Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja

NN 10/2016 (29.1.2016.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

256

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/06 i 105/06) i članka 43. Zakona o sigurnosnim provjerama (»Narodne novine«, br. 85/08 i 86/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU ŠTIĆENIH OSOBA, OBJEKATA I PROSTORA TE PROVOĐENJU NJIHOVE ZAŠTITE I OSIGURANJA

Članak 1.

U Uredbi o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (»Narodne novine«, br. 46/13, 103/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 151/14) u članku 12. stavku 1. dodaju se novi podstavci 1. i 2. koji glase:

»– prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske,

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske,«.

Dosadašnji podstavci 1. – 7. postaju podstavci 3. – 9.

U stavku 2. podstavku 1. riječi: »podstavaka 1., 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »podstavaka 3., 4. i 5.«.

U podstavku 2. riječi: »podstavka 4.« zamjenjuju se riječima: »podstavka 6.«.

U stavku 3. riječi: »podstavcima 1. – 4.« zamjenjuju se riječima: »podstavcima 1. – 6.«.

U stavku 4. riječi: »podstavaka 1., 2., 5., 6. i 7.« zamjenjuju se riječima: »podstavaka 1., 2., 3., 4., 7., 8. i 9.«.

U stavku 5. riječi: »podstavaka 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »podstavaka 5. i 6.«.

U stavku 7. riječi: »podstavaka 1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »podstavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6.«.

U stavku 8. riječi: »podstavka 5.« zamjenjuju se riječima: »podstavka 7.«.

U stavku 9. riječi: »podstavka 6.« zamjenjuju se riječima: »podstavka 8.«.

Članak 2.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Štićenim osobama III. kategorije smatraju se i članovi uže obitelji (supružnici, roditelji, djeca) štićenih osoba I. kategorije, prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske od dana njihova stupanja na dužnost do dana odlaska s dužnosti.«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 2. riječi: »članka 11. stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 11. stavka 7.«, a riječi: »članka 12. stavka 8.« zamjenjuju se riječima: »članka 12. stavka 7.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/02

Urbroj: 50301-09/06-16-2

Zagreb, 28. siječnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

10 29.01.2016 Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja