Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta

NN 2/2016 (5.1.2016.), Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

13

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine« broj 100/15.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA DOBIVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA SAVJETOVALIŠTA I NAČINU RADA SAVJETOVALIŠTA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se ustrojstvene jedinice Financijske agencije koje obavljaju poslove savjetovališta, propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati druge osobe za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta te propisuje način rada savjetovališta.

Savjetovališta

Članak 2.

(1) Poslove savjetovališta obavljaju ustrojstvene jedinice Financijske agencije:

1. Podružnica Bjelovar, 43000 Bjelovar, Frana Supila 4

2. Podružnica Čakovec, 40000 Čakovec, O. Keršovanija 7

3. Podružnica Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Vukovarska 2

4. Podružnica Gospić, 53000 Gospić, Kaniška 4

5. Podružnica Karlovac, 47000 Karlovac, Pavla Vitezovića 1

6. Podružnica Koprivnica, 48000 Koprivnica, Opatička 1

7. Podružnica Osijek, 31000 Osijek, L. Jagera 1 – 3

8. Podružnica Požega, 34000 Požega, Trg Sv. Trojstva 19

9. Poslovnica Pula, 52100 Pula, Giardini 5

10. Podružnica Rijeka, 51000 Rijeka, F. Kurelca 3

11. Podružnica Sisak, 44000 Sisak, I. K. Sakcinskog 1

12. Podružnica Slavonski Brod, 35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. br. 20

13. Podružnica Split, 21000 Split, Mažuranićevo šetalište 24 b

14. Podružnica Šibenik, 22000 Šibenik, Perivoj L. Maruna 1

15. Podružnica Varaždin, 42000 Varaždin, Augusta Cesarca 2

16. Poslovnica Velika Gorica, 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 33

17. Poslovnica Virovitica, 33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3

18. Podružnica Vukovar, 32000 Vukovar, Olajnica 19

19. Podružnica Zadar, 23000 Zadar, Ivana Danila 4

20. Podružnica Zagreb, 10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 70

21. Poslovnica Zlatar, 49250 Zlatar, Gajeva 7.

(2) Savjetovališta iz stavka 1. ovoga članka dužna su obavljati poslove savjetovališta i održavanjem uredovnih dana izvan sjedišta savjetovališta.

(3) Odluku o održavanju uredovnih dana donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: ministar).

(4) Poslove savjetovališta obavljaju i druge osobe kojima je ministar nadležan za poslove pravosuđa dao dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta.

Uvjeti za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta

Članak 3.

(1) Dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta može dobiti fizička ili pravna osoba koja ima:

1. odgovarajući prostor

2. odgovarajuću opremu

3. žiro račun

4. mrežnu stranicu.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka fizička ili pravna osoba mora učiniti vjerojatnim da će biti u mogućnosti tijekom radnog vremena, u svojim prostorijama, osigurati prisutnost posrednika upisanog u očevidnik posrednika.

Prostor

Članak 4.

(1) Poslovi savjetovališta mogu se obavljati u zgradi ili dijelu zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu prikladnu za obavljanje poslova savjetovališta, ako ima odvojeni ulaz, sobu za sastanke za najmanje 10 osoba i sanitarnu prostoriju.

(2) Poslovi savjetovališta ne mogu se obavljati u zgradi koja bi po svom izgledu odnosno djelatnostima koje se u njoj obavljaju mogla dovesti u pitanje ugled savjetovališta.

(3) Poslovi savjetovališta ne mogu se obavljati u zgradi koja svojim vanjskim i unutarnjim stanjem bitno odstupa od uobičajenog poslovnog prostora namijenjenog za obavljanje kakve državne ili druge javne službe.

(4) Prostorije u kojima se obavljaju poslovi savjetovališta moraju biti uredne, čiste i opskrbljene protupožarnim uređajima i sredstvima, u skladu s propisima koji uređuju protupožarnu zaštitu.

Oprema

Članak 5.

Za obavljanje poslova savjetovališta potrebno je osigurati:

– potreban broj stolica za stranke

– računalo

– pisač s mogućnošću ispisa od najmanje 20 stranica u minuti i rezolucijom od najmanje 600x600 dpi

– fotokopirni uređaj s mogućnošću ispisa od najmanje 20 stranica u minuti i rezolucijom od najmanje 600x600 dpi

– pristup mrežnim stranicama

– priključak na govornu uslugu iz pokretne ili nepokretne elektroničke komunikacijske mreže.

Zahtjev za davanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta

Članak 6.

(1) Zahtjev za obavljanje poslova savjetovališta podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti potvrdu pružatelja platnih usluga kod koje je otvorio žiro račun.

(3) Pregled prostora i opreme obavlja tročlano Povjerenstvo Ministarstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar na vrijeme od dvije godine.

(4) Troškove rada Povjerenstva snosi podnositelj zahtjeva, a visinu troškova određuje ministar.

(5) Povjerenstvo nakon pregleda prostora i opreme daje mišljenje o tome ispunjavaju li uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Mišljenje Povjerenstva

Članak 7.

(1) Ako prostor i oprema ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom, Povjerenstvo će u zapisniku o pregledu prostora i opreme utvrditi nedostatke predloženog prostora i opreme te ostaviti podnositelju zahtjeva mogućnost da u roku od 30 dana osigura drugi odgovarajući prostor i opremu, odnosno otkloni nedostatke predloženog prostora i opreme.

(2) Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne osigura drugi odgovarajući prostor i opremu, odnosno ne otkloni nedostatke predloženog prostora i opreme, Povjerenstvo daje mišljenje da oprema i prostor ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(3) Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku osigura drugi odgovarajući prostor i opremu, odnosno otkloni nedostatke predloženog prostora i opreme, Povjerenstvo daje mišljenje da oprema i prostor ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Radno vrijeme

Članak 8.

(1) Poslove savjetovališta ustrojstvene jedinice Financijske agencije obavljaju radnim danom od 8 do 16 sati, a druge osobe poslove savjetovališta mogu obavljati u drugo vrijeme ili dvokratno, ali ne manje od šest sati tijekom jednoga radnog dana.

(2) U radno vrijeme u prostoru savjetovališta mora biti osigurana prisutnost najmanje jednog posrednika upisanog u očevidnik posrednika.

(3) Obavijest o radnom vremenu mora biti istaknuta na ulazu u prostor savjetovališta i objavljena na mrežnoj stranici.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/152

Urbroj: 514-04-15-1

Zagreb, 4. siječnja 2016.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

2 05.01.2016 Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta