žive školjkaše, žive bodljikaše, žive plaštenjake i žive morske puževe.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika, osim pojmova određenih Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14), primjenjuju se i sljedeći pojmovi:

– prijevoznik – pravna ili fizička osoba koja obavlja prijevoz proizvoda ribarstva, upisana u registru prijevoznika koji vodi Ministarstvo;

– odredišni objekt – odobreni ili registrirani objekt, u skladu s posebnim propisima o hrani i nusproizvodima;

– serija ili LOT – proizvodi ribarstva porijeklom iz istog iskrcaja s plovila i vezani uz jedan očevidnik ili izvješće o ulovu, koji se prevoze do prvog odredišnog objekta;

– broj LOT-a – jedinstveni broj serije pojedine vrste morskog organizma određene prezentacije.

Članak 3.

(1) Proizvodi ribarstva tijekom prijevoza od iskrcajnog mjesta do odredišnog objekta mora pratiti transportni dokument koji se nalazi u Prilogu I. i njegov je sastavni dio.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, transportni dokument nije potrebno ispunjavati za prijevoze s iskrcajnog mjesta do odredišta u kojima se ne koriste cestovna vozila te za prijevoze unutar lučkog područja.

(3) Za prijevoze iz stavka 2. ovoga članka transportni dokument zamjenjuje se kopijom izvješća o ulovu ili kopijom papirnatog očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, odnosno u slučaju elektronskog očevidnika ispunjenim podacima o ulovu.

(4) Transportni dokument popunjava se nakon preuzimanja proizvoda ribarstva na iskrcajnom mjestu, a prije početka prijevoza.

(5) Prijevoznik je odgovoran za točnost i istinitost podataka unesenih u transportni dokument.

Članak 4.

(1) Prije ispunjavanja transportnog dokumenta prijevoznik se mora registrirati na Portalu gospodarskog ribarstva (u daljnjem tekstu: portal).

(2) Obvezni podaci koje prijevoznik mora ispuniti da bi se registrirao na portalu su ime i prezime odgovorne osobe, OIB odgovorne osobe, OIB tvrtke ili obrta, adresa elektroničke pošte, adresa tvrtke ili obrta i registracijske oznake prijevoznih sredstava s kojima obavlja prijevoz.

(3) Sve promjene podataka navedenih u stavku 2. ovoga članka prijevoznik je dužan prijaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od izvršene promjene.

(4) Postupak registracije prijevoznika opisan je u uputama na portalu.

Članak 5.

(1) Odgovorne osobe odredišnih objekata s ciljem uvida u transportne dokumente namijenjene njihovim objektima moraju se registrirati na portalu.

(2) Nakon primitka proizvoda ribarstva u objekt, odgovorna osoba odredišnog objekta dužna je potvrditi primitak na portalu.

Članak 6.

(1) Transportni dokument ispunjava se i važeći je u elektronskom obliku.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, transportni dokument prijevoznik može ispisati i u papirnatom obliku nakon upisa obveznih podataka na portalu te ga zatim ispuniti.

(3) Obvezni podaci iz stavka 2. ovoga članka potrebni da se ispiše papirnati obrazac su:

CFR-broj plovila;

datum iskrcaja; i

broj očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru ili izvješća o ulovu.

(4) Proizvode ribarstva koji se prevoze izvan granice Republike Hrvatske mora pratiti i ispisani papirnati obrazac transportnog dokumenta.

(5) Tijekom prijevoza, sve stavke iz transportnog dokumenta moraju biti ispunjene i odgovarati stanju u prijevoznom sredstvu.

(6) Ako je došlo do izmjena tijekom prijevoza, podaci u transportnom dokumentu mogu se mijenjati na portalu.

(7) Transportni dokument u elektronskom obliku u kojem su ispunjene sve stavke mora se zaključati najkasnije u roku od 48 sati od stvaranja na portalu.

(8) Ako je transportni dokument ispunjen u papirnatom obliku, prijevoznik mora u roku od 48 sati od stvaranja transportnog dokumenta na portalu u potpunosti ispuniti i zaključati transportni dokument u elektronskom obliku.

(9) Brojevi LOT-ova navedeni u transportnom dokumentu moraju odgovarati brojevima LOT-ova na ambalaži proizvoda ribarstva.

(10) Postupak ispunjavanja transportnog dokumenta opisan je u uputama na portalu.

Članak 7.

(1) Transportni dokument ima jedinstveni serijski broj.

(2) Za svaku seriju proizvoda ribarstva navodi se jedinstveni broj LOT-a.

(3) Jedinstveni broj LOT-a sastoji se od:

oznake L;

oznake vrste dokumenta (LOG – elektronski očevidnik o gospodarskom ribolovu na moru, LB – očevidnik o gospodarskom ribolovu na moru, CR – izvješće o ulovu);

brojčane oznake koja se sastoji od zadnje dvije znamenke godine, pet zadnjih znamenki CFR broja plovila te u slučaju elektronskog očevidnika zadnje tri znamenke serijskog broja, odnosno u slučaju papirnatog očevidnika ili izvješća posljednje četiri znamenke serijskog broja očevidnika ili izvješća; i

FAO šifre vrste morskog organizma.

(4) Jedinstveni broj LOT-a izdaje se na portalu nakon unosa obveznih podataka.

(5) U slučaju stavka 2. članka 3., kada nije potrebno ispunjavati transportni dokument, proizvode ribarstva potrebno je označiti oznakom LOT-a sukladno stavku 3. ovoga članka.

(6) Ako se ispunjava papirnati transportni dokument na temelju obveznih podataka navedenih u stavku 3. članka 6., na oznaci LOT-a potrebno je dodati FAO šifru vrste morskog organizma sukladno Tablici 2. iz Priloga I. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru.

(7) U slučaju da transportnom dokumentu prethodi izvješće o ulovu, jedinstveni broj LOT-a sadrži i FAO šifru alata koji se nalazi iza FAO šifre vrste morskog organizma.

Članak 8.

(1) Za potrebe nadzora, ribarski inspektor može staviti plombu na prijevozno sredstvo s ciljem naknadne kontrole u odredišnom objektu.

(2) Svaka plomba je označena serijskim brojem.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-02/15-01/54

Urbroj: 525-13/1526-15-1

Zagreb, 21. prosinca 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

140 30.12.2015 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta 140 30.12.2015 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta 140 30.12.2015 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta 140 30.12.2015 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta