Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti

NN 10/2016 (29.1.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti

10 29.01.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

259

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13 i 39/15), ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRAZOVANJU POTREBNOM ZA RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA I PRIMJENU MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti (»Narodne novine« broj 97/15) u članku 5. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(2) Smatra se da je izloženi radnik iz stavka 1. ovoga članka dopunskom izobrazbom stekao posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti po postizanju uspjeha »zadovoljio« iz članka 25. stavka 3. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. alineji 2. riječi »članka 16.« zamjenjuju se riječima »članka 19.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. riječi »članka 29.« zamjenjuju se riječima »članka 25.«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 3. riječi »članka 29.« zamjenjuju se riječima »članka 25.«.

Članak 5.

U članku 9. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Smatra se da je osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka posebno obrazovanje stekla po postizanju uspjeha »zadovoljio« iz članka 25. stavka 3. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 10. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Smatra se da je osoba iz stavka 1. ovoga članka obnovila znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti po postizanju uspjeha »zadovoljio« iz članka 25. stavka 3. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Izloženi radnici i radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti, odnosno osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja dopunsko obrazovanje, odnosno posebno obrazovanje stječu i znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti obnavljaju korištenjem obrazovnih materijala koje će u skladu s programom iz članka 16. stavka 1., odnosno članka 17. stavka 1. i članka 18. stavka 1., odnosno članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika izraditi Zavod i učiniti ih dostupnima javnosti.

(2) Dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje i obnovu znanja za osobe iz stavka 1. ovoga članka koje se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu organizira Zavod na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka ili na drugi odgovarajući način u suradnji i koordinaciji s nadležnim komorama.«.

Članak 8.

Članak 21. briše se.

Članak 9.

Članak 22. briše se.

Članak 10.

U članku 24. riječi »i članka 26.« brišu se.

Članak 11.

U naslovu iznad članka 25. riječi »u slučaju dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja i obnove znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja« brišu se.

Članak 25. mijenja se i glasi:.

»(1) Provjeru znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti po dopunskoj izobrazbi, odnosno posebnom obrazovanju te po obnovi znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti organizira Zavod.

(2) Provjera znanja iz stavka 1. ovoga članka može se provoditi kao ispit u pisanom obliku ili u elektroničkom obliku putem interneta.

(3) Uspjeh po provjeri znanja može biti »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«.«

Članak 12.

Članak 26. briše se.

Članak 13.

U članku 27. riječi »i članka 26.« brišu se.

Članak 14.

Članak 28. briše se.

Članak 15.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Zavod je obvezan 6 godina čuvati sljedeće podatke o provjeri znanja iz članka 25. ovoga Pravilnika:

– ime i prezime pristupnika,

– osobni identifikacijski broj,

– nadnevak provjere znanja,

– vrsta specijalističkog programa,

– uspjeh pristupnika na ispitu.«.

Članak 16.

U članku 30. riječi »i članka 26. brišu se«.

Članak 17.

U članku 31. riječi »poslodavac osoba iz članka 21. stavka 2. i članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezan je pristupniku iz članka 21. stavka 2. i članka 22. stavka 2. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima »poslodavac osobe koja u smislu ovog pravilnika mora dopunskom izobrazbom ili posebnim obrazovanjem steći posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti i/ili koja mora obnoviti znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti obvezan je«.

Članak 18.

U članku 38. riječi »organizacijom dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja, obnovom znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja te« brišu se.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/2

Urbroj: 542-01-16-13

Zagreb, 21. siječnja 2016.

Ravnatelj
mr. sc. Saša Medaković, v. r.