Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika

NN 3/2016 (8.1.2016.), Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

19

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine« broj 100/15.), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA DOBIVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDNIKA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika.

Uvjeti za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika

Članak 2.

(1) Dozvolu za obavljanje poslova posrednika može dobiti fizička osoba koja ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 4. Zakona o stečaju potrošača i koja je prošla obuku za posrednika.

(2) Smatra se da fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka ima iskustva u mirnom rješavanju sporova između strana sa suprotnim interesima odnosno iskustva u vođenju postupka u kojima su sudjelovale strane sa suprotnim interesima ako to proizlazi iz njezinog radnog iskustva što dokazuje:

– elektroničkim zapisom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa

– životopisom u kojem se to iskustvo mora posebno obrazložiti.

(3) Smatra se da je fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dostojna za obavljanje poslova posrednika ako dostavi izjavu na kojoj je ovjeren njezin potpis kojom izjavljuje da u obavljanju svoje službe ili djelatnosti:

– nije pisanim putem upozorena na neetično postupanje i potrebu pridržavanja odredbi etičkog kodeksa

– nije povrijedila službenu dužnost ili radnu obvezu zbog ponašanja suprotnog odredbama etičkog kodeksa

– protiv nje nije određena mjera radi zaštite dostojanstva radnika od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

– nije obavljala djelatnosti koje su bile u suprotnosti s poslovima radnog mjesta

– se obvezuje postupati na način koji osigurava potpuno poštivanje osobnoga i obiteljskoga života, dostojanstva, ugleda i časti potrošača.

(4) Provođenje obuke za posrednike organizira ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prema programu koji se objavljuje na njegovim mrežnim stranicama.

(5) Obuka se provodi za grupu od najviše 24 polaznika i traje najmanje četrdeset sati.

(6) Ministarstvo izdaje potvrdu o završenoj obuci i vodi evidenciju izdanih potvrda.

Troškovi obuke

Članak 3.

(1) Troškove obuke snosi osoba koja se prijavljuje za obuku (u daljnjem tekstu: kandidat).

(2) Provoditelj obuke ima pravo na nagradu.

(3) Visinu troškova obuke iz stavka 1. ovoga članka i nagrade iz stavka 2. ovoga članka određuje ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: ministar) posebnom odlukom.

Prijava za obuku

Članak 4.

(1) Kandidat podnosi prijavu za obuku Ministarstvu uz naznaku »Prijava za obuku posrednika«.

(2) Ministarstvo je dužno osigurati obuku u roku od 60 dana od dana kada se prijavio minimalan broj kandidata određen u programu obuke.

Obavijest o datumu početka i planu obuke

Članak 5.

(1) Obavijest o datumu početka i planu obuke dostavlja se kandidatu na adresu koju je naznačio u prijavi za obuku najmanje 15 dana prije dana određenog za početak obuke.

(2) Smatra se da je kandidat uredno obaviješten o datumu početka i planu obuke i u slučaju ako ne preuzme obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavljenu na adresu naznačenu u prijavi.

(3) U obavijesti iz stavka 2. ovoga članka pozvat će se kandidat u roku od tri dana od primitka obavijesti, a najkasnije osam dana prije dana određenog za početak obuke uplatiti troškove obuke na račun naznačen u obavijesti.

Odustanak

Članak 6.

(1) Kandidat može povući prijavu za obuku ili odustati od obuke najkasnije osam dana prije dana određenog za početak obuke.

(2) Smatrat će se da je kandidat odustao od obuke ako najkasnije osam dana prije dana određenog za početak obuke nije uplatio troškove obuke.

(3) U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako je broj kandidata manji od minimalnog broja kandidata određenog u programu obuke, Ministarstvo će obavijestiti ostale kandidate da se obuka odgađa dok se ne prijavi minimalan broj kandidata određen u programu obuke.

Dozvola za obavljanje poslova posrednika

Članak 7.

(1) Dozvola za obavljanje poslova posrednika izdat će se osobi koja podnese zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posrednika i ispunjava uvijete iz članka 2. ovog Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posrednika podnositelj zahtjeva je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Osoba kojoj je izdana dozvola za obavljanje poslova posrednika upisuje se u Očevidnik savjetovališta i posrednika po službenoj dužnosti.

(4) Izdana dozvola za obavljanje poslova posrednika prestaje vrijediti trenutkom brisanja posrednika iz Očevidnika savjetovališta i posrednika.

Članak 8.

(1) Obuku za djelatnike Financijske agencije organizirat će i provesti Ministarstvo u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Osobi koja prođe obuku iz stavka 1. ovoga članka izdat će se dozvola za obavljanje poslova posrednika i upisat će se u Očevidnik savjetovališta i posrednika ako uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posrednika podnese:

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa

– izjavu da nije pisanim putem upozorena na neetično postupanje i potrebu pridržavanja odredbi etičkog kodeksa, da nije povrijedila službenu dužnost ili radnu obvezu zbog ponašanja suprotnog odredbama etičkog kodeksa, da nije određena mjera radi zaštite dostojanstva radnika od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja, da nije obavljala djelatnosti koje su bile u suprotnosti s poslovima radnog mjesta i da se obvezuje postupati na način koji osigurava potpuno poštivanje osobnoga i obiteljskoga života, dostojanstva, ugleda i časti potrošača.

Članak 9.

Program obuke iz članka 2. stavka 4. ovog Pravilnika Ministarstvo će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Završna odredba

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/153

Urbroj: 514-04-01-02-15-02

Zagreb, 7. siječnja 2016.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

3 08.01.2016 Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika 3 08.01.2016 Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika 3 08.01.2016 Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika