Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja

NN 2/2016 (5.1.2016.), Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

15

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/2014), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA TE OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja (u daljnjem tekstu: ispit) te oblik i sadržaj službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja.

Članak 2.

(1) Ispit je propisani način provjere znanja djelatnika ovlaštenog tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila.

(2) Ispit može polagati i službenik Državnog zavoda za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) koji obavlja poslove ovjere zakonitih mjerila, obavlja izvanredna ispitivanja zakonitih mjerila te provodi službena mjerenja.

II. POVJERENSTVO ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 3.

(1) Ispit se polaže pred Povjerenstvom za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. Predsjedniku i članovima Povjerenstva određuju se zamjenici.

(3) Povjerenstvo imenuje ravnatelj Zavoda za određeno područje mjeriteljstva za koje je ovlaštenom tijelu, u kojem je zaposlen kandidat koji polaže ispit, dodijeljeno ovlaštenje.

(4) Povjerenstvo se imenuje iz redova osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom u područjima koja se ispituju.

Članak 4.

(1) Povjerenstvo ima tajnika.

(2) Administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u Zavodu.

Članak 5.

(1) Predsjednik Povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje ispita.

(2) Tajnik Povjerenstva dužan je:

– utvrditi istovjetnost osobe koja polaže ispit

– utvrditi jesu li plaćeni troškovi ispita

– upoznati osobu koja polaže ispit s njezinim pravima i obvezama

– voditi zapisnik o tijeku ispita

– obavljati i druge poslove propisane ovim Pravilnikom.

Članak 6.

(1) Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka posebnim rješenjem određuje ravnatelj Zavoda.

III. PRIJAVA I POLAGANJE ISPITA

Članak 7.

(1) Ispit može polagati osoba (u daljnjem tekstu: kandidat) koja ima:

– završenu srednju stručnu spremu i dvije godine radnog iskustva na poslovima u području mjeriteljstva za koje je ovlaštenom tijelu u kojem je kandidat zaposlen dodijeljeno ovlaštenje

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i jednu godinu radnog iskustva na poslovima u području mjeriteljstva za koje je ovlaštenom tijelu u kojem je kandidat zaposlen dodijeljeno ovlaštenje ili

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i jednu godinu radnog iskustva na poslovima u području mjeriteljstva za koje je ovlaštenom tijelu u kojem je kandidat zaposlen dodijeljeno ovlaštenje.

(2) Ovlašteno tijelo u kojem je kandidat zaposlen podnosi prijavu za polaganje ispita Zavodu na Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1).

(3) Prijava za polaganje ispita mora sadržavati osobne podatke o kandidatu.

(4) Prijavi za polaganje ispita se prilaže dokaz o završenoj srednjoj stručnoj spremi/dokaz o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili stručnom studiju u trajanju od najmanje tri godine odnosno dokaz o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.

(5) Prijavi za polaganje ispita prilaže se dokaz o radnom iskustvu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

(1) Tajnik Povjerenstva utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje ispita i o tome obavještava kandidata.

(2) Vrijeme polaganja ispita određuje rasporedom predsjednik Povjerenstva.

(3) Obavijest o mjestu i danu polaganja ispita mora biti dostavljena kandidatu najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje ispita, a objavljuje se na mrežnim stranicama Zavoda.

(4) Održavanje ispita organizira Zavod.

Članak 9.

(1) Kandidat može iz opravdanih razloga u pisanom obliku odgoditi polaganje ispita, a o tome je dužan obavijestiti Zavod najkasnije do dana određenog za polaganje ispita.

(2) Ako kandidat tijekom polaganja ispita odustane od polaganja, smatrat će se da ispit nije položio.

(3) O odgađanju odnosno odustanku od polaganja ispita službenik je dužan obavijestiti ovlašteno tijelo koje ga je uputilo na polaganje ispita.

Članak 10.

(1) Nakon polaganja odnosno pristupanja ispitu kandidat koji nije položio ispit ima pravo ponovo pristupiti ispitu (popravni ispit).

(2) Nakon polaganja odnosno pristupanja ispitu kandidat koji ne položi ispit iz jednog ili dva predmeta, ima pravo pristupiti na popravni ispit iz tih predmeta.

(3) Kandidat iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka ima pravo ponovo pristupiti ispitu odnosno popravnom ispitu u roku od 30 dana od dana polaganja ispita.

(4) Odredbe ovog Pravilnika o obavijesti o mjestu i danu polaganja ispita te o odgađanju i odustanku od polaganja ispita odgovarajuće se primjenjuju na postupak i način polaganja popravnog ispita.

Članak 11.

(1) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se prema rezultatu koji je kandidat pokazao na ispitu ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(2) Kandidat je položio ispit ukoliko je na ispitu ostvario rezultat bolji od 60% iz svakog predmeta predviđenog Programom ispita.

(3) Rezultat ispita priopćuje se kandidatu odmah.

Članak 12.

(1) Za vrijeme ispita tajnik Povjerenstva vodi zapisnik posebno za svakog kandidata.

(2) U zapisnik se upisuju osobni podaci kandidata, sastav Povjerenstva, pitanja koja su kandidatu postavljena te ocjena.

(3) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva koji su kandidata ispitivali, tajnik Povjerenstva i kandidat.

Članak 13.

(1) Troškove polaganja ispita snosi ovlašteno tijelo koje upućuje djelatnika na polaganje ispita.

(2) Kandidatu koji je prijavio ispit i odgodio njegovo polaganje, uplaćeni iznos troškova polaganja priznaje se za naknadno polaganje ispita.

(3) Troškove polaganja ispita i troškove izobrazbe za polaganje ispita utvrđuje rješenjem ravnatelj Zavoda.

IV. UVJERENJE

Članak 14.

(1) Kandidatu koji je položio ispit Zavod izdaje uvjerenje o položenom ispitu (u daljnjem tekstu: uvjerenje).

(2) Uvjerenje važi 5 (pet) godina.

(3) Uvjerenje potpisuje predsjednik Povjerenstva.

(4) Primjerak uvjerenja dostavlja se ovlaštenom tijelu koje je djelatnika uputilo na polaganje ispita.

(5) O izdanim uvjerenjima ovlaštenih mjeritelja Zavod vodi upisnik koji mora sadržavati evidencijski broj upisnika, prezime i ime nositelja uvjerenja i stečeno obrazovanje, mjesto i datum rođenja, broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja, datum polaganja ispita i područje polaganja ispita, datum važenja uvjerenja, brojčanu oznaku, mjesto i datum izdavanja uvjerenja, ovlašteno tijelo, potpis predsjednika Povjerenstva i potpis ravnatelja Zavoda.

(6) Obrazac uvjerenja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Članak 15.

(1) Ovlašteni mjeritelj dužan je redovito dopunjavati i usavršavati znanje.

(2) Program dopunjavanja i usavršavanja znanja ovlaštenog mjeritelja utvrđuje ravnatelj Zavoda, a objavljuje se na mrežnim stranicama Zavoda.

V. PROGRAM ISPITA I PROGRAM IZOBRAZBE ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 16.

(1) Program ispita sastoji se od općeg i posebnog dijela.

(2) Opći dio ispita obuhvaća provjeru poznavanja zakonodavnog okvira upravnog područja mjeriteljstva i jednak je za sve kandidate.

(3) Posebni dio ispita obuhvaća provjeru poznavanja propisa iz područja zakonskog mjeriteljstva koji se odnose na određena zakonita mjerila za koja je ovlaštenom tijelu u kojem je kandidat zaposlen, dodijeljeno ovlaštenje.

(4) Program ispita (predmeti i pravni izvori/literatura) utvrđuje ravnatelj Zavoda.

(5) Program ispita objavljuje se na mrežnim stranicama Zavoda.

Članak 17.

(1) Program izobrazbe za polaganje ispita sadrži pravne izvore i literaturu za pripremu polaganja ispita:

– zakonska i upravna načela

– opća mjeriteljska načela

– ispitivanje i ovjeravanje različitih mjerila

– upravljanje kvalitetom, akreditacija i potvrđivanje

– pretpakovine.

(2) Program izobrazbe i način provedbe izobrazbe za svako područje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj Zavoda.

(3) Program izobrazbe i način provedbe izobrazbe objavljuje se na mrežnim stranicama Zavoda.

VI. SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG MJERITELJA

Članak 18.

(1) Službenom iskaznicom ovlašteni mjeritelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje poslova ovjere zakonitih mjerila.

(2) Službenu iskaznicu ovlaštenom mjeritelju izdaje Zavod.

(3) Ovlašteni mjeritelj kojemu prestane radni odnos dužan je vratiti službenu iskaznicu u Zavod.

(4) Iskaznica ovlaštenog mjeritelja izrađuje se kao plastična kartica pravokutnog oblika veličine 85x55 mm;

a) službena iskaznica na prednjoj strani sadrži:

1. utisnuti grb Republike Hrvatske

2. natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«

odnosno »REPUBLIKA HRVATSKA Državni zavod za mjeriteljstvo« za ovlaštenog mjeritelja Zavoda

3. naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG MJERITELJA«

4. mjesto za fotografiju veličine 28x32

5. ime i prezime ovlaštenog mjeritelja

6. naziv ovlaštenog tijela

7. broj iskaznice

b) službena iskaznica na poleđini sadrži:

8. tekst o ovlastima nositelja iskaznice

9. područja ovlaštenja prema dodacima Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine« broj 90/14)

10. datum izdavanja iskaznice

11. mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe.

(5) O izdanim službenim iskaznicama ovlaštenih mjeritelja Zavod vodi upisnik koji mora sadržavati: evidencijski broj upisnika, prezime i ime ovlaštenog mjeritelja, broj službene iskaznice, područje ovlaštenja, datum izdavanja službene iskaznice, ovlašteno tijelo i potpis ovlaštene osobe koja vodi upisnik.

(6) Obrazac službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 3).

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-02/10

Urbroj: 558-01/2-15-1

Zagreb, 30. prosinca 2015.

Zamjenik ravnatelja
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA

______________________________
           Ime i prezime kandidata

______________________________
        Mjesto i datum podnošenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284

Na temelju članka 7. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja podnosi se

                                         PRIJAVA
     za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja

1.    

Ime i prezime


2.

Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja

        

3.

Broj osobne iskaznice, izdana od i mjesto izdavanja, OIB:


4.

Adresa stanovanja

               

5.

Stečeno obrazovanje


6.

Podaci o radnom iskustvu


7.

Područje i opseg zakonitih mjerila za koje je tijelo ovlašteno


8.

Naziv ovlaštenog tijela u

kojem je kandidat zaposlen

 

9.

Posebna napomena


____________________                ____________________________

      Potpis kandidata                                Ovlašteno tijelo (potpis i pečat)


PRILOG 2.

OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM ISPITU

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja Državni zavod za mjeriteljstvo izdaje

                                                                                                UVJERENJE
                                                                   o položenom ispitu za ovlaštenog mjeritelja

____________________________________________________________________________________________________
                                                                            (ime i prezime kandidata, stečeno obrazovanje)

____________________________________________________________________________________________________,
                                                                                         (mjesto i datum rođenja)

broj osobne iskaznice ___________________, mjesto izdavanja __________________________________________________,

položio/položila je dana ________________________________
                                                             (datum)

ispit u području ____________________________________________________

Ovo Uvjerenje vrijedi do _____________________________________________
                                                                       (datum)

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

                                 Predsjednik                                                                                         Ravnatelj
                                 Povjerenstva:

                    ______________________                                                               ____________________


PRILOG 3.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA

2 05.01.2016 Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja 2 05.01.2016 Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja 2 05.01.2016 Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja 2 05.01.2016 Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja 2 05.01.2016 Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja 2 05.01.2016 Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja