Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

NN 141/2015 (31.12.2015.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2634

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2015. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-

-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije, klase: 021-04/15-01/8, urbroja: 2170/1-01-01/5-15-54, koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine, a koja se odnosi na izmjenu obuhvata lučkog područja luke Crikvenica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/531

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 30. prosinca 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.