Pravilnik o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja

NN 1/2016 (2.1.2016.), Pravilnik o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja

MINISTARSTVO FINANCIJA

4

Na temelju članka 18. stavka 7. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15 i 134/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RADA ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuje način rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: Odbor) i to:

1. prava i dužnosti članova Odbora,

2. prava i dužnosti predsjednika Odbora i zamjenika predsjednika Odbora,

3. prava i dužnosti tajnika Odbora,

4. pripremanje i sazivanje sjednica Odbora,

5. poslovi Odbora,

6. sjedište i financiranje Odbora.

Prava i dužnosti članova Odbora

Članak 2.

(1) Odbor je stručno tijelo koje ima devet članova.

(2) Članove Odbora na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Mandat članova Odbora traje pet godina.

(2) Prijedlog za razrješenje dužnosti člana Odbora i prije isteka mandata od pet godina može podnijeti u pisanom obliku ministru financija najmanje pet članova Odbora.

Članak 4.

(1) Članovi Odbora imaju pravo i dužnost prisustvovati sjednicama Odbora, sudjelovati u radu Odbora i odlučivati na sjednicama Odbora.

(2) Članovi Odbora za svoj rad primaju naknadu.

(3) Odluku o visini naknade donosi Odbor u skladu s financijskim planom za tekuću godinu.

(4) Ako članovi Odbora nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici Odbora, dužni su o tome izvijestiti predsjednika Odbora i tajnika Odbora dan prije predviđenog održavanja sjednice Odbora.

(5) Članovi Odbora u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ako su u mogućnosti, dužni su dostaviti u elektroničkom obliku tajniku Odbora svoje očitovanje o pitanjima o kojima se planira raspravljati, odnosno odlučivati na sjednici Odbora do početka održavanja sjednice.

Prava i dužnosti predsjednika Odbora i zamjenika predsjednika Odbora

Članak 5.

(1) Odbor prema trećima zastupa predsjednik.

(2) Predsjednika Odbora u odsutnosti ili spriječenosti mijenja zamjenik predsjednika Odbora. U tom slučaju zamjenik predsjednika Odbora ima sve ovlasti i obavlja sve poslove predsjednika Odbora.

Članak 6.

(1) Predsjednik Odbora i zamjenik predsjednika Odbora biraju se kvalificiranom većinom glasova članova Odbora.

(2) Predsjednik Odbora obavlja sljedeće poslove:

1. saziva sjednice Odbora,

2. predlaže dnevni red sjednica Odbora,

3. predsjedava sjednicama Odbora,

4. potpisuje odluke, zaključke, stavove i tumačenja Odbora,

5. predstavlja (zastupa) Odbor prema trećima,

6. obavlja i druge poslove sukladno odlukama Odbora.

Prava i dužnosti tajnika Odbora

Članak 7.

(1) Tajnik Odbora bira se kvalificiranom većinom glasova članova Odbora.

(2) Tajnik Odbora obavlja sljedeće poslove:

1. organizira sjednice,

2. sastavlja zapisnik,

3. obavlja poslove u svezi financijskog poslovanja Odbora,

4. potpisuje zapisnike sa sjednice,

5. priprema nacrt izvještaja o radu Odbora, godišnjeg programa rada te obavlja i druge poslove sukladno odlukama Odbora.

(3) Tajnik Odbora za svoj posao ima pravo na naknadu čija se visina utvrđuje na način propisan u članku 4. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Pripremanje i sazivanje sjednica Odbora

Članak 8.

(1) Sjednice Odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

(2) Izvanredna sjednica će se održati:

1. na prijedlog predsjednika Odbora,

2. na osnovi zaključka Odbora te,

3. na zahtjev natpolovične većine svih članova Odbora.

(3) Članovi Odbora glasaju neposredno na sjednici Odbora. U iznimnim okolnostima, član Odbora može svoj glas dati nekim drugim pogodnim sredstvima, primjerice putem telefona, elektroničke pošte i telefaksa.

Članak 9.

(1) Sjednicu Odbora saziva predsjednik Odbora.

(2) Sjednica Odbora može se održati ako je prisutna natpolovična većina svih članova Odbora (najmanje pet članova).

Članak 10.

(1) U radu Odbora po potrebi mogu sudjelovati i fizičke osobe i predstavnici pravnih osoba, kada članovi Odbora odluče da bi njihovo sudjelovanje u radu pridonijelo boljem i cjelovitijem sagledavanju pitanja koje se razmatra.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga Pravilnika koje sudjeluju u radu Odbora nemaju pravo glasa.

Članak 11.

(1) Dnevni red predlaže predsjednik Odbora na početku sjednice.

(2) Svaki član Odbora može predložiti da se određeno pitanje unese u prijedlog dnevnog reda prije utvrđivanja dnevnog reda na sjednici. O tom se prijedlogu odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Odbora prije početka rasprave o prvoj točki dnevnog reda.

Članak 12.

(1) Predsjednik može prekinuti rad sjednice Odbora i odrediti mjesto i vrijeme njezina nastavka.

(2) Predsjednik prekida sjednicu zbog nedovoljnog broja prisutnih članova Odbora potrebnog za donošenje odluka ili kada je potrebno prethodno izvršiti određene konzultacije, o čemu odlučuje Odbor.

Članak 14.

Glasovanje je javno, a ishod utvrđuje predsjednik Odbora odlukom ili zaključkom.

Članak 15.

(1) Na sjednici Odbora vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži podatke o radu sjednice, a osobito:

1. mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice,

2. imena i prezimena nazočnih članova Odbora,

3. imena i prezimena ostalih nazočnih na sjednici,

4. dnevni red,

5. zaključke ili odluke po točkama dnevnog reda,

6. pojedinačne izjave članova Odbora koje su oni zahtijevali unijeti u zapisnik.

(3) Član Odbora koji je prilikom glasovanja izdvojio svoje mišljenje, može tražiti da se ono unese u zapisnik.

Poslovi Odbora

Članak 16.

Odbor obavlja sljedeće poslove:

1. donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja,

2. priprema za objavu i objavljuje u »Narodnim novinama« Hrvatske standarde financijskog izvještavanja,

3. daje tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja kada Odbor za standarde financijskog izvještavanja ocijeni da je to bitno za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,

4. utvrđuje okvirni kontni plan sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o računovodstvu,

5. dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja sukladno članku 19. stavcima 5. i 6. Zakona o računovodstvu,

6. daje stručna mišljenja na zahtjev Ministarstva financija, o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije i drugim pitanjima iz područja računovodstva,

7. analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse,

8. obavlja ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu ministra financija.

Članak 17.

(1) Odbor može u zavisnosti od potrebe, a u cilju efikasnijeg i stručnijeg rada, osnovati Radnu skupinu koja će članovima Odbora dati stručno mišljenje, prijedlog za rješavanje određenog pitanja, izraditi prijedlog akta i sl.

(2) Odbor donosi Odluku o osnivanju radne skupine kojom se određuje zadatak radne skupine i rok za njegovo ispunjenje, članovi radne skupine i voditelj radne skupine.

(3) Članovi radne skupine mogu biti i predstavnici drugih institucija, organizacija ili udruga čije sudjelovanje može pridonijeti ostvarivanju zadataka radne skupine.

Članak 18.

(1) Odbor na sjednicama zauzima stavove, donosi tumačenja, odluke i zaključke.

(2) Stavovi Odbora odnose se na primjenu računovodstvenoga sustava.

(3) Tumačenja Odbora odnose se na Hrvatske standarde financijskog izvještavanja.

(4) Odluke i zaključci se odnose i na ostale poslove Odbora.

Članak 19.

(1) Odbor zauzima stavove i daje tumačenja u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika na vlastitu inicijativu, na inicijativu Vlade Republike Hrvatske, strukovnih udruženja i poduzetnika, koji imaju pravni interes.

(2) Stavovi i tumačenja usvajaju se natpolovičnom većinom glasova svih članova Odbora.

(3) Odluke i zaključci usvajaju se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Odbora.

Članak 20.

(1) U pripremi izrade stava i tumačenja Odbor može angažirati znanstvene ustanove, stručne i strukovne organizacije te znanstvenike i stručnjake kao pojedince.

(2) Stav i tumačenje mora biti pripremljen na stručnoj razini.

(3) Odbor daje tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja na način da po zaprimljenom upitu koji je prihvatljiv sukladno članku 19. stavku 1. ovoga Pravilnika, imenuje izvjestitelja (ili voditelja radne skupine, ako je potrebno formirati radnu skupinu za tumačenje). Izvjestitelj se imenuje na svakoj sjednici. Na svakoj sljedećoj sjednici, imenovani izvjestitelj s prethodne sjednice predlaže nacrt tumačenja, koji donosi Odbor.

Članak 21.

(1) Tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja daje Odbor.

(2) O načinu objavljivanja stavova odlučuje se na sjednicama Odbora.

Sjedište Odbora i financiranje

Članak 22.

(1) Sjedište Odbora je u Zagrebu pri Ministarstvu financija.

(2) Ministarstvo financija osigurava prostor za održavanje sjednica Odbora te pruža nužnu administrativnu i tehničku podršku za nesmetan rad Odbora.

(3) Odbor ima transakcijski račun za financijsko poslovanje.

(4) Nalogodavatelji za plaćanje s transakcijskog računa Odbora su predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora.

(5) Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna.

Članak 23.

Svi se članovi Odbora obvezuju na čestitost, objektivnost i neovisnost u radu koji je povezan s radom Odbora.

Završne odredbe

Članak 24.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2016.

Klasa: 011-01/15-01/476

Urbroj: 513-06-03-15-2

Zagreb, 30. prosinca 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.