Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

NN 1/2016 (2.1.2016.), Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

MINISTARSTVO FINANCIJA

2

Na temelju članka 34. stavka 12. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15 i 134/15), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA REGISTRA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, TE NAČINU PRIMANJA I POSTUPKU PROVJERE POTPUNOSTI I TOČNOSTI GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

DIO PRVI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Registar), ažuriranje registra, način i rokovi dostave dokumentacije, zaprimanje dokumentacije, javna objava, te zaštita i čuvanje dokumentacije i podataka iz Registra, u skladu sa Zakonom o računovodstvu (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Registar je središnji izvor informacija o financijskome položaju i uspješnosti poslovanja poduzetnika iz članka 4. stavka 2. Zakona (u daljnjem tekstu: poduzetnici) i osoba iz članka 4. stavka 3. Zakona (u daljnjem tekstu: osobe).

DIO DRUGI

SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA

Sadržaj registra

Članak 3.

(1) Registar sadrži javni i povjerljivi dio koji sadrže standardne i nestandardne dokumente (u daljnjem tekstu: dokumenti).

(2) Za potrebe ovoga Pravilnika, dokumenti koje sadrži javni i povjerljivi dio nazivaju se standardni i nestandardni dokumenti.

(3) Pojam standardni dokumenti odnosi se na dokumente za koje je posebnim pravilnicima iz članka 19. stavaka 5. i 6. Zakona propisana struktura i sadržaj.

(4) Pojam nestandardni dokumenti odnosi se na dokumente koji moraju sadržavati elemente propisane Zakonom, ali ih poduzetnici kreiraju u slobodnoj formi.

(5) Standardni dokumenti u Registru su:

1. izvještaj o financijskom položaju (bilanca),

2. račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,

3. izvještaj o novčanim tokovima,

4. izvještaj o promjenama kapitala i

5. dodatni podaci za statističke i druge potrebe.

(6) Nestandardni dokumenti u Registru su:

1. bilješke uz godišnje financijske izvještaje i konsolidirane godišnje financijske izvještaje,

2. godišnje izvješće koje sadrži: godišnji financijski izvještaj za izvještajno razdoblje uključujući i revizorsko izvješće ako je propisana obveza revizije sukladno članku 20. Zakona, izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja sukladno članku 22. Zakona, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru sukladno članku 27. Zakona i izvješće poslovodstva,

3. revizorsko izvješće s godišnjim financijskim izvještajem koji je bio predmet revizije,

4. odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka,

5. odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja,

6. izjavu o neaktivnosti i

7. obavijest radi javne objave o izmjeni prethodno predane dokumentacije za javnu objavu.

(7) Osim dokumenata iz stavaka 5. i 6. ovoga članka Registar sadrži i naknadno promijenjene dokumente iz članka 30. stavka 8. Zakona.

(8) Registar sadrži podatke iz pojedinih vrsta standardnih dokumenata i podatke generirane za vođenje registra.

(9) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti iz stavka 5. točke 2. ovoga članka popunjavaju obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Način vođenja registra

Članak 4.

Registar se vodi u elektroničkom obliku.

Ažuriranje baze obveznika i razmjena podataka sa sudskim registrom i poreznom upravom

Članak 5.

(1) Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) bazu obveznika predaje dokumentacije za javnu objavu kreira iz podataka koje jednom mjesečno, početkom mjeseca za prethodni mjesec zaprimi od sudskoga registra.

(2) Razmjena podataka između sudskoga registra i Agencije obavlja se elektroničkim putem.

(3) Agencija bazu obveznika poreza na dobit iz članka 4. stavka 3. Zakona kreira iz baze Ministarstva financija, Porezne uprave koju Porezna uprava u veljači tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja Agenciji.

Članak 6.

(1) Agencija dnevno, elektroničkim putem, sudskome registru dostavlja podatke o poduzetnicima koji su predali dokumentaciju za javnu objavu.

(2) Datoteka s podacima iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća sljedeće podatke: identifikacijske podatke poduzetnika, datum primitka izvještaja, razdoblje na koje se izvještaj odnosi te oznaku vrste zaprimljenoga izvještaja.

DIO TREĆI

NAČIN I ROKOVI DOSTAVE DOKUMENTACIJE

Način dostave dokumentacije

Članak 7.

(1) Dokumentacija se dostavlja elektronički i/ili na papiru.

(2) Svu dokumentaciju namijenjenu javnoj objavi poduzetnici Agenciji dostavljaju istovremeno.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka istovremenom dostavom smatra se dostava standardne dokumentacije putem internetskog servisa, a nestandardne dokumentacije dostavom u poslovnu jedinicu Agencije ili poštom.

(4) Poduzetnici koji dokumentaciju dostavljaju prema stavku 3. ovoga članka, dio koji dostavljaju u poslovnu jedinicu Agencije, dužni su predati u roku od osam dana od predaje standardne dokumentacije putem internetskog servisa.

Oblik i format za dostavu dokumentacije

Članak 8.

(1) Oblik za dostavu standardne dokumentacije utvrđuje Agencija i objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(2) Osnovne podatke potrebne za obradu i vođenje dokumentacije (uključujući: OIB, matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, naziv ili tvrtku poduzetnika ili osobe i sl.) utvrđuje Agencija i objavljuje kao sastavni dio obrazaca.

(3) Obrasci za dostavu standardne dokumentacije na papiru mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Agencije ili kupiti u slobodnoj prodaji.

(4) Obrazac za dostavu standardne dokumentacije u elektroničkom obliku može se preuzeti na mrežnim stranicama i u poslovnim jedinicama Agencije.

(5) Elektronički format za dostavu standardne i nestandardne dokumentacije u elektroničkom obliku utvrđuje Agencija i objavljuje na svojoj mrežnoj stranici, www.fina.hr.

Ovjeravanje dokumentacije

Članak 9.

(1) Standardna dokumentacija iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika dostavljena u elektroničkom obliku potpisana naprednim elektroničkim potpisom smatra se ovjerenom dokumentacijom.

(2) Uz dokumentaciju dostavljenu u elektroničkom obliku koja nije potpisana naprednim elektroničkim potpisom potrebno je dostaviti i otisnutu referentnu stranicu, ovjerenu (pečatom i potpisom).

(3) Referentna stranica iz stavka 2. ovoga članka sastavni je dio obrasca za dostavu u elektroničkom obliku.

(4) Standardnu dokumentaciju ovjeravaju (pečatom i potpisom) ovlaštene osobe sukladno članku 19. stavku 12. Zakona.

(5) Nestandardnu dokumentaciju potpisuje osoba ovlaštena za njeno potpisivanje.

(6) Radi dostave u elektroničkom obliku putem internetskog servisa RGFI-a, dokumentaciju iz stavka 5. ovoga članka treba skenirati, prebaciti u PDF oblik i dostaviti u Registar zajedno sa dokumentacijom iz stavka 1. ovog članka.

Dostava dokumentacije

Članak 10.

(1) Dokumentacija se dostavlja u poslovnu jedinicu Agencije ili poštom na adresu poštanskog pretinca broj 606, 10002 Zagreb (obvezno kao preporučena poštanska pošiljka s povratnicom) ili putem internetskog servisa uz korištenje digitalnog certifikata.

(2) Uvjeti za korištenje i za pristup internetskom servisu objavljeni su na mrežnoj stranici Agencije.

Sadržaj dokumentacije za predaju
za javnu objavu

Članak 11.

(1) Veliki poduzetnici iz članka 5. stavka 5. Zakona i subjekti od javnog interesa iz članka 3. točke 1. Zakona koji prema definiciji iz članka 4. stavka 2. Zakona pripadaju u skupinu poduzetnika, Agenciji dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. izvještaj o financijskom položaju (bilanca) – u standardnom obliku

2. račun dobiti i gubitka s pripadajućim izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti – u standardnom obliku

3. izvještaj o novčanim tokovima – u standardnom obliku

4. izvještaj o promjenama kapitala – u standardnom obliku

5. godišnje izvješće sa revizorskim izvješćem koje sadrži i financijske izvještaje koji su bili predmet revizije (godišnji financijski izvještaj u nestandardnom obliku – izvještaj o financijskom položaju – bilanca, račun dobiti i gubitka s pripadajućim izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanim tokovima i bilješke uz financijske izvještaje)

6. odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja

7. odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

8. Referentnu stranicu potpisanu od strane osoba ovlaštenih za potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja sukladno članku 19. stavku 12. Zakona, ako su dokumenti iz točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka predani u e-obliku u poslovnici Agencije.

(2) Srednji poduzetnici iz članka 5. stavka 4. Zakona, Agenciji dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. izvještaj o financijskom položaju (bilanca) – u standardnom obliku

2. račun dobiti i gubitka – u standardnom obliku

3. izvještaj o novčanim tokovima – u standardnom obliku

4. izvještaj o promjenama kapitala – u standardnom obliku

5. godišnje izvješće sa revizorskim izvješćem koje sadrži i financijske izvještaje koji su bili predmet revizije (godišnji financijski izvještaj u nestandardnom obliku – izvještaj o financijskom položaju – bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanim tokovima i bilješke uz financijske izvještaje)

6. odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja

7. odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

8. referentnu stranicu potpisanu od strane osoba ovlaštenih za potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja sukladno članku 19. stavku 12. Zakona, ako su dokumenti iz točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka predani u e-obliku u poslovnici Agencije.

(3) Mali i mikro poduzetnici iz članka 5. stavaka 2. i 3. Zakona, koji su obveznici revizije, Agenciji dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. izvještaj o financijskom položaju (bilanca) – u standardnom obliku

2. račun dobiti i gubitka – u standardnom obliku

3. revizorsko izvješće zajedno sa financijskim izvještajima koji su bili predmet revizije (godišnji financijski izvještaj u nestandardnom obliku – izvještaj o financijskom položaju – bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje)

4. odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja

5. odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

6. referentnu stranicu potpisanu od strane osoba ovlaštenih za potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja sukladno članku 19. stavku 12. Zakona, ako su dokumenti iz točaka 1. i 2. ovoga stavka predani u e-obliku u poslovnici Agencije.

(4) Mali i mikro poduzetnici iz članka 5. stavaka 2. i 3. Zakona, koji nisu obveznici revizije, Agenciji dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. izvještaj o financijskom položaju (bilanca) – u standardnom obliku

2. račun dobiti i gubitka – u standardnom obliku

3. bilješke uz financijske izvještaje

4. odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja

5. odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

6. Referentnu stranicu potpisanu od strane osoba ovlaštenih za potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja sukladno članku 19. stavku 12. Zakona, ako su dokumenti iz točaka 1. i 2. ovoga stavka predani u e-obliku u poslovnici Agencije.

(5) Iznimno od stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, poduzetnici u stečaju i likvidaciji te poduzetnici koji sastavljaju godišnji financijski izvještaj za razdoblje od početka godine do dana koji prethodi stečaju ili likvidaciji Agenciji nisu dužni predati godišnje izvješće, revizorsko izvješće, odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitaka i odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja.

(6) Iznimno od stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, poduzetnici koji sastavljaju godišnji financijski izvještaj za razdoblje od početka godine do dana koji prethodi statusnoj promjeni radi gubitka pravne osobnosti, Agenciji nisu dužni predati godišnje izvješće, revizorsko izvješće, odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitaka i odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja.

(7) Obveznici konsolidacije iz članka 23. Zakona Agenciji dostavljaju dokumentaciju radi javne objave ovisno o veličini grupe, na način kako je propisano za pojedinačne izvještaje u stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga članka.

(8) Poduzetnici koji tijekom poslovne godine nisu imali poslovnih događaja i u poslovnim knjigama nemaju podatke o imovini i obvezama Agenciji dostavljaju izjavu o neaktivnosti.

(9) Uz dokumentaciju za potrebe javne objave poduzetnici su dužni dostaviti i dokaz o izvršenoj uplati naknade za uslugu javne objave.

Rokovi za dostavu dokumentacije za potrebe javne objave

Članak 12.

(1) Dokumentaciju iz članka 11. ovoga Pravilnika Agenciji dostavljaju:

1. poduzetnici u roku od četiri mjeseca od posljednjeg dana poslovne godine, i

2. poduzetnici obveznici konsolidacije u roku od devet mjeseci od posljednjeg dana poslovne godine.

(2) U slučaju statusnih promjena, pokretanja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije poduzetnik Agenciji dostavlja dokumentaciju prema članku 30. stavku 6. Zakona u roku od 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja stečaja ili pokretanja postupka likvidacije.

(3) Poduzetnici iz stavka 2. ovoga članka sastavljaju godišnje financijske izvještaje sa stanjem na dan koji je prethodio danu upisa statusne promjene, pokretanja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.

(4) Poduzetnici u stečaju predaju godišnji financijski izvještaj za svaku poslovnu godinu, od pokretanja stečajnoga postupka pa do njegovoga zaključenja u roku od četiri mjeseca od posljednjega dana poslovne godine.

(5) Poduzetnici u likvidaciji predaju jedan godišnji financijski izvještaj za razdoblje od pokretanja postupka likvidacije do njezina završetka, u roku od 4 mjeseca po završetku likvidacijskoga postupka.

Sadržaj dokumentacije za predaju za statističke i druge potrebe

Članak 13.

(1) Poduzetnici i osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona dostavljaju Agenciji za statističke i druge potrebe: bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za statističke i druge potrebe sukladno članku 32. Zakona.

(2) Poduzetnici i osobe kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj u računu dobiti i gubitka koji podnose za statističke i druge potrebe iskazuju konačan financijski rezultat.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, poduzetnici i osobe kojima se poslovna godina razlikuje od kalendarske, podatke u bilanci, računu dobiti i gubitka i dodatne podatke za statističke i druge potrebe prilagođavaju kalendarskoj godini.

(4) Poduzetnici koji predstavljaju matično društvo ne dostavljaju konsolidirani godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe za skupinu u kojoj su matično društvo.

(5) Poduzetnici u stečaju i likvidaciji predaju godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe za svaku kalendarsku godinu do okončanja stečajnoga postupka, odnosno likvidacijskoga postupka u roku iz članka 14. ovoga Pravilnika.

(6) Poduzetnici koji su sudionici statusne promjene – gubitak pravne osobnosti, osim dokumentacije za javnu objavu dužni su sastaviti i dostaviti u Agenciju i podatke iz stavka 1. ovoga članka.

Rokovi za dostavu dokumentacije za statističke i druge potrebe

Članak 14.

Poduzetnici i osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona dostavljaju dokumentaciju iz članka 13. ovoga Pravilnika sukladno odredbama Zakona Agenciji do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Istovremena dostava dokumentacije za potrebe javne objave i statističke i druge potrebe

Članak 15.

(1) Poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj istovremeno dostavljaju godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe i za javnu objavu.

(2) Poduzetnici kojima se poslovna godina razlikuje od kalendarske godine do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostavljaju godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe, a za javnu objavu u roku od 4 mjeseca po isteku njihove poslovne godine. Ti poduzetnici nemaju mogućnost istovremene dostave dokumentacije za javnu objavu i statističke i druge potrebe.

(3) Poduzetnici nad kojima je tijekom godine pokrenut postupak stečaja ili likvidacije ne mogu za tu godinu predati istovremeno godišnji financijski izvještaj za javnu objavu te statističke i druge potrebe. Godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe sastavljaju za cijelu kalendarsku godinu koja obuhvaća razdoblje prije pokretanja stečaja ili likvidacije i razdoblje nakon pokretanja postupka do 31. prosinca promatrane godine.

DIO ČETVRTI

ZAPRIMANJE DOKUMENTACIJE

Potvrda o primitku

Članak 16.

Agencija na zahtjev izdaje potvrdu primitka dokumentacije za javnu objavu odnosno za statističke i druge potrebe.

Provjera potpunosti i točnosti dokumentacije

Članak 17.

(1) Provjera potpunosti dokumentacije provodi se u smislu provjere potpunosti dostave svih potrebnih dokumenata sukladno Zakonu, osnovnih podataka iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, a na temelju utvrđene veličine poduzetnika sukladno člancima 5. i 6. Zakona i ovjere u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

(2) Za potrebe izračuna veličine iz čl. 5. i 6. Zakona prosječan broj radnika tijekom poslovne godine za poduzetnike koja su poslovali cijelu godinu računa se na način da se zbroj stanja broja zaposlenih na dan 1. siječnja, 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca podijeli s pet, odnosno prilagodbom izračuna prema razdoblju poslovanja kod novoosnovanih poduzetnika.

(3) Provjera točnosti vrši se za standardnu dokumentaciju u smislu provjere računskih operacija i logičkih kontrola. Standardna je dokumentacija točna ako su zadovoljene sve računske i logičke kontrole navedene u propisanim obrascima.

(4) Provjeru potpunosti i točnosti izvršava službena osoba Agencije ovlaštena za obavljanje poslova Registra ili automatizmom korištenjem aplikativne podrške koja je sadržana u internetskom servisu za predaju dokumentacije u Registar.

Nepotpuna ili netočna dokumentacija

Članak 18.

(1) Ako Agencija utvrdi da je dostavljena dokumentacija nepotpuna neće je zaprimiti uz obavijest o razlozima nezaprimanja.

(2) Ako dokumentacija nije u potpunosti dostavljena sukladno članku 11. ovoga Pravilnika u propisanom roku za dostavu dokumentacije za javnu objavu smatra se da dokumentacija nije podnesena.

(3) Ako Agencija utvrdi netočnosti u standardnoj dokumentaciji obavijestit će podnositelja dokumentacije o netočnostima.

(4) Agencija u roku od 15 dana po primitku dokumentacije obavještava poduzetnika na način koji ostavlja dokaz o dostavljenoj obavijesti te poziva da u roku od 8 dana od primitka obavijesti dostavi točnu dokumentaciju.

Ispunjavanje obveze dostave dokumentacije

Članak 19.

(1) Poduzetnik je ispunio obvezu dostave dokumentacije radi javne objave, odnosno za statističke i druge potrebe u roku ako je u zakonskom roku dostavio Agenciji potpunu i točnu dokumentaciju.

(2) Smatra se da je poduzetnik ispunio obvezu dostave dokumentacije radi javne objave, odnosno za statističke i druge potrebe u zakonskom roku i u slučaju kada istu dostavi po isteku zakonski propisanoga roka postupajući prema obavijesti iz članka 18. stavka 3. ovoga Pravilnika, a dostavi je sukladno stavku 4. istoga članka.

Članak 20.

Agencija obrađuje za statističke i druge potrebe samo onu dokumentaciju koja je potpuna i točna te zaprimljena u Zakonom propisanom roku.

DIO PETI

JAVNA OBJAVA

Članak 21.

(1) Javno se objavljuje sljedeća dokumentacija:

1. godišnji financijski izvještaj, odnosno konsolidirani godišnji financijski izvještaj,

2. revizorsko izvješće,

3. godišnje izvješće i

4. odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka.

(2) Godišnji financijski izvještaji velikih i srednjih poduzetnika objavljuju se u punom sadržaju.

(3) Ako je poduzetnik, temeljem članka 21. Zakona, obveznik predaje godišnjega izvješća, javno se objavljuje godišnje izvješće u punom sadržaju sa revizorskim izvješćem sukladno članku 20. Zakona, a koje sadrži i financijske izvještaje koji su bili predmet revizije. Posebno se ne objavljuje standardni sadržaj godišnjega financijskog izvještaja.

(4) Ako je poduzetnik obveznik revizije sukladno članku 20. Zakona, a nije obveznik sastavljanja godišnjega izvješća, javno se objavljuje revizorsko izvješće sa godišnjim financijskim izvještajem koji je bio predmetom revizije, bez standardnoga sadržaja godišnjeg financijskog izvještaja.

(5) Godišnji financijski izvještaji malih i mikro poduzetnika objavljuju se u skraćenom obliku. Iz bilance se objavljuju pozicije označene slovima i rimskim brojevima, a iz računa dobiti i gubitka objavljuju se pozicije označene rimskim brojevima utvrđene Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

(6) Mrežne stranice Agencije moraju biti postavljene tako da je svima omogućen besplatan i neograničen uvid u javni dio Registra.

(7) Besplatan i neograničen uvid u javni dio Registra Agencija mora omogućiti putem svoje mrežne stranice sukladno rokovima iz članka 34. stavka 4. Zakona.

DIO ŠESTI

IZMJENA DOKUMENTACIJE PREDANE U REGISTAR

Članak 22.

(1) Poduzetnici koji nakon predaje potpune i točne dokumentacije u Agenciju utvrde pogrešku radi koje je potrebno izmijeniti prethodno predanu dokumentaciju, dostavljaju novu dokumentaciju za javnu objavu iz članka 11. ovoga Pravilnika te Obavijest radi javne objave izmijenjene dokumentacije.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika te istu ovjerava pečatom društva u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

(3) Pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit iz članka 4. stavka 3. Zakona mogu izmijeniti bilancu, račun dobiti i gubitka te dodatne podatke za statističke i druge potrebe isključivo po dobivanju dozvole od Ministarstva financija, Porezne uprave.

(4) Dokumentaciju iz stavaka 1. i 3. ovoga članka obveznici dostavljaju na način propisan u članku 7. ovoga Pravilnika.

DIO SEDMI

ZAŠTITA I ČUVANJE DOKUMENTACIJE I PODATAKA IZ REGISTRA

Članak 23.

(1) Mjere, sredstva i uvjete zaštite i osiguranja, te pohranjivanja dokumentacije i podataka u Registru propisuje Uprava Agencije.

(2) Mjere, sredstva i uvjeti zaštite i osiguranja smatraju se poslovnom tajnom i za njihovu uporabu i rukovanje odgovaraju ovlaštene osobe u Agenciji.

DIO OSMI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i financijske podatke za statističke i druge potrebe za izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016. primjenjuju se odredbe Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (»Narodne novine«, br. 39/08, 37/09 i 139/10).

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ili kasnije.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (»Narodne novine«, br. 39/08, 37/09 i 139/10).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2016.

Klasa: 011-01/15-01/471

Urbroj: 513-06-03-15-9

Zagreb, 30. prosinca 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

1 02.01.2016 Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća 1 02.01.2016 Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća