Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja

NN 1/2016 (2.1.2016.), Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja

MINISTARSTVO FINANCIJA

5

Na temelju članka 34. stavka 13. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15 i 134/15), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA I VISINI NAKNADA FINANCIJSKOJ AGENCIJI ZA USLUGU JAVNE OBJAVE DOKUMENTACIJE IZ REGISTRA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i visina naknada koje Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) naplaćuje za uslugu javne objave dokumentacije zaprimljene u Registar godišnjih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Registar) te način i rokovi njihova plaćanja.

II. VRSTE I VISINE NAKNADA

Članak 2.

Agencija naplaćuje naknadu za uslugu javne objave godišnjih financijskih izvještaja i druge dokumentacije sukladno članku 30. Zakona o računovodstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) zaprimljene u Registru.

Članak 3.

(1) Naknada iz članka 2. ovoga Pravilnika za zaprimljenu potpunu dokumentaciju u Registar u elektroničkom obliku putem internetskog servisa, u zakonski propisanim rokovima, naplaćuje se iz sredstava državnog proračuna.

(2) Naknada iz članka 2. ovoga Pravilnika za zaprimljenu potpunu dokumentaciju u Registar dostavljenu na papiru ili u elektroničkome obliku na nekom od nositelja podataka, u zakonski propisanim rokovima, naplaćuje se od poduzetnika prema Cjeniku usluga javne objave godišnjih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Cjenik) koji je određen u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(3) Naknada iz stavka 2. ovoga članka definirana je ovisno o tome je li dokumentacija dostavljena u Zakonom propisanim rokovima ili nakon propisanih rokova.

(4) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka te način i rokovi njihova plaćanja utvrdit će se ugovorom između Ministarstva financija i Agencije.

(5) Naknada iz članka 2. ovoga Pravilnika za zaprimljenu potpunu dokumentaciju u Registar u elektroničkom obliku putem internetskog servisa, po isteku zakonski propisanih rokova i izmjene temeljem članka 30. stavka 8. Zakona o računovodstvu, naplaćuju se od poduzetnika prema točki 1.7. Cjenika.

III. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

Članak 4.

(1) Naknade iz članka 2. ovoga Pravilnika uplaćuju se na račun Agencije 2390001-1100017042.

(2) Naknadu iz članka 2. ovoga Pravilnika poduzetnici plaćaju unaprijed na broj računa iz stavka 1. ovoga članka, a u pozivu na broj upisuje se 05 7543000-OIB (upisuje se OIB poduzetnika koji plaća uslugu javne objave). Uz godišnji financijski izvještaj za potrebe javne objave poduzetnik Registru dostavlja i dokaz o uplaćenoj naknadi za javnu objavu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, naknadu iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika Agencija naplaćuje mjesečno na temelju ispostavljenog računa.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave godišnjih financijskih izvještaja i izdavanja dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 126/11).

Članak 6.

Prilog I. tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2016.

Klasa: 011-01/15-01/470

Urbroj: 513-06-03-15-2

Zagreb, 30. prosinca 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG I.

CJENIK USLUGA JAVNE OBJAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Red. br.

Opis usluge

Osnovica za obračun

Iznos naknade za dokumentaciju predanu u Zakonom propisanom roku, u kunama*

Iznos naknade za dokumentaciju predanu nakon Zakonom propisanog roka, u kunama*

1.

Javna objava godišnjih financijskih izvještaja i dokumenata iz članka 30. Zakona

dokumentacija1.1.

Standardna dokumentacija poduzetnika koji nisu obveznici revizije predana u elektroničkom obliku – putem interneta, a nestandardna dokumentacija predana na papiru.

potpuna dokumentacija

160,00

192,00

1.2.

Standardna dokumentacija poduzetnika obveznika revizije predana u elektroničkom obliku – putem interneta, a nestandardna dokumentacija predana na papiru.

potpuna dokumentacija

190,00

228,00

1.3.

Standardna dokumentacija poduzetnika koji nisu obveznici revizije, predana u elektroničkom obliku – na nositelju podataka.

potpuna dokumentacija

230,00

276,00

1.4.

Standardna dokumentacija poduzetnika koji nisu obveznici revizije, predana na papiru.

potpuna dokumentacija

290,00

348,00

1.5.

Standardna dokumentacija poduzetnika obveznika revizije predana u elektroničkom obliku – na nositelju podataka.

potpuna dokumentacija

290,00

348,00

1.6.

Standardna dokumentacija poduzetnika obveznika revizije predana na papiru.

potpuna dokumentacija

350,00

420,00

1.7.

Standardna i nestandardna dokumentacija dostavljena u elektroničkom obliku – putem interneta.

potpuna dokumentacija

-

190,00

* PDV uključen u iznos naknade

1 02.01.2016 Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja