Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

NN 1/2016 (2.1.2016.), Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

MINISTARSTVO FINANCIJA

1

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15 i 134/15) i prijedloga Državnog zavoda za statistiku, klasa: 950-01/15-01/24, urbroj: 555-01-01-15-1 od 28. listopada 2015., ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU DODATNIH PODATAKA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj dodatnih podataka za statističke i druge potrebe za poduzetnike iz članka 4. stavka 2. Zakona o računovodstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) uključujući i poduzetnike iz članka 19. stavka 6. Zakona te pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona.

(2) Poduzetnici i osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sastavljati dodatne podatke za statističke i druge potrebe prema obliku i sadržaju određenim u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, a u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Dodatni podaci za statističke i druge potrebe iskazuju se za tekuću i prethodnu godinu u kunama.

Članak 3.

Oblik i format dodatnih podataka za statističke i druge potrebe utvrđuje Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) i objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

Članak 4.

Upute za popunjavanje dodatnih podataka za statističke i druge potrebe Agencija objavljuje uz obrasce na svojoj mrežnoj stranici.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Obveznici iz članka 1. ovoga Pravilnika sastavljaju i predaju dodatne podatke za statističke i druge potrebe prema odredbama ovoga Pravilnika za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ili kasnije.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, br. 148/10).

Članak 7.

Prilozi I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2016.

Klasa: 011-01/15-01/461
Urbroj: 513-06-03-15-2
Zagreb, 30. prosinca 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac,
v. r.

PRILOG I.

DODATNI PODACI ZA STATISTIČKE I DRUGE
POTREBE ZA PODUZETNIKE IZ ČLANKA 4. STAVKA
2. I PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ ČLANKA 4.
STAVKA 3. ZAKONA

Oznaka
pozicije

Naziv pozicije


BILANČNE POZICIJE:


AKTIVA

1.

Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) – – bruto

2.

Zajmovi dani kućanstvima i obrtima

3.

Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima

4.

Zajmovi dani nerezidentima

5.

Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima

6.

Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima

7.

Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima


PASIVA

8.

Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata

9.

Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta

10.

Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća

11.

Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta

12.

Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća
RAČUN DOBITI I GUBITKA:


POSLOVNI PRIHODI


PRIHODI OD PRODAJE PREMA DJELATNOSTIMA

13.

Prihod od industrijskih djelatnosti

14.

Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) – ukupni

15.

Prihod od trgovine ostvaren izvan grupe samo s rezidentima RH (s društvima povezanim sudjelujućim interesom, s nepovezanim poduzetnicima i ostalim osobama rezidentima RH)

16.

Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)

17.

Prihod od građevinske djelatnosti – radova na zgradama

18.

Prihod od građevinske djelatnosti – radova na ostalim građevinama

19.

Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj

20.

Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

21.

Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

22.

Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa

23.

Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i drugog prema uputama)


PRIHODI OD PRODAJE PREMA REZIDENTNOSTI KUPCA

24.

Prihodi od prodaje u zemlji

25.

Prihodi od prodaje u inozemstvu ukupno

26.

Prihodi od prodaje u inozemstvu poduzetnicima unutar grupe


OSTALI POSLOVNI PRIHODI

27.

Ostali poslovni prihodi ostvaren izvan grupe samo s rezidentima RH (s društvima povezanim sudjelujućim interesom, s nepovezanim poduzetnicima i ostalim osobama rezidentima RH)

28.

Prihodi od subvencija ukupno

28.1.

u tome: subvencije na proizvode

29.

Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično

30.

Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara

31.

Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe

32.

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja


POSLOVNI RASHODI

33.

Troškovi prodane robe izvan grupe samo s rezidentima RH (s društvima povezanim sudjelujućim interesom, s nepovezanim poduzetnicima i ostalim osobama rezidentima RH)

34.

Troškovi energije

35.

Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša

36.

Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge

37.

Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge

38.

Troškovi usluga podugovaratelja za građevinske radove

39.

Troškovi usluga investicijskog održavanja

40.

Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine

41.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

42.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

43.

Troškovi agencijskih radnika

44.

Premije osiguranja (bruto)

44.1.

u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)

45.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

46.

Stipendije

47.

Nadoknade članovima uprave

48.

Primici u naravi

49.

Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima

50.

Otpremnine

51.

Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara

52.

Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala

53.

Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe

54.

Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)

55.

Uvoz u razdoblju


FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI:

56.

Prihodi od kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)

57.

Prihodi od dividendi (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)

58.

Prihodi od udjela u dobiti

59.

Troškovi kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)
INVESTICIJE:

60.

Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu – ukupno

61.

Bruto investicije u građevine

62.

Bruto investicije u strojeve i opremu

63.

Bruto investicije u prijevozna sredstva

64.

Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu; u biološku imovinu

65.

Bruto investicije u R&D

66.

Bruto investicije u ostalu nematerijalnu imovinu (softver, baze podataka i drugu proizvedenu nematerijalnu imovinu)

67.

Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i ne-građevinskog)

68.

Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu

69.

Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)

70.

Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu izvan grupe samo od rezidenata RH (od društava povezanih sudjelujućim interesom, od nepovezanih poduzetnika i ostalih osoba rezidenata RH)
PODACI O ZAPOSLENIMA

71.

Broj plaćenih zaposlenika (na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja)

72.

Broj neplaćenih osoba

73.

Broj plaćenih zaposlenika koji rade nepuno radno vrijeme

74.

Broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika

75.

Broj mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku
OPĆI PODACI

76.

Pripadnost grupi poduzeća (oznaka autonomnosti)

77.

Matični broj matičnog društva

78.

Zemlja sjedišta matice

79.

Broj lokalnih jedinica (LJ)


PRILOG II.

II. DODATNI PODACI ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA PODUZETNIKE IZ ČLANKA 19. STAVKA 6. ZAKONA

A) Dodatni podaci za banke, štedne banke, stambene štedionice te podružnice stranih banaka u Republici Hrvatskoj

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


BILANCA


NEMATERIJALNA IMOVINA:

1.

Osnivački izdaci (bruto)

2.

Osnivački izdaci (neto)

3.

Goodwill (bruto)

4.

Goodwill (neto)

5.

Aplikativni softver (bruto)

6.

Aplikativni softver (neto)

7.

Ostala nematerijalna ulaganja (bruto)

8.

Ostala nematerijalna ulaganja (neto)

9.

Ostala nematerijalna imovina (bruto)

10.

Ostala nematerijalna imovina (neto)


MATERIJALNA IMOVINA:

11.

Zemljišta (bruto)

12.

Zemljišta (neto)

13.

Građevinski objekti (bruto)

14.

Građevinski objekti (neto)

15.

Postrojenja i oprema (bruto)

15.1.

u tome: elektronička računala i ostala oprema za obradu podataka (bruto)

16.

Postrojenja i oprema (neto)

16.1.

u tome: elektronička računala i ostala oprema za obradu podataka (neto)

17.

Namještaj, transportni uređaji i slična imovina (bruto)

17.1.

u tome: osobni automobili (bruto)

18.

Namještaj, transportni uređaji i slična imovina (neto)

18.1.

u tome: osobni automobili (neto)

19.

Stambene zgrade i stanovi (bruto)

20.

Stambene zgrade i stanovi (neto)

21.

Ostala materijalna imovina (bruto)

22.

Ostala materijalna imovina (neto)

23.

Zalihe (bruto)

24.

Zalihe (neto)


PRIMLJENI KREDITI:

25.

Primljeni krediti – kratkoročni:

a)

Krediti od trgovačkih društava

b)

Krediti od financijskih institucija

c)

Krediti od državnih jedinica

d)

Krediti od stranih osoba

26.

Primljeni krediti – dugoročni:

a)

Krediti od trgovačkih društava

b)

Krediti od financijskih institucija

c)

Krediti od državnih jedinica

d)

Krediti od stranih osoba


RAČUN DOBITI I GUBITKA


I. KAMATNI PRIHODI OD NADOKNADIVIH I DJELOMIČNO NADOKNADIVIH PLASMANA

27.

Kamatni prihodi od odobrenih kredita

a)

Prihodi od kredita državnim jedinicama

b)

Prihodi od kredita odobrenih financijskim institucijama

c)

Prihodi od kredita odobrenih trgovačkim društvima

d)

Prihodi od kredita odobrenih neprofitnim institucijama

e)

Prihodi od kredita odobrenih stanovništvu

f)

Prihodi od kredita odobrenih stranim osobama

28.

Kamatni prihodi od depozita

a)

Depoziti kod HNB-a

b)

Depoziti kod financijskih institucija

c)

Depoziti kod stranih financijskih institucija

29.

Kamatni prihodi od dužničkih vrijednosnih papira

a)

Blagajnički zapisi HNB-a

b)

Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava

c)

Dužnički vrijednosni papiri financijskih institucija

d)

Dužnički vrijednosni papiri Republike Hrvatske

e)

Dužnički vrijednosni papiri ostalih državnih jedinica

f)

Dužnički vrijednosni papiri stranih osoba

30.

Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge

a)

Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge trgovačkim društvima

b)

Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge financijskim institucijama

c)

Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge državnim jedinicama

d)

Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge neprofitnim institucijama

e)

Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge stanovništvu

f)

Prihodi od naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge stranim osobama

31.

Kamatni troškovi s osnove primljenih kredita

a)

Troškovi na kredite primljene od državnih jedinica

b)

Troškovi na kredite primljene od financijskih institucija

c)

Troškovi na kredite primljene od trgovačkih društava

d)

Troškovi na kredite primljene od stranih osoba

32.

Kamatni troškovi s osnove depozita

a)

Troškovi na depozite primljene od državnih jedinica

b)

Troškovi na depozite primljene od financijskih institucija

c)

Troškovi na depozite primljene od trgovačkih društava

d)

Troškovi na depozite primljene od neprofitnih institucija

e)

Troškovi na depozite primljene od stanovništva

f)

Troškovi na depozite primljene od stranih osoba

33.

Kamatni troškovi na dužničke vrijednosne papire

a)

Kamatni troškovi na izdane vlastite dužničke vrijednosne papire

b)

Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente trgovačkih društava

c)

Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente financijskih institucija

d)

Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente državnih jedinica

e)

Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente stranih osoba

f)

Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente stanovništva

34.

Troškovi provizija i naknada

a)

Troškovi naknada/provizija za bankovne usluge rezidenata

b)

Troškovi naknada/provizija za bankovne usluge nerezidenata

c)

Neto tečajne razlike po obvezama na osnovi naknada*

35.

Opći administrativni troškovi i amortizacija

35.1.

Troškovi za zaposlenike

a)

nadnice i plaće (neto)

b)

troškovi poreza, prireza i doprinosa iz plaća i na plaće

c)

ostali troškovi za zaposlenike

35.2.

Ostali administrativni troškovi

35.3.

Amortizacija

36.

Primici u naravi

37.

Otpremnine

38.

Naknade članovima uprave

39.

Troškovi reprezentacije, reklame i propagande

40.

Premije osiguranja (bruto)

41.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

42.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

43.

Stipendije

44.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

45.

Doprinosi i članarine iz prihoda

46.

Troškovi poreza i prireza iz plaća

47.

Troškovi usluga investicijskog održavanja

48.

Investicije u novu dugotrajnu imovinu

B) Dodatni podaci za društva za osiguranje/reosiguranje

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU (Bilanca)


NEMATERIJALNA IMOVINA

1.

Nematerijalna imovina (bruto)

2.

Goodwill (bruto)

3.

Ostala nematerijalna imovina (bruto)

4.

od toga: softver (bruto)

5.

od toga: softver (neto)


MATERIJALNA IMOVINA

6.

Materijalna imovina (bruto)

7.

Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti (bruto)

8.

Zemljišta (bruto)

9.

Zemljišta (neto)

10.

Građevinski objekti (bruto)

11.

Građevinski objekti (neto)

12.

Oprema (bruto)

13.

Ostala materijalna imovina i zalihe (bruto)

14.

Zalihe (bruto)

15.

Zalihe (neto)


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI (Račun dobiti i gubitka)

16.

Provizija po ugovorima o reosiguranju

17.

Ostali prihodi po financijskim i materijalnim ulaganjima

18.

Prihodi od regresa

19.

Prihodi od šteta strane odgovornosti

20.

Troškovi naknada

21.

Nerealizirani gubici – svođenje na fer vrijednost

22.

Realizirani gubici od prodaje financijske imovine

23.

Rashodi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti

24.

Ostali troškovi po financijskim i materijalnim ulaganjima

25.

Izdaci za povrate premija

26.

Izdaci za garancijski fond

27.

Naknade za financiranje HANFA-e i HUO-a

28.

Ostali osigurateljno-tehnički izdaci

29.

Troškovi vezani za isplatu šteta

30.

u tome: direktni troškovi obrade šteta

31.

u tome: indirektni troškovi obrade šteta

32.

Promjena pričuve za kolebanje šteta

33.

Promjena pričuve za bonuse i popuste, neto od reosiguranja

bruto iznos

udio suosiguratelja

udio reosiguratelja

34.

Neposredni troškovi pribave

35.

Troškovi provizije

36.

Troškovi plaća zaposlenika na pribavi osiguranja

37.

Posredni troškovi pribave

38.

Troškovi izdavanja polica

39.

Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika

40.

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

41.

Troškovi doprinosa na plaće i naknade

42.

Naknade izdataka zaposlenima i naknade članovima uprave

43.

Primici u naravi

44.

Otpremnine

45.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskog/učeničkog servisa

46.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

47.

Stipendije

48.

Premije osiguranja (bruto)

49.

Porezi koji ne ovise o dobiti i pristojbe

50.

Rashodi od prodaje materijalne imovine koja služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti

51.

Zaračunate bruto premije

a)

u tome: stanovništvo

b)

u tome: nefinancijska poduzeća

c)

u tome: financijska poduzeća

d)

u tome: neprofitne institucije

e)

u tome: ukupna država

Tehnička premija

Premija za preventivu

Dio premije za režijski dodatak

52.

Likvidirane štete

a)

u tome: stanovništvo

b)

u tome: nefinancijska poduzeća

c)

u tome: financijska poduzeća

d)

u tome: neprofitne institucije

e)

u tome: ukupna država

53.

Investicije u novu dugotrajnu imovinu

54.

Troškovi usluga investicijskog održavanja

55.

Troškovi materijala i energije

56.

Troškovi usluga i ostali nematerijalni troškovi

C) Dodatni podaci za mirovinska osiguravajuća društva

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

1.

Softver (bruto)

2.

Softver (neto)

3.

Zemljište (bruto)

4.

Zemljište (neto)

5.

Stambene zgrade (bruto)

6.

Stambene zgrade (neto)

7.

Ostali građevinski objekti (bruto)

8.

Ostali građevinski objekti (neto)

9.

Uredska oprema (bruto)

10.

Uredska oprema (neto)

11.

Zalihe (ukupne) (bruto)

12.

Zalihe (ukupne) (neto)


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

13.

Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima

14.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

D) Dodatni podaci za leasing društva

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU


NEMATERIJALNA IMOVINA

1.

Nematerijalna imovina – bruto

2.

Goodwill – bruto

3.

Goodwill – neto

4.

Računalni programi – softver – bruto

5.

Računalni programi – softver – neto


MATERIJALNA IMOVINA DANA U OPERATIVNI LEASING

6.

Materijalna imovina dana u operativni leasing – bruto

7.

Nekretnine – bruto

8.

Osobna vozila – bruto

9.

Gospodarska vozila – bruto

10.

Plovila – bruto

11.

Letjelice – bruto

12.

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema – bruto

13.

Ostalo – bruto

14.

Zemljišta – bruto

15.

Zemljišta – neto

16.

Stambene zgrade – bruto

17.

Stambene zgrade – neto

18.

Ostali građevinski objekti – bruto

19.

Ostali građevinski objekti – neto


OSTALA MATERIJALNA IMOVINA – VLASTITA

20.

Ostala materijalna imovina – vlastita – bruto

21.

Zemljišta – bruto

22.

Zemljišta – neto

23.

Građevinski objekti – bruto

24.

Građevinski objekti – neto

25.

Prijevozna sredstva – bruto

26.

Prijevozna sredstva – neto

27.

Postrojenje, strojevi, oprema – bruto

28.

Postrojenje, strojevi, oprema – neto


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

29.

Prihodi od ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i podružnice

30.

Naknade troškova radnicima

31.

Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih

32.

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi

33.

Troškovi osiguranja za objekte leasinga

34.

Ostali troškovi osiguranja

35.

Porezi koji ne zavise od poslovnih rezultata

36.

Primici od dividendi

37.

Prihodi ostvareni po osnovi operativnog leasinga (ukupne naknade)

38.

Prihodi od prodaje materijalne imovine u operativnom leasingu

39.

Ostali prihodi po osnovi operativnog leasinga

40.

Prihodi od »prodaje« po osnovi financijskog leasinga

41.

Ostali prihodi po osnovi financijskog leasinga

42.

Troškovi nabave predmeta leasinga

43.

Ostali troškovi po leasing poslovanju

44.

Rezerviranja za nepredviđene obveze i ostali troškovi

45.

Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenih

46.

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

47.

Troškovi doprinosa na plaće i naknade

48.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

49.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

50.

Stipendije

E) Dodatni podaci za investicijska društva

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

1.

Goodwill – bruto

2.

Goodwill – neto

3.

Aplikativni software – bruto

4.

Aplikativni software – neto

5.

Člansko mjesto na uređenom tržištu ili MTP i u klirinškoj organizaciji

6.

Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme za vrijeme dugoročnog poslovnog najma – bruto

7.

Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme za vrijeme dugoročnog poslovnog najma – neto

8.

Ostala dugotrajna nematerijalna imovina – bruto

9.

Ostala dugotrajna nematerijalna imovina – neto

10.

Zemljišta – bruto

11.

Zemljišta – neto

12.

Građevinski objekti – bruto

13.

Građevinski objekti – neto

14.

Uredska oprema – bruto

15.

Uredska oprema – neto

16.

Transportni uređaji – bruto

17.

Transportni uređaji – neto

18.

Ostala materijalna imovina – bruto

19.

Ostala materijalna imovina – neto


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

20.

Materijalni troškovi i troškovi usluga

21.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

22.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

23.

Premije osiguranja (bruto)

24.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

25.

Stipendije

26.

Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika

27.

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

28.

Troškovi doprinosa na plaće i naknade

29.

Troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

30.

Ostali troškovi zaposlenika

31.

Troškovi platnog prometa

32.

Troškovi naknada i provizija za bankovne usluge

33.

Primici u naravi

34.

Otpremnine

35.

Prihodi od dividendi

F) Dodatni podaci za kreditne unije

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


BILANCA

1.

Zemljišta (bruto)

2.

Zemljišta (neto)

3.

Građevinski objekti (bruto)

4.

Građevinski objekti (neto)

5.

Postrojenja i oprema (bruto)

6.

Postrojenja i oprema (neto)

7.

Namještaj, transportni uređaji i slično (bruto)

8.

Namještaj, transportni uređaji i slično (neto)

9.

Stambene zgrade i stanovi (bruto)

10.

Stambene zgrade i stanovi (neto)

11.

Ostala materijalna imovina (bruto)

12.

Ostala materijalna imovina (neto)

13.

Osnivački izdaci (bruto)

14.

Osnivački izdaci (neto)

15.

Softver (bruto)

16.

Softver (neto)

17.

Ulaganja u višegodišnji operativni najam (bruto)

18.

Ulaganja u višegodišnji operativni najam (neto)

19.

Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme (bruto)

20.

Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme (neto)

21.

Ostala nematerijalna imovina (bruto)

22.

Ostala nematerijalna imovina (neto)


RAČUN DOBITI I GUBITKA

23.

Materijalni i nematerijalni troškovi ukupno

24.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

25.

Izdaci za rad ostvareni preko studentskih i učeničkih servisa

26.

Premije osiguranja (bruto)

27.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

28.

Stipendije

29.

Troškovi plaća i naknada plaća isplaćenih osoblju (neto)

30.

Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz i na plaće i naknade plaća

31.

Troškovi naknada osoblju (osim dnevnica)

32.

Primici u naravi

33.

Otpremnine

34.

Kamatni troškovi za primljene kredite od banaka

35.

Kamatni prihodi od depozita kod banaka

G) Dodatni podaci za društva za upravljanje UCTIS fondovima i društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

1.

Goodwill – bruto

2.

Goodwill – neto

3.

Računalni programi – bruto

4.

Računalni programi – neto

5.

Licence, patenti i zaštitni znakovi

6.

Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđe imovine za vrijeme dugoročnog poslovnog najma – bruto

7.

Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđe imovine za vrijeme dugoročnog poslovnog najma – neto

8.

Ostala dugotrajna nematerijalna imovina – bruto

9.

Ostala dugotrajna nematerijalna imovina – neto

10.

Zemljišta – bruto

11.

Zemljišta – neto

12.

Građevinski objekti – bruto

13.

Građevinski objekti – neto

14.

Uredska oprema – bruto

15.

Uredska oprema – neto

16.

Transportni uređaji – bruto

17.

Transportni uređaji – neto

18.

Ostala materijalna imovina – bruto

19.

Ostala materijalna imovina – neto


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

20.

Materijalni troškovi

21.

Troškovi usluga

22.

Ostali administrativni troškovi

23.

u tome: troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

24.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

25.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

26.

Premije osiguranja (bruto)

27.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

28.

Stipendije

29.

Troškovi neto plaća i naknada plaća osoblja

30.

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

31.

Troškovi doprinosa na plaće i naknade

32.

Ostale naknade i honorari (bruto)

33.

Primici u naravi

34.

Otpremnine

35.

Amortizacija

36.

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti

37.

Prihodi od državnih potpora

38.

Prihodi od kamata

39.

Rashodi od kamata s osnove dužničkih financijskih instrumenata

H) Dodatni podaci za zatvorene alternativne investicijske fondove

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

1.

Naknade i drugi troškovi članova Nadzornog odbora Fonda

2.

Porezi koje je Fond dužan platiti na imovinu i/ili dobit

I) Dodatni podaci za mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima i za mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

1.

Goodwill – bruto

2.

Goodwill – neto

3.

Računalni programi – bruto

4.

Računalni programi – neto

5.

Licence, patenti i zaštitni znakovi

6.

Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđe imovine za vrijeme dugoročnog poslovnog najma – bruto

7.

Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđe imovine za vrijeme dugoročnog poslovnog najma – neto

8.

Ostala dugotrajna nematerijalna imovina – bruto

9.

Ostala dugotrajna nematerijalna imovina – neto

10.

Zemljišta – bruto

11.

Zemljišta – neto

12.

Građevinski objekti – bruto

13.

Građevinski objekti – neto

14.

Uredska oprema – bruto

15.

Uredska oprema – neto

16.

Transportni uređaji – bruto

17.

Transportni uređaji – neto

18.

Ostala materijalna imovina – bruto

19.

Ostala materijalna imovina – neto


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

20.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

21.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

22.

Premije osiguranja (bruto)

23.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

24.

Stipendije

25.

Troškovi usluga

26.

Ostali administrativni troškovi

27.

u tome: troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

28.

Troškovi neto plaća i naknada plaća osoblja

29.

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

30.

Troškovi doprinosa na plaće i naknade

31.

Ostale naknade i honorari (bruto)

32.

Primici u naravi

33.

Otpremnine

34.

Amortizacija

35.

Prihodi od dividenda i udjeli u dobiti

36.

Prihodi od državnih potpora

37.

Prihodi od kamata

38.

Rashodi od kamata

39.

Nerealizirani dobici od financijske imovine

40.

Nerealizirani gubici od financijske imovine

41.

Gubitak od prodaje financijskih instrumenata

42.

Dobitak od prodaje financijskih instrumenata

J) Dodatni podaci za faktoring društva

Oznaka pozicije

Naziv pozicije


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

1.

Prihodi od kamata – domaći faktoring

2.

Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenih

3.

Troškovi doprinosa iz plaća

4.

Troškovi doprinosa na plaće

5.

Troškovi poreza i prireza iz plaća

6.

Ostali troškovi osoblja

7.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

8.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

9.

Stipendije

10.

Premije osiguranja (bruto)

11.

Primici u naravi

12.

Otpremnine

13.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

14.

Amortizacija

15.

Troškovi sirovina i materijala, energije, pričuvnih dijelova i sitnog inventara i troškovi usluga

1 02.01.2016 Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe 1 02.01.2016 Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe 1 02.01.2016 Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe 1 02.01.2016 Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe