Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

NN 1/2016 (2.1.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

8

Na temelju članka 275. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14 i 64/15), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (»Narodne novine«, broj 80/13) u članku 36. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

4.) Traktore starije od 40. godina, traktore koji su stečeni na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju te za traktore koje radi preseljenja unose/uvoze fizičke osobe ako je traktor u njihovom vlasništvu više od 6 mjeseci.

Članak 2.

Prilog I mijenja se i glasi:

»PRILOG I

Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuju se sljedeće kategorije vozila:

(1) »kategorija T« obuhvaća sve traktore na kotačima; svaka kategorija traktora na kotačima opisana u točkama od 2. do 8. dopunjena je na kraju indeksom »a« ili »b« u skladu s konstrukcijski određenom brzinom:
(a) »a« za traktore na kotačima s najvećom konstrukcijski određenom brzinom manjom ili jednakom 40 km/h;
(b) »b« za traktore na kotačima s najvećom konstrukcijski određenom brzinom većom od 40 km/h;

(2) »kategorija T1« obuhvaća traktore na kotačima, s razmakom kotača na osovini najbližoj vozaču većim od 1150 mm, mase neopterećenog traktora u voznom stanju veće od 600 kg i zračnosti do tla koja nije veća od 1000 mm;

(3) »kategorija T2« obuhvaća traktore na kotačima, s razmakom kotača većim od 1150 mm, mase neopterećenog traktora u voznom stanju veće od 600 kg i zračnosti do tla koja nije veća od 600 mm; kad je omjer visine težišta traktora (mjereno od tla) i srednje vrijednosti razmaka kotača svake osovine veći od 0,90, najveća konstrukcijska brzina je ograničena na 30 km/h;

(4) »kategorija T3« obuhvaća traktore na kotačima s masom neopterećenog traktora u voznom stanju koja nije veća od 600 kg;

(5) »kategorija T4« obuhvaća traktore na kotačima s posebnom namjenom;

(6) »kategorija T4.1« (traktori s velikom zračnošću od tla) obuhvaća traktore konstruirane za rad s visoko naraslim kulturama kao što su biljke povijuše. Oni imaju uzdignutu šasiju ili dio šasije što im omogućuje kretanje prema naprijed usporedno s biljnom plodinom s lijevim i desnim kotačima sa svake strane jednog ili više redova ploda. Namijenjeni su za alate za prenošenje ili obradu koji se mogu pričvrstiti sprijeda između osovina, odostraga ili na platformu. Kada je traktor u radnom položaju zračnost od tla okomito na red s plodom prelazi 1000 mm. Ako je omjer visine težišta traktora mjereno od tla, pri uporabi uobičajenih guma, i srednje vrijednosti razmaka kotača svake osovine veći od 0,90, najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 30 km/h;

(7) »kategorija T4.2« (vrlo široki traktori) obuhvaća traktore za koje su značajne široke dimenzije i prvenstveno su namijenjeni za obrađivanje velikih poljoprivrednih površina;

(8) »kategorija T4.3« (traktori s malom zračnošću od tla) obuhvaća traktore s pogonom na četiri kotača čija je priključna oprema namijenjena za uporabu u poljoprivredi ili šumarstvu i koji su značajni po nosećem okviru i opremljeni s jednim priključnim pogonskim vratilom čija tehnički dozvoljena masa nije veća od 10 tona ili s više takvih vratila, kod kojih je omjer te mase i najveće mase neopterećenog vozila u voznom stanju manji od 2,5 i imaju težište, izmjereno od tla pri uporabi uobičajenih guma, na visini od najmanje 850 mm;

(9) »kategorija C« obuhvaća traktore na gusjenicama koji su pogonjeni beskrajnim gusjenicama ili kombinacijom kotača i beskrajnih gusjenica, s potkategorijama određenim analogno kategoriji T;

(10) »kategorija R« obuhvaća prikolice; svaka kategorija prikolice opisana u točkama od 11. do 14. dopunjena je na kraju indeksom »a« ili »b« u skladu s njezinom konstrukcijski određenom brzinom:
(a) »a« za prikolice s najvećom konstrukcijski određenom brzinom manjom ili jednakom 40 km/h;
(b) »b« za prikolice s najvećom konstrukcijski određenom brzinom većom od 40 km/h;

(11) »kategorija R1« obuhvaća prikolice kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini ne prelazi 1500 kg;

(12) »kategorija R2« obuhvaća prikolice kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 1500 kg, ali nije veći od 3500 kg.

(13) »kategorija R3« obuhvaća prikolice kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 3500 kg, ali nije veći od 21.000 kg.

(14) »kategorija R4« obuhvaća prikolice kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 21.000 kg;

(15) »kategorija S« obuhvaća priključnu vučenu opremu.
Svaka kategorija priključne vučene opreme dopunjena je na kraju indeksom »a« ili »b« u skladu s njezinom konstrukcijski određenom brzinom:
(a) »a« za priključnu vučenu opremu s najvećom konstrukcijski određenom brzinom manjom ili jednakom 40 km/h;
(b) »b« za priključnu vučenu opremu s najvećom konstrukcijski određenom brzinom većom od 40 km/h;

(16) »kategorija S1« obuhvaća priključnu vučenu opremu kod koje zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini ne prelazi 3500 kg;

(17) »kategorija S2« obuhvaća priključnu vučenu opremu kod koje zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 3500 kg.«

Članak 3.

U Prilogu V iza obrasca »IZJAVA O SUKLADNOSTI TRAKTORA« dodaje se obrazac:

»IZJAVA O SUKLADNOSTI TRAKTORA – T/C/R/S kategorija
                     (prema Uredbi (EU) 167/2013)

                                   Broj:____________

1.1. Marka vozila:____________________________________

1.2. Tip: ___________________________________________

1.2.1. varijanta: _____________________________________

1.2.2. izvedba: ______________________________________

1.2.3. Trgovački naziv: ________________________________

1.3. Kategorija/potkategorija/indeks brzine vozila: ___________

1.4. Naziv i adresa proizvođača vozila: ____________________

1.4.2. Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji): ___

1.5.1. Položaj propisane pločice proizvođača: _______________

1.5.2. Način pričvršćivanja pločice proizvođača: _____________

1.6.1. Mjesto identifikacijske oznake vozila: ________________

2.0. Identifikacijska oznaka vozila (VIN): __________________

2.1. Broj EU homologacije vozila: ________________________

  Izjavljujem da je navedeni traktor u cijelosti sukladno
homologiranom tipu traktora za koji je Državni zavod za
   mjeriteljstvo izdao Potvrdu o evidenciji tipa traktora

                                           Broj:_________

Klasa:____________ Urbroj: ____________ od: _____________.

Izdavač izjave:_________________________________________

Mjesto i datum:________________________________________

                 M. P.                                          Odgovorna osoba:

Prilog: tehnički podaci traktora«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/04

Urbroj: 558-04-01/1-15-01

Zagreb, 23. prosinca 2015.

Zamjenik ravnatelja

mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

1 02.01.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo 1 02.01.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo