Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

NN 140/2015 (30.12.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2623

Na temelju članka 8. stavka 1. i članka 15. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12) i članka 115. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2015. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA ZA PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. iza točke h) dodaje se nova točka i) koja glasi:

»i) Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva (Obrazac VP).«

Članak 2.

Članci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»OBVEZNICI IZRADE NADZORNIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 2. stavka 1. točaka a) do d) su investicijska društva, kreditne institucije i druge pravne osobe koje su sukladno ZTK ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti.

(2) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 2. stavka 1. točaka e), f) i i) su investicijska društva i kreditne institucije ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti.

(3) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 2. stavka 1. točaka g) i h) su investicijska društva ovlaštena za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti.

NAČIN DOSTAVE

Članak 4.

(1) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 3. ovog Pravilnika dužni su iste dostavljati Agenciji isključivo elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je obveznik izrade nadzornih izvještaja iz članka 3. ovog Pravilnika dostavio izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave u elektroničkom obliku, obveznik izrade nadzornih izvještaja iz članka 3. ovog Pravilnika dužan je u propisanom roku dostaviti izvještaje u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja.

(4) Obveznik izrade nadzornih izvještaja iz članka 3. ovog Pravilnika dužan je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam (8) dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

ROKOVI DOSTAVE

Članak 5.

(1) Nadzorne izvještaje iz članka 2. stavka 1. točaka a) do c) i i) ovog Pravilnika, obveznici sastavljaju i dostavljaju za poslovnu godinu i izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine.

(2) Za potrebe izrade i dostave izvještaja iz stavka 1. ovog članka poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, a izvještajna razdoblja tijekom godine jednaka su tromjesečnom, šestomjesečnom i devetomjesečnom razdoblju.

(3) Izvještaje iz stavka 1. ovog članka obveznici izrade dužni su dostaviti Agenciji u roku od trideset (30) dana od zadnjeg dana izvještajnog razdoblja.

(4) Nadzorni izvještaji iz članka 2. stavka 1. točaka d) i h) sastavljaju se i dostavljaju Agenciji za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine jednaka mjesečnom razdoblju, najkasnije u roku od sedam (7) dana od zadnjeg dana izvještajnog razdoblja.

(5) Nadzorni izvještaj iz članka 2. stavka 1. točke e) sastavlja se i dostavlja Agenciji odmah po nastanku obveze primjene te po svakoj promjeni podatka koja nastupi u navedenom izvještaju.

(6) Nadzorni izvještaj iz članka 2. stavka 1. točaka f) i g) sastavljaju se za svaki radni dan, a dostavljaju se Agenciji za izvještajna razdoblja jednaka kalendarskom tjednu, najkasnije drugi radni dan do 12 sati po isteku izvještajnog razdoblja.«

Članak 3.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na nadzorni izvještaj iz članka 2. stavka 1. točke i) za obveznike izrade nadzornih izvještaja od 1. 1. 2016. godine.

Članak 4.

(1) U Prilogu 1. Obrasci nadzornih izvještaja iza broja 10. dodaje se broj 11. koji glasi:

»11. Obrazac VP – Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva.«.

(2) Ispod obrasca Obrazac ZK – Izvještaj o danim/primljenim kreditima i zajmovima dodaje se tekst i tablica koji glase:

»11. Obrazac VP – Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva

Klasa: 011-02/15-01/06

Urbroj: 326-01-330-15-1

Zagreb, 23. prosinca 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

140 30.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti 140 30.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti