Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

NN 10/2016 (29.1.2016.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

255

Na temelju članka 20. stavka 7. i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11 i 12/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O GLAVNOM TAJNIŠTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 3/12, 59/12 i 49/13), u članku 4. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– uredi potpredsjednika Vlade koji nisu čelnici ministarstva«.

Članak 2.

U članku 10. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Pomoćnike glavnog tajnika, na prijedlog glavnog tajnika, imenuje i razrješava Vlada.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

Tablica okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Glavnog tajništva zamjenjuje se novom tablicom, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 4.

Glavni tajnik Vlade, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Glavnog tajništva s odredbama ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/01

Urbroj: 50301-01/10-16-3

Zagreb, 28. siječnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GLAVNOG TAJNIŠTVA

Dužnosnici: 2


SLUŽBENICI

NAMJEŠTENICI

Ured glavnog tajnika

9


Uredi potpredsjednika Vlade koji nisu čelnici ministarstva

9


Uredi radnih tijela Vlade

23


Službe razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade

11


Služba za uredsko poslovanje

12


Služba za opće poslove

7

2

Ukupno:

71

2

Sveukupno:

73

10 29.01.2016 Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske 10 29.01.2016 Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske