Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

NN 141/2015 (31.12.2015.), Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

2648

Na temelju članka 81. Zakona o obrtu (»Narodne novine« broj 143/13) i članka 24. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« broj 106/2014) Skupština Hrvatske obrtničke komore na 3. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine donijela je

ODLUKU

O OBVEZNOM KOMORSKOM DOPRINOSU ZA JEDINSTVENI SUSTAV ORGANIZIRANOSTI OBRTA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, osnovica te način i rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

Članak 2.

Obveznici plaćanja obveznog komorskog doprinosa su:

– obrtnici,

– trgovci pojedinci koji obavljaju obrt temeljem Zakona o obrtu,

– fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u članstvo Hrvatske obrtničke komore temeljem Zakona o obrtu.

Članak 3.

(1) Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike nastaje danom upisa u Obrtni registar.

(2) Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za trgovce pojedince nastaje danom upisa obrtnika u sudski registar.

(3) Obveza plaćanja doprinosa za fizičke i pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u Hrvatsku obrtničku komoru nastaje danom donošenja odluke o prijemu u članstvo.

Članak 4.

(1) Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike prestaje danom brisanja iz Obrtnog registra.

(2) Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za trgovce pojedince prestaje danom brisanja iz sudskog registra.

(3) Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za fizičke i pravne osobe iz članka 3. stavka 3. ove Odluke prestaje danom koji se utvrđuje odlukom nadležnog tijela Hrvatske obrtničke komore.

Članak 5.

Odredbe članaka 3. i 4. ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju na slučajeve sezonskog obavljanja obrta kao i kod privremene obustave obavljanja obrta.

Članak 6.

(1) Obvezni komorski doprinos za jedinstveni sustav organiziranosti obrta mjesečno iznosi 2% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka, sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

(2) Raspodjela prihoda iz obveznog komorskog doprinosa za udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatsku obrtničku komoru utvrđuje se u sljedećim omjerima:

– Udruženjima obrtnika 52,27% od ukupnog doprinosa,

– Područnim obrtničkim komorama 25% od ukupnog doprinosa,

– Hrvatskoj obrtničkoj komori 22,73% od ukupnog doprinosa.

Članak 7.

U pogledu zastare primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 8.

Obvezni komorski doprinos obveznici uplaćuju u rokovima dospijeća prema sljedećem rasporedu:

tromjesečje

datum u tekućoj godini

zaduženje za razdoblje

zaduženja

dospijeća

I

15. veljače

28. veljače

siječanj – ožujak

II

15. svibnja

31. svibnja

travanj – lipanj

III

15. kolovoza

31. kolovoza

srpanj – rujan

IV

15. studenoga

30. studenoga

listopad – prosinac

Članak 9.

Obvezni komorski doprinos uplaćuje se prema sjedištu obveznika na račune propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Članak 10.

(1) Obveznici plaćanja doprinosa dužni su, uz godišnju poreznu prijavu priložiti obrazac KD – »Obračun komorskog doprinosa, od _______ do ______ 20___. godine«.

(2) Obrazac KD – Obračun komorskog doprinosa, s naputkom za popunjavanje, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 11.

Za doprinose neuplaćene u roku dospjelosti zaračunavaju se zatezne kamate sukladno važećim propisima.

Članak 12.

Brojeve računa za raspodjelu uplaćenog obveznog komorskog doprinosa sukladno članku 6. ove Odluke Hrvatska obrtnička komora dostavlja Ministarstvu financija – Državnoj riznici i Financijskoj agenciji do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, ili po saznanju o promjeni.

Članak 13.

Nadzor nad obračunom, naplatom i raspodjelom doprinosa obavlja Hrvatska obrtnička komora.

Članak 14.

(1) Područna obrtnička komora iznimno može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje s osnove obveznog komorskog doprinosa obvezniku koji je u nemogućnosti izvršiti svoju obvezu zbog:

– privremene obustave obavljanja obrta radi bolesti

– nastupa više sile

– korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta, za vrijeme trajanja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta

– prestanka obrta odjavom zbog poslovanja s gubitkom, insolventnosti ili nelikvidnosti za kalendarsku godinu u kojoj je u poreznoj prijavi iskazan gubitak

– privremene obustave obavljanja obrta zbog gubitka poslovnog prostora odnosno gubitka poslovnog partnera.

(2) Zahtjev za otpis duga obveznog komorskog doprinosa obvezno se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati:

– naziv područne obrtničke komore kojoj se zahtjev upućuje

– opće podatke o obvezniku: ime i prezime obrtnika odnosno naziv tvrtke za pravne osobe, OIB, matični broj obrta, adresu sjedišta obrtnika odnosno pravne osobe, šifru općine, naziv osnovne djelatnosti i šifru djelatnosti po NKD 2007 te broj telefona, mobitela i elektroničku adresu

– iznos duga za koji se traži otpis

– obrazloženje razloga iz stavka 1. ovog članka zbog kojeg se traži otpis duga

– datum podnošenja zahtjeva

– potpis obveznika.

(3) Uz pisani zahtjev područnoj obrtničkoj komori obveznik je dužan dostaviti i vjerodostojne isprave kojima se dokazuje nastup razloga nemogućnosti izvršenja obveze.

(4) Iznimno, područna obrtnička komora može u svrhu naplate glavnice obveznog komorskog doprinosa otpisati potraživanje s osnove zatezne kamate po pisanom zahtjevu obveznika.

(5) Odluku o otpisu komorskog doprinosa donosi upravni odbor područne obrtničke komore ili tijelo koje upravni odbor područne obrtničke komore ovlasti.

(6) Područna obrtnička komora je dužna sve odluke o otpisu ili pripisu obveznog komorskog doprinosa provesti u Jedinstvenom informacijskom sustavu Hrvatske obrtničke komore kroz Preglednik obveznika i plaćanja komorskog doprinosa Obrtnog registra.

Članak 15.

Oslobađaju se plaćanja obveznog komorskog doprinosa obrtnici novootvorenih obrta za prvu godinu rada. Novootvorenim obrtom smatra se samo prvi upis obrtnika u Obrtni registar.

Članak 16.

Poslove evidentiranja, obračuna, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe komorskog doprinosa obavlja Porezna uprava, temeljem izdane suglasnosti od strane ministra financija.

Članak 17.

Područne obrtničke komore, s pripadajućim udruženjima obrtnika, dužne su ažurno voditi evidencije obveznika plaćanja doprinosa i odgovarajuće podatke dostavljati Hrvatskoj obrtničkoj komori i nadležnim tijelima.

Članak 18.

Za tumačenje i provedbu ove Odluke nadležan je Odbor za financije i proračun Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (»Narodne novine« broj 6/2014., 6/2015. i 94/2015.).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1-106-7260/4-11-2015

Zagreb, 18. prosinca 2015.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, v. r.
NAPUTAK
za popunjavanje Obrasca KD

1. naziv područne obrtničke komore i udruženja obrtnika

2. opći podaci o obvezniku plaćanja komorskog doprinosa:

– ime i prezime obrtnika, naziv tvrtke pravne osobe te OIB i matični broj obrta

– adresa prebivališta obrtnika odnosno sjedišta pravne osobe, te šifra općine

– naziv osnovne djelatnosti, te šifra djelatnosti

3. podaci o obračunu komorskog doprinosa

– redni broj 1.

dug iz ranijeg razdoblja odnosno neuplaćeni komorski doprinos sa stanjem 31. prosinca godine koja prethodi obračunskoj godini za koju se podnosi Obrazac KD

– redni broj 2.

obveza komorskog doprinosa za godinu za koju se podnosi Obrazac KD na temelju iznosa utvrđenih Odlukom o plaćanju doprinosa za tu godinu

– redni broj 3.

iznos zateznih kamata za zakašnjela plaćanja komorskog doprinosa iz rednog broja 1. i 2.

– redni broj 4.

zbroj iznosa u redcima pod 1., 2. i 3.

– redni broj 5.

uplaćeni iznos za komorski doprinos tijekom obračunske godine

– redni broj 6.

iznos koji je potrebno uplatiti, tj. razlika 4. – 5.

– redni broj 7.

iznos preplate, tj. razlika 5. – 4.

141 31.12.2015 Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta 141 31.12.2015 Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta 141 31.12.2015 Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta 141 31.12.2015 Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta