Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

NN 2/2016 (5.1.2016.), Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

MINISTARSTVO FINANCIJA

11

Na temelju članka 92. stavka 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) ministar financija uz prethodno mišljenje ministra poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA ŠTO SE ODNOSI NA PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, RIBOGOJSTVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU

I. TEMELJNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način korištenja kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo« (u daljnjem tekstu: kartica goriva), način korištenja i kontrola potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te označavanje i bojanje tog plinskog ulja.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se i pokazatelji prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom na koje ostvaruju pravo korisnici programa izravne potpore u poljoprivredi radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, definirani prema posebnim propisima te korisnici prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi iz članka 92. stavka 2. Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Ovim Pravilnikom propisuje se, također, način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika se ne odnose na uporabu energenata za namjenu plovidbe propisanu člankom 101. stavkom 1. točkom 2. Zakona.

Označavanje

Članak 2.

(1) Plinsko ulje koje se koristi za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi iz članka 92. stavaka 1. i 2. Zakona mora biti obojano plavom bojom C.I. Solvent Blue 35 te mora biti označeno propisanim indikatorom. Plinsko ulje obojano plavom bojom mora sadržavati indikator C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-2–(1-izobutoksietoksi) etil-4-(fenilazo) anilin) u količini ne manjoj od 6 mg/l, a ne većoj od 9 mg/l.

(2) Količina i prisutnost indikatora iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema harmoniziranoj referentnoj metodi Europske unije za dokazivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskom ulju.

(3) Označavanje plinskog ulja može se obavljati samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta kojemu je u odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište odobreno i označavanje plinskog ulja za namjene iz članka 92. stavaka 1. i 2. Zakona te koji u svom trošarinskom skladištu ima postrojenja prikladna za doziranje, miješanje ili slična postrojenja uz čiju pomoć se može osigurati propisano označavanje.

(4) Doziranje sredstva za označavanje propisanih u ovom članku utvrđuje se instrumentom za ispitivanje količine indikatora za označavanje koji mora biti tehnički pregledan i ovjeren od strane tijela nadležnog za mjeriteljstvo te odobren i po potrebi plombiran od strane carinskog ureda nadležnog prema lokaciji trošarinskog skladišta, osim ako nije provedivo ispitivanje označenog plinskog ulja u akreditiranom laboratoriju prema harmoniziranoj referentnoj metodi Europske unije za dokazivanje Euromarkera.

(5) Skladištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 1. ovoga članka mora se obaviti na način kojim se osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje.

(6) Prije otpreme iz trošarinskog skladišta plinsko ulje iz stavka 1. ovoga članka mora biti označeno kako je propisano tim stavkom.

(7) Plinsko ulje iz stavka 1. ovoga članka koje se uvozi mora biti označeno kako je propisano tim stavkom. Prilikom uvoza za označeno plinsko ulje se mora priložiti potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje ovjerena od nadležnog tijela kojom se dokazuje da je plinsko ulje propisno označeno.

II. KARTICA GORIVA

Kartica goriva

Članak 3.

(1) Karticu goriva korisnicima prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom u poljoprivredi izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), a korisnicima prava u ribarstvu nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama (u daljnjem tekstu: povlasticu za uzgoj), odnosno povlasticu za akvakulturu.

(2) Kartica goriva smatra se javnom i zaštićenom ispravom i obrascem kao kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena čiji se sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena posebno uređuje.

Izrada kartice goriva

Članak 4.

(1) Kartica goriva izrađuje se sukladno standardu ISO/IEC7810 od PVC materijala, formata ID1, veličine 85,6x53,98 mm, individualiziran sukladno standardu ISO/IEC 7813 te u uvjetima primjene standarda ISO/IEC 27001 potvrđen certifikatom.

(2) Prednja strana kartice iz stavka 1. ovoga članka otisnuta je horizontalno u bijeloj, zelenoj i tamnoplavoj boji, a poleđina u tamnoplavoj boji te sadrži magnetnu traku crne boje. Podaci se na kartici upisuju mehaničkim utiskivanjem.

Izgled kartice goriva

Članak 5.

(1) Na prednjoj strani kartice goriva iz članka 1. ovoga Pravilnika, od vrha prema dnu tiskan je sljedeći sadržaj:

1. Republika Hrvatska i grb Republike Hrvatske

2. logotip i naziv ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ribarstvo

3. gorivo za poljoprivredu i ribarstvo

4. OIB korisnika prava

5. MIBPG/CFR broj

6. broj kartice goriva korisnika prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi i

7. kratki naziv korisnika prava i oznaka ispostave Agencije za plaćanja, odnosno nadležnog tijela koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu.

(2) Na poleđini kartice iz stavka 1. ovoga članka nalazi se magnetna traka i tekst sljedećeg sadržaja: »Kartica je vlasništvo Ministarstva poljoprivrede. Molimo nalaznika kartice da ju uruči uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ili najbližoj područnoj jedinici/ispostavi Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva ili najbližoj poslovnici FINE«.

Kartica goriva za namjene u poljoprivredi

Članak 6.

(1) Za namjene u poljoprivredi pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom ostvaruju korisnici koji su u prethodnoj ili tekućoj godini pravovremeno podnijeli zahtjev za izravnu potporu sukladno Zakonu o poljoprivredi.

(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom temeljem prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu iz stavka 1. ovoga članka ili temeljem odabira paušalnog izračuna prava, i to u količinama utvrđenima u Prilogu 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(3) Obračun odobrenih količina plinskog ulja obojanog plavom bojom za svaku godinu obavlja se na temelju načina obračuna prava iz stavka 2. ovoga članka koje je poljoprivredno gospodarstvo koristilo u prethodnoj godini.

(4) U slučaju da poljoprivredno gospodarstvo želi promijeniti način obračuna prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 2. ovoga članka, može u razdoblju od 1. siječnja do 28. veljače tekuće godine podnijeti zahtjev Agenciji za plaćanja.

(5) U slučaju promjene načina obračuna prava iz stavka 4. ovoga članka korisniku će se količine utrošene od 1. siječnja do trenutka promjene oduzeti od novo odobrenih količina.

(6) Korisnik koji se odlučio za obračun količina plinskog ulja obojanog plavom bojom temeljem prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu iz stavka 2. ovoga članka može ostvariti dodatno pravo na potrošnju ukoliko je u tekućoj godini podnio zahtjev za izravnu potporu po površini, za mliječne krave, krave dojilje, rasplodne krmače, koze i ovce. Dodatno pravo ostvaruje se samo za pozitivnu razliku u broju hektara poljoprivrednih površina, u broju mliječnih krava, krava dojilja, rasplodnih krmača, koza i ovaca za koje je podnio zahtjev za izravnu potporu u tekućoj godini u odnosu na stanje u zahtjevu iz prethodne godine ili ako u tekućoj godini prvi put podnosi zahtjev za izravnu potporu po poljoprivrednoj površini ili za stoku.

(7) Količine plinskog ulja obojanog plavom bojom temeljem utvrđenih dodatnih prava iz stavka 6. ovoga članka po poljoprivrednom gospodarstvu obračunat će Agencija za plaćanja, i to do 30. studenoga tekuće godine.

Kartica goriva za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi

Članak 7.

(1) Podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi obračunava ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu jednom godišnje od 1. siječnja do 28. veljače za tekuću godinu na temelju podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu, Popisa o akvakulturi, Registra ribarske flote, Registra povlastica za uzgoj/akvakulturu i Očevidnika za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, i to prema kriterijima iz Priloga 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu se povećati za maksimalno 15% za potrebe potrošnje motora pomoćnog plovila upisanog u povlasticu za gospodarski ribolov.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, podaci o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu se promijeniti (povećati) za postotak proporcionalan potrebnom povećanju potrošnje, za što je potrebno podnijeti zahtjev ministarstvu nadležnom za ribarstvo koje je izdalo karticu goriva i dokazati odgovarajućom dokumentacijom (zamjena pogonskog stroja, zamjena plovila, nabava novog plovila ili stroja za akvakulturu, povećanje uzgojne površine/volumena, očevidnici i slično).

(4) Zahtjev za promjenom podataka o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 3. ovoga članka može se podnijeti u razdoblju od 1. travnja do 1. lipnja te od 1. rujna do 1. studenoga tekuće godine.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu može obračunavati podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom za ribarstvo i izvan roka određenog u stavku 1. ovoga članka te izdati karticu goriva za novog korisnika, što se mora dokazati odgovarajućom dokumentacijom (podaci o raspolaganju i tehničkim karakteristikama stroja ili plovila koji se koristi u ribolovu ili akvakulturi).

(6) Nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka dužno je o novom korisniku prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 5. ovoga članka i o dozvoljenoj promjeni odobrene količine plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavaka 2. i 3. ovoga članka odmah izvijestiti Financijsku agenciju (u daljnjem tekstu: FINA).

Korištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom

Članak 8.

(1) Plinsko ulje obojano plavom bojom korisnici prava za namjene u poljoprivredi mogu koristiti samo za pogon poljoprivrednih strojeva i registriranih vozila za prijevoz pčela.

(2) Korisnici prava za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi mogu koristiti plinsko ulje obojano plavom bojom samo za rad pogonskih i pomoćnih motora ribarskih plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov te za rad pogonskih i pomoćnih motora registriranih plovila i strojeva u ribogojstvu i akvakulturi.

(3) Korisnik prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi ne može odobreno, a neiskorišteno pravo na potrošnju plinskog ulja iz tekuće kalendarske godine prenijeti niti koristiti u sljedećoj kalendarskoj godini.

(4) Ukoliko su iskorištene količine plinskog ulja korisnika prava veće od odobrenih količina za tekuću godinu, za tu količinu umanjiti će se odobrena količina u sljedećoj godini. Ukoliko nije moguće izvršiti umanjenje količine u slijedećoj godini, korisniku prava naplatiti će se trošarina.

(5) Količina plinskog ulja korisnika prava iz stavka 4. ovoga članka ne može biti veća od 10 litara.

Dodatne kartice goriva

Članak 9.

Korisnici prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom, odnosno pravne osobe koje u Republici Hrvatskoj posluju na više različitih lokacija u poljoprivredi i fizičke i pravne osobe u ribarstvu mogu zatražiti od Agencije za plaćanja, odnosno od nadležnog tijela koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu, izdavanje dodatnih kartica goriva uz nadoplatu.

Gubitak ili oštećenje kartice goriva

Članak 10.

(1) Gubitak ili oštećenje kartice goriva korisnik prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi dužan je odmah prijaviti Agenciji za plaćanja, odnosno nadležnom tijelu koje je izdalo povlasticu za ribolov ili uzgoj odnosno za akvakulturu te odmah telefonski obavijestiti pozivni centar FINE.

(2) U slučaju gubitka ili oštećenja kartice goriva izdaje se zamjenska kartica goriva na trošak korisnika prava, pri čemu količine plinskog ulja obojanog plavom bojom utrošene do prijave gubitka kartice terete odobrenu godišnju kvotu potrošnje korisnika prava.

Obveze korisnika prava i prodavatelja plinskog ulja obojanog plavom bojom

Članak 11.

(1) Korisnik prava koji je preuzeo karticu goriva dužan je prije kupovine plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi, prodavatelju predočiti:

1. karticu goriva i

2. identifikacijsku ispravu korisnika prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom propisanu posebnim propisima koja obuhvaća:

– iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

– rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

– povlasticu za ribolov

– povlasticu za uzgoj ili

– povlasticu za akvakulturu.

(2) Prodavatelj koji prodaje plinsko ulje obojano plavom bojom korisnicima prava iz stavka 1. ovoga članka dužan je prije prodaje izvijestiti korisnika prava o raspoloživoj količini.

(3) Prodavatelj iz stavka 2. ovoga članka mora zadovoljiti tehničke uvjete prihvata kartice goriva. Tehničke uvjete prihvata kartice goriva donosi FINA i oni se javno objavljuju na internetskim stranicama FINE, Ministarstva financija, Carinske uprave (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) i Ministarstva poljoprivrede.

(4) Korisnik prava dužan je karticu goriva koristiti prema Općim uvjetima za korištenja kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo«, objavljenim na internetskim stranicama FINE, Ministarstva financija, Carinske uprave i Ministarstva poljoprivrede.

Kontrola potrošnje plinskog ulja

Članak 12.

(1) Kontrola potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi nakon preuzimanja kartice goriva, provodi se osobito putem:

1. kartice goriva i

2. evidencije o kupcima plinskog ulja obojanog plavom bojom koji gorivo nabavljaju radi daljnje prodaje.

(2) Trošarinski obveznik i druga pravna ili fizička osoba – prodavatelj, koji prodaje plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi, dužan je voditi Evidenciju o kupcima plinskog ulja obojanog plavom bojom koji gorivo nabavljaju radi daljnje prodaje na Obrascu EKG-DP iz Priloga 3 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Visina naknade za izdavanje kartice goriva

Članak 13.

(1) Visinu naknade za izdavanje kartice goriva odlukom utvrđuje ministar nadležan za poljoprivredu i ribarstvo.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka javno se objavljuje na internetskim stranicama FINE, Carinske uprave i ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ribarstvo.

III. POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA POGON RIBARSKIH PLOVILA KORISNICIMA PRAVA ZA NAMJENE U RIBOLOVU

Temeljne odredbe

Članak 14.

(1) Pravo na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu korisnici toga prava ostvaruju temeljem zahtjeva koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava na Obrascu ZRB iz Priloga 4 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Pravo na povrat trošarine imaju isključivo korisnici prava kojima je ministarstvo nadležno za ribarstvo izdalo povlasticu za ribolov i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu (u daljnjem tekstu: registar korisnika povrata), i to za razdoblje počevši od dana upisa u registar korisnika povrata. Registar korisnika prava ustrojava i vodi Carinska uprava.

Zahtjev za povrat trošarine

Članak 15.

Zahtjev za povrat trošarine iz članka 14. ovoga Pravilnika podnosi se odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini. Zahtjev se podnosi najkasnije do:

1. zadnjeg dana mjeseca svibnja za četveromjesečno razdoblje siječanj – travanj tekuće kalendarske godine

2. zadnjeg dana mjeseca rujna za četveromjesečno razdoblje svibanj – kolovoz tekuće kalendarske godine

3. zadnjeg dana mjeseca siječnja sljedeće kalendarske godine za četveromjesečno razdoblje rujan – prosinac prethodne kalendarske godine.

Članak 16.

(1) Zahtjevu za povrat trošarine iz članka 14. ovoga Pravilnika obvezno se prilaže:

1. preslika rješenja ministarstva nadležnog za ribarstvo kojim se utvrđuje godišnja kvota potrošnje bezolovnog motornog benzina

2. evidencija nabave bezolovnog motornog benzina za obavljanje registrirane djelatnosti ribolova s pripadajućim računima o nabavljenom bezolovnom motornom benzinu, izdanim prema propisima o porezu na dodanu vrijednost i drugim poreznim propisima. Evidencija nabave se vodi na Obrascu ERB iz Priloga 5 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio i

3. potvrda Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja, ne starija od 30 dana.

(2) Carinska uprava po službenoj dužnosti utvrđuje da li korisnik prava ima nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave.

(3) Korisnik prava je dužan voditi i čuvati evidenciju potrošnje (sa svim pripadajućim računima u originalu ili preslici) iz ovoga članka te ju u svakom trenutku predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela.

Zahtjev za upis u registar korisnika povrata

Članak 17.

(1) Zahtjev za upis u registar korisnika povrata podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava. Zahtjev za upis u registar korisnika povrata se podnosi u tri primjerka na Obrascu PUR-RIBA iz Priloga 6 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Zahtjev za upis u registar korisnika povrata podnosi se za svaku kalendarsku godinu.

(3) Uz zahtjev za upis u registar korisnika povrata se prilaže:

1. preslika izvoda iz sudskoga, obrtnog ili drugog registra iz kojega je razvidna registrirana djelatnost ribolova ne starijeg od 6 mjeseci

2. preslika upisnog lista za plovilo

3. preslika rješenja ministarstva nadležnog za ribarstvo kojim se utvrđuje godišnja kvota potrošnje bezolovnog motornog benzina i

4. potvrda Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja, ne starija od 30 dana.

(4) Korisnik prava može biti upisan u registar korisnika povrata ako nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave.

(5) Ako korisnik prava udovoljava uvjetima za upis u registar korisnika povrata nadležni carinski ured odlučuje o registraciji u skraćenom postupku stavljanjem bilješke na obrascu zahtjeva za upis u registar korisnika povrata, a u protivnom o prijavi odlučuje donošenjem rješenja.

(6) Korisnik prava je obvezan nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom podnošenja zahtjeva za upis u registar korisnika povrata, kao i prestanak djelatnosti zbog koje je upisan u registar korisnika povrata u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(7) Nadležni carinski ured briše korisnika prava iz registra korisnika povrata na zahtjev korisnika prava ili po službenoj dužnosti ako korisnik prava više ne udovoljava propisanim uvjetima za upis u registar korisnika povrata.

Godišnja kvota potrošnje

Članak 18.

(1) Godišnju kvotu potrošnje bezolovnog motornog benzina za svako pojedinačno plovilo i kalendarsku godinu na zahtjev vlasnika plovila rješenjem utvrđuje ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov jednom godišnje od 1. siječnja do 28. veljače za tekuću godinu na temelju podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu i Registra ribarske flote, i to prema kriterijima iz Priloga 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Na izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka kojim se utvrđuje godišnja kvota potrošnje bezolovnog motornog benzina na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 8. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik prava može podnijeti ministarstvu nadležnom za ribarstvo zahtjev za povećanjem odobrene godišnje kvote potrošnje samo jednom u tijeku tekuće kalendarske godine uz predočenje odgovarajuće dokumentacije kojom dokazuje njegovu opravdanost (opravdavajuće okolnosti su npr. zamjena pogonskog stroja, prošireni opseg poslovanja i drugo).

(4) Odobrena godišnja kvota potrošnje može iznositi najviše do jedne trećine odobrene količine za tekuću kalendarsku godinu, što ministarstvo nadležno za ribarstvo utvrđuje novim rješenjem razmjerno vremenu, karakteru i opsegu obavljanja gospodarske djelatnosti u tekućoj kalendarskoj godini.

(5) Ministarstvo nadležno za ribarstvo će po službenoj dužnosti novim rješenjem umanjiti odobrenu godišnju kvotu potrošnje ako se tijekom kalendarske godine promijene okolnosti koje su postojale kod donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

Rješavanje o zahtjevu za povrat plaćene trošarine

Članak 19.

(1) O zahtjevu za povrat plaćene trošarine iz članka 14. ovoga Pravilnika nadležni carinski ured odlučuje rješenjem.

(2) Korisnici prava mogu ostvariti pravo na povrat plaćene trošarine za potrošene količine bezolovnog motornog benzina, a najviše do odobrene godišnje kvote potrošnje. Pravo na povrat plaćene trošarine može se ostvariti samo za potrošene količine bezolovnog motornog benzina u razdoblju u kojemu je korisnik prava bio upisan u registar korisnika povrata.

(3) Ako se u tijeku četveromjesečnog razdoblja za koje se traži povrat plaćene trošarine promijeni propisana visina trošarine na bezolovni motorni benzin, povrat trošarine se za mjesec u kojem je promijenjena propisana visina trošarine za sve količine bezolovnog motornog benzina na koje se odnose računi iz evidencije potrošnje iz tog mjeseca odobrava prema visini trošarine koja je važila prvog dana u tom mjesecu. Za naredne mjesece povrat plaćene trošarine se odobrava prema važećoj propisanoj visini trošarine.

(4) Osim u drugim slučajevima sukladno ovome Pravilniku, povrat plaćene trošarine neće se odobriti i ako:

1. korisnik prava ima nepodmirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave

2. se utvrdi da korisnik prava nije čuvao evidenciju potrošnje (sa svim pripadajućim računima) ili ako ju je odbio predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela

3. svi računi o nabavljenom bezolovnom motornom benzinu nisu izdani u skladu s propisima o porezu na dodanu vrijednost i fiskalizaciji u prometu gotovinom ili

4. se utvrdi da je korisnik prava postupao protivno trošarinskim i poreznim propisima.

IV. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 20.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika obavlja Carinska uprava, ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ribarstvo u okviru propisa iz svoje nadležnosti te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima (u daljnjem tekstu: tijela nadzora).

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se primjenom odredbi Zakona o trošarinama, Općeg poreznog zakona te primjenom odredbi o nadzoru sukladno propisima kojima se uređuju poslovi i ovlasti carinske službe te ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ribarstvo.

(3) Korisnici prava i s njima povezane osobe su dužni u svakom trenutku tijelima nadzora predočiti, omogućiti uvid i dostaviti sve evidencije, isprave i podatke te osigurati nesmetano obavljanje nadzora. Tijela nadzora mogu provjeravati trgovačke, knjigovodstvene, tehnološke i druge evidencije, isprave i podatke koji se odnose na poslovanje korisnika prava i svake druge osobe koja je izravno ili neizravno poslovno i na drugi način uključena u radnje s označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom koji se koriste ili se mogu koristiti za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi sukladno članku 92. stavcima 1. i 2. Zakona, kao i provjeravati radnje s bezolovnim motornim benzinom za pogon koji se koristi za namjene u ribolovu.

(4) Tijela nadzora mogu pregledati poljoprivredne površine, usjeve, nasade, brojčano stanje stoke, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore te objekte, pregledavati uređaje, strojeve, motore, prijevozna sredstva, plovila, plovne objekte, robu, poslovnu dokumentaciju i druge stvari, sve spremnike energenata korisnika prava, kao i označena plinska ulja obojana plavom bojom i uzeti uzorke za analizu ili drugo odgovarajuće ispitivanje te od korisnika prava i drugih osoba tražiti dostavu računa, otpremnica, izdatnica, popratnica, komercijalnih, trgovačkih, službenih i drugih isprava te drugih dokaza potrebnih za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u postupku nadzora.

(5) Ovisno o okolnostima slučaja, izdana kartica goriva će se blokirati ako se utvrdi da sukladno ovome Pravilniku i posebnim propisima nisu postojali uvjeti za njeno izdavanje i/ili korištenje ili da ti uvjeti više ne postoje ili da se ona na drugi način zloupotrebljava te će se sukladno Zakonu korisniku prava za iskorištene količine plinskog ulja obračunati trošarina.

(6) Ako se u nadzoru ili na drugi način utvrdi da korisnik prava iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika ima nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja o tome se obavještava FINU koja će izdanu karticu goriva blokirati do podmirenja obveza s naslova javnih davanja.

V. PRAĆENJE PRIMJENE PRAVILNIKA

Članak 21.

Carinska uprava i ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ribarstvo kontinuirano prate i analiziraju primjenu ovoga Pravilnika i zakonitost ostvarivanja prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi te bezolovnog motornog benzina za namjene u ribolovu i predlažu i provode mjere radi sprječavanja i suzbijanja zlouporaba.

Članak 22.

Nadležni carinski ured za svaku kalendarsku godinu vodi posebnu evidenciju korisnika prava upisanih u registar korisnika povrata, njihovim odobrenim godišnjim kvotama potrošnje, stanju iskorištene i preostale godišnje kvote potrošnje, podnesenim zahtjevima za povratom trošarine, donesenim rješenjima u povodu tih zahtjeva s naznakom količina bezolovnog motornog benzina na koje se zahtjevi i rješenja odnose i iznosima traženog i odobrenog povrata trošarine.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13 i 100/15).

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi (»Narodne novine«, broj 156/13).

Članak 25.

Kartice goriva za poljoprivredu i ribarstvo izdane sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (»Narodne novine«, br. 1/10, 44/10, 65/10, 131/10, 144/10, 4/11, 44/11 i 134/12) i Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi (»Narodne novine«, broj 156/13) i dalje ostaju u upotrebi, a u slučaju njihove zlouporabe primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/55

Urbroj: 513-02-1710/1-15-2

Zagreb, 28. prosinca 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG 1

POKAZATELJI PRAVA NA GODIŠNJU POTROŠNJU PLINSKOG ULJA OBOJANOG PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI
(članak 6. stavak 2. Pravilnika)

Opis*

Jedinica

Količina

Voćnjaci, vinogradi, duhan i povrće u programu izravnih potpora

litara po ha

300

Livade i pašnjaci u programu izravnih potpora

litara po ha

50

Ostale poljoprivredne površine u programu izravnih potpora

litara po ha

150

Tov goveda u programu izravnih plaćanja

litara po grlu

20

Rasplodne krmače u sustavu plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima

litara po grlu

40

Mliječne krave u sustavu plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima

litara po grlu

130

Krave dojilje u programu izravnih plaćanja

litara po grlu

90

Koze i ovce u programu izravnih plaćanja

litara po grlu

8

Paušalno pravo

litara po gospodarstvu

450

Napomena:
*sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15)

PRILOG 2

KRITERIJI ZA DODJELU ODOBRENE KOLIČINE PLINSKOG ULJA OBOJANOG PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U RIBOLOVU I AKVAKULTURI I BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA ZA NAMJENE U RIBOLOVU
(članak 7. stavak 1. i članak 18. Pravilnika)

Djelatnost

Kriterij

Ribolov

0,25 litara/1 KW/sat rada stroja.

Akvakutura

– postojeći korisnici

Količina odobrena u prethodnoj kalendarskoj godini.

U slučaju da je evidentirana potrošnja za prethodnu godinu manja od 75% odobrene kvote, količina za tekuću godinu odobrava se temeljem evidentirane količine utrošene u prethodnoj kalendarskoj godini.

Akvakultura

– novi korisnici

Paušalno ovisno o snazi plovila, odnosno strojeva koji se koriste na uzgajalištu na koje se kartica goriva odnosi.

PRILOG 3

Obrazac EKG-DP

EVIDENCIJA O KUPCIMA PLINSKOG ULJA OBOJANOG PLAVOM BOJOM KOJI GORIVO NABAVLJAJU RADI DALJNJE PRODAJE

Naziv trošarinskog obveznika/pravne ili fizičke osobe – prodavatelja:

__________________________________________________

Sjedište/prebivalište: __________________________________

OIB: ______________________________________________

Mjesto i datum: ______________________________________

Redni broj

Datum nabave/prodaje

OIB dobavljača

Naziv dobavljača

Nabavljene
količine u litrama

OIB kupca

Naziv kupca

Prodane količine u litrama

UKUPNO LITARA:
Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika/ M.P.
pravne ili fizičke osobe – prodavatelja:


PRILOG 4 – PRILOG 62 05.01.2016 Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu 2 05.01.2016 Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu 2 05.01.2016 Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu 2 05.01.2016 Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu 2 05.01.2016 Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu 2 05.01.2016 Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu