Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima

NN 10/2016 (29.1.2016.), Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

260

Na temelju članka 173. stavka 6. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. siječnja 2016. godine donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM STANDARDIMA, NAČINU OBRAČUNA I MJERILIMA ZA IZRAČUN TEHNIČKIH PRIČUVA PREMA RAČUNOVODSTVENIM PROPISIMA

Definicije pojmova

Članak 1.

Za potrebe ovog Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

Zakon – Zakon o osiguranju (»Narodne novine« br. 30/15),

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Društvo – društvo za osiguranje koje je dobilo odobrenje Agencije za obavljanje poslova osiguranja ili osiguranja i reosiguranja,

Ovlašteni aktuar – osoba koja ima ovlaštenje Agencije za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

Imenovani ovlašteni aktuar – ovlašteni aktuar kojeg je imenovalo Društvo da obavlja poslove propisane člankom 188. Zakona

Priznati aktuarski postupci – opće poznati aktuarski postupci koji su u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

Uvodne odredbe

Članak 2.

(1) Pravilnikom o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja prema računovodstvenim propisima propisuju se: minimalni standardi, način obračuna i mjerila za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima.

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na upravu na odgovarajući način se primjenjuju na upravni odbor i izvršne direktore Društva.

(3) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na Društvo, na odgovarajući način se primjenjuju na društvo za reosiguranje.

Tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima

Članak 3.

(1) Društvo mora u vezi sa svim poslovima osiguranja, odnosno poslovima reosiguranja koje obavlja oblikovati odgovarajuće tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima namijenjene pokriću obveza iz ugovora o osiguranju, odnosno ugovora o reosiguranju i eventualnih gubitaka zbog rizika koji proizlaze iz poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja koje obavlja.

(2) Društvo je dužno oblikovati sljedeće vrste tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima u skladu s poslovima osiguranja, odnosno poslovima reosiguranja koje obavlja:

1. pričuve za prijenosne premije,

2. pričuve za bonuse i popuste,

3. pričuve šteta,

4. matematičke pričuve

5. posebne pričuve

6. pričuve za kolebanje šteta

7. druge tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima.

(3) Društvo je dužno oblikovati tehničke pričuve za kolebanje šteta ako obavlja poslove osiguranja kredita, osim ako ugovorima o osiguranju ne pokriva samo rizik smrtnosti, nezgode ili nesposobnosti za rad zbog zdravstvenog stanja.

(4) Matematičke pričuve dužno je oblikovati Društvo koje obavlja poslove životnih osiguranja, odnosno osiguranja kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja, s višegodišnjim trajanjem na koja se primjenjuju tablice vjerojatnosti i izračuni kao i na životna osiguranja.

(5) Društvo koje obavlja poslove životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja dužno je oblikovati i posebne pričuve za pokriće obveza iz ugovora o osiguranju kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja koje su direktno vezane za vrijednost ulaganja.

Pričuve za prijenosne premije

Članak 4.

(1) Pričuva za prijenosne premije kod pojedinog osiguranja oblikuje se u visini onog dijela obračunate premije koji se odnosi na osigurateljno pokriće za razdoblje osiguranja nakon obračunskog razdoblja za koje se izračunava pričuva.

(2) Minimalni standardi, način obračuna i mjerila za izračun pričuva prijenosnih premija prilog su ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Pričuve za bonuse i popuste

Članak 5.

Pričuve za bonuse i popuste oblikuju se u visini iznosa na čiju isplatu imaju pravo osiguranici, ugovaratelji odnosno korisnici osiguranja s osnove prava na:

1. sudjelovanje u dobiti iz njihovih osiguranja, odnosno drugih prava na temelju ugovora o osiguranju (bonusi), osim ako se za ta osiguranja oblikuje matematička pričuva,

2. buduće djelomično sniženje premije (popusti),

3. povrat dijela premije za nepotrošeno vrijeme osiguranja zbog prijevremenog prestanka osiguranja (storno) osim ako za navedeno već nije formirana pričuva za prijenosnu premiju.

Pričuve šteta

Članak 6.

(1) Pričuve šteta oblikuju se u visini procijenjenih obveza koje je Društvo dužno isplatiti na temelju onih ugovora o osiguranju kod kojih je osigurani slučaj nastupio prije kraja obračunskog razdoblja, uključujući sve troškove koji na temelju tih ugovora terete Društva.

(2) Pričuve šteta moraju, pored procijenjenih obveza za nastale prijavljene ali još neriješene štete, obuhvaćati i procijenjene obveze za već nastale ali još neprijavljene štete.

(3) Minimalni standardi, način obračuna i mjerila za izračun pričuva šteta prilog su ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Pričuve za kolebanje šteta

Članak 7.

(1) Pričuve za kolebanje šteta namijenjene su izravnanju neravnomjernog nastajanja štetnih događaja. Društvo može oblikovati pričuve za kolebanje šteta u onim vrstama osiguranja za koje se na temelju statističkih podataka mogu očekivati značajnija odstupanja godišnjeg iznosa šteta i to na temelju odstupanja kvote šteta obračunskog razdoblja od prosječne kvote šteta u promatranom razdoblju.

(2) Minimalni standardi, način obračuna i mjerila za izračun pričuva za kolebanje šteta prilog su ovog Pravilnika i njegov sastavni dio.

Druge tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima

Članak 8.

Druge tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima oblikuje Društvo s obzirom na predviđene buduće obveze i rizike od velikih šteta koji proizlaze iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju od odgovornosti za nuklearne štete ili odgovornosti proizvođača za farmaceutske proizvode, potresa, poplave te druge obveze i rizike u vezi kojih ne oblikuje: pričuve za prijenosne premije, pričuve za bonuse i popuste, pričuve šteta, posebne pričuve, pričuve za kolebanje šteta i matematičke pričuve.

Matematičke pričuve

Članak 9.

(1) Matematičke pričuve oblikuju se u visini sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih obveza Društva na temelju sklopljenih ugovora o osiguranju umanjenu za sadašnju procijenjenu vrijednost budućih premija koje će biti uplaćene na temelju ovih ugovora o osiguranju, a izračunavaju se primjenom odgovarajućeg aktuarskog vrednovanja koje uzima u obzir sve buduće obveze Društva na temelju pojedinog ugovora o osiguranju, uključujući:

1. zajamčene isplate na koje osiguranik ima pravo,

2. bonuse na koje osiguranik ima pravo, samostalno ili zajedno s drugim osiguranicima, bez obzira na to u kojem su obliku izraženi,

3. druga prava koja osiguranik može imati na temelju ugovora o osiguranju,

4. troškove, uključujući provizije.

(2) Pri izboru metode aktuarskog vrednovanja Društvo mora na odgovarajući način uzimati u obzir i metode vrednovanja imovine koja služi za pokriće matematičke pričuve.

(3) Društvo mora izračunavati matematičku pričuvu posebno za svaki ugovor o osiguranju.

Primjena odgovarajućih približnih vrijednosti odnosno poopćavanja dopuštena je samo ako je vjerojatno da će njihova primjena dovesti do približno jednakog rezultata kao pojedinačni izračun.

(4) Kada ugovaratelj osiguranja ima na temelju ugovora o osiguranju pravo na isplatu otkupne vrijednosti, matematička pričuva oblikovana u vezi s tim ugovorom ne smije biti manja od otkupne vrijednosti.

(5) Društvo je dužno u dodatku uz godišnje izvješće navesti osnovice i metode kojima se služi pri izračunu matematičkih pričuva.

(6) Minimalni standardi, način obračuna i mjerila za matematičku pričuvu životnih osiguranja i drugih osiguranja za koja se obračunava matematička pričuva te posebnu pričuvu životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja prilog su ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Posebne pričuve životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja

Članak 10.

(1) Društvo koje obavlja poslove životnog osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja dužno je oblikovati i posebne pričuve za pokriće obveza iz ugovora o osiguranju kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja koje su direktno vezane za vrijednost ulaganja.

(2) U slučaju da ugovor o osiguranju garantira određene isplate za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja potrebno je oblikovati i zasebnu matematičku pričuvu za pokriće zajamčenih naknada (na primjer za pokriće rizika od smrti, troškova obavljanja djelatnosti ili drugih rizika poput zajamčenih isplata o dospijeću ili zajamčenih otkupnih vrijednosti).

(3) Minimalni standardi, način obračuna i mjerila za matematičku pričuvu životnih osiguranja i drugih osiguranja za koja se obračunava matematička pričuva te posebnu pričuvu životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja prilog su ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Obveze društva za osiguranje

Članak 11.

(1) Društvo je dužno najmanje 6 mjeseci prije kraja tekuće poslovne godine imenovati ovlaštenog aktuara koji će dati mišljenje o obračunu tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima za tekuću poslovnu godinu. Društvo je dužno o imenovanju pisano izvijestiti Agenciju u roku od osam dana od dana imenovanja.

(2) Uprava mora imenovanom ovlaštenom aktuaru staviti na raspolaganje sve podatke koji su mu potrebni za obavljanje poslova iz članka 12. ovog Pravilnika.

(3) Uprava Društva dužna je poduzeti mjere radi usklađivanja poslovanja sukladno izvješću imenovanog ovlaštenog aktuara.

(4) Društvo je dužno u roku od 15 dana od dana podnošenja godišnjeg izvješća dostaviti Agenciji i izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara iz članka 188. stavka 4. Zakona s mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara o oblikovanju i dostatnosti premija i tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima sukladno odredbama Zakona, odnosno na temelju njega donesenih propisa.

(5) Izvješće iz stavka 4. ovog članka te izvješće upravitelja matematičke pričuve iz točke 4. glave »II. UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE« ovog Pravilnika dostavlja se Agenciji u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(6) Smatra se da je Društvo dostavilo izvješće iz stavka 5. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja.

(7) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave na način propisan stavkom 5. ovog članka, Društvo je dužno u propisanom roku dostaviti izvješće iz stavka 4. ovog članka te izvješće upravitelja matematičke pričuve iz točke 4. glave »II. UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE« ovog Pravilnika u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo je dužno dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 5. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

(8) Iznimno od stavka 4. ovog članka, u skladu sa člankom 201. stavkom 4. Zakona Društvo je dužno na zahtjev Agencije dostaviti izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara iz članka 188. stavka 4. Zakona odnosno mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o oblikovanju i dostatnosti premija i tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima u roku i na način koji odredi Agencija.

Poslovi imenovanog ovlaštenog aktuara

Članak 12.

(1) Imenovani ovlašteni aktuar treba pri utvrđivanju ispravnosti obračuna tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima:

• provjeriti čuva li Društvo odgovarajuće podatke za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima, kao i njihovu vjerodostojnost,

• provjeriti jesu li metode i temelji obračuna tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima u skladu s pravilima aktuarske struke i važećim propisima,

• provjeriti oblikuju li se tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza Društva iz ugovora o osiguranju.

(2) Imenovani ovlašteni aktuar dužan je provjeravati oblikuju li se premije u skladu s aktuarskom strukom i važećim propisima te jesu li ugovorene premije takve da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza Društva iz ugovora o osiguranju.

(3) Imenovani ovlašteni aktuar dužan je izraditi mišljenje o oblikovanju i dostatnosti premija i tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima u skladu s odredbama Zakona, odnosno na temelju njega donesenih propisa.

(4) Imenovani ovlašteni aktuar dužan je upravi i nadzornom odboru predočiti izvješće o nadzoru koji je obavljao na temelju stavaka 1. i 2. ovoga članka. Izvješće mora obuhvaćati prvenstveno razloge za pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće.

(5) Ako imenovani ovlašteni aktuar u obavljanju poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrdi nepravilnosti, mora o tome neodgodivo izvijestiti upravu Društva.

(6) Ako uprava Društva ne poduzme mjere sukladno izvješću iz stavka 4. ovoga članka, imenovani ovlašteni aktuar dužan je o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od pisane preporuke upravi Društva, obavijestiti Agenciju.

(7) Ako imenovani ovlašteni aktuar prestane obavljati tu funkciju u Društvu, dužan je o tome obavijestiti Agenciju u roku od 8 dana od dana saznanja.

Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima

Članak 13.

(1) Obračun odgovarajuće tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima obavlja se na temelju priznatih aktuarskih postupaka.

(2) Pravilnost obračuna odgovarajuće tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima treba potvrditi imenovani ovlašteni aktuar u vlastoručno potpisanom Mišljenju imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu odgovarajuće tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima. Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima može biti pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde ili negativno mišljenje.

(3) Imenovani ovlašteni aktuar treba obrazložiti razloge davanja pozitivnog mišljenja, mišljenja uz ograde ili negativnog mišljenja.

(4) Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu odgovarajuće tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima sastavni je dio godišnjeg izvješća Društva.

(5) U Mišljenju imenovanog ovlaštenog aktuara navodi se koje su metode obračuna odgovarajuće tehničke pričuve prema računovodstvenim propisima korištene za pojedinu vrstu osiguranja.

Isključenja imenovanog ovlaštenog aktuara

Članak 14.

(1) Imenovani ovlašteni aktuar ne može biti osoba koja u društvu obnaša funkciju člana uprave društva, člana upravnog odbora, odnosno izvršnog direktora ili prokurista, odnosno koja posredno ili neposredno ima udjel u Društvu veći od 1‰.

(2) Imenovani ovlašteni aktuar koji potpisuje mišljenje o obračunu tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima u okviru revizorskog izvješća Društva, ne može istovremeno biti osoba koja je zaposlenik revidiranog društva, koja je povezana sa revidiranim društvom ili koja je zaposlenik povezanog društva.

Završne odredbe

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja (»Narodne novine« broj 97/09, 135/09, 150/09, 39/12, 56/13 i 97/13).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/13

Urbroj: 326-01-660-662-16-01

Zagreb, 22. siječnja 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA


10 29.01.2016 Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima 10 29.01.2016 Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima 10 29.01.2016 Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima 10 29.01.2016 Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima