Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

NN 140/2015 (30.12.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2612

Na temelju članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) na prijedlog Hrvatskih voda, uz suglasnost Hrvatske akreditacijske agencije, ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (»Narodne novine«, broj 74/13) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom se propisuju posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda, sedimenta i biote, osim vode namijenjene za ljudsku potrošnju sukladno posebnim propisima o vodi za ljudsku potrošnju, osobito tehničke specifikacije ispitivanja i praćenja stanja voda, sedimenta, biote i emisija otpadnih voda, minimalni izvedbeni zahtjevi za metode analize koje se primjenjuju pri praćenju stanja voda, sedimenta i biote, pravila za dokazivanje kvalitete analitičkih rezultata, uvjeti tehničke opremljenosti, brojnosti i stručnosti zaposlenika.«.

Članak 2.

U članku 3. u točki 4. na kraju rečenice točka se zamjenjuje točkom-zarezom te se dodaje točka 5. koja glasi:

»5. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. iza riječi: »upravljanja« dodaje se riječ: »kvalitetom«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Djelatnost ispitivanja voda obuhvaća pokazatelje određene propisima o standardu kakvoće voda, o kakvoći vode za kupanje i o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda te pokazatelje obuhvaćene posebnim programima ispitivanja, razvrstane u sljedeće skupine:

1. fizikalno-kemijski pokazatelji

2. kemijski pokazatelji

3. biološki pokazatelji

4. mikrobiološki pokazatelji

5. ekotoksikološki pokazatelji i

6. hidromorfološki, uključujući i hidrološke pokazatelje.«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako stranka podnosi zahtjev za dobivanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za dokumentirane i validirane metode iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, dužna je uz uvjete iz članka 9. ovoga Pravilnika i stavka 1. točke 1. ovoga članka ispuniti i dodatne uvjete ovlašćivanja iz Priloga ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 11. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Obvezu iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni laboratorij mora izvršiti najmanje jednom u pet godina za svaki pokazatelj, a rezultate sudjelovanja u programima ispitivanja sposobnosti dostaviti Ministarstvu jednom godišnje, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.«.

Članak 7.

Članak 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»O prestanku postojanja i/ili o promjeni posebnih uvjeta iz članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika tijekom trajanja rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta, ovlašteni laboratorij dužan je obavijestiti Ministarstvo, pisanim putem, bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od prestanka postojanja i/ili od promjene posebnih uvjeta.«.

Članak 8.

U članku 15. točki 1. riječi: »ne stariji od 30 dana; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici« brišu se.

U točki 6. riječ: »dokumentaciju« zamjenjuje se riječju: »dokumentacija«.

Članak 9.

U nazivu glave 8. riječi:«NAKON IZDAVANJA RJEŠENJA O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA« brišu se.

Članak 10.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Ovlašteni laboratoriji dužni su uz obveze iz članka 11. ovoga Pravilnika izvršavati i obveze iz članaka 24. i 25. ovoga Pravilnika.«.

Članak 11.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »voda« stavlja se zarez i dodaju riječi: »sedimenta i biote u površinskim vodama«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 3. iza riječi: »njihove« dodaje se riječ: »odgovarajuće«.

Članak 13.

U članku 26. riječi: »ovog pravilnika« zamjenjuju se riječima: »ovoga Pravilnika«.

Članak 14.

Prilog Dodatni uvjeti ovlašćivanja mijenja se i glasi:

»PRILOG

DODATNI UVJETI OVLAŠĆIVANJA

I.

Poslove uzimanja uzoraka i ispitivanja voda može obavljati pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete sukladno člancima 9. i 10. ovoga Pravilnika te uvjete:

– tehničke opremljenosti (radne prostorije, oprema i pribor) i

– stručnosti i brojnosti zaposlenika.

II. UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI

1. Radne prostorije

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja fizikalno-kemijskih pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili zakupu odvojene radne prostorije, i to:

– s tekućom vodom, radnim površinama i digestorom,

– za smještaj analitičkih instrumenata,

– za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa i

– za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja kemijskih pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili zakupu odvojene radne prostorije navedene u stavku 1. ove točke i dodatne radne prostorije, i to:

– za pripremu uzoraka i

– instrumentalna analitička ispitivanja, ovisno o ispitivanjima koja obavlja.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja bioloških pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili zakupu odvojene radne prostorije, i to:

– za pripremu uzoraka, biološka ispitivanja i mikroskopiranje,

– za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa i

– za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja mikrobioloških pokazatelja u vodi, mora imati u vlasništvu, zakupu ili najmu odvojene radne prostorije, i to:

– za nacjepljivanje i očitavanje rezultata,

– za pranje i sterilizaciju pribora, opreme i laboratorijskog posuđa i

– za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja ekotoksikoloških pokazatelja u vodi, uz prostorije navedene u stavku 1. i 4. ove točke, mora imati u vlasništvu ili zakupu radne prostorije, i to:

– s mogućnošću podešavanja i održavanja stalne temperature za određivanje biološke razgradnje i

– za određivanje toksičnosti na indikatorske organizme.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda za dvije ili više skupina pokazatelja ili za dva ili više pokazatelja iz različitih skupina pokazatelja iz članka 6. ovoga Pravilnika, može umjesto prostorija iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ove točke imati u vlasništvu ili zakupu zajedničku prostoriju za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa i zajedničku prostoriju za obradu rezultata i pripremu izvješća.

2. Oprema i pribor

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja u vodi, ovisno o pokazatelju za čije se ispitivanje ovlašćuje, mora imati u vlasništvu ili leasingu sljedeću opremu i pribor:

– analitičku vagu s ispitnim podjeljkom ljestvice od 0,0001 g,

– tehničku vagu,

– sušionik s podešavanjem temperature do 250 °C,

– električnu peć za žarenje s podešavanjem temperature do 600 °C,

– termostat na 20 °C,

– vodenu kupelj za uparavanje,

– UV/VIS spektrofotometar ili fotometar ili automatski analizator ili ionski kromatograf,

– hladnjak,

– konduktometar,

– pH metar,

– eksikator,

– digestor,

– vakuum sisaljku i pribor za filtraciju,

– uređaj za pripravu čiste laboratorijske vode,

– termometre,

– laboratorijsko posuđe i pribor, kemikalije,

– opremu za uzimanje uzoraka vode,

– atomski apsorpcijski spektrometar s plamenom, elektrotermičkom i hidridnom tehnikom, i/ili maseni spektrometar s induktivno spregnutom plazmom ili optički emisijski spektrometar s induktivno spregnutom plazmom i/ili analizator žive,

– plinski kromatograf s plameno-ionizacijskim detektorom i/ili detektorom zahvata elektrona,

– vezani sustav plinska kromatografija s 1 ili 2 spektrometra masa,

– analizator organskog ugljika,

– tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s različitim detektorima ili vezani sustav tekućinski kromatograf s 1 ili 2 spektrometra masa i

– opremu i/ili uređaje za pripremu uzoraka – mikrovalna pećnica za razaranje ili ekstrakciju uzoraka, i/ili ostali uređaji za ekstrakciju.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja bioloških pokazatelja u vodi, ovisno o pokazatelju za čije se ispitivanje ovlašćuje, mora imati u vlasništvu ili leasingu opremu i pribor propisanu u metodologiji iz članka 19. stavka 6. propisa iz članka 41. stavka 1. Zakona o vodama.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja mikrobioloških pokazatelja u vodi, ovisno o pokazatelju za čije se ispitivanje ovlašćuje, mora imati u vlasništvu ili leasingu sljedeću opremu i pribor:

– uređaj za suhu sterilizaciju,

– autoklave po potrebi,

– termostate s podešavanjem temperature od 20 °C do 50 °C,

– vodenu kupelj s podešavanjem temperature do 60 °C,

– hladnjak,

– uređaj za duboko zamrzavanje,

– vage (analitička s ispitnim podjeljkom ljestvice od 0,0001 g i tehnička),

– opremu za membransku filtraciju,

– binokularni mikroskop s imerzijom po potrebi,

– opremu za uzorkovanje,

– elektromagnetske miješalice s grijačem,

– običnu mikrovalnu pećnicu,

– opremu za homogenizaciju uzoraka,

– aparat za pripremu laboratorijske vode,

– sterilnu komoru,

– uređaj za brojenje kolonija i

– laboratorijsko posuđe i pribor za mikrobiološke analize.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja ekotoksikoloških pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili leasingu opremu i pribor navedenu u stavku 3. ove točke, te ovisno o ispitivanom pokazatelju odgovarajuću opremu i pribor, i to:

a) za određivanje toksičnosti na indikatorske organizme

– staklene akvarije za uzgoj i održavanje indikatorskih organizama po potrebi,

– UV/VIS spektrofotometar,

– liofilizator,

– centrifugu,

– uređaj za doziranje i prozračivanje vode,

– uređaj za osvjetljavanje s podešavanjem intenziteta svjetla,

– opremu za održavanje stalne temperature u prostorijama,

– rotacijsku tresilicu i

– pH metar.

b) za određivanje biološke razgradnje

– rotacijsku tresilicu s postoljem za tikvice različite veličine s podešavanjem broja okretaja i temperature,

– analizator organskog ugljika,

– uređaj za pripremu, doziranje i mjerenje protoka zraka,

– uređaj za doziranje podloge,

– uređaj za održavanje i kontrolu temperature i

– opremu i pribor za određivanje BPK5.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda za jednu ili više skupina pokazatelja odnosno na jedan ili više pojedinačnih pokazatelja iz različitih skupina pokazatelja na uzorku iz sedimenta i biote mora dodatno imati u vlasništvu ili leasingu sljedeću opremu i pribor:

– za uzorkovanje sedimenta,

– sustav sita za granulometrijsku separaciju i analizu,

– uređaj za usitnjavanje i homogenizaciju uzoraka,

– električnu peć za žarenje,

– sušionik,

– digestor,

– liofilizator po potrebi,

– mikrovalnu pećnicu za razaranje uzoraka ili termoblok,

– ultrazvučnu kupelj ili mikrovalnu peć za ekstrakciju i

– laboratorijsko posuđe i pribor.

Uređaji s mjernom funkcijom iz ovoga članka moraju udovoljavati zahtjevima posebnih propisa o mjeriteljstvu o sljedivosti etalona, referentnih materijala i rezultata mjerenja.

U uporabi mogu biti samo oni etaloni, koji su umjereni i imaju valjanu umjernicu, odnosno referentni materijali, koji su potvrđeni i koji imaju valjanu potvrdu.

3. Dodatna oprema

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja fizikalno-kemijskih, kemijskih, i mikrobioloških pokazatelja i ispitivanja sedimenta i biote u površinskim vodama, mora za potrebe uzimanja uzoraka osigurati dodatnu opremu za uzorkovanje i odgovarajuću plovnu jedinicu.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja fizikalno-kemijskih, kemijskih i mikrobioloških pokazatelja u podzemnim vodama mora za potrebe uzimanja uzoraka osigurati dodatnu opremu za uzimanje uzoraka podzemne vode (agregat, pumpa, mjerač razine podzemne vode).

III. UVJETI STRUČNOSTI I BROJNOSTI ZAPOSLENIKA

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda mora imati u radnom odnosu na neodređeno i puno radno vrijeme stručno osposobljene zaposlenike, i to:

1. za uzimanje uzoraka i ispitivanje fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja u vodi: najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem: kemijske, kemijsko inženjerske, biotehnološke, prehrambeno tehnološke ili sanitarne struke i s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

2. za uzimanje uzoraka ispitivanje bioloških pokazatelja u vodi: najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem biološke ili ekološke struke i s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

3. za uzimanje uzoraka i ispitivanje mikrobioloških pokazatelja u vodi: najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem: biološke, kemijsko inženjerske, biotehnološke, prehrambeno tehnološkeili sanitarne struke i s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i

4. za uzimanje uzoraka i ispitivanje ekotoksikoloških pokazatelja u vodi: najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem: biološke ili ekološke, kemijsko inženjerske, biotehnološke, prehrambeno tehnološke ili sanitarne struke i s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Pored zaposlenika iz točaka 1., 2., 3. i 4. stavka 1. ove točke stranka mora imati najmanje dva zaposlenika s preddiplomskim sveučilišnim studijem kemijske ili biološke struke ili sa srednjom stručnom spremom kemijske, sanitarne ili ekološke struke i s najmanje tri godine radnog iskustva.

Stranka iz stavka 1. ovoga članka mora imati najmanje jednog zaposlenika odgovarajuće struke iz točaka 1., 2., 3. i 4. stavka 1. ove točke i s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ispitivanja voda za obavljanje poslova voditelja ovlaštenog laboratorija.

IV. TRAJNOST DODATNIH UVJETA

Dodatni uvjeti iz točaka II. i III. ovoga Priloga moraju postojati u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 10. stavka 2., kao i sve vrijeme dok je to rješenje na snazi.

V. DODATNI PRILOZI UZ ZAHTJEV

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ovlašćivanja laboratorija prema članku 10. stavku 2. osim odgovarajućih isprava i dokumentacije iz članka 15. ovoga Pravilnika dodatno se prilaže:

1. ugovori ili zemljišnoknjižni izvaci kao dokaz vlasništva ili zakupa prostorija iz točke II. podtočke 1. ovoga Priloga, u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

2. popis opreme i pribora s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo ili leasing) radi dokaza postojanja dodatnih uvjeta iz točke II. podtočaka 2. i 3. ovoga Priloga; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

3. popis zaposlenih u najmanjem propisanom broju iz točke III. ovoga Priloga sa sljedećim podacima: imenom, prezimenom, datumom i mjestom rođenja, prebivalištem, stručnom spremom, stručnim zvanjem, radnim iskustvom u poslovima koji odgovaraju stručnom zvanju; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

4. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobe s popisa iz točke 3. ovoga stavka i

5. dokazi o provjeri sukladnosti opreme i pribora sa zahtjevima iz propisa o mjeriteljstvu, u izvorniku ili prijepisu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/25

Urbroj: 525-12/0986-15-15

Zagreb, 17. prosinca 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

140 30.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda 140 30.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda